Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0056/2008

Ingivna texter :

B6-0056/2008

Debatter :

PV 30/01/2008 - 7

Omröstningar :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 93kWORD 45k
23.1.2008
PE401.037v01-00
 
B6‑0056/2008
till följd av frågorna för muntligt besvarande B6‑0389/07, B6-0003/08, B6‑0004/08 och B6‑0005/08
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Roberta Angelilli, Adam Bielan och Ewa Tomaszewska
för UEN-gruppen
om en europeisk strategi för romer

Europaparlamentets resolution om en europeisk strategi för romer  
B6‑0056/2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 13 i EG-fördraget enligt vilken unionen kan vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung,

–  med beaktande av sin resolution av den 27 januari 2005 om förintelsen, antisemitism och rasism(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 28 april 2005 om romernas situation i Europeiska unionen(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2006 om de romska kvinnornas situation i Europeiska unionen(3),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 29 november 2007 om rådets rambeslut om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen(4),

–  med beaktande av artiklarna 6, 7 och 29 i EU-fördraget och artikel 13 i EG-fördraget, som ålägger EU och dess medlemsstater att försvara de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna och utarbeta europeiska instrument för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och diskriminering, och av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och arbetsordningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter,

–  med beaktande av de internationella människorättskonventioner som förbjuder diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, särskilt den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som båda undertecknats av samtliga medlemsstater,

–  med beaktande av direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung(5) och direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet(6) samt ramdirektivet om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet(7),

–  med beaktande av artikel 108 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Romerna är Europas största minoritet.

B.  Vissa framsteg har gjorts i kampen mot diskriminering mot romer, när det gäller rätten till utbildning, arbete, sjuk- och hälsovård samt bostäder, både i medlemsstaterna och i kandidatländerna.

C.  Utbildning är ett grundläggande verktyg i kampen mot utanförskap i samhället, utnyttjande och brottslighet.

D.  Romska grupper är ofta inblandade i brott, särskilt i samband med människohandel och barnslaveri.

E.  Romerna är fortfarande utsatta för diskriminering när det gäller rätten till arbete.

F.  EU förfogar över att antal mekanismer och verktyg som kan utnyttjas till att förbättra romernas möjligheter till högkvalitativ utbildning, arbete, bostäder och sjuk- och hälsovård, särskilt genom politiken för social integration samt regional- och sysselsättningspolitiken.

G.  Om en medlemsstat bryter mot de nationella bestämmelser som antagits i enlighet med direktiv 2000/43/EG, särskilt när det gäller möjligheter till arbete, yrkesutbildning, social trygghet och utbildning, bör sanktioner tillämpas.

H.  Man bör särskilt notera den extrema situation som många enskilda romer och romska grupper brottas med i de nya medlemsstaterna.

1.  Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från Europeiska rådets möte den 14 december 2007 där rådet ”som är medvetet om den mycket specifika situation som romerna befinner sig i hela unionen uppmanar medlemsstaterna och unionen att alla använda alla medel för att förbättra deras integrering […] uppmanar kommissionen att studera den befintliga politiken och de befintliga instrumenten samt att före utgången av juni 2008 rapportera till rådet om utgången”.

2.  Europaparlamentet fördömer alla former av rasism och diskriminering som romer och andra som ses som ”zigenare” utsätts för.

3.  Europaparlamentet betonar att problemet med diskriminering av romer kräver en bred insats på EU-nivå, men den främsta investeringen av politisk vilja, tid och resurser för att ta itu med problemet måste göras av regeringarna i respektive medlemsstat.

4.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att utveckla en europeisk ramstrategi för integration av romer, i syfte att skapa en enhetlig EU-politik för romernas, särskilt de romska barnen, sociala integration.

5.  Europaparlamentet upprepar att lika möjligheter till högkvalitativ utbildning bör ingå bland EU-strategins mål. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja särskilda åtgärder för minderåriga romer i medlemsstaterna, i syfte att bekämpa utnyttjande, påtvingat tiggeri och utebliven skolgång och att från tidig ålder integrera romska barn i den vanliga skolan.

6.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att stödja nationella program som syftar till att förbättra hälsosituationen bland de romska befolkningsgrupperna och till att erbjuda lämpliga vaccinationsprogram för barnen.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja romernas integration på arbetsmarknaden genom olika åtgärder, bland annat strikt tillämpning av arbetsmarknadslagar mot diskriminering.

8.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att driva en politik för sanering av slumområden och att utarbeta tydliga lagfästa skyldigheter för att lösa problemet med hemlöshet och läger där hygien och säkerhet är under all kritik och där många romska barn dör i olyckor, framför allt i bränder, som orsakas av bristande säkerhet.

9.  Europaparlamentet uppmanar romerna att respektera de mänskliga rättigheterna, särskilt kvinnors och barns rättigheter, och undvika tvångsäktenskap, traditionella seder och påtvingat tiggeri.

10.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att underlätta samarbete, samordnade gemensamma insatser och utbyte av bästa metoder.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar samt till Europarådet.

(1) Antagna texter, P6_TA(2005)0018.
(2) Antagna texter, P6_TA(2005)0151.
(3) Antagna texter, P6_TA(2006)0224.
(4) Antagna texter, P6_TA‑PROV (2007)0552.
(5) EGT L 180, 19.7.2000, s. 22.
(6) EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
(7) EUT C 75 E, 26.3.2002, s. 269.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy