Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0056/2008

Predložena besedila :

B6-0056/2008

Razprave :

PV 30/01/2008 - 7

Glasovanja :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 96kWORD 50k
23.1.2008
PE401.037v01-00
 
B6‑0056/2008
poleg vprašanj za ustni odgovor B6 0389/07, B6-0003/08, B6 0004/08 in B6 0005/08
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo Roberta Angelilli, Adam Bielan in Ewa Tomaszewska
v imenu skupine UEN
o evropski strategiji za Rome

Resolucija Evropskega parlamenta o evropski strategiji za Rome 
B6‑0056/2008

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 13 Pogodbe ES, ki Evropski skupnosti omogoča, da sprejme ustrezne ukrepe za boj proti diskriminaciji na podlagi rase ali narodnosti,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. januarja 2005 o holokavstu, antisemitizmu in rasizmu,(1)

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. aprila 2005 o položaju Romov v Evropski uniji,(2)

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. junija 2006 o položaju romskih žensk v Evropski uniji,(3)

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 29. novembra 2007 o predlogu za okvirni sklep Sveta o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije v skladu s kazenskim pravom,(4)

–  ob upoštevanju členov 6, 7 in 29 Pogodbe o Evropski uniji ter člena 13 Pogodbe o Evropski skupnosti, ki EU in države članice zavezujejo k spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zagotavljajo evropska sredstva za boj proti rasizmu, ksenofobiji in diskriminaciji, ter ob upoštevanju Evropske listine o temeljnih človekovih pravicah in statuta agencije za temeljne pravice,

–  ob upoštevanju mednarodnih konvencij za človekove pravice, ki prepovedujejo diskriminacijo na podlagi rase ali narodnosti, zlasti mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije ter evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so ju podpisale vse države članice EU,

–  ob upoštevanju direktive 2000/43/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost(5) in direktive 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu(6), ter ob upoštevanju okvirnega sklepa o boju proti rasizmu in ksenofobiji,(7)

–  ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

A.  ker so Romi največja manjšina v Evropi,

B.  ker je bilo tako v državah članicah kot v državah kandidatkah doseženega nekaj napredka v boju proti diskriminaciji Romov glede njihove pravice do izobraževanja, zaposlovanja, zdravja in nastanitve,

C.  ker je izobrazba bistveno sredstvo za boj proti socialni izključenosti, izkoriščanju in kriminalu,

D.  ker so romske skupnosti pogosto vpletene v kazniva dejanja, zlasti v zvezi s trgovino z ljudmi in suženjstvom otrok,

E.  ker so Romi še vedno diskriminirani, kar zadeva pravico do zaposlovanja,

F.  ker ima EU najrazličnejše mehanizme in orodja, ki jih lahko uporabi za izboljšanje dostopa Romov do visokokakovostnega izobraževanja, zaposlovanja, nastanitve in zdravstva, zlasti socialno vključevanje ter regionalne politike in politike zaposlovanja,

G.  ker je treba kaznovati države članice, če kršijo nacionalne določbe, sprejete v skladu z direktivo 2000/43/ES, kar zadeva pogoje za dostop do zaposlitve, poklicno usposabljanje, socialno varstvo in izobraževanje,

H.  ker je predvsem treba upoštevati izredne razmere številnih romskih posameznikov ter skupnosti v novih državah članicah;

1.  pozdravlja sklep Evropskega sveta z dne 14. decembra 2007, ki se v zvezi s tem zaveda posebnih razmer, s katerimi se soočajo Romi po vsej Uniji, ter poziva države članice in Unijo, naj uporabijo vsa razpoložljiva sredstva za izboljšanje njihovega vključevanja in poziva Komisijo, naj preuči obstoječe politike in instrumente ter Svetu pred koncem junija 2008 poroča o doseženem napredku;

2.  obsoja vse oblike rasizma in diskriminacije, s katerimi se soočajo Romi in drugi, obravnavani kot “cigani”;

3.  poudarja, da je za reševanje težave diskriminacije Romov potreben celovit pristop na ravni EU, pri tem pa priznava, da morajo v to vložiti politično voljo, čas in sredstva zlasti države članice;

4.  poziva Evropsko komisijo, naj razvije okvirno evropsko strategijo za vključevanje Romov, da bi zagotovili skladnost politik na ravni EU, kar zadeva socialno vključenost Romov, zlasti njihovih otrok;

5.  ponovno poudarja, da je treba enak dostop do visokokakovostnega izobraževanja vključiti med politične cilje strategije EU; poziva Komisijo, naj podpira posebne ukrepe za mladoletne Rome v državah članicah za boj proti izkoriščanju, prisilnemu beračenju in odsotnosti od pouka ter za zgodnje vključevanje romskih otrok v redno šolanje;

6.  poziva Sveta, Komisijo in države članice, naj podpirajo nacionalne programe za izboljšanje zdravstvenega stanja romskih skupnosti, zlasti tako, da jim zagotovi ustrezen program cepljenja za otroke;

7.  poziva Komisijo, naj podpira vključevanje Romov na trg dela z ukrepi, ki vključujejo strogo izvajanje protidiskriminacijskih zakonov na področju zaposlovanja;

8.  poziva države članice, naj sprejmejo politike za izboljšanje razmer v slumih ter razvijejo pozitivne zakonske obveznosti za odpravo brezdomstva in rešitev težav taborov s slabimi higienskimi in varnostnimi standardi, kjer veliko romskih otrok umre v nesrečah na domu, zlasti požarih, ki nastanejo zaradi slabih varnostnih standardov v taborih;

9.  poziva Rome, naj spoštujejo človekove pravice, zlasti glede žensk in otrok, tako da se izogibajo prisilnim porokam, tradicionalnim praksam in prisilnemu beračenju;

10.  poziva države članice, naj olajšajo sodelovanje, usklajujejo skupne ukrepe in izmenjujejo primere najboljše prakse;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic in Svetu Evrope.

(1) Sprejeta besedila, P6_TA (2005)0018.
(2) Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0151.
(3) Sprejeta besedila, P6_TA (2006)0244.
(4) Sprejeta besedila, P6_TA-PROV(2007)0552.
(5) UL L 180, 19. julij 2000, str. 22.
(6) UL L 303, 2. december 2000, str. 16.
(7) UL C 75 E, 26. marec 2002, str. 269.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov