Postup : 2008/2502(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0055/2008

Predkladané texty :

B6-0055/2008

Rozpravy :

PV 30/01/2008 - 7

Hlasovanie :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0035

NÁVRH UZNESENIA
PDF 107kWORD 60k
23.1.2008
PE401.036v01-00
 
B6‑0055/2007
ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6-0389/2007, B6-0003/2008, B6‑0004/2008 a B6-0005/2008
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald a Dimitrios Papadimoulis
v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
o európskej stratégii riešenia rómskej otázky

Uznesenie Európskeho parlamentu o európskej stratégii riešenia rómskej otázky 
B6‑0055/2008

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 13 Zmluvy o ES, ktorý umožňuje Európskemu spoločenstvu prijať vhodné opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na rasovom alebo etnickom pôvode,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. januára 2005 o holokauste, antisemitizme a rasizme,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2005 o situácii Rómov v Európskej únii,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o situácii rómskych žien v Európskej únii,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2007 o uplatňovaní smernice 2004/38/ES o práve občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov,

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 29. novembra 2007 o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva,

–  so zreteľom na články 6, 7 a 29 Zmluvy o Európskej únii a na článok 13 Zmluvy o ES, ktoré zaväzujú EÚ a jej členské štáty k ochrane ľudských práv a základných slobôd a ktoré stanovuj európske nástroje na boj proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii, a so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie a štatút Agentúry pre základné práva,

–  so zreteľom na medzinárodné dohovory o ľudských právach, ktoré zakazujú diskrimináciu založenú na rasovom alebo etnickom pôvode, najmä Medzinárodný dohovor o odstraňovaní všetkých foriem rasovej diskriminácie a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP), t. j. ako dva dohovory, ktoré podpísali všetky členské štáty,

–  so zreteľom na smernicu 2000/43/ES, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, a smernicu 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, a na rámcové rozhodnutie o boji proti rasizmu a xenofóbii;

–  so zreteľom na Správu o rasizme a xenofóbii v členských štátoch EÚ za rok 2007, ktorú vydala Agentúra pre základné práva,

–  so zreteľom na skutočnosť, že pred niekoľkými rokmi sa vytvorila iniciatíva s názvom Dekáda začleňovania rómskej populácie a zriadil sa Rómsky vzdelávací fond, ktorých cieľom je zvýšiť účinnosť politiky a financovania v oblasti rómskej populácie a ktoré sa v súčasnosti zameriavajú na viaceré európske štáty, medzi ktorými sa nachádza aj mnoho členských štátov EÚ, kandidátskych krajín a iných krajín, v ktorých majú inštitúcie Európskej únie výrazné zastúpenie,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže článok 13 Zmluvy o ES zakazuje všetky formy diskriminácie, predovšetkým tie, ktoré sú založené na rasovom alebo etnickom pôvode, náboženstve alebo viere,

B.  keďže Rómovia žijúci v Európskej únii čelia rasovej diskriminácii a v mnohých prípadoch sú vystavení značnej štrukturálnej diskriminácii, chudobe a sociálnemu vylúčeniu,

C.  keďže uznáva, že nedošlo k pokroku v boji proti rasovej diskriminácii Rómov a pri využívaní ich práv na vzdelanie, zamestnanie, zdravotnú starostlivosť a bývanie ani v členských štátoch, ani v kandidátskych krajinách,

D.  keďže v členských štátoch sa aj naďalej toleruje segregácia vo vzdelávaní a keďže uznáva, že zlepšenie prístupu Rómov k vzdelávaniu a príležitostiam na získanie akademického vzdelania je kľúčové z hľadiska zlepšenia vyhliadok rómskych komunít; keďže prístup väčšiny rómskych obyvateľov k vzdelávaniu je obmedzený a ich právo požívať slobodu v kultúrnej oblasti a využívať vedecký pokrok je ohrozené,

E.  keďže rómska menšina musí denne čeliť diskriminácii na trhu práce a jej právo na prácu sa nerešpektuje v plnej miere,

F.  keďže veľká časť rómskej populácie žije v chudobe a sociálnom vylúčení a v niektorých členských štátoch EÚ musí čeliť závažnému oslabeniu výhod v oblasti sociálnej istoty,

G.  keďže EÚ má rôzne mechanizmy a nástroje, ktoré možno využiť na zlepšenie prístupu Rómov ku kvalitnému vzdelaniu, zamestnaniu, bývaniu a zdravotnej starostlivosti, k čomu patrí najmä politika sociálneho začlenenia, regionálna politika a politika v oblasti zamestnanosti,

H.  uznáva, že začlenenie rómskych komunít do spoločnosti je ešte stále nedosiahnutým cieľom a že nástroje EÚ sa musia využívať tak, aby smerovali k dosiahnutiu účinnej a viditeľnej zmeny v tejto oblasti,

I.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že rómski občania Európskej únie často čelia rasovej diskriminácii pri uplatňovaní svojich základných práv ako občanov EÚ, a to práva na voľný pohyb a práva usadiť sa,

J.  uznáva, že je potrebné zabezpečiť efektívnu účasť Rómov na politickom živote, najmä čo sa týka rozhodnutí, ktoré majú vplyv na život a dobré životné podmienky rómskych komunít,

K.  osobitne berie na vedomie extrémnu situáciu mnohých rómskych jednotlivcov a komunít v nových členských štátoch, ako aj akútnu zraniteľnosť rómskych migrantov z nových členských štátov v štátoch, ktoré sú členmi Európskej únie už dlhší čas,

L.  keďže Kosovo je aj naďalej neistým miestom pre všetky nealbánske etnické skupiny vrátane Rómov a v niektorých členských štátoch dochádza k nútenému odsunu utečencov, pričom mnohí z nich sú rómskeho pôvodu, do Kosova, dokonca aj vtedy, ak nie sú zaručené podmienky pre takýto návrat,

1.  víta záver Európskej rady zo 14. decembra 2007, ktorá „vedomá si veľmi osobitej situácie Rómov v celej Únii, vyzýva členské štáty a Úniu, aby využili všetky prostriedky na zlepšenie ich začlenenia“, a „vyzýva Komisiu, aby preskúmala existujúce politiky a nástroje a do konca júna 2008 podala Rade správu o dosiahnutom pokroku“;

2.  dôrazne odsudzuje všetky formy systematickej diskriminácie, ktorým Rómovia čelia v rôznych kľúčových oblastiach, ako je vzdelávanie, zamestnanosť, prístup k zdravotnej starostlivosti a bývanie, v mnohých členských štátoch a kandidátskych krajinách; zdôrazňuje, že na plánovaní, uskutočňovaní a vyhodnocovaní všetkých opatrení určených na ukončenie diskriminácie Rómov by sa mali čo najviac priamo zúčastňovať dotknuté rómske komunity;

3.  opätovne potvrdzuje dôležitú úlohu EÚ v boji proti diskriminácii Rómov, ktorý je často štrukturálny a ktorý si preto vyžaduje komplexný prístup na úrovni EÚ, pričom uznáva, že prvotná investícia vo forme politickej vôle, času a zdrojov do ochrany, podpory a posilnenia postavenia Rómov by mala spočívať na vládach jednotlivých členských štátov;

4.  nalieha na Európsku komisiu, aby vytvorila európsku rámcovú stratégiu zameranú na integráciu Rómov, ktorej cieľom by bolo zabezpečiť politickú súdržnosť na úrovni EÚ so zreteľom na sociálne začlenenie Rómov;

5.  nalieha na Komisiu, aby preskúmala možnosti sprísnenia antidiskriminačných právnych predpisov v oblasti vzdelávania, pričom by sa zamerala na zrušenie rasovej segregácie, a aby informovala Parlament o svojich záveroch do jedného kalendárneho roka od prijatia tohto uznesenia;

6.  vyzýva vlády, aby uskutočnili kroky na zvýšenie počtu rómskych učiteľov a asistentov učiteľov a aby zabezpečili, že vzdelávacie materiály budú zahŕňať informácie o histórii a kultúre Rómov, najmä v regiónoch a lokalitách s výrazným podielom rómskej populácie;

7.  vyzýva členské štáty a kandidátske krajiny, aby rómskej menšine zaručili právo na prácu, prístup na trh práce založený na rovnakých a uspokojivých podmienkach, ako aj právo ťažiť zo systému sociálneho zabezpečenia, ktorý by im zaručoval primeranú životnú úroveň;

8.  nalieha na Komisiu, aby podporovala začleňovanie Rómov na trh práce pomocou opatrení zahrnujúcich finančnú pomoc na odborné vzdelávanie a rekvalifikáciu, opatrenia na podporu pozitívnych opatrení na trhu práce a prísne presadzovanie antidiskriminačných právnych predpisov týkajúcich sa zamestnávania;

9.  vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby podporovali systémové národné programy zamerané na zlepšovanie zdravotného stavu rómskych komunít;

10.  vyzýva členské štáty, aby v diskusiách o novej stratégii EÚ v oblasti zdravia za prvoradé považovali potrebu zlepšiť podmienky zdravotnej starostlivosti Rómov na celom území členských štátov, kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín; nová stratégia EÚ v oblasti zdravia by mala určiť za prioritu zabezpečenie primeranej zdravotnej starostlivosti pre Rómov a zároveň zabezpečenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti rovnakým pre Rómov, ako aj pre väčšinovú spoločnosť;

11.  nalieha na členské štáty, aby bezodkladne ukončili a primerane napravili prax: (i) systematického vylučovania niektorých rómskych komunít zo zdravotnej starostlivosti vrátane izolovaných geografických oblastí, ale nielen nich; (ii) extrémneho zneužívania ľudských práv v systéme zdravotníckych služieb, v rámci ktorého k nemu došlo alebo dochádza, vrátane rasovej segregácie v zdravotníckych zariadeniach a nútenej sterilizácie rómskych žien;

12.  nalieha na členské štáty, aby začlenili otázku zlepšenia podmienok v oblasti bývania Rómov do rozhovorov o integrovanej mestskej politike – plány rozvoja pre znevýhodnené oblasti, v ktorých Rómovia žijú, by mali byť komplexné, aj čo sa týka hľadísk vzdelávania a odbornej prípravy, zdravia, zamestnávania a voľného času – a aby vzali do úvahy opatrenia na presídlenie s cieľom zabezpečiť Rómom primerané podmienky na bývanie – politiky bývania, najmä opatrenia na presídlenie, by sa mali zaviesť po porade alebo v spolupráci s príslušnými rómskymi komunitami;

13.  žiada, aby členské štáty ukončili ničenie rómskych osád pod zámienkou uskutočňovania programov modernizácie miest; takéto programy by sa mali realizovať, len s prihliadnutím na obyvateľstvo, ktoré nimi bude zasiahnuté; rodiny treba presídliť a zabezpečiť im primerané bývanie; takisto treba zaviesť program kompenzácie určený pre postihnuté rodiny;

14.  víta vybudovanie základných zariadení pre rómskych kočovníkov v rámci EÚ a povzbudzuje členské štáty, aby sa aj naďalej uberali týmto smerom;

15.  vyzýva Európsku komisiu, aby vytvorila pracovnú skupinu, ktorá bude koordinovať vykonávanie európskej rámcovej stratégie pre integráciu Rómov, uľahčovať spoluprácu medzi členskými štátmi, koordinovať spoločné činnosti členských štátov a zabezpečovať riešenie otázok týkajúcich sa rómskej problematiky všetkými príslušnými orgánmi,

16.  vyzýva Európsku komisiu, aby vypracovala návrh na vytvorenie akčného plánu Spoločenstva pre začlenenie Rómov, ktorého úlohou bude poskytovať finančnú podporu na realizáciu cieľov európskej rámcovej stratégie pre integráciu Rómov;

17.  vyzýva členské štáty, aby vytvorili národné stratégie pre integráciu Rómov, ak ešte neexistujú, a zabezpečili, aby bol na ich úspešnú realizáciu k dispozícii primeraný inštitucionálny rámec, ktorý by zaručil úspešné vykonávanie takýchto národných stratégií a priniesol primeranú finančnú podporu takýchto inštitúcií a stratégií;

18.  nalieha na členské štáty, aby neuskutočňovali nútený odsun Rómov pochádzajúcich z Kosova, pokiaľ bezpečnostná situácia v Kosove neumožní ich návrat; rómskym utečencom z Kosova treba zabezpečiť bezpečnú repatriáciu; takisto im treba poskytnúť možnosť ostať v hostiteľskej krajine, ak si to želajú, a zabezpečiť prostriedky na ich integráciu do spoločnosti hostiteľskej krajiny;

19.  nalieha na novú Agentúru Európskej únie pre základné práva, aby začlenenie Rómov a boj proti rasizmu a rasovej diskriminácii zameranej proti Rómom zaradila medzi najväčšie priority svojho pracovného programu;

20.  naliehavo žiada Komisiu a Radu, aby na zvýšenie účinnosti svojho úsilia v tejto oblasti využili existujúce iniciatívy, ako Dekádu integrácie Rómov a Fond na vzdelávanie Rómov;

21.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov a Rade Európy.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia