Návrh uznesenia - B6-0099/2008Návrh uznesenia
B6-0099/2008

NÁVRH UZNESENIA

18.2.2008

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladá Marco Cappato
v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
o siedmom zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC)

Postup : 2008/2526(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0099/2008
Predkladané texty :
B6-0099/2008
Prijaté texty :

B6‑0099/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o siedmom zasadaní Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC)

Európsky parlament,

–so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Výbore OSN pre ľudské práva prijaté od roku 1996, a najmä na svoje uznesenie zo 7. júna 2007 o piatom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC), ako aj uznesenia zo 16. marca 2006 o výsledku rokovaní o Rade OSN pre ľudské práva a o 62. zasadaní UNCHR[1] z 29. januára 2004 o vzťahoch medzi Európskou úniou a Organizáciou Spojených národov[2], z 9. júna 2005 o reforme OSN[3], z 29. septembra 2005 o výsledku Svetového samitu OSN zo 14. až 16. septembra 2005[4] a z 26. apríla 2007 o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2006 a politike EÚ v tejto oblasti[5],

–so zreteľom na svoje naliehavé uznesenia o ľudských právach a demokracii,

–so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov A/RES/60/251, ktorou sa zakladá Rada pre ľudské práva (UNHRC),

–so zreteľom na predchádzajúce pravidelné a osobitné zasadania UNHRC, najmä šieste pravidelné zasadanie, ako aj šieste osobitné zasadanie o „porušovaní ľudských práv v dôsledku izraelských vojenských útokov a vtrhnutí na okupované palestínske územie, najmä v pásme Gazy“, ktoré sa uskutočnilo 23. až 24. januára 2008,

–so zreteľom na budúce siedme zasadanie UNHRC, ktoré sa uskutoční v marci 2008,

–so zreteľom na prvé a druhé kolo všeobecného periodického preskúmania (UPR), ktoré sa uskutočnia od 7. do 18. apríla 2008 a od 5. do 16. mája 2008,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže dodržiavanie, podporovanie a ochrana univerzálnej platnosti ľudských práv sú súčasťou etického a právneho acquis EÚ a jedným zo základných kameňov európskej jednoty a integrity,

B.  keďže UNHRC poskytuje efektívnu platformu pre posilňovanie ochrany a podpory ľudských práv v rámci OSN,

C.  keďže siedme zasadanie UNHRC bude kľúčové, keďže bude po prvý krát zamerané na hodnotenie širokého spektra podstatných otázok prostredníctvom nových pracovných metód vychádzajúcich z reforiem budovania inštitúcií prijatých v roku 2006 a 2007 a keďže doladí metódy UPR,

D.  keďže dôveryhodnosť UNHRC je postavená na realizácii týchto reforiem a mechanizmov spôsobom, ktorý posilní jej schopnosť zaoberať sa porušovaním ľudských práv vo svete,

E.  keďže sa vytvorí ad-hoc delegácia Európskeho parlamentu pre siedme zasadnutie UNHRC tak, ako tomu bolo v dvoch predchádzajúcich rokoch, a pred tým v prípade predchodkyne UNHRC, ktorou bola Komisia OSN pre ľudské práva,

Práca Rady pre ľudské práva

1.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu Rady pre ľudské práva v celkovej štruktúre OSN; opätovne pripomína, že by sa mala zamerať predovšetkým na riešenie porušovania ľudských práv, keďže všeobecná politická situácia spadá do náplne iných orgánov OSN; zdôrazňuje osobitosť UNHRC: významnú úlohu osobitných postupov, osobitných zasadaní, UPR, interaktívneho dialógu a jej schopnosti riešiť naliehavé krízy;

2.  berie na vedomie výsledky práce UNHRC; víta plnenie ambiciózneho programu, ktorý si UNHRC sama stanovila a ktorý zahŕňal prehodnotenie postupov a pracovných metód UNHRC, najmä vypracovanie a vykonávanie UPR a prehodnotenie osobitných postupov;

3.  oceňuje pozitívne výsledky predsedníctva UNHRC a najmä jeho dobrú spoluprácu s OHCHR; vyzýva EÚ, aby rovnocenným spôsobom podporovala kandidátov s vysokou mierou bezúhonnosti počas volieb nového predsedu UNHRC, ktoré sa uskutočnia dňa 23. júna 2008;

4.  víta organizovanie osobitných zasadaní, ktoré sú nevyhnutným prepojením medzi vážnym porušovaním ľudských práv a nezávislou expertízou; je však znepokojený zlyhaním UNHRC v uskutočňovaní činností na riešenie mnohých naliehavých situácií v oblasti ľudských práv vo svete;

5.  konštatuje, že účelom osobitných zasadaní je riešiť naliehavé krízy, zatiaľ čo pretrvávajúcim porušovaním ľudských práv by sa malo zaoberať pravidelné zasadanie, ktoré umožňuje hĺbkové analýzy a vytváranie dlhodobých riešení;

6.  zdôrazňuje, že na dosahovanie pozitívnych výsledkov si osobitné zasadania vyžadujú predchádzajúcu prípravu a štruktúrované pracovné metódy; v tejto súvislosti konštatuje úspech kľúčových iniciatív EÚ;

7.  konštatuje priamy vplyv osobitného zasadania o Mjanmarsku odsudzujúce vládne represie, ktoré sa uskutočnilo v Ženeve v októbri 2007 za účasti osobitného spravodajcu pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku; ľutuje neexistenciu nadväznosti a monitorovania odporúčaní osobitného spravodajcu vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku;

Zvolenie nových členov UNHCR Valným zhromaždením OSN

8.  požaduje, aby v máji 2008 prebehli vo všetkých regiónoch pluralistické voľby s cieľom čo najlepšie vybrať spomedzi členských štátov OSN; ľutuje, že už boli zvolené niektoré krajiny, ktoré majú problémy s dodržiavaním ľudských práv, keďže sa im umožnil novy začiatok prostredníctvom prázdnych zoznamov kandidátov;

9.  vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby ďalej naliehali na stanovenie kritérií na členstvo týkajúce sa volieb do RĽP OSN vrátane vydania trvalých výziev na účasť na osobitných postupoch, ako aj kritérií monitorovania reálneho plnenia predvolebných sľubov členských štátov OSN; kým sa zrealizuje takáto reforma žiada, aby sa toto pravidlo uplatňovalo pri určovaní podpory kandidátskych krajín členskými štátmi EÚ v rade UNHRC;

Postupy a mechanizmy

Všeobecné periodické preskúmanie (UPR)

10.  považuje mechanizmus UPR za potenciálny prostriedok rozširovania univerzálnosti monitorovania plnenia záväzkov a konania v oblasti ľudských práv na celom svete prostredníctvom podrobenia všetkých členských štátov OSN rovnakému zaobchádzaniu a kontrole;

11.  podotýka, že cieľom UPR je objektívna revízia stavu, v ktorom sa krajina nachádza, aby sa identifikovali oblasti porušovania ľudských práv, v ktorých sa dá vykonať náprava prostredníctvom výmeny osvedčených postupov a prehĺbenia spolupráce, výsledkom čoho budú odporúčania a závery; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty EÚ a Komisiu, aby pri vytyčovaní cieľov a priorít programov pomoci EÚ tieto odporúčania a závery zohľadnili;

12.  od UPR, ktorého prvé a druhé kolo sa uskutoční od 7. do 18. apríla 2008 a od 5. do 16. mája 2008 vyžaduje, aby splnilo doterajšie očakávania; vyzýva členské štáty EÚ, aby vykonali UPR transparentne a objektívne v duchu uznesenia 60/251; vyzýva členské štáty EÚ, ktoré budú podrobené UPR, aby boli sebakritické a aby ich prezentácia nebola obmedzená len na pozitívne výsledky;

13.  konštatuje, že treba vyriešiť ešte množstvo otázok vrátane výberu tzv. trojky UPR, ktorá uľahčí preskúmavanie členských štátov OSN v oblasti ľudských práv; v tejto súvislosti nalieha na členské štáty EÚ, aby neakceptovali možnosť, že preskúmavané krajiny tajne zamietnu výber krajín, ktoré ich preskúmavajú;

14.  vyzýva členov Rady pre ľudské práva, aby vymenovali nezávislých expertov za svojich zástupcov v pracovnej skupine poverenej výkonom UPR; vyzýva členské štáty EÚ, aby boli medzi prvými, ktorí budú presadzovať takýto prístup prijatím spoločných usmernení pre rôzne metódy UPR;

15.  berie na vedomie význam účasti občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv a osobitných postupov; opakuje svoje stanovisko, že závery a odporúčania vyplývajúce z nich by mali byť základom nezávislého a spoľahlivého preskúmania;

Preskúmanie mandátov a nominácií ich držiteľov týkajúcich sa osobitných postupov

16.  zdôrazňuje, že osobitné postupy sú ústredným prvkom mechanizmov OSN v oblasti ľudských práv, pričom zohrávajú rozhodujúcu úlohu najmä v Rade pre ľudské práva; opätovne zdôrazňuje, že je potrebné, aby si členovia UNHRC plnili povinnosť plne spolupracovať v rámci osobitných postupov;

17.  zdôrazňuje, že dôveryhodnosť UNHRC bude závisieť od nových nominácií držiteľov mandátu na osobitné postupy v marci 2008;

18.  žiada, aby na držiteľov mandátu boli menované osoby, ktoré sú uznávanými odborníkmi na ľudské práva, majú príslušné skúsenosti, sú nezávislé, nestranné, bezúhonné a objektívne a disponujúce bohatými znalosťami systému osobitných postupov;

19.  nalieha na vlády, mimovládne organizácie a príslušné profesijné združenia, aby zaslali mená vhodných kandidátov na zahrnutie do verejného zoznamu voliteľných kandidátov, ktorý spravuje Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva;

20.  vyzýva konzultačnú skupinu, ktorá bola poverená prieskumom kandidátov na mandáty pre osobitné postupy a predložením odporúčaní na menovanie predsedníctvu Rady, aby si plnila svoje úlohy objektívne a transparentne a aby bol jej výber založený na kritériách profesionality a osobnej bezúhonnosti;

21.  odsudzuje rozhodnutie Rady pre ľudské práva neobnoviť mandát osobitných spravodajcov pre Bielorusko a Kubu;

22.  víta obnovenie mandátov krajín osobitného spravodajcu pre Sudán a nezávislého experta pre Libériu, Haiti a Burundi;

23.  ľutuje, že EÚ podporila rozhodnutie Rady pre ľudské práva týkajúce sa ukončenia činnosti skupiny odborníkov v Dárfúre; konštatuje, že pokračovanie v činnosti tejto skupiny odborníkov bolo pridané k mandátu osobitného spravodajcu pre Sudán; preto je znepokojený rizikom oslabenia jej mandátu zvýšením množstva práce osobitného spravodajcu;

24.  vzhľadom na dôležitú pridanú hodnotu skupiny odborníkov, povzbudzuje k tomu, aby sa v budúcnosti prezieravejšie prerušoval ich mandát;

25.  víta obnovenie doteraz preskúmaných tematických mandátov;

26.  vyzýva členské štáty EÚ, aby zabezpečili obnovu mandátov osobitných spravodajcov pre Mjanmarsko, pre Kórejskú ľudovodemokratickú republiku a predĺženie platnosti mandátu nezávislých odborníkov pre Somálsko a Konžskú demokratickú republiku;

27.  víta vytvorenie odborného mechanizmu piatich nezávislých členov pre oblasť ľudských práv domorodého obyvateľstva;

28.  podporuje vedenie diskusií v roku 2008 o otázke násilia voči ženám vo všetkých jeho podobách a prejavoch a stanovenie priorít riešenia tejto otázky vo svojom budúcom úsilí a pracovných programoch, ako bolo dohodnuté v rezolúcii Valného zhromaždenia 61/143 z 19. decembra 2006;

29.  berie na vedomie prijatie Kódexu správania držiteľov mandátov počas osobitných postupov; vyzýva UNHRC, aby tento kódex správania vykonávala v duchu znenia rezolúcie 60/251 a rešpektovala nezávislosť osobitných postupov;

30.  podporuje úsilie Výboru pre koordináciu osobitných postupov pri vypracúvaní náležitého postupu, prostredníctvom ktorého môže byť kódex správania a ďalšie príslušné dokumenty vrátane príručky pre osobitné postupy čo najlepšie vykonávané tak, aby sa posilnila ich kapacita ochraňovať a podporovať ľudské práva; vyzýva Výbor pre koordináciu osobitných postupov, aby pracoval efektívne a transparentne s cieľom vyhnúť sa formálnym rozpravám, ktoré by mohli odsunúť rozpravy o podstatných otázkach a prekážať vykonávaniu mandátov v rámci osobitných postupov;

Postup podávania sťažností

31.  berie na vedomie, že postup podávania sťažností vymedzený v procese budovania inštitúcie UNHRC sa javí veľmi podobný bývalému postupu 1503; požaduje nový postup, ktorý bude účinnejší pri identifikovaní, predchádzaní a riešení situácií porušovania ľudských práv;

Účasť EÚ

32.  uznáva aktívnu účasť EÚ a jej členských štátov na činnosti rady UNHRC počas prvého roka jej existencie;

33.  víta účasť EÚ na náročných rokovaniach šiesteho pravidelného zasadania v záujme dosiahnutia kladných výsledkov, konkrétne čo sa týka obnovy mandátov pre osobitné postupy;

34.  poukazuje na to, že pre EÚ je nevyhnutné, aby pri riešení otázky ľudských práv hovorila jedným hlasom, a že zároveň je dôležité, aby každý člen EÚ vyjadroval pozíciu EÚ, a tak jej dal väčšiu váhu;

35.  požaduje rozšírenú spoluprácu s Úradom vysokého komisára OSN pre ľudské práva a zachovanie jeho nezávislosti prostredníctvom toho, že sa mu poskytne dostatočné financovanie;

36.  požaduje nepretržitú podporu osobitných postupov, pokiaľ ide o a finančné prostriedky a pracovníkov; podporuje európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR), keďže je významným zdrojom financovania osobitných postupov; víta iniciatívy predsedníctva pracovnej skupiny pre ľudské práva (COHOM) na posilnenie jej spolupráce s osobitnými spravodajcami, najmä ich systematickým pozývaním na príslušné schôdze;

37.  vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali spoločnú pozíciu, ktorou by zabezpečili, že členovia EÚ automaticky podpíšu a ratifikujú všetky medzinárodného nástroje v oblasti ľudských práv;

38.  berie na vedomie činnosť EÚ v prospech prijatia rezolúcií konsenzom; vyzýva členské štáty EÚ, aby sa usilovali o to, aby spoločne s krajinami z iných regionálnych zoskupení mohli zaručiť širokú podporu rezolúcii, ktorá umožní lepšiu ochranu a presadzovanie ľudských práv; vyzýva EÚ, aby účinnejšie využívala svoju pomoc a politickú podporu tretím krajinám, aby im poskytli podnet na spoluprácu s UNHRC;

39.  udeľuje mandát delegácii Európskeho parlamentu pri siedmom zasadaní rady UNHRC, aby informoval o obavách vyjadrených v tomto uznesení, vyzýva delegáciu, aby o svojej návšteve podala správu Podvýboru pre ľudské práva a domnieva sa, že je vhodné pokračovať vo vysielaní delegácie Európskeho parlamentu na príslušné zasadania rady UNHRC;

o

o o

40.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Bezpečnostnej rade OSN, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi 61. Valného zhromaždenia OSN, predsedovi Rady OSN pre ľudské práva, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a pracovnej skupine EÚ – OSN zriadenej Výborom pre zahraničné veci.