Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0056/2008

Předložené texty :

B6-0056/2008

Rozpravy :

PV 30/01/2008 - 7

Hlasování :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ,
PDF 100kWORD 46k
23. 1. 2008
PE401.037v01-00
 
B6‑0056/2008
který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6‑0389/07, B6-0003/08, B6‑0004/08 a B6-0005/08
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,
předkládají Roberta Angelilli, Adam Bielan a Ewa Tomaszewska
za skupinu UEN
o evropské strategii pro romskou menšinu

 
B6‑0056/2008

Evropský parlament o evropské strategii pro romskou menšinu

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 13 Smlouvy o ES, na jehož základě může Evropské společenství přijmout vhodná opatření k boji proti diskriminaci na základě rasového nebo etnického původu,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. ledna 2005 o vzpomínce na oběti holocaustu, antisemitismu a rasismu(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 28. dubna 2005 o situaci Romů v Evropské unii(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o situaci romských žen v Evropské unii(3),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 29. listopadu 2007 o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o boji proti určitým formám a projevům rasismu a xenofobie podle trestního práva(4),

–  s ohledem na články 6, 7 a 29 Smlouvy o Evropské unii a článek 13 Smlouvy o ES, které EU a její členské státy zavazují k dodržování lidských práv a základních svobod a poskytují evropské nástroje k boji proti rasismu, xenofobii a diskriminaci, na Listinu základních práv Evropské unie a stanovy Agentury pro základní práva,

–  s ohledem na mezinárodní úmluvy o lidských právech, které zakazují diskriminaci založenou na rasovém a etnickém původu, a zejména na Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace a Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, jež podepsaly všechny členské státy EU,

–  s ohledem na směrnici 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ(5), směrnici 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání(6), a na rámcové rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii(7),

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Romové představují v Evropě nejpočetnější menšinu,

B.  uznávaje, že jak v členských státech, tak i v kandidátských zemích bylo dosaženo jistého pokroku v boji proti diskriminaci Romů, pokud jde o jejich práva na vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a bydlení,

C.  vzhledem k tomu, že vzdělání je základním nástrojem boje proti sociálnímu vyloučení, vykořisťování a kriminalitě,

D.  vzhledem k tomu, že romské komunity jsou často zapojeny do trestné činnosti, zejména v souvislosti s obchodováním s lidmi a dětským otroctvím,

E.  vzhledem k tomu, že Romové jsou stále předmětem diskriminace, pokud jde o jejich právo na zaměstnání,

F.  vzhledem k tomu, že má EU rozmanité mechanismy a nástroje, které mohou být využity pro zlepšení přístupu Romů k vysoce kvalitnímu vzdělání, zaměstnání, ubytování a zdravotní péči, zejména politiku sociálního začleňování, regionální politiku a politiku zaměstnanosti,

G.  vzhledem k tomu, že by v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých v souladu se směrnicí č. 2000/43/ES měly být použity vůči členským státům sankce, zejména pokud se jedná o podmínky přístupu k zaměstnání, odbornému vzdělávání, sociální ochraně a vzdělání,

H.  zaznamenávaje zejména extrémní situaci mnoha romských jednotlivců a komunit v nových členských státech,

1.  vítá závěry Evropské rady ze dne 14. prosince 2007, v nichž „s vědomím velmi specifické situace Romů v celé Unii vyzývá členské státy a Unii, aby využily všech prostředků ke zlepšení jejich začlenění“ a „vyzývá Komisi, aby přezkoumala stávající politiky a nástroje a aby Radu informovala o pokroku, jehož bude dosaženo do konce června 2008“,

2.  odsuzuje všechny podoby rasismu a diskriminace, jimž jsou vystaveni Romové a další lidé označovaní za „Cikány“,

3.  zdůrazňuje, že problém diskriminace Romů vyžaduje celkový přístup na úrovni EU, přičemž uznává, že prvotní vklad v podobě politické vůle, času a prostředků věnovaných na řešení těchto problémů musí učinit vlády členských států;

4.  naléhavě žádá Evropskou komisi, aby vyvinula evropskou rámcovou strategii pro začlenění Romů, jež by na úrovni EU zajistila koherentní politiku sociálního začleňování Romů, zejména romských dětí;

5.  znovu opakuje, že rovný přístup k vysoce kvalitnímu vzdělání by měl být zahrnut mezi politické cíle strategie EU; naléhavě vyzývá Komisi, aby podpořila zvláštní opatření zaměřená na romské nezletilé ve členských státech, která budou zaměřena na boj proti vykořisťování, nucenému žebrání a záškoláctví a na integraci romských dětí do hlavního systému vzdělávání již od raného věku;

6.  vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby podpořily vnitrostátní programy zaměřené na zlepšení zdravotní situace v romských komunitách a zejména na vytvoření náležitých programů očkování dětí;

7.  naléhavě žádá Komisi, aby podpořila integraci Romů na trhu práce prostřednictvím opatření zahrnujících důrazné vymáhání antidiskriminačních právních předpisů v oblasti zaměstnání;

8.  vyzývá členské státy, aby přijaly politiky pro zlepšení situace v chudinských čtvrtích a vytvořily pozitivní zákonné povinnosti s cílem vymýtit bezdomovectví a vyřešit problém osad, v nichž neexistují žádné hygienické a bezpečnostní normy a kde velký počet romských dětí umírá při domácích nehodách, zejména při požárech, způsobených chybějícími bezpečnostními normami;

9.  vyzývá Romy, aby dodržovali lidská práva, zejména v souvislosti s ženami a dětmi, a zamezovali nuceným sňatkům, tradičním zvyklostem a nucenému žebrání;

10.  vyzývá členské státy, aby usnadnily spolupráci, koordinovaly společné činnosti a vyměňovaly si osvědčené postupy;

11.  pověřuje svého předsedu , aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a Radě Evropy.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2005)0018.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2005)0151.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2006)0244.
(4) Přijaté texty, P6_TA-PROV(2007)0552.
(5) Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22.
(6) Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.
(7) Úř. věst. C 75 E, 26.3.2002, s. 269.

Právní upozornění - Ochrana soukromí