Päätöslauselmaesitys - B6-0056/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0056/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

23.1.2008

suullisesti vastattavien kysymysten B6‑0389/07, B6–0003/08, B6–0004/08 ja B6‑0005/08 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Roberta Angelilli, Adam Bielan ja Ewa Tomaszewska
UEN-ryhmän puolesta
romaneja koskevasta unionin strategiasta

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0056/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0056/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0056/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma romaneja koskevasta unionin strategiasta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan, jonka nojalla Euroopan yhteisö voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet rotuun tai etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän torjumiseksi,

–  ottaa huomioon 27. tammikuuta 2005 antamansa päätöslauselman[1] juutalaisten kansanmurhan muistamisesta, antisemitismistä ja rasismista,

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman[2] romanien tilanteesta Euroopan unionissa,

–  ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman[3] romaninaisten tilanteesta Euroopan unionissa,

–  ottaa huomioon 29. marraskuuta 2007 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman[4] ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmentymien torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6, 7 ja 29 artiklan ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 13 artiklan, jotka velvoittavat Euroopan unionin ja sen jäsenvaltiot vaalimaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia ja joissa vahvistetaan Euroopan unionin keinot torjua rasismia, muukalaisvihaa ja syrjintää, sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja perusoikeusviraston perussäännön,

–  ottaa huomioon kansainväliset ihmisoikeuksia koskevat yleissopimukset, joissa kielletään rotuun ja etniseen alkuperään perustuva syrjintä, ja erityisesti kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen, jotka kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet,

–  ottaa huomioon rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta annetun direktiivin 2000/43/EY[5] sekä yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun direktiivin 2000/78/EY[6] samoin kuin rasismin ja muukalaisvihan vastustamisesta annetun puitepäätöksen[7],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että romanit ovat Euroopan suurin vähemmistö.

B.  panee merkille saavutetun edistymisen romanien rotusyrjinnän vastustamisessa ja heidän koulutusta, työtä, terveydenhoitoa ja asumista koskevien oikeuksiensa toteutumisessa sekä jäsenvaltioissa että ehdokasvaltioissa,

C.  ottaa huomioon, että koulutus on keskeinen väline sosiaalisen syrjäytymisen, hyväksikäytön ja rikollisuuden torjunnassa,

D.  ottaa huomioon, että romaniyhteisöt ovat usein sekaantuneet rikolliseen toimintaan, erityisesti ihmiskauppaan ja lasten orjakauppaan,

E.  toteaa, että romaneja syrjitään edelleen työtä koskevien oikeuksien suhteen,

F.  toteaa EU:n tarjoavan erilaisia mekanismeja ja välineitä, joiden avulla voidaan parantaa romanien mahdollisuuksia saada korkeatasoista opetusta sekä heidän työllisyyttään, asumistaan ja terveydenhoitoaan erityisesti sosiaalista osallisuutta koskevan politiikan, aluepolitiikan ja työllisyyspolitiikan alalla,

G.  ottaa huomioon, että jäsenvaltioihin pitäisi soveltaa seuraamuksia, jos ne rikkovat direktiivin 2000/43/EY mukaisesti hyväksyttyjä kansallisia määräyksiä erityisesti työhön kohdistuvaa oikeutta, ammattikoulutusta, sosiaalista suojelua ja koulutusta koskevien ehtojen suhteen,

H.  panee erityisesti merkille monien romanien ja romaniyhteisöjen äärimmäisen tilanteen uusissa jäsenvaltioissa,

1.  pitää myönteisinä 14. joulukuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiä, joiden mukaan Eurooppa-neuvosto on "tietoinen romanien aivan erityisestä tilanteesta koko unionissa" ja "pyytää jäsenvaltioita ja unionia parantamaan kaikin keinoin romanien integroitumista" sekä "pyytää tätä varten komissiota tutkimaan nykyisiä politiikkoja ja ohjauskeinoja ja raportoimaan neuvostolle edistymisestä vuoden 2008 kesäkuun loppuun mennessä";

2.  tuomitsee kaikenlaisen romaneihin ja muihin "mustalaisiksi" leimattuihin ihmisiin kohdistetun rasismin ja syrjinnän;

3.  korostaa, että romanien syrjintä edellyttää kattavaa lähestymistapaa EU:n tasolla; myöntää samalla, että suurin vastuu liittyen poliittiseen tahtoon, aikaan ja resursseihin tässä asiassa on jäsenvaltioiden kansallisilla hallituksilla;

4.  kehottaa komissiota kehittämään romanien osallisuutta koskevan unionin puitestrategian, jolla pyritään parantamaan romanien ja erityisesti romanilasten osallisuutta koskevaa poliittista johdonmukaisuutta EU:n tasolla;

5.  toistaa, että yhtäläinen oikeus korkeatasoiseen opetukseen olisi sisällytettävä poliittisena tavoitteena EU:n strategiaan; kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioissa romanilapsiin kohdistuvia erityistoimia, joilla pyritään torjumaan hyväksikäyttöä, kerjäämispakkoa ja koulupoissaoloja ja joilla romanilapset pyritään saamaan normaalin koulutuksen piiriin jo varhaisessa iässä;

6.  kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan kansallisia ohjelmia, joilla pyritään parantamaan romaniyhteisöjen terveystilannetta, ja etenkin tarjoamaan riittävän rokotusohjelman lapsille;

7.  kehottaa komissiota tukemaan romanien integroitumista työmarkkinoille toimilla, jotka käsittävät työelämässä tapahtuvan syrjinnän vastaisten lakien tiukan täytäntöönpanon ja sen valvonnan;

8.  kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään slummien kohentamista koskevia toimia ja kehittämään myönteisiä lakisääteisiä velvoitteita, joilla pyritään poistamaan kodittomuus ja lopettamaan leirit, joissa ei ole lainkaan jätehuolto- tai turvanormeja ja joissa monet romanilapset kuolevat kotonaan tapaturmaisesti etenkin puutteellisista turvanormeista johtuvissa tulipaloissa;

9.  kehottaa romaneja kunnioittamaan erityisesti naisten ja lasten ihmisoikeuksia, välttämään järjestettyjä avioliittoja, perinteisiä käytäntöjä ja kerjäämispakkoa;

10.  kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan yhteistyötä, koordinoimaan yhteisiä toimia ja vaihtamaan parhaita käytäntöjä;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja Euroopan neuvostolle.