Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0176/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0176/2008

  PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS TARYBAI

  17.4.2008

  pagal Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 1 dalį
  pateikė Alexander Lambsdorff, Annemie Neyts-Uyttebroeck
  ALDE frakcijos vardu
  dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 63-iosios sesijos

  B6‑0176/2008

  Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 63-iosios sesijos

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus pranešimą pavadinimu „Didesnė laisvė“, 2005 m. pasaulio viršūnių susitikimo rezultatų dokumentą ir generalinio sekretoriaus pranešimą pavadinimu „Indėlis į Jungtines Tautas: siekiant geresnio organizavimo visame pasaulyje“,

  –  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 62-ąją sesiją,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 1 dalį,

  A.  kadangi ES užsienio politika yra paremta aktyvia ir aiškia parama veiksmingam daugiašališkumui, kaip suformuluota Jungtinių Tautų chartijoje,

  B.  kadangi Europos Sąjunga yra pagrindinis politinis ir finansinis JT partneris kovoje su skurdu ir skatinant ekonominį bei socialinį vystymąsi, užtikrinant bendrą saugumą ir puoselėjant žmogaus teises visame pasaulyje,

  C.  kadangi stipriai pavėluotą JT saugumo tarybos reformą dar reikia vykdyti,

  D.  kadangi ES valstybių narių pozicijos koordinavimas Jungtinėse Tautose stipriai kinta priklausomai nuo institucijos ir politikos krypties,

  E.  kadangi toks koordinavimas reikalauja, kad Briuselyje esančios Tarybos darbo grupės ir atitinkami ES biurai bei valstybių narių nuolatinės atstovybė Niujorke glaudžiai bendradarbiautų,

  F.  kadangi Lisabonos sutartimi Europos Sąjungai suteikiamas juridinio asmens statusas – naujovė, kuri turės didelio poveikio atstovaujant Sąjungai Jungtinėse Tautose,

  pateikia Tarybai šias rekomendacijas:

  Europos Sąjungos regimumas Jungtinėse Tautose

  1.  ragina kitai JT Generalinės Asamblėjos sesijai skirtus Europos Sąjungos politikos prioritetus aptarti Briuselyje, vykdant kruopščias ir plačios apimties diskusijas bei aiškiai išdėstyti pateikiant oficialią Tarybos poziciją;

  2.  mano, kad šią oficialią poziciją Niujorke esančios nuolatinės atstovybės turėtų laikyti privalomu politiniu pagrindu, kuris būtų naudojama kaip pagrindas vykdant derybas su kitomis šalimis;

  3.  ragina Tarybą ir Komisiją atsižvelgiant į siekį ratifikuoti Lisabonos sutartį, apsvarstyti savo biurų Niujorke pertvarkymo galimybę;

  4.  primygtinai ragina Tarybą kruopščiai ištirti Lisabonos sutarties padarinius Sąjungos atstovavimui Jungtinėse Tautose, o valstybes nares aiškiai ir nedviprasmiškai įsipareigoti imtis visų reikalingų žingsnių skirtų užtikrinti, kad Sąjunga bus pakankamai regima bei turės pakankamą autoritetą Jungtinių Tautų institucijose ir forumuose;

  Europos Sąjungos indėlis į Jungtinių Tautų reformą

  5.  ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares ir toliau daryti spaudimą siekiant nustatyti narystės kriterijus, skirtus rinkimams į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybą (angl. UNHRC); laukiant šios reformos ragina ES valstybes nares Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje taikyti tokius kriterijus sprendžiant dėl šalių kandidačių palaikymo;

  6.  pažymi, kad sprendžiant žmogaus teisių klausimus ES turi kalbėti vienu balsu, tačiau taip pat svarbu, kad kiekviena ES valstybė narė išreikštų ES poziciją, siekiant suteikti jai daugiau svorio;

  7.  mano, kad įkuriant Taikos palaikymo komisiją, Jungtinių Tautų valstybės narės sukūrė naują ir svarbią struktūrą, kuria bus remiamos trapios, nuo karo nukentėjusios ir atsikuriančios bendruomenės;

  8.  ragina Tarybą paremti Taikos palaikymo komisijos darbą, pabrėžiant kiekvieną problemą, kuri kelia pavojų taikai;

  9.  pritaria Darbo grupės dėl Generalinės Asamblėjos atgaivinimo veiklos atnaujinimui, kuriai suteiktos užduotys rasti būdų Asamblėjos vaidmeniui, autoritetui, efektyvumui veiksmingumui sustiprinti;

  10.  ragina valstybes nares rasti darnesnę poziciją dėl JT Saugumo Tarybos reformos;

  11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir informavimo tikslu Komisijai.