Forslag til beslutning - B6-0096/2008Forslag til beslutning
B6-0096/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING

18.2.2008

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Vittorio Agnoletto,
for GUE/NGL-Gruppen
om syvende samling i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC) i Genève

Procedure : 2008/2526(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0096/2008
Indgivne tekster :
B6-0096/2008
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B6‑0096/2008

Europa-Parlamentets beslutning om syvende samling i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC) i Genève

Europa-Parlamentet,

−  der henviser til sine tidligere beslutninger om FN's Menneskerettighedskommission siden 1996, særlig sin beslutning af 7. juni 2007 om den femte samling i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC), såvel som beslutningerne af 16. marts 2006 om resultatet af forhandlingerne om Menneskerettighedsrådet og om den 62. samling i FN's Menneskerettighedskommission[1], af 29. januar 2004 om forbindelserne mellem Den Europæiske Union og De Forenede Nationer[2], af 9. juni 2005 om reformen af FN[3], af 29. september 2005 om resultatet af FN-Verdenstopmødet den 14.-16. september 2005[4] og af 26. april 2007 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2006 og EU's menneskerettighedspolitik[5],

−  der henviser til sine uopsættelige beslutninger om menneskerettigheder og demokrati,

−  der henviser til resolution A/RES/60/251 fra FN's Generalforsamling om oprettelse af Menneskerettighedsrådet (UNHRC),

−  der henviser til UNHRC's tidligere ordinære og særlige samlinger, særlig den sjette ordinære samling, såvel som den sjette særlige samling om menneskerettighedskrænkelser foranlediget af Israels militære overgreb mod og indtrængen i de besatte palæstinensiske områder, navnlig i den besatte Gaza-stribe, afholdt den 23.-24. januar 2008,

−  der henviser til den forestående syvende samling i UNHRC i marts 2008,

−  der henviser til første og anden runde af den universelle regelmæssige gennemgang (UPR), som finder sted den 7.-18. april 2008 og den 5.-16. maj 2008,

−  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at respekt for og fremme og sikring af menneskerettighedernes universalitet er en del af EU's etiske og juridiske regelværk og en af hjørnestenene i europæisk enhed og integritet,

B.  der henviser til, at UNHRC er en effektiv platform til at styrke beskyttelse og fremme af menneskerettigheder inden for rammerne af FN,

C.  der henviser til, at UNHRC's syvende samling vil være skelsættende, da den vil være den første, hvor en lang række væsentlige spørgsmål i forbindelse med de nye arbejdsmetoder affødt af institutionsopbygningsreformerne indført i 2006 og 2007 vil blive taget op til behandling, ligesom der vil blive foretaget en finjustering af UPR's virkemidler,

D.  der henviser til, at UNHRC's troværdighed hviler på vedtagelsen af disse reformer og mekanismer på en måde, der vil styrke dets muligheder for at tage fat om krænkelser af menneskerettighederne i verden,

E.  der henviser til, at Europa-Parlamentet vil nedsætte en ad hoc-delegation til UNHRC's syvende samling, således som det i de to tidligere år var tilfældet for dets forløber, FN's Menneskerettighedskommission,

Menneskerettighedsrådets arbejde

1.  understreger den vigtige rolle, UNHRC spiller i FN's generelle struktur; gentager det synspunkt, at UNHRC først og fremmest bør fokusere på at beskæftige sig med menneskerettighedskrænkelser, da generelle politiske forhold henhører under andre FN-organers kompetence; gør opmærksom på UNHRC's helt specifikke opgaver: den vigtige rolle, de særlige procedurer, de særlige samlinger, UPR, den interaktive dialog og evnen til at tage fat på alvorlige kriser spiller i den forbindelse;

2.  noterer sig resultaterne af UNHRC's arbejde; glæder sig over opfyldelsen af det ambitiøse program, UNHRC opstillede, og som omfattede gennemgang af dets procedurer og arbejdsmetoder, særlig udviklingen og implementeringen af UPR og status over særlige procedurer;

3.  påskønner de positive resultater, UNHRC's formandskab har opnået, og i særdeleshed det gode samarbejde med FN's højkommissær for menneskerettigheder (OHCHR); opfordrer EU til - i lige høj grad - at støtte kandidater med høj integritet, der opstiller til valget som ny formand for UNHRC den 23. juni 2008;

4.  glæder sig over afholdelsen af særlige samlinger, da disse skaber grundlag for en væsentlig sammenkædning mellem alvorlige menneskerettighedskrænkelser og uafhængig ekspertise; er dog bekymret over, at UNHRC ikke har gjort noget for at tage fat om mange af verdens mest påtrængende menneskerettighedssituationer;

5.  tager til efterretning, at formålet med de særlige samlinger er at behandle kriser, som kræver øjeblikkelig handling, mens vedvarende menneskerettighedskrænkelser bør tages op under de ordinære samlinger, der gør det muligt at foretage en mere tilbundsgående analyse og finde frem til mere langsigtede løsninger;

6.  understreger, at de særlige samlinger kræver forudgående forberedelse og strukturerede arbejdsmetoder, hvis de skal føre til positive resultater; henviser i den forbindelse til vigtige EU-initiativers vellykkede udfald;

7.  henviser til de direkte konsekvenser af den særlige samling om Myanmar i Genève i oktober 2007, der resulterede i en fordømmelse af regeringens undertrykkende handlinger og et besøg aflagt af den særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar; beklager den manglende opfølgning af og kontrol med den særlige ordførers anbefalinger sideløbende med forværringen af menneskerettighedssituationen i Myanmar;

FN-Generalforsamlingens valg af nye medlemmer af UNHRC

8.  opfordrer til, at der afholdes kampvalg i alle regioner i maj 2008 for at skabe et reelt valg blandt FN's medlemsstater; beklager, at der hidtil er nogle lande med problematiske menneskerettighedsforhold, som er blevet valgt, fordi tavlen er blevet visket ren;

9.  opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til fortsat at presse på for at få fastsat medlemskabskriterier for valg til UNHRC, herunder udsendelse af stående invitationer til de særlige procedurer, såvel som for at få overvåget den konkrete gennemførelse af medlemsstaternes valgløfter; opfordrer til, at denne regel følges, når EU-medlemsstaternes støtte til kandidatlande skal fastlægges i UNHRC-regi, indtil en sådan reform er gennemført;

Procedurer og mekanismer

UPR

10.  anser UPR-mekanismen som et potentielt middel til at forbedre overvågningens almene bredde, hvad angår forpligtelser og praksis på menneskerettighedsområdet på verdensplan, ved at underkaste alle FN-medlemsstater ens behandling og overvågning;

11.  påpeger, at UPR's formål er at gennemføre en objektiv gennemgang af situationen i et givent land for at afdække eventuelle menneskerettighedskrænkelser, hvor der vil kunne ske forbedringer gennem udveksling af god praksis og øget samarbejde, som kan munde ud i anbefalinger og konklusioner; opfordrer i den forbindelse EU-medlemsstaterne og Kommissionen til at tage hensyn til disse anbefalinger og konklusioner, når der fastlægges målsætninger og prioriteringer for EU's støtteprogrammer;

12.  opfordrer til, at UPR-processen, hvis første og anden runde finder sted den 7.-18. april 2008 og den 5.-16. maj 2008, lever op til de forventninger, der hidtil er kommet til udtryk; opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre UPR i den ånd, der ligger til grund for resolution 60/251, samt på en gennemsigtig og objektiv måde; opfordrer EU-medlemsstater, som er underkastet UPR, til at være selvkritiske og ikke begrænse deres indlæg til de positive resultater, de har opnået;

13.  konstaterer, at der stadig er en række spørgsmål, der skal tages op, herunder udvælgelsen af det, der kaldes UPR-trojkaer, som vil lette gennemgangen af FN-medlemsstater på menneskerettighedsområdet; henstiller i den forbindelse indtrængende til EU-medlemsstaterne ikke at acceptere den mulighed, at lande, som er underkastet en gennemgang, under hånden nægter at vælge lande, som står for gennemgangen af netop deres land;

14.  opfordrer HRC-medlemmer til at udpege uafhængige eksperter som deres repræsentanter i de arbejdsgrupper, der står for UPR; opfordrer EU's medlemsstater til at gå i spidsen med hensyn til at fremme en sådan strategi gennem vedtagelse af retningslinjer for UPR's metoder;

15.  påpeger, hvor vigtigt det er at inddrage civilsamfundet, menneskerettighedsforkæmpere og de særlige procedurer; gentager, at de konklusioner og anbefalinger, der bliver resultatet af denne proces, efter dets opfattelse bør danne grundlag for en uafhængig og troværdig gennemgang;

Gennemgang af mandater og udnævnelse af mandatindehavere vedrørende de særlige procedurer

16.  betoner, at de særlige procedurer er krumtappen i FN's menneskerettighedsmaskineri, da de spiller en afgørende rolle i især Menneskerettighedsrådet; bekræfter, at det er nødvendigt, at UNHRC-medlemmer opfylder deres forpligtelse til at samarbejde fuldt ud i forbindelse med de særlige procedurer;

17.  understreger, at UNHRC's troværdighed vil afhænge af de nye udnævnelser af mandatindehavere vedrørende de særlige procedurer, som finder sted i marts 2008;

18.  opfordrer til, at de personer, der udnævnes til mandatindehavere, er kendetegnet ved anerkendt ekspertise på menneskerettighedsområdet, relevant erfaring, en uafhængig og upartisk dømmekraft, personlig integritet, en objektiv holdning samt en omfattende viden om ordningen for de særlige procedurer;

19.  henstiller indtrængende til regeringer, ngo'er og relevante faglige sammenslutninger at indsende navnene på potentielle kandidater, som kan optages på de offentlige kandidatlister, der administreres af OHCHR;

20.  opfordrer den rådgivende gruppe, der er ansvarlig for at gennemgå kandidaterne til mandater i forbindelse med de særlige procedurer og anbefale Rådets formandskab egnede kandidater, om at opfylde sit mandat på en objektiv og gennemsigtig måde og basere sit valg på kriterier, der bygger på professionalisme og personlig integritet;

21.  glæder sig over forlængelsen af de landespecifikke mandater for den særlige rapportør om Sudan og de uafhængige eksperter om Liberia, Haiti og Burundi;

22.  beklager, at EU har støttet UNHRC's beslutning om at nedlægge sin ekspertgruppe om Darfur; konstaterer, at opfølgningen af ekspertgruppens arbejde er blevet lagt oven i mandatet for den særlige rapportør om Sudan; er derfor bekymret over risikoen for, at dennes mandat vil blive svækket som følge af den særlige rapportørs øgede arbejdsbyrde;

23.  tilskynder på baggrund af ekspertgruppernes betydelige merværdi til, at der i fremtiden udvises større forsigtighed med hensyn til nedlæggelse af ekspertgruppers mandater;

24.  glæder sig over fornyelsen af de temaspecifikke mandater, der til dato har været underkastet en gennemgang;

25.  opfordrer EU's medlemsstater til at sikre en fornyelse af mandaterne for de særlige rapportører om Myanmar og Den Demokratiske Folkerepublik Korea og en forlængelse af mandaterne for de uafhængige eksperter om Somalia og Den Demokratiske Republik Congo;

26.  glæder sig over oprettelsen af en ekspertmekanisme - bestående af fem uafhængige medlemmer - for oprindelige folks rettigheder;

27.  tilskynder til, at der inden udgangen af 2008 afholdes drøftelser om spørgsmål vedrørende vold mod kvinder i alle former og afskygninger, og at der fastsættes prioriteringer for løsningen af disse spørgsmål i fremtidige indsats- og arbejdsprogrammer, som vedtaget i Generalforsamlingens resolution 61/143 af 19. december 2006;

28.  noterer sig vedtagelsen den 18. juni 2007 af en adfærdskodeks for mandatindehavere vedrørende de særlige procedurer; opfordrer UNHRC til at iværksætte denne adfærdskodeks i overensstemmelse med den ånd, der ligger til grund for resolution 60/251, og respektere den uafhængighed, der er kendetegnende for ordningen for de særlige procedurer;

29.  støtter den indsats, som koordinationskomiteen for de særlige procedurer har lagt for dagen i forbindelse med udarbejdelsen af den mest hensigtsmæssige procedure for, hvorledes adfærdskodeksen og andre relevante dokumenter, herunder manualen for de særlige procedurer, bedst kan sættes i værk, således at de beskytter og fremmer menneskerettighederne bedst muligt; opfordrer koordinationskomiteen for de særlige procedurer til at arbejde på effektiv og gennemsigtig vis, således at man undgår tekniske debatter, som vil kunne forsinke væsentlige drøftelser og lægge hindringer i vejen for mandaterne vedrørende de særlige procedurer;

Klageprocedure

30.  konstaterer, at klageproceduren som skitseret i UNHRC's institutionsopbygningsproces synes at være meget lig den tidligere 1503-procedure; opfordrer til, at der indføres en ny procedure, som vil være mere effektiv med hensyn til at påvise, forebygge og løse situationer, hvor der finder åbenlyse og grove menneskerettighedskrænkelser sted;

Inddragelse af EU

31.  anerkender EU's og dets medlemsstaters aktive medvirken i det første års arbejde i UNHRC;

32.  glæder sig over, at EU blev inddraget i de vanskelige forhandlinger under den sjette ordinære samling med henblik på at opnå positive resultater, først og fremmest vedrørende fornyelsen af mandaterne vedrørende de særlige procedurer;

33.  påpeger, at det er nødvendigt, at EU taler med én stemme i forbindelse med løsning af menneskerettighedsspørgsmål, men også, at det er vigtigt, at de enkelte medlemsstater giver udtryk for EU's holdning, således at denne opnår større vægt;

34.  slår til lyd for et øget samarbejde med OHCHR og for bevarelse af dette organs uafhængighed gennem tilvejebringelse af tilstrækkelige midler;

35.  opfordrer til vedvarende støtte til de særlige procedurer i form af finansielle midler og personale; støtter Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) som en vigtig kilde til finansiering af de særlige procedurer; glæder sig over de initiativer, som Menneskerettighedsgruppen COHOM's formandskab har taget for at udbygge samarbejdet med de særlige rapportører, især de systematiske indbydelser til relevante møder;

36.  anmoder Kommissionen og Rådet om at vedtage en "fælles holdning" med henblik på at sikre, at EU's medlemsstater automatisk undertegner og ratificerer alle internationale menneskerettighedsinstrumenter;

37.  noterer sig EU's indsats for at få vedtaget resolutioner ved konsensus; henstiller til EU's medlemsstater fortsat at gøre en indsats for at engagere sig med lande fra andre regionale grupper for at sikre en bredere støtte til resolutioner, som øger beskyttelse og fremme af menneskerettigheder; opfordrer EU til at gøre mere effektiv brug af sin bistand og politiske støtte til tredjelande for at tilskynde dem til at samarbejde med UNHRC;

38.  bemyndiger Europa-Parlamentets delegation til UNHRC's syvende samling til at fremføre de bekymringer, der er udtrykt i denne beslutning, opfordrer delegationen til at aflægge rapport om sit besøg til Underudvalget om Menneskerettigheder, og finder det relevant fortsat at sende en delegation fra Europa-Parlamentet til relevante samlinger i UNHRC;

o

o o

39.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Sikkerhedsråd, FN's generalsekretær, formanden for den 61. Generalforsamling, formanden for FN's Menneskerettighedsråd, FN's højkommissær for menneskerettigheder og EU-FN-Arbejdsgruppen nedsat af Udenrigsudvalget.