Päätöslauselmaesitys - B6-0100/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0100/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

18.2.2008

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta
YK:n ihmisoikeusneuvoston (UNHCR) seitsemännestä istunnosta

Menettely : 2008/2526(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0100/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0100/2008
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0100/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma YK:n ihmisoikeusneuvoston (UNHCR) seitsemännestä istunnosta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat vuoden 1996 jälkeen antamansa päätöslauselmansa YK:n ihmisoikeusneuvostosta ja erityisesti 7. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman YK:n ihmisoikeusneuvoston viidennestä istunnosta, 16. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman ihmisoikeusneuvostoa ja YK:n ihmisoikeustoimikunnan 62. istuntoa koskeneiden neuvottelujen tuloksesta[1], 29. tammikuuta 2004 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien suhteesta[2] , 9. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman Yhdistyneiden Kansakuntien uudistamisesta[3] , 29. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman Yhdistyneiden Kansakuntien 14.–16. syyskuuta 2004 pidetyn maailmankokouksen tuloksista[4] ja 26. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman maailman ihmisoikeustilannetta vuonna 2006 käsitelleestä vuotuisesta kertomuksesta sekä asiaa koskevasta EU:n politiikasta[5],

–  ottaa huomioon kiireelliset päätöslauselmansa ihmisoikeuksista ja demokratiasta,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman A/RES/60/251 ihmisoikeusneuvoston (UNHCR) perustamisesta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston aiemmat säännölliset ja erityisistunnot ja erityisesti kuudennen säännöllisen istunnon sekä kuudennen erityisistunnon, jossa käsiteltiin Israelin Palestiinan miehitetylle alueelle, erityisesti Gazan kaistalle, tekemistä sotilaallisista iskuista ja hyökkäyksistä aiheutuvia ihmisoikeusrikkomuksia ja joka pidettiin 23.–24. tammikuuta 2008,

ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston seitsemännen istunnon, joka pidetään maaliskuussa 2008,

–  ottaa huomioon yleisen säännöllisen tarkastelumekanismin ensimmäisen ja toisen kierroksen, jotka järjestetään 7.–18. huhtikuuta 2008 ja 5.–16. toukokuuta 2008,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien yleispätevyyden kunnioittaminen, edistäminen ja suojelu ovat osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä,

B.  toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvosto tarjoaa tehokkaan välineen ihmisoikeuksien suojelun ja edistämisen tehostamiseksi YK:n puitteissa,

C.  toteaa, että ihmisoikeusneuvoston seitsemäs istunto on ratkaisevan tärkeä, koska siinä käsitellään ensi kerran monenlaisia merkittäviä kysymyksiä soveltaen uusia työmenetelmiä, jotka hyväksyttiin elintä uudistettaessa vuosina 2006 ja 2007, ja koska siinä hienosäädetään yleiseen säännölliseen tarkastelumekanismiin liittyviä menettelyjä,

D.  toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston uskottavuus riippuu näiden uudistusten ja mekanismien toteuttamisesta tavalla, joka vahvistaa sen kykyä käsitellä ihmisoikeusloukkauksia kaikkialla maailmassa,

E.  toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston seitsemättä istuntoa varten perustetaan Euroopan parlamentin tilapäinen valtuuskunta kuten kahtena edellisenä vuotenakin ja sitä ennen ihmisoikeusneuvoston edeltäjää YK:n ihmisoikeustoimikuntaa varten,

YK:n ihmisoikeusneuvoston työskentely

1.  korostaa ihmisoikeusneuvoston keskeistä roolia YK:n kaikkien elinten joukossa; toistaa näkemyksensä, jonka mukaan sen tulisi keskittyä ensisijaisesti ihmisoikeusloukkausten käsittelyyn, koska yleiset poliittiset tilanteet kuuluvat YK:n muiden elinten toimivaltaan; korostaa YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisluonnetta, tärkeässä asemassa olevia erityismenettelyjä, erityisistuntoja, yleistä säännöllistä tarkastelumekanismia, interaktiivista vuoropuhelua sekä sen kykyä käsitellä kiireellisiä kriisejä;

2.  panee merkille YK:n ihmisoikeusneuvoston saavutukset; pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston itselleen määrittämää kunnianhimoista ohjelmaa, joka käsitti sen menettelyjen ja työtapojen tarkastelun ja erityisesti yleisen säännöllisen tarkastelumekanismin kehittämisen ja toimeenpanon sekä erityismenettelyjen tarkastelun;

3.  antaa tunnustuksen YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajan myönteisille saavutuksille ja etenkin puheenjohtajan hyvälle yhteistyölle ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa; kehottaa EU:ta tukemaan yhtäläisesti erityisen itsenäisiä ehdokkaita valittaessa YK:n ihmisoikeusneuvostolle uutta puheenjohtajaa 23. kesäkuuta 2008 järjestettävillä vaaleilla;

4.  pitää myönteisenä erityisistuntojen järjestämistä, koska ne muodostavat olennaisen linkin vakavien ihmisoikeusloukkausten ja riippumattomien asiantuntijoiden välille; on kuitenkin huolissaan siitä, ettei ihmisoikeusneuvosto ole pystynyt ryhtymään toimiin monien maailman kiireellisimpien ihmisoikeustilanteiden käsittelemiseksi;

5.  toteaa, että erityisistuntojen tarkoitus on käsitellä kiireellisiä kriisejä, kun taas pysyviä ihmisoikeusloukkauksia tulisi käsitellä tavallisissa istunnoissa, joiden avulla voidaan suorittaa syvempää analyysiä ja löytää pitkän aikavälin ratkaisuja;

6.  korostaa, että erityisistunnot edellyttävät etukäteisvalmistelua ja jäsenneltyjä työtapoja myönteisten tulosten saavuttamiseksi; panee tässä yhteydessä merkille EU:n keskeisten aloitteiden menestyksen;

7.  panee merkille suoran vaikutuksen, joka oli Genevessä lokakuussa 2007 järjestetyllä Myanmaria käsitelleellä erityisistunnolla, johon liittyi hallituksen harjoittaman sorron tuomitseminen sekä Myanmarin ihmisoikeuksia käsittelevän erityisedustajan vierailu; pahoittelee erityisedustajan suositusten seurannan ja valvonnan puutetta Myanmarin ihmisoikeustilanteen huonontuessa;

YK:n ihmisoikeusneuvoston uusien jäsenten valinta YK:n yleiskokouksessa

8.  kehottaa järjestämään kilpailuun perustuvia vaaleja kaikilla alueilla toukokuussa 2008, jotta saataisiin todellista valinnanvaraa YK:n jäsenvaltioiden kesken; pahoittelee, että joitakin ihmisoikeuksien suhteen ongelmallisia maita on jo valittu etukäteen sovittujen ehdokaslistojen vuoksi;

9.  kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan painostusta, joka koskee ihmisoikeusneuvostoon valinnan jäsenyysvaatimuksia sekä erityismenettelyihin osallistumista koskevia pysyviä kutsuja samoin kuin YK:n jäsenvaltioiden valintasitoumusten käytännön toteutumisen seurantaa; kehottaa ennen tällaista uudistusta soveltamaan tätä sääntöä määritettäessä EU:n jäsenvaltioiden tukea ehdokasvaltioille ihmisoikeusneuvostossa;

Menettelyt ja mekanismit

Yleinen säännöllinen tarkastelumekanismi

10.  pitää yleistä säännöllistä tarkastelumekanismia keinona, jonka avulla voidaan mahdollisesti parantaa ihmisoikeuksiin liittyvien sitoumusten ja käytäntöjen seurannan yleismaailmallisuutta koko maailmassa soveltamalla YK:n kaikkiin jäsenvaltioihin samanlaista kohtelua ja tarkastelua;

11.  muistuttaa, että yleisellä säännöllisellä tarkastelumekanismilla pyritään tarkastelemaan maiden tilannetta objektiivisesti sellaisten alueiden ja ihmisoikeusrikkomusten havaitsemiseksi, joita voitaisiin parantaa hyvien käytäntöjen vaihtamisella ja tehostetulla yhteistyöllä suositusten ja johtopäätösten aikaansaamiseksi; kehottaa tässä suhteessa EU:n jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan nämä suositukset ja päätelmät huomioon EU:n avustusohjelmien tavoitteiden ja prioriteettien määrittämisessä;

12.  kehottaa yleiseen säännölliseen tarkastelumekanismiin liittyviä menettelyjä, joiden ensimmäinen ja toinen kierros järjestetään 7.–18. huhtikuuta 2008 ja 5.–16. toukokuuta 2008, lunastamaan tähänastiset esitetyt odotukset; kehottaa EU:n jäsenvaltioita toteuttamaan yleisen säännöllisen tarkastelumekanismin päätöslauselman 60/251 hengessä avoimesti ja objektiivisesti; kehottaa yleisen säännöllisen tarkastelumekanismin yhteydessä tarkasteltavia EU:n jäsenvaltioita itsekriittisyyteen ja kehottaa niitä olemaan rajoittamatta esityksiään myönteisiin saavutuksiinsa;

13.  panee merkille, että on vielä käsiteltävä useita kysymyksiä, kuten yleisen säännöllisen tarkastelumekanismin niin kutsuttujen troikkien valintaa, mikä helpottaa ihmisoikeustilanteen tarkastelua YK:n jäsenvaltioissa; kehottaa tässä suhteessa EU:n jäsenvaltioita olemaan hyväksymättä mahdollisuutta, että tarkastelun kohteina olevat maat torjuvat luottamuksellisesti tarkastelusta vastaavien maiden valinnan;

14.  kehottaa YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseniä nimittämään riippumattomia asiantuntijoita edustajikseen yleisen säännöllisen tarkastelumekanismin toteuttamisesta vastaavaan työryhmään; kehottaa EU:n jäsenvaltioita omaksumaan johtavan roolin tällaisen menettelytavan edistämisessä niin, että ne hyväksyvät yleisen säännöllisen tarkastelumekanismin toteuttamiseen liittyviä yhteisiä suuntaviivoja;

15.  pitää tärkeänä kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien puolustajien osallistumista sekä erityismenettelyjä; toistaa näkemyksensä, jonka mukaan asiaa koskevien johtopäätösten ja suositusten tulisi olla riippumattoman ja uskottavan tarkastelun perusta;

Mandaattien tarkastelu ja erityismenettelyihin liittyvien mandaattien haltijoiden määrittäminen

16.  korostaa, että erityismenettelyt ovat YK:n ihmisoikeustoiminnan ytimessä ja että niillä on keskeinen merkitys erityisesti ihmisoikeusneuvostossa; toteaa jälleen, että YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenten on noudatettava velvoitettaan täyteen yhteistyöhön erityismenettelyjen yhteydessä;

17.  korostaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston uskottavuus riippuu erityismenettelyihin liittyvien mandaattien haltijoiden uusista nimityksistä maaliskuussa 2008;

18.  kehottaa antamaan mandaatteja henkilöille, joilla on tunnustettua asiantuntemusta ihmisoikeuksien alalla ja asiaan liittyvää kokemusta ja jotka ovat riippumattomia, puolueettomia, itsenäisiä ja objektiivisia ja joilla on myös hyvä erityismenettelyjärjestelmän tuntemus;

19.  kehottaa hallituksia, kansalaisjärjestöjä ja asianomaisia ammattijärjestöjä lähettämään sopivien ehdokkaiden nimet, jotta ne voitaisiin sisällyttää valintakelpoisten ehdokkaiden julkiseen luetteloon, jota ihmisoikeusvaltuutetun toimisto ylläpitää;

20.  kehottaa neuvoa-antavaa ryhmää, joka vastaa erityismenettelyn mandaattiehdokkaiden tarkastelusta ja antaa nimityssuosituksia neuvoston puheenjohtajalle, hoitamaan tehtäväänsä objektiivisesti ja avoimesti ja perustamaan valintansa ammattitaitoon ja henkilön riippumattomuuteen;

21.  tuomitsee ihmisoikeusneuvoston päätöksen olla uusimatta Valko-Venäjää ja Kuubaa käsittelevien erityisedustajien mandaattia;

22.  pitää myönteisenä uusia mandaatteja Sudania käsittelevälle erityisedustajalle sekä Liberiaa, Haitia ja Burundia käsitteleville riippumattomille asiantuntijoille;

23.  pahoittelee EU:n tukea ihmisoikeusneuvoston päätökselle sen Darfuria käsittelevän asiantuntijaryhmän lopettamisesta; toteaa, että asiantuntijaryhmän työn seuranta on lisätty Sudania käsittelevän erityisedustajan mandaattiin; on siksi huolissaan erityisedustajan mandaatin heikkenemisestä työmäärän lisääntyessä;

24.  kehottaa toimimaan tulevaisuudessa entistä varovaisemmin asiantuntijaryhmien mandaattien lopettamisen yhteydessä, koska ne tuovat tärkeää lisäarvoa;

25.  pitää myönteisenä tähän mennessä tarkasteltujen temaattisten mandaattien uusimista;

 

26.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita takaamaan, että uusitaan Myanmaria ja Korean demokraattista kansantasavaltaa käsittelevien erityisedustajien mandaatit ja pidennetään Somaliaa ja Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevien riippumattomien asiantuntijoiden mandaatteja;

27.  pitää myönteisenä viisi riippumatonta jäsentä käsittävän asiantuntijamekanismin perustamista alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien käsittelyä varten;

28.  kehottaa järjestämään viimeistään vuonna 2008 keskusteluja kaikenlaisesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja kehottaa järjestämään mielenilmauksia ja määrittämään prioriteetteja tämän kysymyksen käsittelemiseksi sen tulevissa toimissa ja työohjelmissa, kuten päätettiin 19. joulukuuta 2006 esitetyssä yleiskokouksen päätöslauselmassa 61/143;

29.  panee merkille, että 18. kesäkuuta 2007 hyväksyttiin erityismenettelyihin liittyviä mandaatteja koskevat käytännesäännöt; kehottaa YK:n ihmisoikeusneuvostoa panemaan nämä menettelysäännöt täytäntöön päätöslauselman 60/251 hengessä ja kehottaa kunnioittamaan erityismenettelyjen riippumattomuutta;

30.  tukee erityismenettelyjen koordinointikomitean pyrkimyksiä sen laatiessa asianmukaista menettelyä, jonka mukaisesti käytännesäännöt ja muut asianmukaiset asiakirjat, erityismenettelyjen käsikirja mukaan luettuna, voidaan panna täytäntöön tavalla, joka vahvistaa niiden kykyä suojella ja edistää ihmisoikeuksia; kehottaa erityismenettelyjen koordinointikomiteaa toimimaan tehokkaasti ja avoimesti, jotta voidaan välttää tekniset keskustelut, jotka voivat viivyttää tärkeitä keskusteluja ja haitata erityismenettelyjen mandaatteja;

Valitusmenettely

31.  toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston toimielinten uudistamisprosessissa laadittu valitusmenettely näyttää olevan hyvin samankaltainen kuin aikaisempi "menettely 1503"; vaatii uutta valitusmenettelyä, jolla pystytään tehokkaammin määrittämään vakavat ihmisoikeusloukkaukset, ehkäisemään niitä sekä puuttumaan niihin;

EU:n osallistuminen

32.  tunnustaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden aktiivisen osallistumisen YK:n ihmisoikeusneuvoston ensimmäisen työvuoden aikana;

33.  pitää myönteisenä EU:n osallistumista kuudennen säännöllisen istunnon vaikeisiin neuvotteluihin myönteisten tulosten aikaansaamiseksi varsinkin erityismenettelyjen mandaattien uudistamista koskevassa kysymyksessä;

34.  korostaa, että EU:n on ihmisoikeuskysymyksiä käsiteltäessä puhuttava yhdellä äänellä ja että samalla on tärkeää, että kukin EU:n jäsenvaltio ilmaisee EU:n kannan, jotta se saa enemmän painoarvoa;

35.  kehottaa tekemään tehostettua yhteistyötä ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa ja säilyttämään sen riippumattomuuden myöntämällä sille riittävästi rahoitusta;

36.  kehottaa antamaan erityismenettelyille jatkuvaa tukea rahoituksen ja henkilöstön muodossa; antaa tukensa demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevalle eurooppalaiselle aloitteelle (EIDHR), sillä se on tärkeä erityismenettelyjen rahoituslähde; pitää myönteisinä ihmisoikeustyöryhmän (COHOM) puheenjohtajan aloitteita sen erityisedustajien kanssa tekemän yhteistyön tehostamiseksi, kuten esimerkiksi pysyviä kutsuja heidän tärkeimpiin kokouksiinsa;

37.  kehottaa komissiota ja neuvostoa hyväksymään yhteisen kannan, jotta EU:n jäsenvaltiot voivat automaattisesti allekirjoittaa ja ratifioida kaikki kansainväliset ihmisoikeussopimukset;

38.  panee merkille EU:n sen hyväksi tekemän työn, että päätöslauselmat hyväksyttäisiin konsensuksella; kehottaa EU:n jäsenvaltioita jatkamaan ponnistelujaan saadakseen muita alueellisia ryhmiä edustavia maita sitoutumaan laajan tuen varmistamiseen päätöslauselmille, joilla tehostetaan ihmisoikeuksien suojelua ja edistämistä; kehottaa EU:ta käyttämään entistä tehokkaammin avunantoaan ja poliittista tukeaan kolmansille maille niiden kannustamiseksi yhteistyöhön YK:n ihmisoikeusneuvoston kanssa;

39.  kehottaa Euroopan parlamentin valtuuskuntaa YK:n ihmisoikeusneuvoston seitsemännessä istunnossa esittämään tässä päätöslauselmassa ilmaistut huolenaiheet, kehottaa valtuuskuntaa raportoimaan vierailustaan ihmisoikeuksien alivaliokunnalle ja pitää asianmukaisena Euroopan parlamentin valtuuskunnan lähettämistä YK:n ihmisoikeusneuvoston asiaa koskeviin istuntoihin;

o

o o

40.  pyytää puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n 61. yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä ulkoasiainvaliokunnan perustamalle EU:n ja YK:n väliselle työryhmälle.