Πρόταση ψηφίσματος - B6-0100/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0100/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

18.2.2008

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček και Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
σχετικά με την έβδομη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC)

Διαδικασία : 2008/2526(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0100/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0100/2008
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0100/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έβδομη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του από το 1996 σχετικά με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2007 για την πέμπτη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC), καθώς και τα ψηφίσματά του της 16ης Μαρτίου 2006 σχετικά με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την 62η σύνοδο του UNCHR[1], της 29ης Ιανουαρίου 2004 για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών[2], της 9ης Ιουνίου 2005 για τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών[3], της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 για το αποτέλεσμα της παγκόσμιας συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών στις 14-16 Σεπτεμβρίου 2005[4] και της 26ης Απριλίου 2007 για την ετήσια έκθεση 2006 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ στο θέμα αυτό[5],

–  έχοντας υπόψη τα επείγοντα ψηφίσματά του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/60/251 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC),

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες τακτικές και ειδικές συνόδους του UNHRC, ιδίως δε την έκτη τακτική σύνοδο, καθώς και την έκτη ειδική σύνοδο για τις "παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απορρέουν από ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις και επιδρομές στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ιδίως δε στην κατεχόμενη Λωρίδα της Γάζας", που διεξήχθη στις 23-24 Ιανουαρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη έβδομη σύνοδο του UNHRC τον Μάρτιο του 2008,

–  έχοντας υπόψη τον 1ο και 2ο γύρο της Παγκόσμιας Περιοδικής Αναθεώρησης (UPR) που θα διεξαχθούν από τις 7 έως τις 18 April 2008 και από τις 5 έως τις 16 Μαΐου 2008,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός, η προαγωγή και προστασία της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το UNHRC παρέχει μια αποτελεσματική πλατφόρμα για την ενίσχυση της προστασίας και προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έβδομη σύνοδος του UNHRC θα είναι κρίσιμη, διότι θα είναι η πρώτη που θα εξετάσει ένα ευρύ φάσμα ουσιωδών θεμάτων με βάση τις νέες μεθόδους εργασίας, οι οποίες απορρέουν από τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν το 2006 και 2007, και διότι θα συντονίσει τους όρους λειτουργίας της UPR,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία του UNHRC βασίζεται στην εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων και μηχανισμών κατά τρόπον ώστε να ενισχύεται η ικανότητά του να αντιμετωπίζει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ad hoc αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συσταθεί για την έβδομη σύνοδο του UNHRC, όπως τα δύο προηγούμενα χρόνια, και πριν από αυτό, για τον πρόδρομο του UNHRC, την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

Το έργο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

1.  υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη συνολική αρχιτεκτονική του ΟΗΕ· επαναλαμβάνει την άποψη ότι θα πρέπει να εξακολουθήσει να επικεντρώνεται πρωταρχικά στην αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι τα γενικά πολιτικά ζητήματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων του ΟΗΕ· τονίζει την ιδιαιτερότητα του UNHRC: το σημαντικό ρόλο των ειδικών διαδικασιών, τις ειδικές συνόλους, την UPR, τον διαδραστικό διάλογο και την ικανότητά του να αντιμετωπίζει επείγουσες κρίσεις·

2.  σημειώνει τα αποτελέσματα των εργασιών του UNHRC· χαιρετίζει την εκπλήρωση του φιλόδοξου προγράμματος που εκπόνησε το ίδιο το UNHRC, το οποίο συμπεριελάμβανε την αναθεώρηση των διαδικασιών και των μεθόδων εργασίας του, ιδίως δε την ανάπτυξη και εφαρμογή της UPR και την αναθεώρηση των Ειδικών Διαδικασιών·

3.  χαιρετίζει τα θετικά επιτεύγματα της προεδρίας του UNHRC, ιδίως την καλή συνεργασία του με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· καλεί την ΕΕ να στηρίξει επίσης υποψηφίους υψηλών προδιαγραφών ακεραιότητας για την εκλογή του νέου Προέδρου του UNHRC που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2008·

4.  χαιρετίζει την οργάνωση ειδικών συνόδων, διότι αποτελούν ουσιώδεις συνδέσμους μεταξύ των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανεξάρτητης εμπειρογνωμοσύνης· ανησυχεί, ωστόσο, για το γεγονός ότι το UNHRC δεν ανέλαβε δράση για την αντιμετώπιση πολλών από τις πλέον επείγουσες κρίσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο·

5.  σημειώνει ότι σκοπός των ειδικών συνόδων είναι να αντιμετωπίζουν επείγουσες κρίσεις, ενώ οι εμμένουσες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να εξετάζονται στις τακτικές συνόδους, που επιτρέπουν μια περισσότερο εμπεριστατωμένη ανάλυση και προσφέρουν λύσεις σε μακροπρόθεσμη βάση·

6.  τονίζει ότι οι ειδικές σύνοδοι απαιτούν προηγούμενη προετοιμασία και διαρθρωμένες μεθόδους εργασίας για να έχουν θετική έκβαση· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, την επιτυχία βασικών πρωτοβουλιών της ΕΕ·

7.  σημειώνει τον άμεσο αντίκτυπο της ειδικής συνόδου για το Μυανμάρ, που διεξήχθη στη Γενεύη τον Οκτώβριο του 2007, με την καταδίκη της κυβερνητικής καταστολής και την επίσκεψη του Ειδικού Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μυανμάρ· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συνέχειας και παρακολούθησης όσον αφορά τις συστάσεις που διατύπωσε ο Ειδικός Εισηγητής, δεδομένου ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδεινώνεται στο Μυανμάρ·

Εκλογή των νέων μελών του UNHRC από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

8.  ζητεί να διεξαχθούν εκλογές ανοικτές στον ανταγωνισμό σε όλες τις περιοχές, τον Μάιο του 2008, προκειμένου να υπάρχει πραγματική επιλογή μεταξύ των κρατών μελών του ΟΗΕ· εκφράζει τη λύπη του διότι μέχρι στιγμής έχουν εκλεγεί ορισμένες χώρες με προβληματικές επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επειδή το μητρώο τους εμφανίζεται καθαρό·

9.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να πιέζουν για την καθιέρωση κριτηρίων μέλους για την εκλογή στο UNHRC, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης μόνιμων προσκλήσεων για ειδικές διαδικασίες, καθώς και για τον έλεγχο της πραγματικής εφαρμογής των εκλογικών υποσχέσεων των κρατών μελών του ΟΗΕ· ζητεί, εν αναμονή μιας τέτοιας μεταρρύθμισης, να εφαρμόζεται ο κανόνας αυτός προκειμένου να καθορίζεται η στήριξη κρατών μελών της ΕΕ εντός του UNHRC, σε υποψήφιες χώρες·

Διαδικασίες και μηχανισμοί

Παγκόσμια Περιοδική Εξέταση (UPR)

10.  θεωρεί το μηχανισμό της UPR ως ένα δυνητικό μέσον βελτίωσης της οικουμενικότητας της παρακολούθησης των δεσμεύσεων και πρακτικών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο, με την υπαγωγή όλων των κρατών μελών του ΟΗΕ στην ίδια μεταχείριση και στον ίδιο έλεγχο·

11.  υπενθυμίζει ότι στόχος της UPR είναι να προβαίνει σε μια αντικειμενική εξέταση της κατάστασης μιας χώρας, προκειμένου να εντοπίζει τομείς στους οποίους παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι οποίοι θα μπορούσαν να βελτιωθούν μέσω ανταλλαγής καλών πρακτικών και ενισχυμένης συνεργασίας η οποία καταλήγει σε συστάσεις και σε συμπεράσματα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις συστάσεις και τα συμπεράσματα κατά τον καθορισμό των στόχων και προτεραιοτήτων των προγραμμάτων στήριξης της ΕΕ·

12.  ζητεί όπως η διαδικασία UPR, της οποίας ο 1ος και ο 2ος γύρος θα διεξαχθούν από τις 7 έως τις 18 Απριλίου 2008 και από τις 5 έως τις 16 Μαΐου 2008, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν διατυπωθεί μέχρι στιγμής· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να διεξάγουν τη UPR σύμφωνα με το πνεύμα του ψηφίσματος 60/251, με διαφανή και αντικειμενικό τρόπο· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ που θα υποβληθούν σε UPR να έχουν αυτοκριτική και να μην περιορίζουν τις παρουσιάσεις τους στα θετικά επιτεύγματα της χώρας τους·

13.  σημειώνει ότι χρειάζεται ακόμη να εξετασθούν ορισμένα ζητήματα, όπως η επιλογή της λεγόμενης τρόικας της UPR, η οποία θα διευκολύνει την εξέταση των κρατών μελών του ΟΗΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη της ΕΕ να μη δεχθούν τη δυνατότητα των υπό αναθεώρηση χωρών να απορρίπτουν εμπιστευτικά την επιλογή χωρών που θα διεξάγουν την αναθεώρηση αυτή·

14.  καλεί τα μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ορίσουν ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ως αντιπροσώπους τους στην ομάδα εργασίας που θα αναλάβει τη διεξαγωγή της UPR· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση μιας τέτοιας προσέγγισης, εγκρίνοντας κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τους όρους εφαρμογής της UPR·

15.  σημειώνει τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των Ειδικών Διαδικασιών· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι τα συμπεράσματα και οι συστάσεις τους θα πρέπει να αποτελούν τη βάση για μια ανεξάρτητη και αξιόπιστη εξέταση·

Εξέταση των εντολών και διορισμός των κατόχων των εντολών Ειδικών Διαδικασιών

16.  τονίζει ότι οι Ειδικές Διαδικασίες αποτελούν τον πυρήνα του μηχανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο ιδίως στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· τονίζει εκ νέου ότι τα μέλη του UNHRC πρέπει να συμμορφώνονται με την υποχρέωσή τους για πλήρη συνεργασία στο πλαίσιο των Ειδικών Διαδικασιών·

17.  τονίζει ότι η αξιοπιστία του UNHRC θα εξαρτηθεί από τους νέους διορισμούς κατόχων εντολών ειδικών διαδικασιών τον Μάρτιο του 2008·

18.  ζητεί να διοριστούν ως κάτοχοι εντολών πρόσωπα με εγνωσμένη εμπειρία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σημαντική πείρα, ανεξαρτησία, αμεροληψία, προσωπική ακεραιότητα και αντικειμενικότητα, καθώς και ουσιαστική γνώση του συστήματος των Ειδικών Διαδικασιών·

19.  ζητεί από τις κυβερνήσεις, τις ΜΚΟ και τις αρμόδιες επαγγελματικές ενώσεις να στείλουν ονόματα επιλέξιμων υποψηφίων προκειμένου να συμπεριληφθούν στο δημόσιο κατάλογο των επιλέξιμων υποψηφίων, τον οποίο διαχειρίζεται το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

20.  καλεί τη Συμβουλευτική Ομάδα, η οποία είναι υπεύθυνη για την εξέταση των υποψηφίων για εντολές ειδικών διαδικασιών και τη διατύπωση συστάσεων διορισμών προς την Προεδρία του Συμβουλίου, να ανταποκριθεί στην εντολή της με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο και να βασίζει τις επιλογές της στα κριτήρια του επαγγελματισμού και της προσωπικής ακεραιότητας·

21.  καταδικάζει την απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να μην ανανεώσει τις εντολές των Ειδικών Εισηγητών για τη Λευκορωσία και την Κούβα·

22.  χαιρετίζει την ανανέωση των εντολών του Ειδικού Εισηγητή για το Σουδάν και των Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για τη Λιβερία, την Αϊτή και το Μπουρούντι·

23.  εκφράζει τη λύπη του για την υποστήριξη της ΕΕ στην απόφαση του HRC να τερματίσει τη θητεία της ομάδας εμπειρογνωμόνων του για το Νταρφούρ· σημειώνει ότι η παρακολούθηση των εργασιών της ομάδας εμπειρογνωμόνων έχει προστεθεί στην εντολή του Ειδικού Εισηγητή για το Σουδάν· ανησυχεί, συνεπώς, για τον κίνδυνο αποδυνάμωσης της εντολής της, με παράλληλη αύξηση του όγκου εργασίας του Ειδικού Εισηγητή·

24.  ενθαρρύνει, δεδομένης της σημαντικής προστιθέμενης αξίας τους, μια πιο συνετή διακοπή της εντολής των ομάδων εμπειρογνωμόνων στο μέλλον·

25.  χαιρετίζει την ανανέωση των θεματικών εντολών που έχουν εξετασθεί μέχρι τώρα·

26.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν την ανανέωση των εντολών των Ειδικών Εισηγητών για το Μυανμάρ και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, και την παράταση των εντολών των Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για τη Σομαλία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό·

27.  χαιρετίζει τη δημιουργία ενός ειδικού μηχανισμού με πέντε ανεξάρτητα μέλη, σχετικού με τα ανθρώπινα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών·

28.  ενθαρρύνει τη διεξαγωγή συζητήσεων το 2008 για το ζήτημα της βίας εις βάρος γυναικών σε όλες της τις μορφές και εκδηλώσεις, και τον καθορισμό προτεραιοτήτων προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ζήτημα στις μελλοντικές προσπάθειες και προγράμματα εργασίας του, όπως συμφωνείται στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 61/143 της 19ης Δεκεμβρίου 2006·

29.  σημειώνει την έγκριση, στις 18 Ιουνίου 2007, ενός Κώδικα Συμπεριφοράς για κατόχους εντολών ειδικών διαδικασιών· καλεί το UNHRC να εφαρμόσει τον Κώδικα Συμπεριφοράς σύμφωνα με το πνεύμα του ψηφίσματος 60/251 και να σεβασθεί την ανεξαρτησία των Ειδικών Διαδικασιών·

30.  στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής Συντονισμού Ειδικών Διαδικασιών για την κατάρτιση της κατάλληλης διαδικασίας που θα επιτρέψει την καλύτερη εφαρμογή του Κώδικα Συμπεριφοράς και των άλλων σχετικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένου του Εγχειριδίου Ειδικών Διαδικασιών, κατά τρόπον ώστε να ενισχυθεί η ικανότητά τους να προστατεύουν και να προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή Συντονισμού Ειδικών Διαδικασιών να εργασθεί κατά τρόπο αποτελεσματικό και διαφανή προκειμένου να αποφύγει τεχνικές συζητήσεις που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ουσιαστικές συζητήσεις και να δυσχεράνουν την άσκηση των εντολών ειδικών διαδικασιών·

Διαδικασία καταγγελίας

31.  σημειώνει ότι η διαδικασία καταγγελίας, η οποία περιγράφεται στη διαδικασία θεσμικής οικοδόμησης του UNHRC, φαίνεται να είναι παρόμοια με την πρώην "διαδικασία 1503"· ζητεί μια νέα διαδικασία, η οποία θα είναι περισσότερο αποτελεσματική στον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκδηλων και κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Συμμετοχή της ΕΕ

32.  αναγνωρίζει την ενεργό συμμετοχή της ΕΕ και των κρατών μελών της στο πρώτο έτος εργασιών του UNHRC·

33.  χαιρετίζει τη συμμετοχή της ΕΕ στις δύσκολες διαπραγματεύσεις της έκτης τακτικής συνόδου για την επίτευξη θετικής έκβασης όσον αφορά ιδιαίτερα την ανανέωση των εντολών ειδικών διαδικασιών·

34.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να μιλάει με μία φωνή κατά την εξέταση των ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και ότι είναι σημαντικό κάθε κράτος μέλος της ΕΕ να εκφράζει τη θέση της ΕΕ, προκειμένου να της δίδει μεγαλύτερη βαρύτητα·

35.  ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας του με την παροχή της κατάλληλης χρηματοδότησης·

36.  ζητεί μια συνεχή στήριξη των ειδικών διαδικασιών σε επίπεδο χρηματοδότησης και προσωπικού· στηρίζει το Ευρωπαϊκό Μέσο Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο αποτελεί σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις ειδικές διαδικασίες· επικροτεί τις πρωτοβουλίες της προεδρίας της Ομάδας Εργασίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας της με τους Ειδικούς Εισηγητές, ιδίως μέσω συστηματικών προσκλήσεων στις σχετικές συνεδριάσεις·

37.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγκρίνουν "κοινή θέση" για να διασφαλίσουν την αυτόματη υπογραφή και κύρωση, από τα μέλη της ΕΕ, όλων των διεθνών εγγράφων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

38.  σημειώνει το έργο της ΕΕ υπέρ της έγκρισης ψηφισμάτων με συναίνεση· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη συμμετοχή χωρών και από άλλες περιφερειακές ομάδες, προκειμένου να διασφαλισθεί ευρεία στήριξη στα ψηφίσματα που ενισχύουν την προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να κάνει πιο αποτελεσματική χρήση της βοήθειας και της πολιτικής της στήριξης σε τρίτες χώρες, ώστε να τους δώσει ένα κίνητρο να συνεργασθούν με το UNHRC·

39.  δίνει την εντολή στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έβδομη σύνοδο του UNHRC να εκφράσει τις ανησυχίες που διατυπώνονται στο παρόν ψήφισμα, καλεί την αντιπροσωπεία να υποβάλει έκθεση για την επίσκεψή της στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και θεωρεί σκόπιμο να συνεχισθεί η αποστολή αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις σχετικές συνόδους του UNHRC·

o

o o

40.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 61ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και στην ομάδα εργασίας ΕΕ-ΟΗΕ που έχει συγκροτήσει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.