Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0056/2008

Esitatud tekstid :

B6-0056/2008

Arutelud :

PV 30/01/2008 - 7

Hääletused :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 93kWORD 44k
23.1.2008
PE401.037v01-00
 
B6‑0056/2008
suuliselt vastatava küsimuste B6‑0389/07, B6‑0003/08, B6 –0004/08 ja B6–0005/08 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Roberta Angelilli, Adam Bielan ja Ewa Tomaszewska
fraktsiooni UEN nimel
Romisid käsitlev Euroopa strateegia

Euroopa Parlamendi resolutsioon romisid käsitleva Euroopa strateegia kohta 
B6‑0056/2008

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 13, mis annab Euroopa Ühendusele võimaluse võtta asjakohaseid meetmeid, et võidelda diskrimineerimisega rassilise või etnilise päritolu alusel;

–  võttes arvesse oma 27. jaanuari 2005. aasta resolutsiooni holokausti mälestamise, antisemitismi ja rassismi kohta(1);

–  võttes arvesse oma 28. aprilli 2005. aasta resolutsiooni romide olukorra kohta Euroopa Liidus(2);

–  võttes arvesse oma 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni romi naiste olukorra kohta Euroopa Liidus(3);

–  võttes arvesse oma 29. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu raamotsus teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega;(4)

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 6, 7 ja 29 ning EÜ asutamislepingu artiklit 13, milles kohustatakse ELi ja selle liikmesriike austama inimõigusi ja põhivabadusi ning antakse Euroopa Liidule vahendid, et võidelda rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu, ning Euroopa põhiõiguste hartat ja põhiõiguste ameti põhikirja;

–  võttes arvesse rahvusvahelisi inimõiguste konventsioone, mis keelavad rassilisel ja etnilisel päritolul põhineva diskrimineerimise, eriti rahvusvahelist konventsiooni rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsiooni, millele on alla kirjutanud kõik ELi liikmesriigid;

–  võttes arvesse direktiive 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust,(5) ja 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel,(6) samuti rassismi ja ksenofoobiaga võitlemise raamotsuse projekti;(7)

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et romid on suurim rahvusvähemus Euroopas;

B.  tunnistades, et nii liikmes- kui ka kandidaatriikides on toimunud teatav edasiminek romide diskrimineerimise vastases võitluses, mis puudutab nende õigust haridusele, tööhõivele, tervishoiule ja eluasemele;

C.  arvestades, et haridus on põhiline vahend sotsiaalse tõrjutuse, ärakasutamise ja kuritegevuse vastu võitlemiseks;

D.  arvestades, et romi kogukonnad on tihti seotud kuritegevusega, eriti inimkaubanduse ja laste orjatöö kasutamisega;

E.  arvestades, et romisid diskrimineeritakse endiselt õiguse osas tööhõivele;

F.  arvestades, et ELil on mitmeid mehhanisme ja vahendeid, mida saab kasutada, et parandada romide juurdepääsu kõrgekvaliteedilisele haridusele, tööhõivele, eluasemele ja tervishoiule, eelkõige sotsiaalse kaasatuse, regionaal- ja tööhõivepoliitika abil;

G.  arvestades, et liikmesriikide suhtes tuleks direktiivi 2000/34/EÜ kohaselt vastuvõetud siseriiklike normide rikkumise korral kohaldada sanktsioone, eriti selles osas, mis puudutab tööhõivele, kutseõppele, sotsiaalkaitsele ja haridusele juurdepääsu tingimusi;

H.  märkides eelkõige paljude romide ja nende kogukondade äärmuslikku olukorda uutes liikmesriikides,

1.  tunneb heameelt Euroopa Ülemkogu 14. detsembri 2007. aasta kohtumise järelduse üle, milles teadvustatakse romide väga erilist olukorda Euroopa Liidus ning kutsutakse liikmesriike ja liitu üles kasutama kõiki vahendeid nende kaasatuse suurendamiseks, ning kutsutakse komisjoni üles olemasolevaid poliitikaid ja vahendeid läbi vaatama ning esitama nõukogule aruande tehtud edusammude kohta enne 2008. aasta juuni lõppu;

2.  mõistab hukka kõik diskrimineerimise vormid, millega romid ja teised „mustlasteks” peetavad kokku puutuvad;

3.  rõhutab, et romide diskrimineerimise probleem vajab terviklikku lähenemisviisi ELi tasandil, samal ajal tunnistades, et poliitilise tahte, aja ja vahendite investeerimine selle küsimusega tegelemisse on eelkõige liikmesriikide valitsuste ülesanne;

4.  nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon töötaks välja romide kaasatust käsitleva Euroopa raamstrateegia, mille eesmärk on tagada ELi tasandil poliitiline sidusus romide sotsiaalse kaasatuse valdkonnas;

5.  kordab, et võrdne juurdepääs kõrgekvaliteedilisele haridusele tuleks lisada ELi strateegia poliitika eesmärkide hulka; nõuab tungivalt, et komisjon toetaks konkreetseid meetmeid liikmesriikides elavate alaealiste romide jaoks, mille eesmärk on võidelda ärakasutamise, sundkerjamise ja koolist puudumise vastu ning integreerida romi lapsi varakult tavaharidussüsteemi;

6.  palub nõukogul, komisjonil ja liikmesriikidel toetada riiklikke programme, mille eesmärk on parandada romi kogukondade tervislikku seisundit, eelkõige luua sobiv vaktsineerimiskava lastele;

7.  nõuab tungivalt, et komisjon toetaks romide integreerumist tööturule, võttes meetmeid, kaasa arvatud diskrimineerimisvastaste seaduste range jõustamine tööhõive valdkonnas;

8.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid vastu slummide elamisväärsemaks muutmise poliitika, töötaksid välja seadusjärgsed kohustused kaotada kodutus ja lahendada laagrite probleem, kus puuduvad igasugused hügieeni- ja turvanõuded ning kus puudulike turvanõuete tõttu sureb hulgaliselt romi lapsi koduste õnnetuste, eriti tulekahjude tagajärjel;

9.  kutsub romisid üles austama inimõigusi, eelkõige neid, mis käsitlevad naisi ja lapsi, vältides sundabielusid, traditsioonilisi praktikaid ja sundkerjamist;

10.  palub liikmesriikidel hõlbustada koostööd, koordineerida ühismeetmeid ja vahetada parimaid tavasid;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja Euroopa Nõukogule.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0018.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0151.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0244.
(4) Tekstid vastu võetud, P6_TA PROV(2007)0552.
(5) EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22.
(6) EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16.
(7) EÜT C 75 E, 26.3.2002, lk 269.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika