Projekt rezolucji - B6-0078/2008Projekt rezolucji
B6-0078/2008

PROJEKT REZOLUCJI

18.2.2008

zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli
w sprawie znaczenia środków pomocy służących wzmocnieniu międzynarodowej współpracy naukowej z Afryką

Procedura : 2008/2531(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0078/2008
Teksty złożone :
B6-0078/2008
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B6‑0078/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie znaczenia środków pomocy służących wzmocnieniu międzynarodowej współpracy naukowej z Afryką

Parlament Europejski,

–  uwzględniając niedawny szczyt UE-Afryka, Partnerstwo Strategiczne między UE i Afryką oraz plan działania (2008-2010),

–  uwzględniając swoją rezolucję w sprawie europejskiej przestrzeni badawczej: nowe perspektywy,

–  uwzględniając rolę technologii energetycznych w walce przeciwko zmianom klimatu,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

1.  z uznaniem przyjmuje rosnącą wśród afrykańskich decydentów tendencję priorytetowego traktowania nauki, technologii oraz innowacji na rzecz rozwoju;

2.  uznaje cenny wkład Nowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Afryki (NEPAD), realizowanego w jego ramach skonsolidowanego planu działań w dziedzinie nauki i technologii oraz naukowo-technologicznych programów Unii Afrykańskiej oraz wzywa do ich intensywniejszego wdrażania i pełniejszego rozwoju, jak również do ulepszania właściwych środków;

3.  podkreśla potrzebę zwiększenia udziału naukowców afrykańskich w międzynarodowych projektach współpracy naukowej oraz współpracy w dziedzinie badań i rozwoju w celu podtrzymania i pogłębiania wiedzy badawczo-rozwojowej w Afryce, w szczególności w pewnych sektorach, takich jak sektor żywności, zdrowia i energii;

4.  przypomina o wyjątkowym znaczeniu nadanym zagadnieniu chorób zaniedbywanych podczas siódmego programu ramowego w dziedzinie badań naukowych oraz jest zdania, że szczególną uwagę należy zwrócić na badania dotyczące AIDS w krajach Afryki;

5.  zgodnie ze wskazaniem Unii Afrykańskiej i afrykańskiej wspólnoty naukowej wzywa do wzmocnienia istniejącej infrastruktury badawczej, w tym biura NEPAD ds. naukowo-technologicznych, programów Unii Afrykańskiej oraz projektów w dziedzinie badań i rozwoju, w szczególności w konkretnych sektorach, takich jak sektor żywności, zdrowia i energii;

6.  wzywa państwa członkowskie do promowania współpracy naukowo-technologicznej z Afryką, która w szybkim tempie zapewni rzeczywisty i wszechstronny rozwój wiedzy i technologii w krajach Afryki;

7.  zauważa, że postęp w dziedzinie nauki przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego, do którego dążenie przewidziano w Milenijnych Celach Rozwoju; wzywa w szczególności Unię Europejską do uczynienia ze zmian klimatycznych kwestii priorytetowej we współpracy naukowo-technologicznej z Afryką, przede wszystkim przy wykorzystaniu ogromnych zasobów energii odnawialnej, zwłaszcza słonecznej, którymi Afryka dysponuje;

8.  wzywa państwa członkowskie do promowania transferu wiedzy i technologii między UE a Afryką;

9.  wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do zapewnienia większej spójności między międzynarodową polityką naukowo-technologiczną UE a podstawowymi potrzebami krajów afrykańskich, prowadząc tym samym do opracowania nowych ogólnoświatowych ram kontaktów naukowych i dyplomatycznych z Afryką;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, parlamentom państw członkowskich i Organizacji Narodów Zjednoczonych.