Forslag til beslutning - B6-0176/2008Forslag til beslutning
B6-0176/2008

FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET

17.4.2008

jf. forretningsordenens artikel 114, stk. 1,
af Alexander Lambsdorff, Annemie Neyts-Uyttebroeck
for ALDE-Gruppen
om FN's Generalforsamlings 63. samling

B6‑0176/2008

Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om FN's Generalforsamlings 63. samling

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til FN's generalsekretærs rapport "In Larger Freedom", det efterfølgende slutdokument fra 2005-verdenstopmødet og generalsekretærens rapport "'Investing in the United Nations: for a stronger organisation worldwide",

–  der henviser til FN's Generalforsamlings 62. samling,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 1,

A.  der henviser til, at EU's udenrigspolitik er baseret på stærk og utvetydig støtte til reel multilateralisme som nedfældet i FN's charter,

B.  der henviser til, at EU en vigtig politisk og finansiel partner for FN med hensyn til at bekæmpe fattigdom og fremme økonomisk og social udvikling, skabe fælles sikkerhed og beskytte menneskerettighederne over hele verden,

C.  der henviser til, at den reform af FN's Sikkerhedsråd, som for længst skulle have været foretaget, endnu ikke er gennemført,

D.  der henviser til, at koordineringen af EU's medlemsstaters holdninger i FN varierer fra organ til organ og fra politik til politik,

E.  der henviser til, at en sådan koordinering kræver et tættere samarbejde mellem de relevante Bruxelles-baserede arbejdsgrupper i Rådet og de relevante EU-kontorer og medlemsstaternes faste repræsentationer i New York,

F.  der henviser til, at Lissabontraktaten giver EU status som juridisk person, en nyskabelse, som vil få betydelige konsekvenser for EU's repræsentation i FN,

retter følgende henstilling til Rådet:

Den Europæiske Unions synlighed i De Forenede Nationer

1.  opfordrer til, at EU's politiske prioriteringer for FN's Generalforsamlings næste samling gøres til genstand for en grundig og omfattende debat i Bruxelles, og at de fremlægges i en formel holdning fra Rådet;

2.  mener, at de faste repræsentationer i New York bør betragte denne formelle holdning som en bindende politisk platform, der skal bruges som grundlag for forhandlinger med andre lande;

3.  opfordrer med henblik på ratificeringen af Lissabontraktaten Rådet og Kommissionen til at overveje at omorganisere deres kontorer i New York;

4.  opfordrer indtrængende Rådet til grundigt at undersøge, hvilke konsekvenser Lissabontraktaten har for EU's fremtidige repræsentation i FN, og medlemsstaterne til klart og utvetydigt at forpligte sig til at tage de nødvendige skridt til at sikre, at EU nyder passende synlighed og autoritet i FN's organer og fora;

EU's bidrag til reformen af FN

5.  opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til fortsat at presse på for at få fastsat medlemskabskriterier for valg til UNHRC; opfordrer til, at EU's medlemsstater, indtil en sådan reform er gennemført, anvender disse kriterier i UNHRC-regi, når deres støtte til kandidatlande skal fastlægges;

6.  påpeger, at det er nødvendigt, at EU taler med én stemme i forbindelse med løsning af menneskerettighedsspørgsmål, men også, at det er vigtigt, at de enkelte medlemsstater giver udtryk for EU's holdning, således at denne opnår større vægt;

7.  er af den faste overbevisning, at FN's medlemsstater igennem Fredsopbygningskommissionen har skabt en vigtig ny struktur til støtte for skrøbelige samfund, der arbejder for at komme på fode igen efter ødelæggende krig;

8.  opfordrer Rådet til at støtte arbejdet i Fredsopbygningskommissionen og fokusere på eventuelle mangler, som kan undergrave freden;

9.  glæder sig over, at man har genoptaget arbejdet i arbejdsgruppen om reform af Generalforsamlingen, som har til opgave at finde metoder til styrkelse af Generalforsamlingens rolle, autoritet og effektivitet;

10.  opfordrer medlemsstaterne til at finde en i højere grad fælles holdning til reformen af FN's Sikkerhedsråd;

11.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Kommissionen.