Projekt rezolucji - B6-0078/2008Projekt rezolucji
B6-0078/2008

  PROJEKT REZOLUCJI

  18.2.2008

  zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji
  zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
  złożyli
  w sprawie znaczenia środków pomocy służących wzmocnieniu międzynarodowej współpracy naukowej z Afryką

  Procedura : 2008/2531(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B6-0078/2008
  Teksty złożone :
  B6-0078/2008
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  B6‑0078/2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie znaczenia środków pomocy służących wzmocnieniu międzynarodowej współpracy naukowej z Afryką

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając niedawny szczyt UE-Afryka, Partnerstwo Strategiczne między UE i Afryką oraz plan działania (2008-2010),

  –  uwzględniając swoją rezolucję w sprawie europejskiej przestrzeni badawczej: nowe perspektywy,

  –  uwzględniając rolę technologii energetycznych w walce przeciwko zmianom klimatu,

  –  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

  1.  z uznaniem przyjmuje rosnącą wśród afrykańskich decydentów tendencję priorytetowego traktowania nauki, technologii oraz innowacji na rzecz rozwoju;

  2.  uznaje cenny wkład Nowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Afryki (NEPAD), realizowanego w jego ramach skonsolidowanego planu działań w dziedzinie nauki i technologii oraz naukowo-technologicznych programów Unii Afrykańskiej oraz wzywa do ich intensywniejszego wdrażania i pełniejszego rozwoju, jak również do ulepszania właściwych środków;

  3.  podkreśla potrzebę zwiększenia udziału naukowców afrykańskich w międzynarodowych projektach współpracy naukowej oraz współpracy w dziedzinie badań i rozwoju w celu podtrzymania i pogłębiania wiedzy badawczo-rozwojowej w Afryce, w szczególności w pewnych sektorach, takich jak sektor żywności, zdrowia i energii;

  4.  przypomina o wyjątkowym znaczeniu nadanym zagadnieniu chorób zaniedbywanych podczas siódmego programu ramowego w dziedzinie badań naukowych oraz jest zdania, że szczególną uwagę należy zwrócić na badania dotyczące AIDS w krajach Afryki;

  5.  zgodnie ze wskazaniem Unii Afrykańskiej i afrykańskiej wspólnoty naukowej wzywa do wzmocnienia istniejącej infrastruktury badawczej, w tym biura NEPAD ds. naukowo-technologicznych, programów Unii Afrykańskiej oraz projektów w dziedzinie badań i rozwoju, w szczególności w konkretnych sektorach, takich jak sektor żywności, zdrowia i energii;

  6.  wzywa państwa członkowskie do promowania współpracy naukowo-technologicznej z Afryką, która w szybkim tempie zapewni rzeczywisty i wszechstronny rozwój wiedzy i technologii w krajach Afryki;

  7.  zauważa, że postęp w dziedzinie nauki przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego, do którego dążenie przewidziano w Milenijnych Celach Rozwoju; wzywa w szczególności Unię Europejską do uczynienia ze zmian klimatycznych kwestii priorytetowej we współpracy naukowo-technologicznej z Afryką, przede wszystkim przy wykorzystaniu ogromnych zasobów energii odnawialnej, zwłaszcza słonecznej, którymi Afryka dysponuje;

  8.  wzywa państwa członkowskie do promowania transferu wiedzy i technologii między UE a Afryką;

  9.  wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do zapewnienia większej spójności między międzynarodową polityką naukowo-technologiczną UE a podstawowymi potrzebami krajów afrykańskich, prowadząc tym samym do opracowania nowych ogólnoświatowych ram kontaktów naukowych i dyplomatycznych z Afryką;

  10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, parlamentom państw członkowskich i Organizacji Narodów Zjednoczonych.