Förslag till resolution - B6-0096/2008Förslag till resolution
B6-0096/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

18.2.2008

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Vittorio Agnoletto
för GUE/NGL-gruppen
om UNHRC:s sjunde möte i Genève

Förfarande : 2008/2526(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0096/2008
Ingivna texter :
B6-0096/2008
Omröstningar :
Antagna texter :

B6‑0096/2008

Europaparlamentets resolution om UNHRC:s sjunde möte i Genève

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om FN:s råd för mänskliga rättigheter sedan 1996, i synnerhet resolutionen av den 7 juni 2007 om det femte mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) samt resolutionerna av den 16 mars 2006 om resultaten från förhandlingarna om FN:s råd för mänskliga rättigheter och om UNCHR:s 62:a sammanträde[1], av den 29 januari 2004 om förbindelserna mellan EU och FN[2], av den 9 juni 2005 om reformen av FN[3], av den 29 september 2005 om resultaten från FN:s världstoppmöte 14–16 september 2005[4] och av den 26 april 2007 om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2006 och EU:s politik på området[5],

–  med beaktande av sina brådskande resolutioner om mänskliga rättigheter och demokrati,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 60/251 om inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter (UNHRC),

–  med beaktande av tidigare ordinarie och särskilda UNHRC-möten, i synnerhet det sjätte ordinarie mötet och det sjätte särskilda mötet om människorättskränkningar i samband med Israels militärattacker mot och intrång i det ockuperade palestinska territoriet, särskilt i Gazaremsan, vilket hölls den 23–24 januari 2008,

–  med beaktande av UNHRC:s sjunde möte, som kommer att hållas i mars 2008,

–  med beaktande av den första och den andra omgången av den allmänna återkommande utvärderingen, vilken kommer att hållas den 7–18 april 2008 respektive den 5‑16 maj 2008,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Respekten för och främjandet och bevarandet av, de mänskliga rättigheternas allmängiltighet är en del av EU:s etiska och rättsliga regelverk och en av hörnstenarna i den europeiska enheten och integriteten.

B.  UNHRC kunde utgöra en effektiv plattform för att stärka skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna inom FN.

C.  UNHRC:s sjunde möte kommer att vara synnerligen viktigt, eftersom det blir det första mötet där man behandlar flera viktiga frågor inom ramen för de nya arbetsrutinerna som är en följd av den institutionella reformen som antogs 2006 och 2007, och eftersom man vid mötet kommer att justera arbetssättet för den allmänna återkommande utvärderingen.

D.  Trovärdigheten för UNHRC är beroende av om dessa reformer och mekanismer antas på ett sätt som kommer att stärka dess möjligheter att motarbeta brott mot mänskliga rättigheter runt om i världen.

E.  En ad hoc-delegation från Europaparlamentet har tillsatts för UNHRC:s sjunde möte, precis som man tillsatt en delegation för de två senaste årens möten och för UNHRC:s föregångare, FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna.

UNHRC:s arbete

1.  Europaparlamentet betonar UNHRC:s mycket viktiga roll inom hela FN-konstruktionen. Parlamentet upprepar sin åsikt att UNHRC i första hand bör fokusera sitt arbete på människorättskränkningar, eftersom allmänna politiska frågor ligger inom andra FN‑organs behörighet. Parlamentet betonar UNHRC:s särart: de särskilda förfarandens viktiga roll, de särskilda mötena, den allmänna återkommande utvärderingen, den interaktiva dialogen och UNHRC:s kapacitet att ta itu med brådskande kriser.

2.  Europaparlamentet noterar resultaten av UNHRC:s arbete. Parlamentet välkomnar det ambitiösa program som UNHRC själv utarbetat och som omfattar en översyn av dess förfaranden och arbetsmetoder, i synnerhet utvecklingen och genomförandet av den allmänna återkommande utvärderingen och översynen av de särskilda förfarandena.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin uppskattning för de framsteg som UNHRC:s ordförandeskap uppnått och särskilt dess goda samarbete med kontoret för FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR). Parlamentet uppmanar EU att jämlikt stödja oberoende kandidater i valet av ny ordförande för UNHRC, vilket kommer att hållas den 23 juni 2008.

4.  Europaparlamentet välkomnar anordnandet av särskilda möten, eftersom de utgör en viktig länk mellan allvarliga människorättskränkningar och oberoende sakkunskap. Parlamentet är dock oroat över att UNHRC inte vidtagit några åtgärder för att råda bot på många av de mest akuta människorättsproblemen i världen.

5.  Europaparlamentet konstaterar att syftet med särskilda möten är att ta sig an brådskande kriser, medan ständiga och återkommande människorättsbrott bör behandlas vid ordinarie möten, eftersom detta möjliggör en mera djupgående analys av situationen och lösningar på lång sikt.

6.  Europaparlamentet betonar att de särskilda mötena kräver förberedelser och strukturerade arbetsmetoder för att positiva resultat ska kunna uppnås. Parlamentet noterar i detta sammanhang den framgångsrika behandlingen av centrala EU-initiativ.

7.  Europaparlamentet noterar den direkta effekten av det särskilda mötet om Burma, vilket hölls i Genève i oktober 2007, och fördömandet av regeringens förtryck samt det besök som gjordes av den särskilde rapportören för människorättssituationen i Burma. Parlamentet beklagar avsaknaden av uppföljning och övervakning av den särskilde rapportörens rekommendationer om den försämrade människorättssituationen i Burma.

Omröstning i FN:s generalförsamling om nya medlemmar i UNHRC

8.  Europaparlamentet efterlyser fria val i samtliga regioner i maj 2008 så att man kan göra ett verkligt val bland alla FN:s medlemsstater. Parlamentet beklagar att vissa länder med människorättsproblem redan har blivit valda efter att man dragit ett streck över det som varit.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta att ställa krav på kriterier för medlemskap i UNHRC, bland annat genom att utfärda fasta inbjudan till särskilda förfaranden, liksom att övervaka at FN-medlemsstaternas vallöften faktiskt infrias. Parlamentet anser att till dess att en sådan reform genomförts bör man utnyttja denna regel för att fastställa vilka av kandidatländerna som EU:s medlemsstater med säte i UNHRC ska stödja.

Förfaranden och mekanismer

Den allmänna återkommande utvärderingen

10.  Europaparlamentet anser att den allmänna återkommande utvärderingsmekanismen utgör en möjlighet att förbättra övervakningen av åtaganden och tillämpningar med avseende på mänskliga rättigheter runt om i världen genom att alla FN:s medlemsstater behandlas och granskas lika.

11.  Europaparlamentet påpekar att syftet med den allmänna återkommande utvärderingen är att objektivt se över situationen i ett givet land i avsikt att identifiera typfall av människorättskränkningar som skulle kunna åtgärdas genom erfarenhetsutbyte av god praxis och förstärkt samarbete som kan leda till rekommendationer och slutsatser. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang medlemsstaterna och kommissionen att beakta dessa rekommendationer och slutsatser då de utarbetar målen och prioriteringarna för EU:s biståndsprogram.

12.  Europaparlamentet kräver att den allmänna återkommande utvärderingen, vars första och andra omgång kommer att hållas den 7–8 april 2008 respektive den 5–16 maj 2008, lever upp till de förväntningar som hittills kommit till uttryck. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra den allmänna återkommande utvärderingen i samma anda som resolution 60/251, objektivt och med full insyn. Parlamentet uppmanar de av EU:s medlemsstater som ska undergå en allmän återkommande utvärderingen att vara självkritiska och att i sina presentationer inte begränsa sig till att endast framhäva det egna landet i positivt ljus.

13.  Europaparlamentet konstaterar att ett antal frågor återstår att besvara, inklusive valet av de så kallade utvärderingstrojkorna som har till uppgift att leda översynen av FN:s medlemsstater på människorättsområdet. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang EU:s medlemsstater att inte acceptera att länder som är föremål för utvärdering ges möjlighet att i förtroende sålla bland de länder som ska ansvara för utvärderingen.

14.  Parlamentet uppmanar människorättsrådets medlemsstater att utse oberoende exporter att företräda dem i arbetsgruppen med ansvar att se över genomförandet av den allmänna återkommande utvärderingen. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att ta ledningen när det gäller att främja ett sådant tillvägagångssätt genom att anta gemensamma riktlinjer för länder som är föremål för en allmän återkommande utvärdering.

15.  Europaparlamentet konstaterar att medverkan såväl från det civila samhällets sida som av människorättsförsvarare, liksom de särskilda förvarandena, spelar en viktig roll. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att utvärderingens slutsatser och rekommendationer bör vara föremål för en oberoende och trovärdig översyn.

Översyn av mandat och nominering av mandatinnehavare vid särskilda förfaranden

16.  Europaparlamentet betonar att de särskilda förfarandena är centrala i FN:s arbete för mänskliga rättigheter och att de spelar en särskilt viktig roll i människorättsrådets arbete. Europaparlamentet upprepar än en gång att det är nödvändigt att UNHRC:s medlemmar uppfyller sin skyldighet att till fullo samarbeta under de särskilda förfarandena.

17.  Europaparlamentet understryker att UNHRC:s trovärdighet avhänger nomineringen i mars 2008 av mandatinnehavare vid särskilda förfaranden.

18.  Europaparlamentet efterlyser nomineringen till mandatinnehavare av personer med erkänd expertis på människorättsområdet, som har relevant erfarenhet och personlig integritet och är oberoende, opartiska och objektiva samt grundligt insatta i systemet för de särskilda förfarandena.

19.  Europaparlamentet uppmanar regeringar, icke-statliga organisationer och relevanta yrkesorganisationer att föreslå namn att föra till den lista över lämpliga kandidater som handhas av kontoret för FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter.

20.  Europaparlamentet uppmanar den rådgivande grupp som ansvarar för granskningen av kandidater till mandatinnehavare vid särskilda förfaranden och som till rådets ordförande föreslår utnämningar, att fullfölja sitt mandat på ett objektivt sätt och med full insyn samt att låta kriterier för professionalism och personlig integritet styra sina val.

21.  Europaparlamentet välkomnar att rådet förnyat de landsspecifika mandaten för den särskilda rapportören för Sudan samt för de oberoende experter som rapporterar om Liberia, Haiti och Burundi.

22.  Europaparlamentet beklagar EU:s beslut att stödja UNHRC:s beslut att upplösa sin expertgrupp om Darfur. Parlamentet konstaterar att uppföljningen av expertgruppens arbete har lagts till mandatet för den särskilda rapportören för Sudan. Parlamentet bekymras av möjligheten att denna ytterligare arbetsbörda kan försvaga den särskilda rapportörens mandat.

23.  Med tanke på det mervärde de tillför anser Europaparlamentet att man i framtiden bör vara mer försiktig med att avbryta expertgruppernas mandat.

24.  Europaparlamentet välkomnar förnyandet av de temainriktade mandaten som setts över hittills.

25.  Europaparlamentet uppmanar EU-medlemsstaterna att garantera förnyandet av uppdraget för de särskilde rapportörerna för Burma och Demokratiska folkrepubliken Korea och förlängningen av uppdragen för de oberoende experterna för Somalia och Demokratiska republiken Kongo.

26.  Europaparlamentet välkomnar att en expertmekanism inrättas om ursprungsbefolkningarnas mänskliga rättigheter, bestående av fem oberoende ledamöter.

27.  Europaparlamentet uppmuntrar att man under 2008 ska diskutera frågan om våld mot kvinnor i alla dess former och manifestationer, och att det ska fastställas prioriteringar för att ta upp denna fråga i FN:s kommande insatser och arbetsprogram, vilket man enades om i generalförsamlingens resolution 61/143 av den 19 december 2006.

28.  Europaparlamentet noterar att en uppförandekod för särskilda förfaranden för mandatinnehavare antogs den 18 juni 2007. Parlamentet uppmanar UNHRC att genomföra denna uppförandekod i enlighet med andan i resolution 60/251 och att respektera de särskilda förfarandenas oberoende.

29.  Europaparlamentet stöder samordningskommittén för särskilda förfaranden när det gäller att utarbeta det lämpliga förfarande enligt vilket uppförandekoden och andra relevanta handlingar, inbegripet manualen för särskilda förfaranden, kan genomföras på bästa sätt, för att stärka deras förmåga att skydda och främja de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar samordningskommittén för de särskilda förfarandena att arbeta på ett effektivt och öppet sätt så att diskussioner om teknikaliteter undviks, vilket skulle kunna försena diskussioner om de viktiga frågorna och hindra de särskilda förfarandenas mandat.

Förfarande för klagomål

30.  Europaparlamentet konstaterar att det förfarande för klagomål som beskrivs i UNHRC:s process för utveckling av institutionen verkar vara väldigt likt det före detta ”1503‑förfarandet”. Parlamentet efterlyser en ny process som måste vara effektivare när det gäller att ta reda på, förhindra och ta itu med situationer där det förekommer uppenbara allvarliga överträdelser av mänskliga rättigheter.

EU:s deltagande

31.  Europaparlamentet erkänner EU:s och dess medlemsstaters aktiva deltagande under UNHRC:s första arbetsår.

32.  Europaparlamentet välkomnar EU:s deltagande i de svåra förhandlingarna under det sjätte ordinarie mötet för att uppnå positiva resultat, särskilt med avseende på förnyandet av mandatet för de särskilda förfarandena.

33.  Europaparlamentet påminner om att det är nödvändigt att EU talar med en enda röst när det tar upp frågor om mänskliga rättigheter, men också om vikten av att varje EU-medlem uttrycker EU:s ståndpunkt för att ge denna mer tyngd.

34.  Europaparlamentet uppmanar till förbättrat samarbete med kontoret för FN:s högkommissarie för de mänskliga rättigheterna och till bevarande av dess oberoende genom att det beviljas lämplig finansiering.

35.  Europaparlamentet uppmuntrar till kontinuerligt stöd till de särskilda förfarandena i form av pengar och personal. Parlamentet ger sitt stöd till det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR), eftersom det är en viktig källa till finansiering av de särskilda förfarandena. Parlamentet välkomnar de initiativ som tagits av ordförandeskapet för rådsarbetsgruppen för mänskliga rättigheter (COHOM) för att förbättra dess samarbete med de särskilda rapportörerna, särskilt genom att systematiskt bjuda in varandra till relevanta möten.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att anta en ”gemensam ståndpunkt” som ska garantera att EU-medlemmarna automatiskt undertecknar och ratificerar alla internationella instrument om mänskliga rättigheter.

37.  Europaparlamentet konstaterar att EU arbetar för att resolutioner ska antas i enhällighet. Parlamentet uppmanar EU-medlemsstaterna att fortsätta sina ansträngningar att ge sig i lag med länder från andra regionala grupper för att garantera ett brett stöd för resolutioner som stärker skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna. Europaparlamentet uppmanar EU att på ett effektivare sätt använda sitt bistånd och politiska stöd till tredjeländer för att ge dem ett incitament att samarbeta med UNHRC.

38.  Europaparlamentet uppdrar åt sin delegation för UNHRC:s sjunde möte att framföra den oro som uttryckts i denna resolution och uppmanar delegationen att rapportera till underutskottet för mänskliga rättigheter om sitt besök. Europaparlamentet bör fortsätta att sända delegationer till relevanta möten i regi av UNHRC.

o

o o

39.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s 61:a generalförsamling, ordföranden för FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och EU–FN‑arbetsgruppen som inrättades av utrikesutskottet.