Πρόταση ψηφίσματος - B6-0056/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0056/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

23.1.2008

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6‑0389/07, Β6-0003/08, Β6-0004/08 και B6‑0005/08
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Roberta Angelilli, Adam Bielan και Ewa Tomaszewska
εξ ονόματος της Ομάδας UEN
σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρόμα

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0056/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0056/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0056/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρόμα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ που παρέχει το δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την καταπολέμηση των φυλετικών και εθνικών διακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2005 για το ολοκαύτωμα, τον αντισημιτισμό και το ρατσισμό[1],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2005 για την κατάσταση των Ρόμα στην Ε.Ε.[2],

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2006 για την κατάσταση των γυναικών Ρόμα στην Ε.Ε.[3],

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 πάνω στην πρόταση για απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου με θέμα την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφάνσεων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας με μέσα της ποινικής δικονομίας[4],

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, 7 και 29 της Συνθήκης για την Ε.Ε. και το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ που δεσμεύουν την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της να διασφαλίζουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και που παρέχουν ευρωπαϊκούς μηχανισμούς για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το καταστατικό της υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις διεθνείς συμβάσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαγορεύουν τις διακρίσεις με γνώμονα την φυλετική ή εθνική προέλευση και πιο συγκεκριμένα τη Διεθνή Σύμβαση για την Κατάργηση όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων καθώς και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών που υπογράφηκαν αμφότερες από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.,

–  έχοντας υπόψη τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ, η οποία θεσπίζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνικής προέλευσης[5] και 2000/78/ΕΚ που θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση[6] καθώς και την απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας[7],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  γνωρίζοντας ότι οι Ρόμα είναι η μεγαλύτερη μειονότητα στην Ευρώπη,

Β.  αναγνωρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος στην καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των Ρόμα όσον αφορά τα δικαιώματά τους στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία και τη στέγαση, τόσο στα κράτη μέλη όσο και στις υποψήφιες χώρες,

Γ.  επισημαίνοντας ότι η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της εκμετάλλευσης και της εγκληματικότητας,

Δ.  έχοντας υπόψη ότι οι κοινότητες των Ρόμα εμπλέκονται συχνά σε εγκληματικές πράξεις, ιδίως σε σχέση με σωματεμπορία και παιδική δουλεία και εκμετάλλευση,

Ε.  έχοντας υπόψη ότι οι Ρόμα συνεχίζουν να υφίστανται διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης,

ΣΤ.  έχοντας υπόψη ότι η Ε.Ε. διαθέτει σειρά μηχανισμών και μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της πρόσβασης των Ρόμα στην ποιοτική εκπαίδευση, την απασχόληση, τη στέγαση και την υγεία, ιδίως στο πλαίσιο των πολιτικών της για την κοινωνική ένταξη, την περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση,

Ζ.  επισημαίνοντας ότι προβλέπονται κυρώσεις για τα κράτη μέλη σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που έχουν εγκριθεί δυνάμει της οδηγίας 2000 / 43 /EK, και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση, την κοινωνική πρόνοια και την εκπαίδευση,

Η.  τονίζοντας την απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται η Ρόμα είτε ως άτομα είτε ως ολόκληρες κοινότητες στα νέα κράτη μέλη,

1.  χαιρετίζει το συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2007 που επισημαίνει ότι «είναι ενήμερο για την πολύ ιδιαίτερη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι Ρόμα στην Ένωση και καλεί τα κράτη μέλη και την Ένωση να κάνουν χρήση όλων των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους για να βελτιώσουν την ενσωμάτωσή τους» και «καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις υπάρχουσες πολιτικές και τα υπάρχοντα μέσα και να υποβάλει πριν από τα τέλη Ιουνίου 2008 έκθεση στο Συμβούλιο για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί»·

2.  καταδικάζει κάθε μορφή ρατσισμού και διακρίσεων έναντι των Ρόμα και άλλων που χαρακτηρίζονται ως «αθίγγανοι»·

3.  υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα της διάκρισης σε βάρος των Ρόμα απαιτεί σφαιρική προσέγγιση σε επίπεδο Ε.Ε. με επίγνωση ότι η αρχική επένδυση πολιτικής βούλησης, χρόνου και πόρων για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος εναπόκειται στις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών·

4.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαμορφώσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο στρατηγικής για τους Ρόμα και την ένταξή τους στην κοινωνία που να επιδιώκει το συντονισμό της πολιτικής σε επίπεδο Ε.Ε. όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των Ρόμα και ιδίως των παιδιών τους·

5.  επαναλαμβάνει ότι η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στην ποιοτική εκπαίδευση πρέπει να ενταχθεί στους πολιτικούς στόχους της στρατηγικής της Ε.Ε. και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει ειδικές δράσεις υπέρ των ανηλίκων Ρόμα στα κράτη μέλη με σκοπό την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης, της καταναγκαστικής επαιτείας και της απουσίας από τη σχολική εκπαίδευση, καθώς και την ένταξη των Ρόμα από τη νηπιακή ηλικία στο σύστημα της εκπαίδευσης·

6.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν εθνικά προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των κοινοτήτων των Ρόμα, ιδίως με την προσφορά ενδεδειγμένου προγράμματος εμβολιασμού των παιδιών·

7.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ένταξη των Ρόμα στην αγορά εργασίας με μέτρα που περιλαμβάνουν αυστηρή εφαρμογή των κανόνων κατά των διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές για την αναβάθμιση της στέγασης, να θέσουν δεσμευτικές υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων και να επιλύσουν το πρόβλημα των καταυλισμών, όπου δεν τηρούνται οι προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας και όπου μεγάλος αριθμός παιδιών Ρόμα πεθαίνουν σε οικιακά ατυχήματα, όπως πυρκαγιές που προκαλούνται από την έλλειψη στοιχειωδών προδιαγραφών ασφαλείας·

9.  καλεί τους Ρόμα να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις γυναίκες και τα παιδιά, αποφεύγοντας τους καταναγκαστικούς γάμους και τις οπισθοδρομικές συνήθειες καθώς και τον εξαναγκασμό σε επαιτεία·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη συνεργασία, τις κοινές δράσεις και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών και το Συμβούλιο της Ευρώπης.