Projekt rezolucji - B6-0056/2008Projekt rezolucji
B6-0056/2008

PROJEKT REZOLUCJI

23.1.2008

projekt w odpowiedzi na pytania wymagające ustnej odpowiedzi B6‑0389/07, B6‑0003/08, B6‑0004/08 i B6‑0005/08
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
złożyli Roberta Angelilli, Adam Bielan i Ewa Tomaszewska
w imieniu grupy politycznej UEN
w sprawie europejskiej strategii dotyczącej Romów

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0056/2008
Teksty złożone :
B6-0056/2008
Teksty przyjęte :

B6‑0056/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej strategii dotyczącej Romów

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 13 traktatu WE, pozwalający Wspólnocie Europejskiej podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie pamięci o Holokauście, antysemityzmu i rasizmu,[1]

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sytuacji Romów w Unii Europejskiej,[2]

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie sytuacji kobiet romskich w Unii Europejskiej,[3]

–  uwzględniając swoją rezolucję legislacyjną z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania na mocy przepisów prawa karnego pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii,[4]

–  uwzględniając art. 6, 7 i 29 traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 13 traktatu WE, zobowiązujące UE i jej państwa członkowskie do ochrony praw człowieka i podstawowych wolności oraz zapewniające europejskie narzędzia do walki z rasizmem, ksenofobią i dyskryminacją, a także uwzględniając Europejską Kartę Praw Podstawowych i statut Agencji Praw Podstawowych,

–  uwzględniając międzynarodowe konwencje praw człowieka, które zakazują dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe i etniczne, a szczególnie Międzynarodową konwencję ds. likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej i Europejską konwencję praw człowieka i wolności podstawowych (ECHR), obie podpisane przez wszystkie państwa członkowskie UE,

–  uwzględniając dyrektywę (WE) nr 2000/43 wprowadzającą w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne[5] oraz dyrektywę (WE) nr 2000/78 ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy,[6] a także decyzję ramową w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii,[7]

–  uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Romowie stanowią największą mniejszość w Europie,

B.  dostrzegając pewne postępy osiągnięte w zwalczaniu dyskryminacji wobec Romów w zakresie prawa do edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej i mieszkań – zarówno w państwach członkowskich, jak i krajach kandydujących,

C.  mając na uwadze, że edukacja stanowi podstawowe narzędzie walki z wykluczeniem społecznym, wyzyskiem i przestępczością,

D.  mając na uwadze, że społeczności Romów są często uwikłane w sprawy karne, zwłaszcza w związku z handlem ludźmi i niewolnictwem dzieci,

E.  mając na uwadze, że Romowie nadal podlegają dyskryminacji w zakresie prawa do zatrudnienia,

F.  mając ma uwadze, że UE dysponuje różnymi mechanizmami i narzędziami, które mogą być wykorzystane w celu poprawy dostępu Romów do wysokiej jakości edukacji, zatrudnienia, mieszkań i opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie integracji społecznej oraz polityki regionalnej i polityki zatrudnienia,

G.  mając na uwadze, że w stosunku do państw członkowskich należy zastosować sankcje w przypadku naruszania krajowych przepisów przyjętych w myśl dyrektywy (WE) nr 2000/43, zwłaszcza w zakresie warunków dostępu do zatrudnienia, szkolenia zawodowego, ochrony społecznej i edukacji,

H.  zwracając w szczególności uwagę na ekstremalną sytuację wielu Romów i wspólnot romskich w nowych państwach członkowskich,

1.  z zadowoleniem przyjmuje konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 14 grudnia 2007 r., która „świadoma bardzo specyficznej sytuacji Romów w całej Unii, zachęca państwa członkowskie i Unię, aby uczyniły wszystko, co w ich mocy, by poprawić integrację tej ludności” oraz „zwraca się do Komisji o przeanalizowanie istniejących polityk i instrumentów i przedstawienie Radzie do końca czerwca 2008 roku sprawozdania z osiągniętych postępów”;

2.  potępia wszelkie formy rasizmu i dyskryminacji, z którymi stykają się Romowie i inni ludzie uważani za „cyganów”;

3.  podkreśla, że problem dyskryminacji Romów wymaga kompleksowego podejścia na szczeblu UE, przyznając jednocześnie, że zasadnicze zaangażowanie woli politycznej, czasu i zasobów w rozwiązanie tej kwestii leży w gestii krajowych rządów państw członkowskich;

4.  wzywa Komisję Europejską do opracowania europejskiej strategii ramowej dotyczącej integracji Romów, mającej na celu zapewnienie spójności unijnej polityki na szczeblu UE w odniesieniu do integracji społecznej Romów, zwłaszcza dzieci romskich;

5.  ponownie podkreśla, że jednym z celów politycznych strategii UE powinien być równy dostęp do wysokiej jakości edukacji; wzywa Komisję do wsparcia konkretnych działań na rzecz romskich nieletnich w państwach członkowskich, ukierunkowanych na zwalczanie wyzysku, wymuszonego żebractwa i absencji szkolnej oraz na obejmowanie dzieci romskich od najmłodszych lat systemem powszechnej edukacji;

6.  wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do wspierania programów krajowych mających na celu poprawę sytuacji zdrowotnej społeczności romskich, a zwłaszcza udostępnienie odpowiedniego programu szczepień dla dzieci;

7.  wzywa Komisję do wspierania integracji Romów na rynku pracy za pomocą środków obejmujących ścisłe egzekwowanie przepisów antydyskryminacyjnych w zakresie zatrudnienia,

8.  wzywa państwa członkowskie do przyjęcia polityki na rzecz likwidacji slumsów i opracowania konkretnych przepisów dotyczących zobowiązań ukierunkowanych na położenie kresu bezdomności i rozwiązanie problemu obozowisk, całkowicie nie spełniających norm z zakresu higieny i bezpieczeństwa, w których duża liczba romskich dzieci ginie w wypadkach domowych, szczególnie pożarach, spowodowanych brakiem odpowiednich standardów bezpieczeństwa;

9.  wzywa Romów do przestrzegania praw człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet i dzieci, unikania przymusowych małżeństw, tradycyjnych praktyk i wymuszonego żebractwa;

10.  wzywa państwa członkowskie do ułatwienia współpracy, koordynacji wspólnych działań i wymiany najlepszych praktycznych wzorców;

11.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich oraz Radzie Europy.