Predlog resolucije - B6-0055/2008Predlog resolucije
B6-0055/2008

PREDLOG RESOLUCIJE

23.1.2008

k vprašanjem za ustni odgovor B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 in B6‑0005/2008
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald in Dimitrios Papadimoulis
v imenu skupine GUE/NGL
o evropski strategiji za Rome

Postopek : 2008/2502(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0055/2008
Predložena besedila :
B6-0055/2008
Sprejeta besedila :

B6‑0055/08

Resolucija Evropskega parlamenta o evropski strategiji za Rome

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 13 Pogodbe ES, ki Evropski skupnosti omogoča, da sprejme ustrezne ukrepe za boj proti diskriminaciji na podlagi rase ali narodnosti,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. januarja 2005 ob spominu na holokavst, antisemitizem in rasizem

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. aprila 2005 o položaju Romov v Evropski uniji,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. junija 2006 o položaju romskih žensk v Evropski uniji,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2007 o uporabi Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov Evropske unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic,

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 29. novembra 2007 o predlogu za okvirni sklep Sveta o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije v skladu s kazenskim pravom,

–  ob upoštevanju členov 6, 7 in 29 Pogodbe o Evropski uniji ter člena 13 Pogodbe o Evropski skupnosti, ki EU in države članice zavezujejo k spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zagotavljajo evropska sredstva za boj proti rasizmu, ksenofobiji in diskriminaciji, ter ob upoštevanju Evropske listine o temeljnih človekovih pravicah in statuta agencije za temeljne pravice,

–  ob upoštevanju mednarodnih konvencij za človekove pravice, ki prepovedujejo diskriminacijo na podlagi rase ali narodnosti, in zlasti mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije ter evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so ju podpisale vse države članice EU,

–  ob upoštevanju Direktive 2000/43/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost in Direktive 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu ter ob upoštevanju okvirnega sklepa o boju proti rasizmu in ksenofobiji,

–  ob upoštevanju poročila o rasizmu in ksenofobiji v državah članicah EU za leto 2007, ki ga je objavila agencija za temeljne pravice,

–  ob upoštevanju Desetletja vključevanja Romov in sklada za izobraževanje Romov, ki sta bila organizirana z namenom povečevanja učinkovitosti ukrepov in financiranj, povezanih z Romi, ter se trenutno osredotočata na nekatere evropske države, vključno z nekaterimi državami članicami EU, državami kandidatkami in drugimi državami, kjer imajo institucije Evropske unije zelo pomembno vlogo;

–  ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

A.  ker člen 13 Pogodbe ES prepoveduje vse oblike diskriminacije, zlasti tiste, ki temeljijo na rasi ali etničnem izvoru, veri ali prepričanju,

B.  ker so Romi, ki živijo v Evropski uniji, žrtve rasne diskriminacije in se v mnogih primerih srečujejo s hudimi oblikami strukturne diskriminacije, z revščino in socialno izključenostjo,

C.  priznava pomanjkanje napredka v boju proti rasni diskriminaciji Romov, ko gre za uveljavljanje pravic do izobraževanja, zaposlovanja, zdravja in nastanitve v državah članicah in državah kandidatkah,

D.  ker se v izobraževalnem procesu še naprej dopušča ločevanje v vseh državah članicah EU, ki sicer priznavajo, da je izboljšanje dostopa do izobraževanja in priložnosti za akademske dosežke Romov ključnega pomena, če naj bi se tudi romskim skupnostim obeti za prihodnost povečali; ker ima večina romske populacije omejen dostop do izobraževanja ter so njihove pravice do uživanja koristi, ki izhajajo iz kulturne svobode in znanstvenega napredka, ogrožene,

E.  ker se mora romska manjšina vsakodnevno soočati z diskriminacijo na trgu dela in se njihova pravica do dela ne spoštuje v celoti,

F.  ker večina romskega prebivalstva živi v revščini in socialni izključenosti ter mu je v nekaterih državah članicah EU zagotovljena bistveno nižjo raven socialnega varstva,

G.  ker EU razpolaga z različnimi mehanizmi in instrumenti, ki bi jih lahko uporabili za izboljšanje dostopa Romov do izobraževanja, zaposlovanja, nastanitve in zdravstva, kot so zlasti politika socialnega vključevanja, regionalna politika in politika zaposlovanja,

H.  ker priznava, da je socialna vključenost romskih skupnosti še vedno cilj, ki ga je šele treba doseči, in da je treba instrumente EU uporabiti tako, da se bo z njimi dosegla učinkovita in vidna sprememba na tem področju,

I.  ker obžaluje, da so romski državljani Evropske unije pogosto žrtve rasne diskriminacije pri uveljavljanju svojih temeljnih pravic v vlogi državljanov Evropske unije, kot sta pravica do prostega gibanja in ustanavljanja,

J.  ker priznava potrebo po zagotavljanju učinkovite udeležbe Romov v političnem življenju, zlasti kar zadeva odločitve, ki se nanašajo na življenje in blaginjo romske skupnosti,

K.  ker zlasti ugotavlja izredne razmere številnih romskih posameznikov in skupnosti v novih državah članicah ter veliko izpostavljenost romskih migrantov iz novih držav članic v stare države članice Evropske unije,

L.  ker Kosovo ostaja nevarno področje za vse pripadnike nealbanskih etničnih skupnosti, vključno z Romi, ter so nekatere države članice prisilile begunce, številne med njimi romskega izvora, da se vrnejo na Kosovo, čeprav pogoji za to še niso izpolnjeni,

1.  pozdravlja sklep Evropskega sveta z dne 14. decembra 2007, ki „se v zvezi s tem zaveda posebnih razmer, s katerimi se soočajo Romi po vsej Uniji, ter zato poziva države članice in Unijo, naj uporabijo vsa razpoložljiva sredstva za izboljšanje njihovega vključevanja“ in „poziva Komisijo, naj preuči obstoječe politike in instrumente ter Svetu pred koncem junija 2008 poroča o doseženem napredku“;

2.  odločno obsoja vse oblike sistematične diskriminacije, ki jo doživljajo Romi na številnih ključnih področjih, kot so izobraževanje, zaposlovanje, dostop do zdravstvene oskrbe in nastanitve, v številnih državah članicah in državah kandidatkah; poudarja, da je treba vse ukrepe za dokončanje romske diskriminacije načrtovati, izvesti in oceniti z najbolj neposrednim sodelovanjem prizadetih romskih skupnosti;

3.  ponovno potrjuje pomembno vlogo Evropske unije v boju proti diskriminaciji Romov, ki je pogosto strukturna ter zato zahteva celovit pristop na ravni EU, vendar je hkrati pri zaščiti, spodbujanju in usposabljanju Romov v prvi vrsti potrebna politična volja, čas in viri nacionalnih vlad držav članic,

4.  poziva Evropsko komisijo, naj razvije evropsko okvirno strategijo za vključitev Romov, ki bo na evropski ravni zagotovila skladnost ukrepov v zvezi s socialnim vključevanjem Romov,

5.  poziva Komisijo, naj preuči možnosti za krepitev protidiskriminacijske zakonodaje na področju izobraževanja, katere bistvo je odprava rasne diskriminacije, ter Parlamentu poroča o ugotovitvah v obdobju enega koledarskega leta od sprejetja te resolucije;

6.  poziva vlade, naj sprejmejo ukrepe za povečanje števila romskih vzgojiteljev in pomožnih učiteljev ter zagotovijo, da bodo izobraževalne vsebine vključevale zgodovino in kulturo Romov, zlasti v regijah in krajih z velikim deležem romskega prebivalstva;

7.  poziva države članice in države kandidatke, naj zagotovijo romski manjšini pravico do dela, dostop do trga dela, ki temelji na enakih in zadovoljivih pogojih, ter pravico, da koristijo sistem socialne varnosti, ki jim zagotavlja ustrezen življenjski standard;

8.  poziva Komisijo, naj podpira vključevanje Romov na trg dela z ukrepi, ki vključujejo finančno podporo za usposabljanje in prekvalificiranje, ukrepe za spodbujanje pozitivnega trenda na trgu dela in strogo izvajanje protidiskriminacijskih zakonov na področju zaposlovanja;

9.  poziva Svet, Komisijo in države članice, naj podprejo sistemske nacionalne programe, katerih cilj je izboljšanje zdravstvenih razmer romskih skupnosti;

10.  poziva države članice, naj v razpravi o novi strategiji EU na področju zdravstvene oskrbe kot prednostno nalogo uvrstijo izboljšanje zdravstvene oskrbe Romov v vseh državah članicah, državah kandidatkah in potencialnih državah kandidatkah; nova strategija EU na področju zdravstvene oskrbe bi morala kot stalno prednostno nalogo opredeliti zagotavljanje zdravstvene oskrbe Romom in zagotavljanje dostopa do istih zdravstvenih storitev, kot jih uživa večina;

11.  poziva vse države članice, naj nemudoma dokončajo in ustrezno preprečijo: (i) izključenost določenih romskih skupnosti iz sistema zdravstvene oskrbe, med drugim vključno s skupnostmi na izoliranih geografskih področjih; (ii) zlorabo človekovih pravic v sistemu zdravstvene oskrbe, kjer se je to zgodilo ali se še dogaja, vključno z rasno diskriminacijo v zdravstvenih ustanovah in prisilno sterilizacijo romskih žensk;

12.  poziva države članice, da vprašanje glede izboljšanja stanovanjskih razmer uvrstijo v razpravo o celostni urbanistični politiki – razvojni načrti zapostavljenih območij, kjer živijo Romi, bi morali biti celostni in vključevati vidike izobraževanja in usposabljanja, zdravja, zaposlovanja in prostega časa – treba bi bilo preučiti tudi ukrepe za preselitev, da bi Romom zagotovili ustrezne nastanitvene pogoje – stanovanjsko politiko, zlasti ukrepe preseljevanja, je treba izvajati v posvetovanju ali sodelovanju s prizadetimi romskimi skupnostmi;

13.  zahteva, naj države članice končajo z uničevanjem romskih naselij pod pretvezo urbanističnih programov za posodobitev. Takšni programi bi se morali izvajati samo z ustreznim sodelovanjem prizadetega prebivalstva. Družine bi bilo treba preseliti in jim zagotoviti ustrezno nastanitev. Prav tako bi se moral izvajati program odškodnin za prizadete družine;

14.  pozdravlja izgradnjo osnovne infrastrukture za romske popotnike v EU in spodbuja države članice, naj nadaljujejo po tej poti;

15.  poziva Evropsko komisijo, naj ustanovi delovno skupino za usklajevanje izvajanja evropske okvirne strategije za vključitev Romov, olajšanje sodelovanja med državami članicami, usklajevanje skupnih ukrepov med državami članicami ter za zagotavljanje vključevanja romskih vprašanj v vse zadevne organe;

16.  poziva Evropsko komisijo, naj pripravi predlog za vzpostavitev akcijskega načrta Skupnosti za vključitev Romov, katerega cilj bo zagotavljati finančno podporo za uresničevanje ciljev evropske okvirne strategije za vključitev Romov;

17.  poziva države članice, naj oblikujejo nacionalne strategije za vključitev Romov, če te še ne obstajajo, ter vse države članice Evropske unije, da zagotovijo ustrezen institucionalni okvir, ki bo omogočil uspešno izvajanje takšnih nacionalnih strategij ter ustrezno financiranje takšnih institucij in strategij;

18.  poziva države članice Evropske unije, naj ne vračajo kosovskih Romov, dokler varnostne razmere na Kosovu ne omogočajo njihove vrnitve; kosovskim beguncem romskega izvora je treba zagotoviti, da se bodo lahko varno vrnili domov; prav tako jim je treba dati možnost, da ostanejo v državi gostiteljici, če tako želijo, ter jim zagotoviti sredstva za njihovo vključevanje v družbo države gostiteljice;

19.  poziva novo agencijo Evropske unije za temeljne pravice naj uvrsti vključitev Romov in boj proti rasizmu ter rasno diskriminacijo Romov med svoje najpomembnejše prednostne naloge v svojem delovnem programu;

20.  poziva Komisijo in Svet, naj obstoječe pobude, kot sta Desetletje vključevanja Romov in sklad za izobraževanje Romov, uporabita za povečanje učinkovitosti svojih prizadevanj na tem področju;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic in Svetu Evrope.