Πρόταση ψηφίσματος - B6-0176/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0176/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

17.4.2008

σύμφωνα με το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού
των βουλευτών:Alexander Graf Lambsdorff, Annemie Neyts-Uyttebroeck
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με την 63η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

B6‑0176/2008

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την 63η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τίτλο “Με μεγαλύτερη Ελευθερία”, το έγγραφο που προέκυψε από τη Διάσκεψη Κορυφής του 2005, και την έκθεση του Γενικού Γραμματέα με τίτλο “Επένδυση στα Ηνωμένα Έθνη: Για μια καλύτερη οργάνωση διεθνώς”,

–  έχοντας υπόψη την 62ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

A.  εκτιμώντας ότι η κοινοτική εξωτερική πολιτική βασίζεται στην ισχυρή και κατηγορηματική στήριξη προς την αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση, όπως αυτή ορίζεται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

Β.  εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πολιτικό και οικονομικό εταίρο -κλειδί του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς παρέχει συλλογική ασφάλεια και στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο,

Γ.  εκτιμώντας ότι εναπομένει ακόμα να καλυφθεί η ιδιαίτερα καθυστερημένη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

Δ.  εκτιμώντας ότι ο συντονισμός των θέσεων των κρατών μελών της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών ποικίλει έντονα από όργανο σε όργανο και από πολιτική σε πολιτική,   

Ε.  εκτιμώντας ότι αυτού του είδους ο συντονισμός απαιτεί στενότερη συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου που έχουν την έδρα τους στις Βρυξέλλες και τα αντίστοιχα γραφεία πληροφοριών της ΕΕ και των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών μελών στη Νέα Υόρκη,

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει νομική προσωπικότητα στην ΕΕ, ένα νέο στοιχείο που έχει σοβαρές επιπτώσεις επί της εκπροσώπησης της Ένωση στον ΟΗΕ,

   απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο

ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη

1.  ζητεί να εξετασθούν σε βάθος, μέσα από εκτεταμένη συζήτηση στις Βρυξέλλες, οι πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης για την προσεχή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, και να διατυπωθούν ως επίσημη θέση του Συμβουλίου,

2.  θεωρεί πως αυτή η επίσημη θέση πρέπει να εκληφθεί από τις μόνιμες αντιπροσωπείες στη Νέα Υόρκη ως δεσμευτική πλατφόρμα που πρέπει να αποτελέσει τη βάση των διαπραγματεύσεων με άλλες χώρες·

3.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν, ενόψει της κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας, την αναδιοργάνωση των γραφείων τους στη Νέα Υόρκη·

4.  καλεί επειγόντως το Συμβούλιο να μελετήσει σε βάθος τις συνέπειες που έχει η Συνθήκη της Λισαβόνας για τη μελλοντική εκπροσώπηση της Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη και για να δεσμευθούν τα κράτη μέλη ότι θα λάβουν με σαφή και απερίφραστο τρόπο όλα τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίσουν στην Ένωση τη δέουσα ορατότητα και κύρος εντός των οργάνων του ΟΗΕ·

Η συνεισφορά της ΕΕ στη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών

5.  Καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις για την καθιέρωση κριτηρίων ως προς την ιδιότητα του μέλους στο UNHRC· ζητεί, εν αναμονή μιας τέτοιας μεταρρύθμισης, να εφαρμόζεται ο κανόνας αυτός προκειμένου να καθορίζεται η στήριξη κρατών μελών της ΕΕ εντός του UNHRC προς υποψήφιες χώρες,

6.  Υποστηρίζει πως η ΕΕ χρειάζεται να εκφράζεται με μια φωνή όταν ασχολείται με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και πως είναι σημαντικό να εκφράζει και κάθε κράτος μέλος της ΕΕ τη θέση της ΕΕ, προκειμένου να της δίνει περισσότερο βάρος,

7.  Πιστεύει ακράδαντα ότι με τη σύσταση της ειρηνευτικής επιτροπής, τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών έχουν δημιουργήσει μια νέα δομή για τη στήριξη ευπαθών κοινωνιών που προσπαθούν να συνέλθουν από την απερήμωση του πολέμου,

8.  ζητεί από το Συμβούλιο να στηρίξει το έργο της ειρηνευτικής επιτροπής επισημαίνοντας οποιαδήποτε κενά που απειλούν να υποσκάψουν την ειρήνη,

9.  επιδοκιμάζει την επανάληψη των δραστηριοτήτων της ομάδας εργασίας για την αναζωογόνηση του έργου της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ για να εξεύρει τρόπους ενίσχυσης του ρόλου, του κύρους, της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας της Συνέλευσης,

10.  καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια πιο συναφή θέση ως προς τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ,

11.  Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή.