Πρόταση ψηφίσματος - B6-0076/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0076/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

14.2.2008

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Joseph Daul, Marianne Thyssen και Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
Martin Schulz, Udo Bullmann και Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
Bilyana Ilieva Raeva, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

σχετικά με τη συμβολή στο Εαρινό Συμβούλιο του 2008 όσον αφορά τη στρατηγική της Λισαβόνας

Διαδικασία : 2007/2649(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0076/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0076/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0076/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμβολή στο Εαρινό Συμβούλιο του 2008 όσον αφορά τη Στρατηγική της Λισαβόνας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμη της Επιτροπής για τη στρατηγική της Λισαβόνας που περιέχει ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: στρατηγική έκθεση για την ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση: έναρξη του νέου κύκλου (2008-2010) με τίτλο "Διατηρώντας τον ρυθμό της αλλαγής" (COM (2007)0803) – ΜΕΡΟΣ I, αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: πρόταση για ένα κοινοτικό πρόγραμμα σχετικά με τη στρατηγική της Λισαβόνας 2008-2010 (COM (2007)0804), τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2008-2010) (COM (2007)0803) – ΜΕΡΟΣ V,

-  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες υλοποιούν τη στρατηγική της Λισαβόναςγια την ανάπτυξη και την απασχόληση μέσω της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, 2007-2013", (COM(2007)0798),

–  έχοντας υπόψη τα 27 εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τη στρατηγική της Λισαβόνας, που υπέβαλαν τα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το "Ευρωπαϊκό συμφέρον: Επιτυχία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης"(COM(2007)0581),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: του Μαρτίου 2000, του Μαρτίου 2001, του Μαρτίου 2005 και του Οκτωβρίου 2005, του Μαρτίου 2006, του Μαρτίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το Ευρωπαϊκό συμφέρον: Επιτυχία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης (B6-0435/2007),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπεσχέθη να λάβει πλήρως υπόψη τις απόψεις που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα ψηφίσματα σχετικά με τη Λισαβόνα και ιδίως το ψήφισμα για την παγκοσμιοποίηση που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο 2007 στο Στρασβούργο,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα προηγούμενα ψηφίσματά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξεδήλωσε την ένθερμη υποστήριξή του στη στρατηγική της Λισαβόνας και έχει ήδη χαιρετίσει ειδικά την επανεστίαση της προσέγγισης που επικεντρώνεται στη στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει στενή αλληλεπίδραση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη μοιράζονται την ευθύνη της αντιμετώπισης των προκλήσεων, των ευκαιριών και των αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει την πολιτική ευθύνη που της αναλογεί ως παγκόσμιας δύναμης και να συμβάλει στην επίτευξη και τη διαμόρφωση μιας αειφόρου ανάπτυξης στον κόσμο της εποχής της παγκοσμιοποίησης, ούτως ώστε οι λαοί του πλανήτη να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρέχει η παγκοσμιοποίηση,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά αποτελεί ένα σημαντικό και αποτελεσματικό εργαλείο για τη δημιουργία μιας δυναμικής και ανταγωνιστικής οικονομίας με βάση τη γνώση και στηρίζει την ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών της,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα, σύμφωνα με την εντολή της Ομάδας Συντονισμού για τη Στρατηγική της Λισαβόνας και σε σεβασμό των αρμοδιοτήτων άλλων επιτροπών του ΕΚ, δεν θα αναφερθεί λεπτομερώς στα θέματα συνεχιζόμενων διαδικασιών νομοθεσίας και διαβούλευσης,

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επισημαίνει και πάλι τη σημασία της σθεναρής εφαρμογής της στρατηγικής της Λισαβόνας, τονίζοντας την αλληλεξάρτηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου για τη δημιουργία μιας δυναμικής και καινοτόμου αειφόρου οικονομίας·

2.  πιστεύει ότι η οικονομική ανάπτυξη και η μελλοντική ευημερία της Ευρώπης εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για αειφόρο ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας και από το να υπάρξει ανταπόκριση στις ευκαιρίες και προκλήσεις που αναδύονται από την παγκοσμιοποίηση, τη δημογραφική αλλαγή και τις παγκόσμιες περιβαλλοντικές απειλές· πιστεύει ότι το κοινό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας και οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές·

3.  πιστεύει ότι για να διασφαλιστεί η επιτυχία της ανανεωμένης ατζέντας της Λισαβόνας, πρέπει να αυξηθεί η ανάπτυξη της Ευρώπης, που σήμερα κινείται σε χαμηλά επίπεδα, περί το 2% του ΑΕΠ, και δεν αρκεί για τη δημιουργία επαρκούς απασχόλησης·

4.   επισημαίνει ότι ένα από τα θεμελιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία τα τελευταία χρόνια είναι η ανεπαρκής εσωτερική ζήτηση λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επενδυτών· πιστεύει ότι η αύξηση της κατανάλωσης πρέπει να προέλθει από την αύξηση των εισοδημάτων, σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης·

5.  συνειδητοποιεί ότι, την προσεχή περίοδο, η ΕΕ θα αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις: ο πληθυσμός της θα αρχίσει να σημειώνει κάμψη γύρω στο 2020, η οικονομική πίεση από τους παγκόσμιους ανταγωνιστές θα ενταθεί, θα σημειωθεί αύξηση των ενεργειακών τιμών, θα ενταθεί η κλιματική αλλαγή και οι κοινωνικές ανισότητες θα διευρυνθούν, και θεωρεί ότι η Ευρώπη πρέπει να ανταποκριθεί στους προκλήσεις αυτές με το κατάλληλο συνδυασμό πολιτικών·

6.  επισημαίνει ότι η εξέλιξη της ατζέντας της Λισαβόνας είναι θετική· επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή της και την ορθή κατανόηση του γεγονότος ότι η ευρωπαϊκή διαδικασία για επίτευξη μεγαλύτερης ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας, επαρκή κοινωνική ασφάλεια και κατάλληλη περιβαλλοντική προστασία, δεν ευρίσκονται στο απυρόβλητο των κρίσεων·

7.  επισημαίνει ότι, καθόσον η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και εξαγωγέας προϊόντων στον κόσμο, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας υπηρεσιών στον κόσμο, ο δεύτερος σημαντικότερος τόπος προορισμού και προέλευσης άμεσων ξένων επενδύσεων, συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που επωφελούνται τα μέγιστα από την ανοιχτή παγκόσμια οικονομία· θεωρεί ότι, ως εκ τούτου, έχει τεράστια ευθύνη για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων θεμάτων·

8.  χαιρετίζει την παγκόσμια διάσταση που έχει δοθεί στη διαδικασία της Λισαβόνας και επισημαίνει ότι η στρατηγική της Λισαβόνας συνιστά την ευρωπαϊκή απάντηση στις ευκαιρίες και τους κινδύνους που ενέχει η παγκοσμιοποίηση· σε σχέση με αυτό, επισημαίνει ρητά τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας καθώς και της βελτίωσης της συνεργασίας με άλλους σημαντικούς παράγοντες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, καθώς και άλλες οικονομικές περιοχές του κόσμου·

9.  ζητεί να ληφθούν καταρχήν μέτρα για την καταπολέμηση του προστατευτισμού τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί την περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου μέσω του Γύρου της Ντόχα·

10.  επισημαίνει την αδιαφιλονίκητη αξία μιας συνεκτικής πολιτικής για σταθερότητα και ανάπτυξη και τη σημασία της μακροοικονομικής σταθερότητας, ως πηγής εμπιστοσύνης που αποτελεί το θεμέλιο για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας· επισημαίνει ότι για λόγους μακροοικονομικής σταθερότητας, η αύξηση της παραγωγικότητας πρέπει να συμβαδίζει με δικαιότερη κατανομή των επιτευγμάτων της ανάπτυξης και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής· επισημαίνει, σε σχέση με αυτό, ότι το αίτημα για αύξηση των εισοδημάτων πρέπει να συμβαδίζει με τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη της παραγωγικότητας·

11.  επισημαίνει - όπως και η Επιτροπή - ότι οι οικονομίες των κρατών μελών είναι εξαιρετικά αλληλεξαρτώμενες και το επιχείρημα για χάραξη μιας κοινής ατζέντας μεταρρυθμίσεων είναι ισχυρότερο στη ζώνη του ευρώ·

12.  επισημαίνει την κυρίαρχη σημασία που έχει η διασφάλιση της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών και τονίζει ότι η πρόσφατη κρίση στην αγορά ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου αποδεικνύει ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να αναπτύξει μέτρα εποπτείας προκειμένου να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και να προστατεύσει καλύτερα τους καταναλωτές· ζητεί να υπάρξει αξιολόγηση των σημερινών συστημάτων και μέσων προληπτικής εποπτείας στην Ευρώπη, και επιμένει στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας με το Κοινοβούλιο, μέσω της οποίας θα διατυπωθούν σαφείς συστάσεις όσον αφορά τους τρόπους βελτίωσης της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ικανότητάς του να παράσχει ασφαλή μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

13.  επισημαίνει τη σημασία της επικουρικότητας προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να προσαρμοστούν στις από κοινού συμφωνηθείσες πολιτικές, αφενός για την ασφάλεια και, αφετέρου, για την ευελιξία σε σχέση με ιδιαίτερες πρακτικές και παραδόσεις των εθνικών αγορών εργασίας·

14.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί θεμελιώδη αρχή των Συνθηκών και εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι και το 75 των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής έχουν εγγραφεί για την καινοτομία και τους στόχους της Λισαβόνας· θεωρεί ότι η δράση μόχλευσης της πολιτικής της ΕΕ συνολικά στον τομέα της συνοχής και ιδίως των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής πρέπει να αξιοποιηθεί για την υλοποίηση της ατζέντας της Λισαβόνας σε εθνικό επίπεδο και ότι τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής πρέπει να τύχουν προσεκτικής παρακολούθησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· θεωρεί ότι η τρέχουσα ευνοϊκή οικονομική ανάπτυξη πρέπει να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις· επισημαίνει ότι πρέπει να εξεταστεί η επίδραση που είχε η υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας σε περιφερειακό επίπεδο, καθόσον το 2008 αποτελεί το πρώτο έτος αξιολόγησης των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του εγχειρήματος της εγγραφής στον προϋπολογισμό της πολιτικής συνοχής·

15.  θεωρεί ότι η επιστημονική και τεχνολογική έρευνα αποτελούν κομβικές συνιστώσες της ατζέντας της Λισαβόνας· συμφωνεί ότι πρέπει να δοθεί ύψιστη σημασία στην προώθηση της έρευνας και τα κράτη μέλη να λάβουν συμπληρωματικά μέτρα προκειμένου να επιτύχουν τους επενδυτικούς στόχους τους στον τομέα της Ε&Α μέχρι το 2010, αναφέροντας τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν οι εν λόγω εθνικοί στόχοι μέχρι το 2010 και τον τρόπο με τον οποίο οι στρατηγικές στον τομέα της Ε&Α θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας· υπογραμμίζει ότι ο μετασχηματισμός που είναι αναγκαίος για την επίτευξη μιας οικονομίας με χαμηλή χρήση άνθρακα μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την ΕΕ· επισημαίνει τις τεράστιες ευκαιρίες που προσφέρονται στην ευρωπαϊκή οικονομία από την ανάπτυξη και την προώθηση των νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών που θα συμβάλουν στην απεξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από τον άνθρακα· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για καθιέρωση μιας "πέμπτης ελευθερίας" σε σχέση με την έρευνα και την καινοτομία – την ελευθερία της γνώσης – η οποία θα συμπληρώνει τις τέσσερις ελευθερίες κίνησης αγαθών, υπηρεσιών, ανθρώπων και κεφαλαίων και για συνδυασμό των πόρων Ε&Α της ΕΕ και των κρατών μελών ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη χρήση τους·

16.  χαιρετίζει τα σημαντικά βήματα και τις επενδύσεις που έχουν γίνει στον τομέα της βιομηχανικής και ερευνητικής πολιτικής· στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και το πρόγραμμα Galileo ως αποτελεσματικά μέσα για το συνδυασμό των αναγκών τεχνολογικής καινοτομίας με την ερευνητική ατζέντα της βιομηχανίας· χαιρετίζει τα ευρωπαϊκά Παγκόσμια Δορυφορικά Προγράμματα Πλοήγησης (Galileo και EGNOS), ως κομβικά έργα της ΕΕ· επισημαίνει την οικονομική και κοινωφελή αξία των εν λόγω προγραμμάτων και τα οφέλη που θα προκύψουν από νέες υπηρεσίες και αγορές·

17.  θεωρεί ότι τα Δίκτυα Αριστείας (ΔΑ) είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η ηγετική θέση της Ευρώπης στον οικονομικό και τεχνολογικό κλάδο· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να στηρίξουν την ανάπτυξη κόμβων αριστείας και μέτρων για την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού μεταξύ τους, ούτως ώστε να προωθηθεί περαιτέρω η κουλτούρα της καινοτομίας· πιστεύει ότι η Επιτροπή, τα κράτη μέλη καθώς και οι αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να λάβουν περαιτέρω μέτρα για να στηρίξουν ενεργά τη στενότερη συνεργασία μεταξύ δημοσίων αρχών, ερευνητικών ινστιτούτων, πανεπιστημίων και βιομηχανίας·

18.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις, οι πολίτες και οι αρχές της Ευρώπης να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή και να πραγματώσουν όντως την βασισμένη στη γνώση κοινωνία και οικονομία την οποία ζητεί η Ατζέντα της Λισαβόνας· ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η επιστήμη και η τεχνολογία στην καθημερινή ζωή των πολιτών και να προωθηθεί μια κοινωνία της γνώσης χωρίς αποκλεισμούς·

19.  καλεί μετ’ επιτάσεως τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και τις περιφερειακές διοικήσεις τους, που αποτελούν τους σημαντικότερους εργοδότες, αγοραστές και φορείς παροχής υπηρεσιών στην ενιαία αγορά, να προωθήσουν την καινοτομία δημιουργώντας πιλοτικές αγορές καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών·

20.  επισημαίνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την εκμετάλλευση της νέας έρευνας· συμμερίζεται πλήρως το προτεινόμενο από την Επιτροπή νομοθέτημα για τις μικρές επιχειρήσεις που μπορεί να αποτελέσει το όχημα για τη δημιουργία ευκαιριών για τις ΜΜΕ και να ενθαρρύνει την ιδέα του να "σκεφτόμαστε πρώτα σε μικρή κλίμακα" και τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης πολιτικής για την αποδέσμευση του αναπτυξιακού δυναμικού σε κάθε φάση του κύκλου ζωής των ΜΜΕ·

21.  επισημαίνει τις δυνατότητες που υπάρχουν για παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ περιορίζοντας τα κανονιστικά βάρη, βελτιώνοντας την πρόσβασή τους στις δημόσιες συμβάσεις και αναπτύσσοντας ευνοϊκότερο καθεστώς χρηματοδότησης και εκμετάλλευσης των καινοτομιών·

22.  αναγνωρίζει ότι, εντός της ΕΕ, οι καινοτόμες τεχνολογίες πρέπει να μετουσιωθούν ταχύτατα σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες· κατά συνέπεια, στηρίζει το αίτημα της Επιτροπής για ένα "τρίγωνο γνώσης" που θα δημιουργηθεί από την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία· προσβλέπει σε πιο αποτελεσματικές επενδύσεις σε νέες δεξιότητες, στη δια βίου μάθηση και σε σύγχρονα συστήματα εκπαίδευσης/κατάρτισης·

23.  χαιρετίζει την προσπάθεια που ανέλαβε η Επιτροπή για τον περιορισμό της κανονιστικής επιβάρυνσης και προσβλέπει σε βελτίωση της νομοθεσίας ενώ ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αντίστοιχα μέτρα χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τα συμμετοχικά δικαιώματα των πολιτών και την προστασία των καταναλωτών· αναμένει ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και που περιγράφονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας· επισημαίνει με βαθύτατη ανησυχία ότι ορισμένες από τις πρόσφατες σημαντικές νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής υποβλήθηκαν χωρίς να υπάρξει εκ των προτέρων αξιολόγηση του αντίκτυπου ή χωρίς τη δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων της παλαιότερης νομοθεσίας στον ίδιο τομέα·

24.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη χάραξης μιας νέας συνολικής προσέγγισης της εξωτερικής και εμπορικής πολιτικής η οποία θα εστιάζεται στο να δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να τεθεί επικεφαλής στον αγώνα για τη θέσπιση κανόνων και προδιαγραφών σε παγκόσμιο επίπεδο, διευκολύνοντας τις ευρωπαϊκές εξαγωγές και διασφαλίζοντας ότι οι εισαγωγές θα πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές· επισημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές της λειτουργώντας ως εφαλτήριο για τις επιχειρήσεις που εισέρχονται στις παγκόσμιες αγορές και ως ελκυστικός τόπος για τους επενδυτές· επιπλέον, ζητεί όλες οι διμερείς ή περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ που ευρίσκονται σε φάση διαπραγμάτευσης, να περιλάβουν και διατάξεις περί επιβολής όσον αφορά την εφαρμογή των βασικών προδιαγραφών εργασίας και άλλων πτυχών της αξιοπρεπούς απασχόλησης, καθώς και πολυμερή περιβαλλοντικά πρότυπα·

25.  επαναλαμβάνει και πάλι ότι πιστεύει ότι, για τη δημιουργία μιας κοινωνίας ευεπίφορης σε αλλαγή, κομβική σημασία έχει ο ρόλος ενός πιο περιεκτικού τύπου μοντέλου λήψης των οικονομικών αποφάσεων· υπενθυμίζει ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιμένει ότι στο επίκεντρο της στρατηγικής της Λισαβόνας ευρίσκεται το υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας· επιβεβαιώνει και πάλι ότι είναι απαράδεκτο να υποχρεώνεται τμήμα του πληθυσμού να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού· επιβεβαιώνει και πάλι ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία και αξιοπρεπή διαβίωση, ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή τους· υποστηρίζει την ανάληψη περαιτέρω δράσης για την ενίσχυση των πολιτικών που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με στόχο την υιοθέτηση μιας συνολικής προσέγγισης για την ανανέωση της αποφασιστικής ώθησης που δόθηκε για την εξάλειψη της φτώχειας μέχρι το 2010 και για να δοθεί σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες η δυνατότητα πρόσβασης στα θεμελιώδη δικαιώματα· επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της Λισσαβόνας ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατέστη νομικά δεσμευτικός· ζητεί το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναλάβει δέσμευση για μια φιλόδοξη κοινωνική ατζέντα με συγκεκριμένο αντίκτυπο στα αποτελέσματα της στρατηγικής της Λισαβόνας·

26.  επισημαίνει και πάλι - δεδομένου ότι η κοινωνική και εδαφική συνοχή αποτελεί μια από τις ουσιώδεις συνιστώσες της ενιαίας αγοράς - τη σημασία που έχει η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών με την προώθηση κοινών κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων στα κράτη μέλη, όπως η ποιότητα των θέσεων εργασίας, η ισότητα των ευκαιριών και η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, με παράλληλο σεβασμό της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας· ζητεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα επιτελεί στους τομείς αυτούς την προστατευτική της λειτουργία και θα αποτρέπει τον κανονιστικό ανταγωνισμό μεταξύ κρατών μελών·

20.  πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει περαιτέρω ενσωμάτωση του τομέα των μεταφορών στη στρατηγική της Λισαβόνας· επιμένει ότι, στο πλαίσιο των νέων ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις βιώσιμες μεταφορές, τις υπηρεσίες διακίνησης εμπορευμάτων και την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι προτεραιότητες αυτές θα αντικατοπτρίζονται στα εθνικά σχέδια που θα υποβληθούν στο προσεχές εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2008·

Εσωτερική αγορά και στρατηγικές απαντήσεις στην παγκοσμιοποίηση

28.  επισημαίνει ότι μια εύρυθμη εσωτερική αγορά αποτελεί το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης· επισημαίνει ότι για τους επενδυτές από τρίτες χώρες, η εσωτερική αγορά παρέχει πλεονεκτήματα, όπως ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού και ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά ότι η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά πρέπει να συνοδεύεται από παρεμφερές άνοιγμα των χωρών με ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες στους προερχόμενος από την ΕΕ επενδυτές, κάτι που αποτελεί τον κομβικό παράγοντα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών με τρίτες χώρες· παρατηρεί επιπλέον ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί καλύτερο πλαίσιο συνθηκών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όπου συμπεριλαμβάνονται η βελτίωση των ρυθμίσεων, η χρηστή διακυβέρνηση, ο υγιής και ανόθευτος ανταγωνισμός, οι λειτουργούσες αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων και η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας]·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής τους και να καταστήσουν την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς κορυφαία οικονομική και πολιτική τους προτεραιότητα, ιδίως με την άμεση και κατάλληλη επιβολή της εφαρμογής των οδηγιών της ενιαίας αγοράς και την άρση των αδικαιολόγητων φραγμών στις εθνικές αγορές· ωστόσο, υπενθυμίζει ότι η καθιέρωση της ενιαίας αγοράς βασίζεται στον ανταγωνισμό, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη, που παραμένουν οι βασικές αρχές για περαιτέρω επιτεύγματα της ενιαίας αγοράς στον 21ο αιώνα· τονίζει ότι η ενιαία αγορά πρέπει να αναπτυχθεί μέσω του δίκαιου ανταγωνισμού, με την εύρυθμη λειτουργία του φορολογικού συστήματος και του συστήματος κοινωνικής προστασίας, καθώς και με υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών·

30.  επισημαίνει την ανάγκη ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς και προώθησης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τα εναπομείναντα αναγκαία μέτρα για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ΕΕ και να διασφαλίσουν ότι οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς τους θα ενθαρρύνουν τους νέους φορείς παροχής και τα νέα προϊόντα, διασφαλίζοντας ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού και τη δέουσα διαφάνεια, καθώς και ασφάλεια δικαίου για τα συμφέροντα των μεμονωμένων επενδυτών· υποστηρίζει ότι οι πρωτοβουλίες της νέας πολιτικής για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς πρέπει να προσανατολιστούν περισσότερο προς την ανάλυση των επιπτώσεων που έχουν στις διάφορες αγορές, τους οικονομικούς τομείς και το περιβάλλον, καθώς και στην κοινωνική σφαίρα·

31.  επισημαίνει την ανάγκη επίτευξης επαρκούς επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και υποστηρίζει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός οικονομικά προσιτού, ασφαλούς και αποτελεσματικού συστήματος ευρεσιτεχνιών το οποίο θα παρέχει κίνητρα για επενδύσεις και ερευνητικές προσπάθειες και θα ενισχύει την ικανότητα καινοτομίας ιδίως των ΜΜΕ· καλεί και τα τρία θεσμικά όργανα να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση της επίτευξης πολιτικής συναίνεσης για την πραγματική βελτίωση του συστήματος ευρεσιτεχνιών, το οποίο θα αποφέρει οφέλη για τους πολίτες από τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε προσιτές τιμές·

32.  επισημαίνει ότι τα βασιζόμενα στην αγορά μέσα (ΒΑΜ) περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εργαλείων πολιτικής τα οποία χρησιμοποιούνται όλο και συχνότερα για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων· πιστεύει ότι τα ΒΑΜ όπως οι φόροι, τα τέλη και η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής, μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματική κατανομή των φυσικών πόρων και, στο πλαίσιο αυτό, μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ατζέντας της Λισαβόνας·

33.  επαναλαμβάνει την άποψή του όσον αφορά τα οφέλη που θα υπάρξουν από τη μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία στην περιβαλλοντική υποβάθμιση, ως αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης τόσο των περιβαλλοντικών θεμάτων όσο και των θεμάτων απασχόλησης και πιστεύει ότι η επιβάρυνση της εργασίας πρέπει να περιοριστεί προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και να καταπολεμηθεί η παραοικονομία·

34.  επισημαίνει ότι ο στόχος της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και της εξασφάλισης για τους πολίτες της Ευρώπης βιώσιμης κινητικότητας και ενέργειας σε προσιτές τιμές, καθώς και η διατήρηση δίκαιων τιμών μπορεί να επιτευχθεί με την ίδια στρατηγική που έχει τεθεί για τη φιλόδοξη προστασία του κλίματος·

35.  καλεί επομένως την Επιτροπή να εφαρμόσει με συνέπεια και ταχύτητα τις αποφάσεις της Εαρινής Συνόδου Κορυφής του 2007 και να καταστήσει πράγματι τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση προτεραιότητες μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής·

36.  επισημαίνει ότι μείζον καθήκον της ΕΕ και των άλλων βιομηχανικών χωρών είναι η μεταστροφή σε μια οικονομία χαμηλής έντασης ενεργείας που θα βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ότι ένας αποτελεσματικός τρόπος προσέγγισης του θέματος είναι η εφαρμογή τεχνολογιών που είναι ήδη διαθέσιμες, αλλά που για την εφαρμογή τους απαιτείται θαρραλέα πολιτική δράση, συμπεριλαμβανομένων κινήτρων και της επιβολής πολυμερώς συμφωνημένων κυρώσεων για τις χώρες που δεν είναι διατεθειμένες να αναλάβουν το μερίδιο του βάρους που τους αναλογεί· τονίζει ότι ο μετασχηματισμός που είναι αναγκαίος για την επίτευξη μιας αειφόρου οικονομίας χαμηλής έντασης ενέργειας με χαμηλή χρήση άνθρακα μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την ΕΕ·

37.  επισημαίνει τη σημασία που έχει η πολιτική στον τομέα των μεταφορών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και μιας ευρύτερης δέσμης περιβαλλοντικών ανησυχιών και ζητεί να υιοθετηθούν πολιτικές που να περιορίζουν τις περιττές μεταφορές με διάφορα μέτρα και ζητεί τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών να αποτελέσουν αντικείμενο της δέουσας στρατηγικής αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να επεκτείνουν ταχέως τα διασυνδεδεμένα, διαλειτουργικά διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς με ιδιαίτερη εστίαση στις ανάγκες των νέων κρατών μελών, στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής, βιώσιμης και περιβαλλοντικώς φιλικής πολιτικής μεταφορών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τον κατάλληλο συνδυασμό πολιτικών ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των περιβαλλοντικώς φιλικών, ευφυών μεταφορικών συστημάτων και τεχνολογικών καινοτομιών·

39.  επισημαίνει ότι, κατά συνέπεια, έχει κομβική σημασία να διασφαλισθεί ότι η μελλοντική ζήτηση υπηρεσιών διακίνησης εμπορευμάτων θα είναι συμβατή με τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· φρονεί ότι οι αειφόρες μεταφορές εξαρτώνται από τη βούληση των αρμοδίων για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο να παράσχουν αποτελεσματικά κίνητρα, προκειμένου οι αγοραστές προϊόντων μεταφοράς, οι μεταφορείς και οι κατασκευαστές οχημάτων να συνεχίσουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για τη δημιουργία μιας φιλικότερης προς το περιβάλλον αγοράς στον τομέα της διακίνησης εμπορευμάτων·

Η αγορά εργασίας και οι επενδύσεις στα άτομα

40.  αναγνωρίζει ότι η στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση παρέχει οφέλη αλλά, ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι από τα αποτελέσματα αυτά δεν έχουν επωφεληθεί όλοι οι πολίτες της ΕΕ· τονίζει ότι, για να αντιμετωπιστεί η παγκοσμιοποίηση και η δημογραφική πρόκληση έχει τεράστια σημασία να παρασχεθούν στον πληθυσμό οι αναγκαίες δεξιότητες και ευκαιρίες, ούτως ώστε να προσελκυσθεί στην αγορά εργασίας μεγαλύτερος αριθμός ατόμων και να υπάρξει πραγματική προοπτική για όλους, ιδίως μέσω μέτρων που θα εστιάζουν στα άτομα που έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας·

41.  τονίζει ότι για να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία και κινητικότητα στην αγορά εργασίας, το Συμβούλιο πρέπει να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην υιοθέτηση των οδηγιών σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας, τις συνθήκες εργασίας για τους προσωρινά απασχολούμενους και τη δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, και να αναθεωρήσει την οδηγία για την ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης· επισημαίνει ότι η άρση των εμποδίων για την κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας θα διασφαλίσει καλύτερη προστασία για το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό· παρατηρεί ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλει προσπάθεια για να εξηγήσει στους πολίτες τα οφέλη μιας προσέγγισης που συνδυάζει αποτελεσματικά τη διεύρυνση, την ολοκλήρωση, την αλληλεγγύη και την κινητικότητα των εργαζομένων·

42.  επιβεβαιώνει και πάλι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει το σημερινό υψηλό επίπεδο ανεργίας· παρατηρεί ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο δεν θα παραμείνει στο απυρόβλητο από τις αναταράξεις που σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο· φρονεί ότι για να αντιμετωπισθεί η δημογραφική πρόκληση και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να ενισχυθούν τα κίνητρα για εργασία και να εξασφαλιστούν ευκαιρίες και δεξιότητες για τον πληθυσμό, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές και να διευκολυνθεί η επιστροφή τους στην αμειβόμενη εργασία· επισημαίνει ότι, για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στην παγκόσμια σκηνή, η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει σε πολλές μεταρρυθμίσεις· πιστεύει ότι το επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που είναι απαραίτητο για τέτοιου είδους δράση, θα διευρύνεται όσο θα εντείνεται ο κοινωνικός διάλογος· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υλοποιηθούν οι συμφωνημένες κοινές αρχές για την ευελιξία με ασφάλεια με σφαιρικό και ισορροπημένο τρόπο τόσο για εργαζομένους όσο και για εργοδότες·

43.  επισημαίνει ότι η ζήτηση για ευέλικτη εργασία αυξάνεται τόσο από την πλευρά των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων και, λαμβάνοντας υπόψη την πρόκληση της δημογραφικής αλλαγής, αποτελεί έναν αποδεδειγμένο τρόπο αύξησης της γυναικείας συμμετοχής καθώς και παράτασης του επαγγελματικού βίου των ηλικιωμένων· υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η επαγγελματική κατάρτιση αποτελούν συνιστώσες για τη βελτίωση της απασχόλησης και πρέπει να δοθεί προσοχή στα κοινωνικά κίνητρα για τις οικογένειες, μεταξύ άλλων και για την υποδομή παιδικής μέριμνας, που αποτελεί προϋπόθεση για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην εργασία· υποστηρίζει την υιοθέτηση μιας ισόρροπης δέσμης κοινών αρχών όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια, που θα συνδυάζουν την ευελιξία με την ασφάλεια για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες στην αγορά εργασίας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να περιλάβουν τις κοινές αυτές αρχές στη διαβούλευση που θα έχουν για τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων με τους κοινωνικούς εταίρους και επισημαίνει τον κομβικό ρόλο που έχουν τα μέτρα που αποσκοπούν στη συμφιλίωση της απασχόλησης με την οικογενειακή ή ιδιωτική ζωή, την προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών για όλους, την επαγγελματική κατάρτιση και επανακατάρτιση, τις ενεργητικές πολιτικές στην αγορά εργασίας, την επαρκή κοινωνική προστασία και την ανακοπή του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, διασφαλίζοντας εργασιακά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους·

44.  αναγνωρίζει τη συμβολή που έχουν οι ευέλικτες και εύρυθμες αγορές εργασίας στην κοινωνική ένταξη, με τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για όλες τις κοινωνικές ομάδες· κατά συνέπεια, καλεί τα κράτη μέλη να απελευθερώσουν τους κανονισμούς απασχόλησης και να επενδύσουν σε ενεργητικές πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης και αγοράς εργασίας, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι βέλτιστες δυνατές συνθήκες για υψηλά ποσοστά απασχόλησης και κινητικότητα του εργατικού δυναμικού·

45.  επισημαίνει με ανησυχία την υψηλή και επιταχυνόμενη τάση για ακόμα μεγαλύτερη ανισότητα εισοδήματος και κατανομή πλούτου στα περισσότερα κράτη μέλη· πιστεύει ότι παρόμοιες τάσεις πρέπει να αναστραφούν με κατάλληλα εθνικά και ευρωπαϊκά μέτρα σε επίπεδο κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να επιτευχθεί μια πιο συνεκτική κοινωνία και να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι ωφελούνται από την ανάπτυξη·

46.  επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν εισαγάγει την έννοια του κατώτατου μισθού· πιστεύει ότι και τα άλλα κράτη μέλη μπορούν να επωφεληθούν από την μελέτη της εμπειρίας αυτής·

47.  χαιρετίζει το κοινοτικό πρόγραμμα της Επιτροπής για τη Λισαβόνα 2008-2010, καθόσον προτείνει ένα καλύτερα ιεραρχημένο πρόγραμμα με μόνο δέκα κομβικούς στόχους που μπορούν να υλοποιηθούν κατά την περίοδο 2008-2010· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η μείζων αλλαγή στη στρατηγική της Λισσαβόνας είναι η διασύνδεση των διαφόρων μεταρρυθμιστικών αναγκών και των οικονομικών και περιβαλλοντικών μέσων, καθώς και των μέσων στον τομέα της απασχόλησης, σε μια μεταρρυθμιστική ατζέντα· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να επιμείνει στη συνεκτική και ολοκληρωτική προσέγγιση συνδυασμένης πολιτικής και να μην προχωρήσει στην αποσυναρμολόγησή της με κινήσεις προς την κατεύθυνση απομονωμένων μέτρων πολιτικής·

Μέτρηση της προόδου και παρακολούθηση της Λισαβόνας

48.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση της γραφειοκρατίας, ιδίως όσον αφορά την παροχή βοήθειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τη βελτίωση της αξιολόγησης των νομοθετικών επιπτώσεων· ταυτόχρονα, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο αξιολόγησης επιπτώσεων· σε σχέση με αυτό, επαναλαμβάνει την έκκλησή του για καθιέρωση ανεξάρτητου, εξωτερικού ελέγχου της αξιολόγησης των επιπτώσεων·

49.  χαιρετίζει τον στόχο της Επιτροπής για μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων· προσβλέπει στη λήψη συγκεκριμένων ενδείξεων όσον αφορά τον τρόπο επίτευξης του στόχου αυτού, με την ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών χρηστής διακυβέρνησης· επισημαίνει ότι όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού και, κατά συνέπεια, πρέπει να εμπλακούν στη λήψη των σχετικών αποφάσεων· ζητεί, σε σχέση με τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλούστευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να υπάρξει σαφής παρακολούθηση με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσον τα κράτη μέλη στην πραγματικότητα εκμεταλλεύονται τα περιθώρια παρέκκλισης που παρέχουν οι ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις κατά τη μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές ιδιαιτερότητες και η συμφόρηση καινοτομιών·

50.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη από κοινού με τους εμπλεκόμενους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, είναι οι κυριότεροι φορείς για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας· επισημαίνει ότι οι χώρες που σημείωσαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και δημιούργησαν τις περισσότερες θέσεις εργασίας είναι αυτές που είναι ανοιχτές στον εξωτερικό ανταγωνισμό, εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις, στοχεύουν στη δημοσιονομική ισορροπία και έχουν υψηλή ποιότητα δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων· εκφράζει τη λύπη του για την ακόμη περιορισμένη προβολή της στρατηγικής της Λισαβόνας στις εθνικές πολιτικές πολλών κρατών της ΕΕ· υποστηρίζει ότι η κινητοποίηση όλων των οικονομικών φορέων έχει ζωτική σημασία για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησής της· ειδικότερα, πιστεύει ότι η καλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των εθνικών κοινοβουλίων, των αρχών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και η κοινωνία των πολιτών θα συμβάλουν στα αποτελέσματα της στρατηγικής της Λισαβόνας και θα ενισχύσουν τον δημόσιο προβληματισμό σχετικά με τις δέουσες μεταρρυθμίσεις· υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για εμβάθυνση της συνεργασίας με τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, προβλέποντας παράλληλα ετήσιες συζητήσεις σχετικά με την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων·

51.  επισημαίνει τη σημασία της δέσμευσης των αρχών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων όσον αφορά το εύρος καθώς και τον καινοτόμο χαρακτήρα των επιτευγμάτων· χαιρετίζει, σε σχέση με αυτό, το έντονο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών για την παρακολούθηση της στρατηγικής της Λισαβόνας·

52.  υπενθυμίζει ότι οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν σημαντικό εργαλείο συντονισμού και ένα κοινό πλαίσιο εντός του οποίου τα διάφορα κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν τις εθνικές μεταρρυθμιστικές ατζέντες τους· πιστεύει ότι από την ανάλυση και την ανατροφοδότηση στοιχείων από πλευράς κρατών μελών προκύπτει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές λειτουργούν, αλλά ότι απαιτείται ωστόσο βελτίωση σε σχέση με την προσαρμογή σε νέες οικονομικές συνθήκες και συνθήκες απασχόλησης, καθώς και στην παρακολούθηση (συγκριτική αξιολόγηση) των κρατών μελών· ζητεί συνολικότερη εφαρμογή και υλοποίηση δεικτών και στόχων·

53.  χαιρετίζει τις εκθέσεις που εκπονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε κράτος σχετικά με τη διαδικασία της Λισαβόνας· ωστόσο, ζητεί να υιοθετηθεί μια πιο συστηματική προσέγγιση που να αναδεικνύει τις επιτυχίες αλλά και τις αδυναμίες· στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την καθιέρωση συγκεκριμένων "σημείων προς επίβλεψη" στο πλαίσιο της πολυμερούς εποπτείας, πράγμα που επίσης προσφέρει ευκαιρία για τη βελτίωση των απαντήσεων που δίνουν οι εθνικές πολιτικές·

54.  θεωρεί ότι η έλλειψη της δέουσας παρακολούθησης αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για καλά ενημερωμένες επιλογές πολιτικής· επισημαίνει, σε σχέση με αυτό, ότι θα μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερη αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης και της διαθέσιμης γνώσης των ευρωπαϊκών αποκεντρωμένων υπηρεσιών στους τομείς των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους·

55.  χαιρετίζει, κατά συνέπεια, η απόφαση που έλαβε το 2006 το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει το θέμα της έλλειψης στοιχείων παρακολούθησης και να ζητήσει από την Επιτροπή των Περιφερειών να εκπονήσει έκθεση παρακολούθησης σχετικά με τη δική της "στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση" όπου θα συμπεριλαμβάνονταν 104 περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ, ανταλλάσσοντας τις απόψεις τους σχετικά με την υλοποίηση της πολιτικής της Λισαβόνας, μελέτη που πρόκειται να υποβληθεί στο Εαρινό Συμβούλιο του 2008· επισημαίνει ότι η μελέτη αυτή δείχνει το κατά πόσον η πρόβλεψη για εγγραφή των διαρθρωτικών ταμείων στον προϋπολογισμό μπορεί να συμβάλει στη διοχέτευση μεγαλύτερου μεριδίου των δαπανών των διαρθρωτικών ταμείων προς την κατεύθυνση της επίτευξης στόχων καινοτομίας και περιβαλλοντικών στόχων· αναμένει την αξιολόγηση που θα περιέχει η εν λόγω μελέτη όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της περιφερειοποίησης της στρατηγικής της Λισαβόνας·

56.  πιστεύει ότι επ’ ουδενί είναι αυτονόητος ο τρόπος μέτρησης της επιτυχίας της ατζέντας της Λισαβόνας, ή γενικότερα οι δείκτες βάσει των οποίων μετράται η "πρόοδος"· ωστόσο, πιστεύει σαφώς ότι η παρακολούθηση των επιτυχιών και των αδυναμιών, δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε οικονομικούς δείκτες όπως το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ), καθόσον, ο δείκτης αυτός αποτελεί, στην καλύτερη περίπτωση, έναν δείκτη παραγωγής πλούτου εντός μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου αλλά δεν παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο του πλούτου στην κοινωνία και απέχει πολύ από το να αποτελεί ένδειξη σχετικό με το έναντι ποίου κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους επετεύχθη η επιπλέον παραγωγή πλούτου·

57.  πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση για την αξιολόγηση της ανθρώπινης ευημερίας, πέρα από το πεδίο επιρροής ΑΕΠ/ΑΕΕ· χαιρετίζει, κατά συνέπεια, τις συζητήσεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ κατά το δεύτερο παγκόσμιο φόρουμ που συνήλθε φέτος στην Κωνσταντινούπολη, με θέμα τη "Μέτρηση και Ενίσχυση της Προόδου των Κοινωνιών", καθώς και τις συζητήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του συνεδρίου με θέμα "Πέρα από την Ανάπτυξη" στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής στις αρχές Δεκεμβρίου 2007, καθόσον για την προώθηση των πολιτικών επιλογών έχει μεγάλη σημασία η ύπαρξη αξιόπιστων δεδομένων·

58.  χαιρετίζει, κατά συνέπεια, το έργο που έχουν αναλάβει οι διαφορές ΓΔ της Επιτροπής για τον καθορισμό νέων ποιοτικών δεικτών· απευθύνει παρότρυνση οι δείκτες αυτοί, είτε αναφέρονται στην κοινωνική είτε στην περιβαλλοντική διάσταση, να χρησιμοποιηθούν στις επόμενες αξιολογήσεις των Εθνικών Προγραμμάτων της Λισαβόνας και να ενσωματωθούν στην από πλευράς Επιτροπής παρακολούθηση· με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί μια πληρέστερη δέσμη δεικτών για την μέτρηση της επιτυχίας της Λισαβόνας·

59.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών.