Predlog resolucije - B6-0096/2008Predlog resolucije
B6-0096/2008

PREDLOG RESOLUCIJE

18.2.2008

s prošnjo za vključitev na dnevni red za razpravo o primerih kršitve človekovih pravic, demokracije in pravne države
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlaga Vittorio Agnoletto
v imenu skupine GUE/NGL
o sedmi seji Sveta ZN za človekove pravice v Ženevi

Postopek : 2008/2526(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0096/2008
Predložena besedila :
B6-0096/2008
Sprejeta besedila :

B6‑0096/2008

Resolucija Evropskega parlamenta o sedmi seji Sveta ZN za človekove pravice v Ženevi

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Komisiji Združenih narodov za človekove pravice od leta 1996 dalje, zlasti resolucije z dne 7. junija 2007 o petem zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice (UNHRC), z dne 16. marca 2006 o izidu pogajanj o Svetu za človekove pravice in 62. zasedanju UNCHR[1], z dne 29. januarja 2004 o odnosih med Evropsko unijo in Združenimi narodi[2], z dne 9. junija 2005 o reformi OZN[3], z dne 29. septembra 2005 o rezultatih svetovnega vrha Združenih narodov 14. do 16. septembra 2005[4] in z dne 26. aprila 2007 o letnem poročilu o človekovih pravicah po svetu v letu 2006 in politiki EU na tem področju[5],

–   ob upoštevanju svojih nujnih resolucij o človekovih pravicah in demokraciji,

–   ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Združenih narodov A/RES/60/251 o ustanovitvi Sveta za človekove pravice (UNHRC),

–   ob upoštevanju predhodnih rednih in izrednih zasedanj sveta ZN za človekove pravice, zlasti šestega rednega in šestega izrednega zasedanja na temo „Kršitve človekovih pravic zaradi izraelskih vojaških napadov in vdorov na zasedeno palestinsko ozemlje, še posebej Gazo”, 23. in 24. januarja 2008,

–  ob upoštevanju prihajajočega sedmega zasedanja Sveta ZN za človekove pravice marca 2008,

–  ob upoštevanju prvega in drugega kroga univerzalnega periodičnega pregleda, ki bo potekal med 7. in 18. aprilom 2008 oziroma 5. in 16. majem 2008,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker je spoštovanje, spodbujanje in varstvo univerzalnosti človekovih pravic del etičnega in pravnega reda Evropske unije ter eden od temeljev evropske enotnosti in celovitosti,

B.  ker svet ZN za človekove pravice predstavlja učinkovito platformo za krepitev varstva in spodbujanja človekovih pravic v okviru ZN,

C.  ker bo sedmo zasedanje sveta ZN za človekove pravice ključno, saj bo prvo, na katerem bodo preučili številne pomembne vidike novih delovnih metod, ki izhajajo iz reform o izgradnji institucij, sprejetih leta 2006 in 2007, in bodo dorekli podrobnosti univerzalnega periodičnega pregleda,

D.  ker verodostojnost sveta ZN za človekove pravice sloni na sprejetju teh reform in mehanizmov na način, ki bo okrepil njegovo sposobnost za obravnavo kršitev človekovih pravic po svetu,

E.   ker bo za sedmo zasedanje sveta ZN za človekove pravice tako kot v preteklih dveh letih ustanovljena ad hoc delegacija Evropskega parlamenta, ki je bila pred tem ustanovljena tudi za zasedanja predhodnika sveta, tj. Komisije ZN za človekove pravice,

Delo Sveta za človekove pravice

1.  poudarja izjemno pomembno vlogo Sveta za človekove pravice v skupni zgradbi ZN; ponovno izraža stališče, da bi moral svet prvenstveno obravnavati kršitve človekovih pravic, ker splošne politične razmere spadajo v pristojnost drugih organov ZN; opozarja na posebni značaj sveta ZN za človekove pravice: na pomembno vlogo posebnih postopkov, izrednih zasedanj, univerzalnega periodičnega pregleda, interaktivnega dialoga in zmožnost sveta, da obravnava nujne krizne razmere;

2.  je seznanjen z rezultati dela sveta ZN za človekove pravice; pozdravlja izpolnitev ambicioznega programa, ki si ga je določil svet sam in je vključeval pregled postopkov in metod dela, zlasti oblikovanja in izvajanja univerzalnega periodičnega pregleda ter pregleda posebnih postopkov;

3.  izraža spoštovanje pozitivnim dosežkom predsedstva sveta ZN za človekove pravice, zlasti dobremu sodelovanju z uradom visoke komisarke za človekove pravice; poziva EU, naj ob volitvah novega predsednika sveta ZN za človekove pravice 23. junija 2008 enako podpre kandidate z visokimi merili glede integritete;

4.  pozdravlja pripravo izrednih zasedanj, ki so osrednja vez med hudimi kršitvami človekovih pravic in neodvisnimi strokovnimi mnenji; vendar je zaskrbljen nad dejstvom, da svetu ZN za človekove pravice ni uspelo sprejeti ukrepov za obravnavo številnih najnujnejših primerov v zvezi s človekovimi pravicami po svetu;

5.  opozarja, da je namen izrednih zasedanj obravnava nujnih kriznih razmer, medtem ko naj bi o stalnih kršitvah človekovih pravic razpravljali na rednih zasedanjih, s čimer bi bila možna poglobljena analiza in dolgoročne rešitve;

6.  poudarja, da izredna zasedanja zahtevajo predhodno pripravo in strukturirane delovne metode, če naj bo njihov izid pozitiven; v tem oziru opozarja na uspeh ključnih pobud EU;

7.  opozarja na neposredni učinek izrednega zasedanja o Mjanmaru oktobra 2007 v Ženevi, na katerem so obsodili vladno represijo in mu je sledil obisk posebnega poročevalca o stanju človekovih pravic v Mjanmaru; obžaluje, da priporočilom posebnega poročevalca niso sledili nadaljnji ukrepi, kot tudi ni nobenega nadaljnjega spremljanja, saj se položaj človekovih pravic v Mjanmaru poslabšuje;

Volitve novih članic sveta ZN za človekove pravice v generalni skupščini ZN

8.  poziva h konkurenčnim volitvam v vseh regijah v mesecu maju 2008, da se zagotovi dejanska izbira med državami članicami ZN; obžaluje, da so bile do zdaj nekatere države s težavami na področju človekovih pravic izvoljene, kljub temu da njihova preteklost ni bila vedno neproblematična, a se je to spregledalo;

9.  poziva Svet, Komisijo in države članice, naj še naprej vztrajajo pri oblikovanju merila za članstvo v svetu ZN za človekove pravice, vključno z izdajo stalnih povabil k posebnim postopkom in spremljanju dejanskega izvajanja volilnih obljub držav članic ZN; do takrat poziva, naj države članice EU v svetu ZN za človekove pravice državam to pravilo uporablja pri podpori kandidatkam;

Postopki in mehanizmi

Univerzalni periodični pregled

10.  meni, da bi bil mehanizem univerzalnega periodičnega pregleda lahko potencialno sredstvo za izboljšanje univerzalnosti spremljanja obveznosti in praks s področja človekovih pravic po svetu, in sicer tako, da vse države članice ZN obravnava in nadzoruje na enak način;

11.  opozarja, da je namen univerzalnega periodičnega pregleda opraviti objektiven pregled stanja v državi, da bi opredelili področja kršitev človekovih pravic, ki jih je mogoče izboljšati s pomočjo dobrih praks in okrepljenega sodelovanja, kar prinese priporočila in sklepe; zato poziva države članice EU in Komisijo, naj pri opredelitvi ciljev in prednostnih nalog za programe pomoči Evropske unije upoštevajo ta priporočila in sklepe;

12.  izraža željo, naj proces univerzalnega periodičnega pregleda, katerega prvi in drugi krog bosta potekala od 7. do 18. aprila 2008 in od 5. do 16. maja 2008, izpolni doslej izražena pričakovanja; poziva države članice, naj univerzalni periodični pregled izvedejo v duhu resolucije 60/251, torej pregledno in objektivno; poziva države članice EU, ki bodo predmet univerzalnega periodičnega pregleda, naj bodo samokritične in naj svojih predstavitev ne omejujejo le na pozitivne dosežke svoje države;

13.  ugotavlja, da je še vedno treba odgovoriti na številna vprašanja, tudi glede izbora tako imenovanih trojk za univerzalni periodični pregled, kar bo omogočilo pregled držav članic ZN na področju človekovih pravic; v zvezi s tem poziva države članice EU, naj ne sprejmejo možnosti, da država v postopku pregleda lahko zaupno zavrne izbor držav, zadolženih za njen pregled;

14.  poziva članice Sveta za človekove pravice, naj imenujejo neodvisne strokovnjake za svoje predstavnike v delovni skupini, zadolženi za izvajanje univerzalnega periodičnega pregleda; poziva članice EU, naj prevzamejo vodilno vlogo pri spodbujanju takšnega pristopa s sprejetjem smernic za načine izvajanja univerzalnega periodičnega pregleda;

15.  ugotavlja pomen sodelovanja civilne družbe, zagovornikov človekovih pravic in uporabe posebnih postopkov; ponovno izraža svoje stališče, da bi morali sklepi in priporočila sestavljati osnovo za neodvisen in verodostojen pregled;

Pregled mandatov in imenovanje nosilcev mandatov za posebne postopke

16.  poudarja, da so posebni postopki jedro mehanizmov ZN na področju človekovih pravic in imajo odločilno vlogo, zlasti v Svetu za človekove pravice; ponovno zagotavlja, da morajo članice sveta ZN za človekove pravice izpolnjevati svoje obveznosti za sodelovanje pri posebnih postopkih;

17.  poudarja, da bo verodostojnost sveta ZN za človekove pravice odvisna od novega imenovanja nosilcev mandatov za posebne postopke, ki bo marca 2008;

18.  poziva, naj bodo za nosilce mandatov imenovane osebe s priznanim strokovnim znanjem na področju človekovih pravic, z ustreznimi izkušnjami, neodvisne, nepristranske osebe z ustrezno osebno integriteto in objektivnostjo ter tudi z obsežnim poznavanjem sistema posebnih postopkov;

19.  poziva vlade, nevladne organizacije in pomembna združenja strokovnjakov, naj posredujejo imena ustreznih kandidatov, ki bodo vključeni na javni seznam ustreznih kandidatov, s katerim bo upravljal urad visoke komisarke za človekove pravice;

20.  poziva posvetovalno skupino, ki je zadolžena za oceno kandidatov za mandat za posebne postopke in oblikovanje predlogov za imenovanje predsedstva Sveta, naj nepristransko in pregledno izpolni svoj mandat in naj sprejema svoje odločitve na podlagi profesionalizma in osebne integritete;

21.  pozdravlja obnovitev državnih mandatov posebnemu poročevalcu o Sudanu in neodvisnim strokovnjakom o Liberiji, Haitiju in Burundiju;

22.  obžaluje, ker je EU podprla sklep Sveta za človekove pravice, da prekine delo skupine strokovnjakov za Darfur; ugotavlja, da je bila mandatu posebnega poročevalca za Sudan dodana naloga spremljanja dela te skupine strokovnjakov; je zato zaskrbljen zaradi tveganja, da se bo mandat skupine oslabil na račun povečanja obsega dela posebnega poročevalca;

23.  glede na pomembno dodano vrednost spodbuja preudarnejše prekinjanje mandatov skupin strokovnjakov v prihodnosti;

24.  pozdravlja obnovitev do zdaj pregledanih tematskih mandatov;

25.  poziva države članice EU, naj zagotovijo obnovitev mandata posebnih poročevalcev o Mjanmaru in Demokratični ljudski republiki Koreji ter podaljšanje mandata neodvisnih strokovnjakov o Somaliji in Demokratični republiki Kongo;

26.  pozdravlja oblikovanje strokovnega telesa o človekovih pravicah domorodnih ljudstev s petimi neodvisnimi člani;

27.  v letu 2008 se zavzema za razprave o nasilju nad ženskami v vseh njegovih oblikah in oblikovanje prednostnih ciljev pri obravnavi tega vprašanja v prihodnjih prizadevanjih in delovnih programih, kot je bilo sklenjeno z resolucijo 61/143 generalne skupščine z dne 19. decembra 2006;

28.  ugotavlja, da je bil 18. junija 2007 sprejet kodeks ravnanja za nosilce mandatov pri posebnih postopkih; poziva svet ZN za človekove pravice, naj izvaja ta kodeks ravnanja v duhu resolucije 60/251 in naj spoštuje neodvisnost posebnih postopkov;

29.  podpira prizadevanja, ki jih odbor za koordinacijo posebnih postopkov vlaga v pripravo postopka, po katerem bi se lahko kodeks ravnanja in drugi podobni dokumenti, vključno s priročnikom o posebnih postopkih, izvajali kar se da učinkovito, s čimer bi se okrepila njihova sposobnost varstva in spodbujanja človekovih pravic; poziva odbor za koordinacijo posebnih postopkov, naj deluje učinkovito in pregledno, da bi se izognili tehničnim razpravam, ki bi lahko zavrle pomembne razprave in ovirale mandate v posebnih postopkih;

Pritožbeni postopek

30.  ugotavlja, da je pritožbeni postopek iz postopka za izgradnjo institucij Sveta ZN za človekove pravice precej podoben nekdanjemu t.i. postopku 1503; poziva k novemu postopku, ki bo učinkovitejši pri opredeljevanju, preprečevanju in obravnavi primerov hudih kršitev človekovih pravic;

Sodelovanje EU

31.  se zaveda dejavne udeležbe EU in njenih držav članic v prvem letu delovanja sveta ZN za človekove pravice;

32.  pozdravlja vključenost EU v zahtevna pogajanja med šestim rednim zasedanjem, ko se je zlasti poskušalo doseči ugodne izide glede obnovitve mandatov pri posebnih postopkih;

33.  opozarja, da je nujno, da EU enoglasno obravnava vprašanja človekovih pravic, ter da je pomembno, da posamezne države članice to stališče okrepijo s svojo podporo;

34.  poziva k okrepljenemu sodelovanju z uradom visoke komisarke za človekove pravice in k ohranitvi njegove neodvisnosti z ustreznim financiranjem;

35.  poziva k stalni podpori posebnim postopkom s financiranjem in osebjem; izraža podporo instrumentu za demokracijo in človekove pravice Evropskega parlamenta kot pomembnemu viru financiranja posebnih postopkov; pozdravlja pobude predsedstva skupine Sveta za človekove pravice za krepitev sodelovanja s posebnimi poročevalci tako, da se jih redno vabi na ustrezne seje;

36.  poziva Komisijo in Svet, naj sprejmeta skupno stališče o tem, da bi članice EU samodejno podpisale in ratificirale vse mednarodne instrumente za človekove pravice;

37.  ugotavlja, da EU dela v prid konsenzualnega sprejetja resolucij; poziva države članice, naj nadaljujejo s prizadevanji za povezovanje z državami iz drugih regionalnih skupin, da bi zagotovile široko podporo resolucijam, ki krepijo varstvo in spodbujanje človekovih pravic; poziva EU, naj učinkoviteje uporabi svojo pomoč in politično podporo tretjim državam in jih s tem spodbudi k sodelovanju s svetom ZN za človekove pravice;

38.  pooblašča delegacijo Evropskega parlamenta na sedmem zasedanju sveta ZN za človekove pravice, da javno izrazi pomisleke, navedene v tej resoluciji; poziva delegacijo, naj o svojem obisku poroča Pododboru za človekove pravice, in meni, da je primerno še naprej pošiljati delegacijo Evropskega parlamenta na ustrezna zasedanja sveta ZN za človekove pravice;

o

o o

39.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Varnostnemu svetu ZN, generalnemu sekretarju ZN, predsedniku 61. generalne skupščine ZN, predsedniku sveta ZN za človekove pravice, visoki komisarki ZN za človekove pravice in delovni skupini EU-ZN, ki jo je ustanovil Odbor za zunanje zadeve.