Förslag till resolution - B6-0109/2008Förslag till resolution
B6-0109/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

5.3.2008

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Ana Maria Gomes
för PSE-gruppen
om EU:s uppförandekod för vapenöverföring – rådets misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla den till ett rättsligt bindande instrument

Förfarande : 2008/2514(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0109/2008
Ingivna texter :
B6-0109/2008
Omröstningar :
Antagna texter :

B6‑0109/2008

Europaparlamentets resolution om EU:s uppförandekod för vapenöverföring – rådets misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla den till ett rättsligt bindande instrument

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  År 2008 firar den Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport 10-årsjubileum.

B.  För över två år sedan, den 30 juni 2005, kom COARM (rådets arbetsgrupp för export av konventionella vapen) på teknisk nivå överens om innehållet i den gemensamma ståndpunkten. Detta var ett resultat av ett ingående förfarande för att se över EU:s uppförandekod för vapenöverföring med målet att omvandla koden till ett effektivt instrument för kontroll av vapenexport från EU:s territorium och av företag i EU.

C.  Ett antagande av denna gemensamma ståndpunkt innebär att koden blir ett rättsligt bindande instrument för exportkontroll.

D.  Europaparlamentet har vid flera tillfällen varmt välkomnat denna gemensamma ståndpunkt, bl.a. i sin resolution av den 18 januari 2007 om rådets sjunde och åttonde årliga rapport enligt tillämpningsbestämmelse 8 i Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport[1].

E.  Rådet har dock fortfarande inte, sedan 2005, antagit denna gemensamma ståndpunkt på politisk nivå.

F.  Det har aldrig offentligen framförts några skäl till detta, men det är uppenbart att det beror på vissa EU-medlemsstaters önskan att upphäva EU:s nuvarande vapenembargo mot Folkrepubliken Kina.

G.  Denna fråga har på nytt blivit akut på grund av följande:

  • Lissabonfördraget har undertecknats, vilket tvingar EU att agera som en aktör med globalt ansvar.
  • Utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken har gjort att EU skickar ut allt fler militärer och civila på uppdrag i tredje land och att EU-anställda kan hotas med vapen som tidigare har levererats av EU:s medlemsstater.
  • EU:s medlemsstater har nyligen gjort uttalanden som tyder på en vilja att öka vapenexporten för att främja ekonomiska intressen.
  • Flera initiativ har tagits för att harmonisera nationella upphandlingsregler avseende vapen samt vapenöverföring och vapenförsäljning inom gemenskapen.

H.  Trots de positiva insatserna från COARM för att ytterligare förbättra koden och dess tillämpning undergrävs detta arbete av vapenexport från medlemsstaterna till länder som befinner sig en konfliktsituation och där det råder instabilitet och mänskliga rättigheter inte respekteras. Dessa länder bör alltså anses som ”tvivelaktiga destinationer” enligt uppförandekoden.

I.  Bristen på politisk vilja att omvandla uppförandekoden till en gemensam ståndpunkt motsäger den ledande roll som Europeiska unionen och medlemsstaterna har när det gäller att främja globala lagliga instrument för att kontrollera alla internationella offentliga och privata vapenöverföringar, särskilt när det gäller skapandet av ett rättsligt bindande och starkt vapenhandelsfördrag.

1.  Med tanke på kodens 10-årsjubileum beklagar Europaparlamentet det nuvarande politiska dödläget när det gäller att anta denna gemensamma ståndpunkt.

2.  Europaparlamentet uppmanar det slovenska ordförandeskapet att göra allt som står i dess makt för att uppförandekoden slutligen ska antas som en gemensam ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som motsätter sig en rättsligt bindande uppförandekod att ompröva sin ståndpunkt.

4.  Europaparlamentet anser att EU:s bidrag till ett internationellt bindande vapenhandelsfördrag kommer att bli mer trovärdigt så snart som unionens eget vapenkontrollsystem blir rättsligt bindande.

5.  Europaparlamentet är också övertygat om att man samtidigt med ett antagande av den gemensamma ståndpunkten bl.a. bör vidta följande åtgärder:

  • a)Hindra tvivelaktiga vapenöverföringar genom strikt tillämpning av kodens kriterier för både företag och nationella väpnade styrkor.
  • b)Förbättra och tillämpa kontroller av handeln, och hindra olaglig vapenhandel via luft- och sjövägen.
  • c)Se till att påståenden på sistone om brott mot vapenembargon undersöks direkt.
  • d)Förbättra insynen i och kvaliteten hos de uppgifter som EU:s medlemsstater lämnar in i samband med den årliga rapporten om uppförandekoden.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och samtliga regeringar och parlament i EU-länderna.