Resolutsiooni ettepanek - B6-0055/2008Resolutsiooni ettepanek
B6-0055/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

23.1.2008

suuliselt vastatava küsimuste B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6–0004/2008 ja B6–0005/2008 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald ja Dimitrios Papadimoulis
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Romisid käsitlev Euroopa strateegia

Menetlus : 2008/2502(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0055/2008
Esitatud tekstid :
B6-0055/2008
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0055/2007

Euroopa Parlamendi resolutsioon romisid käsitleva Euroopa strateegia kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 13, mis annab Euroopa Ühendusele võimaluse võtta asjakohaseid meetmeid, et võidelda diskrimineerimisega rassilise või etnilise päritolu alusel;

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 27. jaanuari 2005. aasta resolutsiooni holokausti, antisemitismi ja rassismi kohta;

–  võttes arvesse oma 28. aprilli 2005. aasta resolutsiooni romide olukorra kohta Euroopa Liidus;

–  võttes arvesse oma 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni romi naiste olukorra kohta Euroopa Liidus;

–  võttes arvesse oma 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil) kohaldamise kohta;

–  võttes arvesse oma 29. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu raamotsus teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 6, 7 ja 29 ning EÜ asutamislepingu artiklit 13, milles kohustatakse ELi ja selle liikmesriike austama inimõigusi ja põhivabadusi ning antakse Euroopa Liidule vahendid, et võidelda rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu, ning Euroopa põhiõiguste hartat ja põhiõiguste ameti põhikirja;

–  võttes arvesse rahvusvahelisi inimõiguste konventsioone, mis keelavad rassilisel ja etnilisel päritolul põhineva diskrimineerimise, eriti rahvusvahelist konventsiooni rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsiooni, millele on alla kirjutanud kõik ELi liikmesriigid;

–  võttes arvesse direktiivi 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust, ja direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, ning rassismi ja ksenofoobiaga võitlemise raamotsuse projekti;

–  võttes arvesse Põhiõiguste ameti poolt avaldatud aruannet rassismi ja ksenofoobia kohta ELi liikmesriikides 2007. aastal;

–  võttes arvesse viimastel aastatel loodud algatust romide kaasamise kümnend ja romi haridusfondi, mille eesmärk on suurendada romidega seotud poliitika ja rahastamisküsimuste tõhusust ning mille tähelepanu keskmes käesoleval ajal on paljud Euroopa riigid, sealhulgas mitmed ELi liikmesriigid, kandidaatriigid ja teised riigid, kus Euroopa Liidu institutsioonid on väga olulisel määral esindatud;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et EÜ asutamislepingu artikkel 13 keelab kõik diskrimineerimise vormid, eriti rassilisel või etnilisel päritolul ja usutunnistusel või veendumustel põhineva diskrimineerimise;

B.  arvestades, et Euroopa Liidus elavaid romisid diskrimineeritakse rassilise päritolu alusel ning nad kannatavad paljudel juhtudel tõsise struktuurilise diskrimineerimise, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse all;

C.  tunnistades, et ei liikmes- ega kandidaatriikides ei ole toimunud edasiminekut romide rassilise diskrimineerimise vastases võitluses ning nende õiguste tagamises hariduse, tööhõive, tervishoiu ja eluaseme valdkonnas;

D.  arvestades, et ELi liikmesriikides sallitakse endiselt segregatsiooni hariduse valdkonnas; tunnistades, et romide haridusele juurdepääsu ja haridusvõimaluste parandamine on olulise tähtsusega romi kogukondade laiemate väljavaadete parandamise seisukohalt; arvestades, et enamikul romidest on piiratud juurdepääs haridusele ning nende õigus nautida kultuurilist vabadust ja teadusarengut on ohus;

E.  arvestades, et romi vähemus peab igapäevaselt taluma diskrimineerimist tööturul ja nende õigust töötada ei austata täiel määral;

F.  arvestades, et enamik romisid elab vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses ning mõnes ELi liikmesriigis peavad nad taluma oluliselt kärbitud sotsiaalkindlustustagatisi;

G.  arvestades, et ELil on mitmeid mehhanisme ja vahendeid, mida saab kasutada, et parandada romide juurdepääsu kvaliteetsele haridusele, tööhõivele, eluasemele ja tervishoiule, eelkõige sotsiaalse kaasatuse, regionaal- ja tööhõivepoliitika abil;

H.  tunnistades, et romi kogukondade sotsiaalne kaasatus on endiselt eesmärk, mis alles vajab saavutamist, ning et ELi vahendeid tuleb kasutada selleks, et kõnealust valdkonda tulemuslikult ja nähtavalt muuta;

I.  mõistes hukka tõsiasja, et romi päritolu ELi kodanikud peavad sageli taluma rassilist diskrimineerimist oma põhiõiguste kasutamisel Euroopa Liidu kodanikena vaba liikumise ja elama asumise osas;

J.  tunnistades, et on vaja tagada romide tulemuslik osalemine poliitikas, eelkõige nende otsuste tegemises, mis mõjutavad romi kogukondade elu ja heaolu;

K.  märkides eelkõige paljude romide ja romi kogukondade äärmuslikku olukorda uutes liikmesriikides, samuti uutest liikmesriikidest pärit romi ümberasujate äärmist haavatavust riikides, mis on kauem olnud Euroopa Liidu liikmed;

L.  arvestades, et Kosovo on jätkuvalt ebaturvaline koht kõigi mittealbaanlastest etniliste rühmade, sealhulgas romide jaoks ja mõned liikmesriigid on teostanud pagulaste (kellest paljud on romi päritolu) sunniviisilisi tagasisaatmisi Kosovosse isegi juhul, kui seesuguste väljasaatmiste tingimused ei ole tagatud,

1.  väljendab rahuolu Euroopa Ülemkogu 14. detsembri 2007. aasta kohtumise järeldusega, milles teadvustatakse romide väga erilist olukorda Euroopa Liidus ning kutsutakse liikmesriike ja liitu üles kasutama kõiki vahendeid nende kaasatuse suurendamiseks, ning kutsutakse komisjoni üles olemasolevaid poliitikaid ja vahendeid läbi vaatama ning esitama nõukogule aruande tehtud edusammude kohta enne 2008. aasta juuni lõppu;

2.  mõistab teravalt hukka kõik süstemaatilise diskrimineerimise vormid, mida romid peavad taluma mitmes esmatähtsas valdkonnas nagu haridus, tööhõive ning tervishoiu ja eluaseme kättesaadavus paljudes ELi liikmesriikides ja kandidaatriikides; rõhutab, et kõiki meetmeid romide diskrimineerimise kaotamiseks tuleks kavandada, läbi viia ja hinnata sellest mõjutatud romi kogukondi kõige otsesemal viisil kaasates;

3.  kinnitab veel kord ELi olulist rolli võitluses romide diskrimineerimise vastu, mis toimub sageli struktureeritult ja vajab seetõttu terviklikku lähenemisviisi ELi tasandil, samal ajal tunnistades, et poliitilise tahte, aja ja vahendite investeerimine romide kaitsesse, edendamisse ja õigustesse peaks olema eelkõige liikmesriikide valitsuste ülesanne;

4.  nõuab tungivalt, et komisjon töötaks välja romide kaasatust käsitleva Euroopa raamstrateegia, mille eesmärk oleks ELi tasandil tagada poliitiline terviklikkus romide sotsiaalse kaasatuse küsimuses;

5.  nõuab tungivalt, et komisjon uuriks võimalusi, kuidas tugevdada diskrimineerimisvastaseid õigusakte hariduse valdkonnas, keskendudes segregatsiooni kaotamisele, ning annaks tulemustest Euroopa Parlamendile aru ühe kalendriaasta jooksul alates käesoleva resolutsiooni vastuvõtmisest;

6.  palub valitsustel võtta meetmeid, et suurendada romi päritolu kasvatajate ja abiõpetajate arvu ning kindlustada, et õppetekstid sisaldaksid materjale romide ajaloo ja kultuuri kohta, eriti piirkondades ja paikades, kus elab märkimisväärsel hulgal romisid;

7.  palub liikmesriikidel ja kandidaatriikidel kindlustada romi vähemuse õigus tööle, pääs tööturule võrdsetel ja rahuldavatel tingimustel ning õigus sotsiaalkindlustussüsteemi hüvedele, mis tagaksid romidele piisava elatustaseme;

8.  nõuab tungivalt, et komisjon toetaks romide integreerumist tööturule, võttes meetmeid, kaasa arvatud rahaline toetus välja- ja ümberõppele, tööturul positiivset toimimisviisi soodustavad meetmed ja diskrimineerimisvastaste seaduste range jõustamine tööhõive valdkonnas;

9.  palub nõukogul, komisjonil ja liikmesriikidel toetada süsteemseid riiklikke programme, mis on suunatud romi kogukondade tervisliku seisundi parandamisele;

10.  kutsub liikmesriike üles seadma prioriteediks romide tervishoiutingimuste parandamise vajaduse kõigis liikmesriikides, kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides uue ELi tervishoiustrateegia aruteludes; uues ELi tervishoiustrateegias tuleks kindla prioriteedina sätestada piisaval tasemel tervishoiu tagamine romidele, koos sätetega, mis kindlustaksid romidele ligipääsu samadele tervishoiuteenustele ülejäänud ühiskonnarühmadega;

11.  nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid lõpetaksid viivitamatult (i) teatavate romi kogukondade süstemaatilise väljaarvamise tervishoiuteenuste osutamisest, muu hulgas kaasa arvatud need kogukonnad, kes asuvad eraldatud geograafilistes piirkondades, ning (ii) äärmusliku inimõiguste rikkumise tervishoiusüsteemides, kus neid on esinenud või esineb praegu, kaasa arvatud rassieraldus tervishoiuasutustes ning romi naiste sunniviisiline steriliseerimine; ning kõik eelmainitu heastaksid;

12.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid arutaksid romide elamistingimuste parandamise küsimust integreeritud linnapoliitika raames – romidega asustatud mahajäänud piirkondade arenguplaanid peaksid olema kõikehõlmavad ning käsitlema hariduse, koolituse, tervishoiu, tööhõive ja vaba aja veetmisega seotud aspekte – ning arvestaksid ümberasustamismeetmeid, et pakkuda romidele piisavaid elamistingimusi – eluasemepoliitikat, eelkõige ümberasustamismeetmeid tuleks rakendada kõnealuste romi kogukondadega konsulteerides ja koostöös;

13.  nõuab, et liikmesriigid lõpetaksid romi asulate hävitamise linnauuendusprogrammide ettekäändel; selliseid programme tuleks rakendada üksnes nimetatud tegevusest mõjutatud rahvastikuga nõuetekohaselt arvestades; perekonnad tuleks ümber paigutada ja tagada neile nõuetekohane elamispind; nimetatud tegevusest mõjutatud peredele tuleks luua kompensatsiooniprogramm;

14.  väljendab heameelt ELis romi rändrahvaste jaoks ehitatud oluliste rajatiste üle ja julgustab liikmesriike sarnast tegevust jätkama;

15.  kutsub komisjoni üles looma töörühm, et koordineerida romide kaasatust käsitleva Euroopa raamstrateegia rakendamist, edendama koostööd liikmesriikide vahel, koordineerima ühismeetmeid liikmesriikide vahel ja tagama romi küsimuste süvalaiendamise kõigi asjakohaste organite kaasabil;

16.  kutsub komisjoni üles töötama välja ettepaneku romide kaasamise tegevuskava koostamiseks, mille ülesandeks oleks anda rahalist toetust romide kaasatuse Euroopa raamstrateegia eesmärkide rakendamiseks;

17.  kutsub liikmesriike üles töötama välja riiklikud romide integratsioonistrateegiad, juhul kui neid veel ei ole, ning kõiki ELi liikmesriike tagama, et riiklike strateegiate edukaks rakendamiseks nähakse ette piisavad institutsioonilised raamistikud ja rahalised vahendid;

18.  nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid ei teostaks Kosovost pärit romide sunniviisilisi tagasisaatmisi, kuni turvalisuse olukord Kosovos ei võimalda neil tagasi pöörduda; romi päritolu Kosovo põgenikele tuleks kindlustada turvaline tagasipöördumine kodumaale; samuti tuleks neile anda võimalus jääda soovi korral asukohariiki ja tagada vahendid asukohariigi ühiskonda integreerumiseks;

19.  nõuab tungivalt, et uus Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet võtaks romide kaasatuse ning romide vastu suunatud rassismiga ja rassilise diskrimineerimisega võitlemise oma tööprogrammi esmatähtsaks eesmärgiks;

20.  nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu kasutaksid olemasolevaid algatusi nagu romide kaasamise kümnend ja romi haridusfond, et suurendada antud valdkonnas tehtavate pingutuste tulemuslikkust;

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja Euroopa Nõukogule.