Päätöslauselmaesitys - B6-0176/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0176/2008

  EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

  17.4.2008

  työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan mukaisesti
  esittäjä(t): Alexander Lambsdorff ja Annemie Neyts-Uyttebroeck
  ALDE-ryhmän puolesta
  Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 63. istunnosta

  B6‑0176/2008

  Euroopan parlamentin suositus neuvostolle Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 63. istunnosta

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin raportin nimeltä ”In larger Freedom”, joka oli vuoden 2005 huippukokouksen jälkeinen päätösasiakirja ja pääsihteerin raportin nimeltä ”Investing in the United Nations: For a stronger organization worldwide”,

  –  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 62. täysistunnon,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että EU:n ulkopolitiikka perustuu vahvan ja horjumattoman tuen antamiseen toimivalle monenkeskisyydelle, jota Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja ilmentää,

  B.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on YK:n keskeinen poliittinen ja taloudellinen kumppani köyhyyden vastustamisessa ja taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistämisessä, mikä parantaa kollektiivista turvallisuutta ja tukee ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa,

  C.  ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvoston pitkään odotettu uudistus on vielä toteuttamatta,

  D.  ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltioiden kantojen koordinaatio Yhdistyneissä Kansakunnissa vaihtelee voimakkaasti eri elimissä ja politiikoissa,

  E.  ottaa huomioon, että sellainen koordinointi edellyttää tiiviimpää yhteistyötä merkityksellisten Brysselissä sijaitsevien neuvoston työryhmien ja merkityksellisten EU‑virastojen sekä New Yorkissa sijaitsevien jäsenvaltioiden pysyvien edustustojen välillä,

  F.  ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksessa EU:lle annetaan oikeushenkilöllisyys, mikä on uudistus, jolla on suuri vaikutus unionin edustukseen Yhdistyneissä Kansakunnissa,

  antaa neuvostolle seuraavat suositukset:

  Euroopan unionin näkyvyys Yhdistyneissä Kansakunnissa

  1.  vaatii, että unionin poliittisista painopisteistä YK:n seuraavaa yleiskokousistuntoa varten keskustellaan perusteellisesti ja laaja-alaisesti Brysselissä ja että ne esitetään neuvoston virallisessa kannassa;

  2.  katsoo, että New Yorkissa sijaitsevien pysyvien edustustojen olisi pidettävä tätä virallista kantaa sitovana poliittisena ohjelmana, jota käytetään perustana neuvotteluille muiden maiden kanssa;

  3.  kehottaa neuvostoa ja komissiota harkitsemaan Lissabonin sopimuksen ratifiointia silmällä pitäen, toimistojensa uudelleenjärjestämistä New Yorkissa;

  4.  vaatii komissiota tutkimaan perusteellisesti Lissabonin sopimuksen vaikutukset unionin tulevaan edustukseen Yhdistyneissä kansakunnissa ja jäsenvaltioita sitoutumaan selvästi ja varauksetta toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että unionilla on asianmukainen näkyvyys ja arvovalta YK:n elimissä ja foorumeilla;

  EU:n tuki Yhdistyneiden kansakuntien uudistukselle

  5.  kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita edelleen vaatimaan, että otetaan käyttöön kriteerit, joiden perusteella jäsenet valitaan YK:n ihmisoikeusneuvostoon; kehottaa ennen tällaista uudistusta soveltamaan tätä sääntöä määritettäessä EU:n jäsenvaltioiden tukea ehdokasvaltioille ihmisoikeusneuvostossa;

  6.  toteaa, että EU:n on ihmisoikeuskysymyksiä käsiteltäessä puhuttava yhdellä äänellä ja että on tärkeää, että kukin EU:n jäsenvaltio ilmaisee EU:n kannan, jotta se saa enemmän painoarvoa;

  7.  uskoo vakaasti, että perustamalla rauhanrakentamista käsittelevän toimikunnan Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltiot loivat tärkeän uuden rakenteen sodan tuhoista toipuvien hauraiden yhteiskuntien tukemiseksi;

  8.  kehottaa neuvostoa tukemaan rauhanrakentamista käsittelevän toimikunnan työtä tuomalla esiin ongelmat, jotka saattavat vaarantaa rauhaa;

  9.  pitää ilahduttavana, että on käynnistetty uudelleen YK:n yleiskokouksen työn elvyttämistä käsittelevän työryhmän toiminta, jonka tehtävänä on löytää tapoja, joilla vahvistetaan yleiskokouksen roolia, arvovaltaa, vaikuttavuutta ja tehokkuutta;

  10.  kehottaa jäsenvaltioita löytämään yhdenmukaisemman kannan YK:n turvallisuusneuvoston uudistukseen;

  11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle.