Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0056/2008

Predkladané texty :

B6-0056/2008

Rozpravy :

PV 30/01/2008 - 7

Hlasovanie :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA,
PDF 102kWORD 49k
23.1.2008
PE401.037v01-00
 
B6‑0056/2008
ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0389/07, B6-0003/08, B6-0004/08 a B6‑0005/08
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Roberta Angelilli, Adam Bielan a Ewa Tomaszewska
v mene Skupiny Únie za Európu národov
o európskej stratégii riešenia rómskej otázky

Uznesenie Európskeho parlamentu o Európskej stratégii pre Rómov 
B6‑0056/2008

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 13 Zmluvy o ES, ktorý umožňuje Európskemu spoločenstvu prijať vhodné opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na rasovom alebo etnickom pôvode,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. januára 2005 o pamiatke na holokaust, antisemitizme a rasizme(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2005 o situácii Rómov v Európskej únii(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o situácii rómskych žien v Európskej únii(3),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 29. novembra 2007 o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva(4),

–  so zreteľom na články 6, 7 a 29 Zmluvy o Európskej únii a na článok 13 Zmluvy o ES, ktoré zaväzujú EÚ a jej členské štáty k ochrane ľudských práv a základných slobôd a ktoré obsahujú európske nástroje na boj proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii, a so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie a štatút Agentúry pre základné práva,

–  so zreteľom na medzinárodné dohovory o ľudských právach, ktoré zakazujú diskrimináciu založenú na rasovom a etnickom pôvodu, najmä Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, dva dohovory, ktoré podpísali všetky členské štáty,

–  so zreteľom na smernicu 2000/43/EC, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod(5), a smernicu 2000/78/EC, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní(6), ako aj na rámcové rozhodnutie o boji proti rasizmu a xenofóbii(7),

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Rómovia sú najväčšou menšinou v Európe,

B.  uznávajúc, že v členských štátoch, ako aj v kandidátskych krajinách bol dosiahnutý istý pokrok v boji proti diskriminácii Rómov, pokiaľ ide o ich právo na vzdelanie, zamestnanie, zdravotnú starostlivosť a bývanie,

C.  keďže vzdelávanie je základným nástrojom na boj proti sociálnemu vylúčeniu, zneužívaniu a kriminalite,

D.  keďže rómske komunity sa často zapájajú do trestnej činnosti, najmä v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi a otroctvom detí,

E.  keďže Rómovia sú stále vystavení diskriminácii, pokiaľ ide o právo na zamestnanie,

F.  keďže EÚ má rôzne mechanizmy a nástroje, ktoré možno využiť na zlepšenie prístupu Rómov k vysokokvalitnému vzdelávaniu, zamestnaniu, bývaniu a zdravotnej starostlivosti, vrátane politiky sociálneho začlenenia, regionálnej politiky a politiky zamestnanosti,

G.  keďže by sa na členské štáty mali uvaliť sankcie v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe smernice 2000/43/ES, najmä pokiaľ ide o podmienky prístupu k zamestnaniu, odborným školeniam, sociálnej ochrane a vzdelávaniu,

H.  vzhľadom predovšetkým na extrémnu situáciu mnohých rómskych jednotlivcov a komunít v nových členských štátoch,

1.  víta závery Európskej rady zo 14. decembra 2007, ktorá „vedomá si veľmi osobitej situácie Rómov v celej Únii, vyzýva členské štáty a Úniu, aby využili všetky prostriedky na zlepšenie ich začlenenia“ a „vyzýva Komisiu, aby preskúmala existujúce politiky a nástroje a do konca júna 2008 podala Rade správu o dosiahnutom pokroku“;

2.  odsudzuje všetky formy rasizmu a diskriminácie, ktorým čelia Rómovia a iní považovaní za „Cigánov“;

3.  zdôrazňuje, že problém diskriminácie voči Rómom si vyžaduje komplexný prístup na úrovni EÚ, pričom prvotná investícia vo forme politickej vôle, času a zdrojov do riešenia tohto problému spočíva na vládach jednotlivých členských štátov;

4.  naliehavo žiada Európsku komisiu, aby vytvorila európsku rámcovú stratégiu pre začlenenie Rómov, ktorej cieľom bude zabezpečiť politickú súdržnosť na úrovni EÚ, pokiaľ ide o sociálne začlenenie Rómov, predovšetkým rómske deti;

5.  opakovane zdôrazňuje, že do cieľov politiky stratégie EÚ by sa mala začleniť rovnosť prístupu k vysokokvalitnému vzdelávaniu; naliehavo žiada Komisiu, aby podporovala osobitné opatrenia pre rómskych mladistvých v členských štátoch zamerané na boj proti zneužívaniu, nútenému žobraniu a vyhýbaniu sa školskej dochádzke, ako aj na začlenenie rómskych detí od útleho veku do hlavného prúdu vzdelávania;

6.  vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby podporovali národné programy zamerané na zlepšovanie zdravotného stavu rómskych komunít a najmä na vytvorenie primeraného vakcinačného programu pre deti;

7.  naliehavo žiada Komisiu, aby podporovala začlenenie Rómov na trh práce prostredníctvom náležitých opatrení vrátane striktného presadzovania antidiskriminačných zákonov v oblasti zamestnanosti;

8.  naliehavo žiada členské štáty, aby prijali politiky na zlepšenie bývania v chudobných štvrtiach a vytvorili pozitívne zákonné povinnosti s cieľom odstrániť bezdomovectvo a vyriešiť problém táborov, v ktorých sa vôbec nedodržujú hygienické ani bezpečnostné štandardy a v ktorých veľké množstvo rómskych detí umiera v dôsledku nehôd v domácnosti, najmä požiarov, ktoré sú spôsobené nedostatkom riadnych bezpečnostných noriem;

9.  vyzýva Rómov, aby rešpektovali ľudské práva, najmä pokiaľ ide o ženy a deti, a vyvarovali sa nútených manželstiev a tradičných postupov, ako aj núteného žobrania;

10.  vyzýva členské štáty k uľahčeniu spolupráce, ku koordinácii spoločných činností a k výmene osvedčených postupov;

11.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov a Rade Európy.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2005)0018.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2005)0151.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2006)0244.
(4) Prijaté texty, P6_TA-PROV(2007)0552.
(5) Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.
(6) Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
(7) Ú. v. ES C 75 E, 26.3.2002, s. 269.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia