Návrh usnesení - B6-0099/2008Návrh usnesení
B6-0099/2008

NÁVRH USNESENÍ,

18. 2. 2008

který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládá Marco Cappato
za skupinu ALDE,
o sedmém zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC)

Postup : 2008/2526(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0099/2008
Předložené texty :
B6-0099/2008
Hlasování :
Přijaté texty :

B6‑0099/2008

Usnesení Evropského parlamentu o sedmém zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC)

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Komisi OSN pro lidská práva (UNCHR) od roku 1996, zejména na usnesení ze dne 7. června 2007 o pátém zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC), usnesení ze dne 16. března 2006 o výsledku jednání o Radě pro lidská práva a o 62. zasedání UNCHR[1], ze dne 29. ledna 2004 o vztazích mezi Evropskou unií a Organizací spojených národů[2], ze dne 9. června 2005 k reformě OSN[3], ze dne 29. září 2005 o výsledku jednání světového summitu Organizace spojených národů ve dnech 14.–16. září 2005[4] a ze dne 26. dubna 2007 o výroční zprávě o lidských právech ve světě v roce 2006 a o politice EU v oblasti lidských práv[5],

–  s ohledem na svá naléhavá usnesení o lidských právech a demokracii,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN A/RES/60/251 o zřízení Rady pro lidská práva (UNHRC),

–  s ohledem na předchozí řádná a zvláštní zasedání UNHRC, zejména na šesté řádné zasedání a také na šesté zvláštní zasedání k otázce „porušování lidských práv v důsledku izraelských vojenských útoků a invazí na okupovaném palestinském území, zejména v okupovaném pásmu Gazy“, které se konalo ve dnech 23.–24. ledna 2008,

–  s ohledem na příští sedmé zasedání UNHRC v březnu 2008,

–  s ohledem na první a druhé kolo univerzálního periodického hodnocení, které se uskuteční ve dnech 7. až 18. dubna 2008 a 5. až 16. května 2008,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dodržování, prosazování a ochrana univerzálního charakteru lidských práv je součástí etického a právního acquis Evropské unie a jedním ze základních kamenů evropské jednoty a integrity,

B.  vzhledem k tomu, že UNHRC poskytuje účinnou platformu pro posílení ochrany lidských práv a jejich prosazování v rámci OSN,

C.  vzhledem k tomu, že sedmé zasedání UNHRC bude mít zásadní význam, protože bude prvním zasedáním, na kterém se bude projednávat široký okruh závažných problémů novými pracovními metodami, které jsou výsledkem institucionálních reforem přijatých v letech 2006 a 2007, a protože na tomto zasedání budou doladěny postupy provádění univerzálního periodického hodnocení;

D.  vzhledem k tomu, že věrohodnost UNHRC závisí na tom, zda budou tyto reformy a mechanismy v praxi uplatňovány tak, aby se zvýšila schopnost tohoto orgánu řešit případy porušování lidských práv kdekoli na světě,

E.  vzhledem k tomu, že na sedmé zasedání UNHRC bude vyslána delegace Evropského parlamentu ad hoc, jak tomu bylo i v předchozích dvou letech a předtím u předchůdce UNHRC, Komise OSN pro lidská práva,

Činnost Rady pro lidská práva

1.  zdůrazňuje klíčovou roli Rady pro lidská práva v celkové architektuře OSN; opakuje názor, že by její činnost měla i nadále být v první řadě zaměřena na řešení případů porušování lidských práv, protože politická situace v různých zemích obecně spadá do působnosti jiných orgánů OSN; zdůrazňuje specifičnost UNHRC: důležitou roli zvláštních postupů, zvláštních zasedání, univerzálního periodického hodnocení, interaktivního dialogu a její schopnosti řešit naléhavé krize;

2.  bere na vědomí výsledky činnosti UNHRC; vítá plnění velmi ambiciózního programu, který si UNHRC sama vytyčila, jehož součástí je i přezkum jejích postupů a pracovních metod, zejména příprava a realizace UPR a hodnocení zvláštních postupů;

3.  oceňuje pozitivní výsledky práce předsednictví UNHRC, a především jeho dobrou spolupráci s Úřadem vysokého komisaře pro lidská práva; vyzývá EU, aby při volbě nového předsedy UNHRC, která se má konat dne 23. června 2008, jednotným způsobem podporovala kandidáty s vysokým morálním kreditem;

4.  vítá pořádání zvláštních zasedání, která vytvářejí nezbytné vazby mezi případy závažného porušování lidských práv a nezávislým odborným posouzením; je však znepokojen tím, že UNHRC nepodnikla kroky k řešení mnoha nejnaléhavějších krizí v oblasti lidských práv ve světě;

5.  bere na vědomí, že účelem zvláštních zasedání je řešit naléhavé krize, zatímco trvalé porušování lidských práv by mělo být řešeno na řádném zasedání, což umožňuje hlubší analýzu a poskytuje dlouhodobější řešení;

6.  zdůrazňuje, že pro kladný výsledek zvláštních zasedání je nezbytná předchozí přípravu a strukturované pracovní postupy; v této souvislosti konstatuje úspěch klíčových iniciativ EU;

7.  upozorňuje na bezprostřední dopad zvláštního zasedání věnovaného situaci v Myanmaru, které se konalo v Ženevě v říjnu 2007, a na němž byl odsouzen represivní postup vlády a bylo schváleno vyslání zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru; vyslovuje politování nad tím, že se v návaznosti na doporučení zvláštního zpravodaje nepřistoupilo ke konkrétním krokům ani k monitorování v situaci, kdy se stav lidských práv v Myanmaru zhoršuje;

Volba nových členů UNHRC na Valném shromáždění OSN

8.  vyzývá k tomu, aby se volby konaly v květnu 2008 ve všech regionech na základě soutěže mezi kandidáty, aby byla možná skutečná volba mezi členskými státy OSN; lituje, že na základě předchozích dohod bylo v minulosti zvoleno několik zemí, v nichž byla situace v oblasti lidských práv problematická;

9.  vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby nadále usilovaly o stanovení kritérií pro členství v UNHRC, včetně vydání trvale platných pozvání pro zmocněnce pro zvláštní postupy a sledování toho, jak členské státy ve skutečnosti plní své volební sliby; vyzývá rovněž, aby se do doby, než bude taková reforma provedena, uplatňovalo toto pravidlo při rozhodování o podpoře kandidátským zemím ze strany členských států EU zasedajících v UNHRC;

Postupy a mechanismy

Univerzální periodické hodnocení

10.  domnívá se, že mechanismus univerzálního periodického hodnocení by mohl pomoci všeobecně rozšířit sledování závazků a postupů v oblasti lidských práv všude na světě, neboť by pro všechny členské státy OSN platily rovné podmínky a kontrolní zkoumání;

11.  poukazuje na to, že univerzální periodické hodnocení má za cíl provést objektivní posouzení situace v určité zemi, aby se určily oblasti, v nichž dochází k porušování lidských práv a v nichž by bylo možné dosáhnout zlepšení výměnou osvědčených postupů a větší spoluprací, jejímž výsledkem by byly doporučení a závěry; v tomto ohledu vyzývá členské státy EU a Komisi, aby k těmto doporučením a závěrům přihlížely při stanovování cílů a priorit programů pomoci EU;

12.  požaduje, aby proces univerzálního periodického hodnocení, jehož první a druhé kolo se uskuteční 7. až 18. dubna 2008 a 5. až 16. května 2008, dostál těm očekáváním, která k němu dosud byla upnuta; vyzývá členské státy EU, aby univerzální periodické hodnocení prováděly transparentním a objektivním způsobem v duchu rezoluce 60/251; vyzývá členské státy EU podrobené univerzálnímu periodickému hodnocení, aby byly sebekritické a neomezily se ve svých vyjádřeních pouze na úspěchy své země;

13.  konstatuje, že je stále ještě třeba vyřešit několik otázek včetně výběru tzv. trojek pro UPR, které usnadní hodnocení členských států OSN v oblasti lidských práv; v tomto ohledu naléhá na členské státy EU, aby nepřijaly variantu, kdy by posuzované země mohly tajně odmítnout výběr zemí, jež byly provedením jejich přezkumu pověřeny;

14.  vyzývá členy Rady pro lidská práva, aby jmenovali nezávislé odborníky, kteří je budou zastupovat v pracovní skupině pověřené prováděním UPR; vyzývá členské státy EU, aby šly příkladem a prosazovaly takovýto přístup přijetím společných pokynů ohledně metod UPR;

15.  konstatuje, že je důležité zapojit občanskou společnost, obhájce lidských práv a zvláštní postupy; opakuje svůj názor, že jejich závěry a doporučení by měly tvořit základ nezávislého a věrohodného hodnocení;

Hodnocení mandátů a jmenování zmocněnců pro zvláštní postupy

16.  zdůrazňuje, že zvláštní postupy jsou jádrem mechanismu OSN v oblasti lidských práv a hrají rozhodující úlohu zejména v Radě pro lidská práva; znovu potvrzuje, že je zapotřebí, aby členové UNHRC plnili svou povinnost plně spolupracovat se zvláštními postupy;

17.  zdůrazňuje, že důvěryhodnost UNHRC se bude odvíjet od nového jmenování zmocněnců pro zvláštní postupy v březnu 2008;

18.  žádá, aby byly do funkce zmocněnců jmenovány osoby, které mají prokazatelné odborné znalosti z oblasti lidských práv, odpovídající zkušenosti, jsou nezávislé, nestranné, vyznačují se občanskou bezúhonností a objektivitou a jsou důkladně obeznámeny se systémem zvláštních postupů;

19.  naléhavě vyzývá vlády, nevládní organizace a příslušná profesní sdružení, aby zaslaly jména vhodných kandidátů, jež budou přidána na veřejný seznam vhodných kandidátů spravovaný Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva;

20.  vyzývá poradní skupinu, jejímž úkolem je posuzovat kandidáty na zmocněnce pro zvláštní postupy a doporučovat předsednictví Rady pro lidská práva kandidáty ke jmenování, aby své pověření plnila objektivně a transparentně a svůj výběr zakládala na kritériích profesionality a občanské bezúhonnosti;

21.  odsuzuje rozhodnutí Rady pro lidská práva neobnovit mandát zvláštních zpravodajů pro Bělorusko a Kubu;

22.  vítá prodloužení mandátu pro jednotlivou zemi v případě zvláštní zpravodajky pro Súdán a nezávislých odborníků na Libérii, Haiti a Burundi;

23.  lituje, že EU podpořila rozhodnutí Rady pro lidská práva ukončit činnost její odborné skupiny pro Dárfúr; bere na vědomí, že mandát zvláštní zpravodajky pro Súdán byl rozšířen o činnosti navazující na práci odborné skupiny; obává se proto, že by zvýšení pracovního zatížení této zpravodajky mohlo oslabit její mandát;

24.  vzhledem k podstatnému přínosu odborných skupin vyzývá, aby se v budoucnosti přistupovalo k přerušování mandátů těchto skupin obezřetněji;

25.  vítá obnovení tematických mandátů, které již byly podrobeny přezkumu;

26.  vyzývá členské státy EU, aby zajistily obnovení mandátů zvláštních zpravodajů pro Myanmar a pro Korejskou lidově demokratickou republiku a prodloužení mandátů nezávislých odborníků na Somálsko a Konžskou demokratickou republiku;

27.  vítá vytvoření odborného mechanismu pro lidská práva domorodých obyvatel složeného z pěti nezávislých členů;

28.  vybízí k tomu, aby byly v roce 2008 pořádány diskuse na téma násilí páchané na ženách ve všech jeho podobách a projevech a aby byly pro řešení této problematiky v rámci další činnosti a pracovních programů stanoveny priority, jak bylo schváleno v rezoluci Valného shromáždění OSN 61/143 ze dne 19. prosince 2006;

29.  bere na vědomí, že dne 18. června 2007 byl přijat kodex chování zmocněnců pro zvláštní postupy; žádá UNHRC, aby tento kodex uplatňovala v souladu s rezolucí 60/251 a respektovala nezávislost zvláštních postupů;

30.  podporuje snahy koordinačního výboru pro zvláštní postupy o vytvoření vhodného postupu, na jehož základě by byly kodex chování a další příslušné dokumenty, včetně příručky pro zvláštní postupy, nejlépe uplatňovány ve snaze posílit jejich schopnost chránit a prosazovat lidská práva;

   vyzývá koordinační výbor pro zvláštní postupy, aby pracoval efektivně a transparentně, a vyhnul se tak technickým diskusím, které by mohly oddálit věcné diskuse a bránit výkonu mandátu zvláštních postupů;

Postup pro podávání stížností

31.  Poznamenává, že postup pro podávání stížností navržený v rámci institucionálního procesu UNHRC je, jak se zdá, velmi podobný dřívějšímu „postupu podle rezoluce 1503“; požaduje nový proces, který bude efektivnější při odhalování situací, kdy zjevně dochází k hrubému porušování lidských práv, při předcházení těmto situacím a při jejich řešení;

Účast EU

32.  uznává aktivní účast EU a jejích členských států v rámci prvního roku činnosti UNHRC;

33.  vítá účast EU na obtížných jednáních šestého řádného zasedání s cílem dosáhnout pozitivních výsledků, zejména pokud jde o obnovení mandátů pro zvláštní postupy;

34.  připomíná, že je nutné, aby přístup EU k řešení otázek lidských práv byl jednotný, ale že je rovněž důležité, aby i každý členský stát EU vyjadřoval postoj EU a tím jej posílil;

35.  vyzývá k větší spolupráci s Úřadem vysokého komisaře pro lidská práva a k tomu, aby poskytnutím dostatečných finančních prostředků byla zachována nezávislosti tohoto úřadu;

36.  vyzývá k soustavné podpoře zvláštních postupů, pokud jde o finanční a personální zdroje; vítá skutečnost, že Evropský parlament podporuje evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, jelikož se jedná o významný finanční zdroj zvláštních postupů; vítá iniciativy předsednictví pracovní skupiny pro lidská práva (COHOM), jejichž cílem je posílit spolupráci se zvláštními zpravodaji zejména tím, že budou pravidelně zváni na příslušné schůze této skupiny;

37.  vyzývá Komisi a Radu k přijetí „společného postoje“, kterým by zajistily, že členové EU budou automaticky podepisovat a ratifikovat všechny mezinárodní nástroje pro lidská práva;

38.  bere na vědomí úsilí EU o přijímání rezolucí formou dohody; vyzývá členské státy EU, aby pokračovaly ve svých snahách spojit se se zeměmi z jiných regionálních skupin a zaručily tak širší podporu rezoluci, jejímž účelem je posílit ochranu a prosazování lidských práv; vyzývá EU, aby efektivněji využívala pomoci a politické podpory, kterou poskytuje třetím zemím, s cílem motivovat tyto země ke spolupráci s UNHRC;

39.  pověřuje delegaci Evropského parlamentu vyslanou na sedmé zasedání UNHRC, aby tlumočila otázky a problémy uvedené v tomto usnesení; vyzývá delegaci, aby podala zprávu o své cestě podvýboru pro lidská práva, a považuje za vhodné, aby Evropský parlament nadále vysílal na významná zasedání této rady své delegace;

o

o o

40.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi 61. Valného shromáždění OSN, předsedovi Rady OSN pro lidská práva, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a pracovní skupině EU-OSN zřízené Výborem pro zahraniční věci.