Предложение за резолюция - B6-0176/2008Предложение за резолюция
B6-0176/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА ДО СЪВЕТА

17.4.2008

внесено съгласно член 114, параграф 1 от правилника
от Alexander Lambsdorff, Annemie Neyts-Uyttebroeck
от името на групата ALDE
за 63-та сесия на Общото събрание на ООН

B6‑0176/2008

Препоръка на Европейския парламент до Съвета за 63-та сесия на Общото събрание на ООН

Европейският парламент,

–  като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН, озаглавен „При по-широка свобода”, последващия документ за резултатите от световната среща на високо равнище от 2005 г.и доклада на генералния секретар, озаглавен „Да инвестираме в Обединените нации: за по-силна Организация по целия свят“,

–  като взе предвид 62-ра сесия на Общото събрание на Обединените нации,

–  като взе предвид член 114, параграф 1 от своя правилник,

А.  като има предвид, че външната политика на ЕС се основава на силна и безусловна подкрепа за принципа на ефективно многостранно сътрудничество, както е заложен в Хартата на Обединените нации,

Б.  като има предвид, че Европейският съюз е ключов политически и финансов партньор на ООН в борбата срещу бедността и за насърчаване на икономическото и социално развитие чрез осигуряване на колективна сигурност и подкрепа за правата на човека в целия свят,

В.  като има предвид, че просрочената реформа на Съвета за сигурност на ООН все още предстои да се извърши,

Г.  като има предвид, че координацията на позициите на държавите-членки на ЕС в рамките на Обединените нации варира силно от орган до орган и от политика до политика,

Д.  като има предвид, че такава координация изисква по-тясно сътрудничество между съответните работни групи на Съвета, със седалище в Брюксел, и съответните бюра на ЕС и постоянните представителства на държавите-членки в Ню Йорк,

Е.  като има предвид, че Договорът от Лисабон предоставя на ЕС правосубектност - нововъведение, което ще има сериозни отражения за представителството на Съюза в Обединените нации,

отправя до Съвета следните препоръки:

Популярност на Европейския съюз в Обединените нации

1.  призовава политическите приоритети на Европейския съюз за следващата сесия на Общото събрание на ООН да бъдат предмет на задълбочен и широкообхватен дебат в Брюксел и да бъдат изложени в официална позиция на Съвета;

2.  счита, че тази официална позиция трябва да се счита от постоянните представителства в Ню Йорк за обвързваща политическа платформа, която да се използва като основа за преговори с други държави;

3.  приканва Съвета и Комисията да обмислят реорганизиране на своите бюра в Ню Йорк с оглед ратифицирането на Договора от Лисабон;

4.  призовава настоятелно Съвета да проучи из основи отраженията, които Договорът от Лисабон би имал върху представителството на Европейския съюз в Обединените нации за в бъдеще, а държавите-членки да се ангажират по ясен и безусловен начин да предприемат всички необходими мерки за гарантиране, че Съюзът се ползва със съответстваща популярност и авторитет в рамките на органите и форумите на ООН;

Приносът на ЕС за реформата на Обединените нации

5.  призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да продължат да оказват натиск за определяне на критерии за членство с оглед на изборите за Съвета на ООН по правата на човека; приканва държавите-членки на ЕС в Съвета по правата на човека до провеждане на такава реформа да прилагат тези критерии, когато определят подкрепата си за страните-кандидатки;

6.  изтъква необходимостта ЕС да говори с един глас при разглеждането на въпросите на правата на човека, но също така необходимостта всяка държава-членка на ЕС да отстоява позицията на ЕС, за да й придаде повече тежест;

7.  силно вярва, че със създаването на Комисия за изграждане на мира държавите-членки на Обединените нации създадоха важна нова структура за оказване на подкрепа на уязвими общества, възстановяващи се от разрушителни войни;

8.  призовава Съвета да подкрепя работата на Комисията за изграждане на мира, като изтъква всеки пропуск, който заплашва мира;

9.  приветства подновяването на дейността на работната група за съживяване на Общото събрание, която има за задача да определи начините за засилване на ролята на събранието, неговия авторитет, ефективност и ефикасност;

10.  призовава държавите-членки да намерят по-последователна и единна позиция за реформата на Съвета за сигурност на ООН;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и, за сведение, на Комисията.