Rezolūcijas priekšlikums - B6-0176/2008Rezolūcijas priekšlikums
B6-0176/2008

  IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI

  17.4.2008

  Ievērojot Reglamenta 114. panta 1. punktu,
  iesniedza Alexander Lambsdorff, Annemie Neyts-Uyttebroeck
  ALDE grupas vārdā
  par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 63. sesiju

  B6‑0176/2008

  Eiropas Parlamenta ieteikums Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 63. sesiju

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra ziņojumu „Lielākā brīvībā”, tam sekojošo 2005. gada pasaules augstākā līmeņa sanāksmes rezultātu dokumentu, kā arī ģenerālsekretāra ziņojumu „Ieguldījums Apvienoto Nāciju Organizācijā, lai to stiprinātu pasaules līmenī”;

  –  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 63. sesiju;

  –  ņemot vērā Reglamenta 114. panta 1. punktu,

  A.  tā kā ES ārlietu politikas pamatā ir spēcīgs un nepārprotams atbalsts efektīvai daudzpusībai, kā to paredz Apvienoto Nāciju Organizācijas harta;

  B.  tā kā Eiropas Savienība ir galvenā ANO politiskā un finansiālā partnere nabadzības apkarošanā, kā arī ekonomikas un sociālās attīstības veicināšanā, sniedzot kolektīvu drošību un atbalstot cilvēktiesības visā pasaulē;

  C.  tā kā jau sen nepieciešamā ANO Drošības padomes reforma vēl joprojām nav īstenota;

  D.  tā kā ES dalībvalstu nostāju saskaņošana ANO dažādās struktūrvienībās un politikas jomās ir atšķirīga;

  E.  tā kā, lai panāktu saskaņotību, ir cieši jāsadarbojas attiecīgajām Briselē esošajām Padomes darba grupām, kā arī attiecīgajiem ES birojiem un dalībvalstu pastāvīgajai pārstāvniecībai Ņujorkā;

  F.  tā kā ar Lisabonas līgumu paredz, ka ES ir juridiska persona, un tas ir jauninājums, kuram būs liela ietekme ES pārstāvēšanā Apvienoto Nāciju Organizācijā;

  Iesniedz Padomei turpmākos ieteikumus

  Eiropas Savienības klātbūtne Apvienoto Nāciju Organizācijā

  1.  prasa, lai ES politiskās prioritātes nākamajai ANO Ģenerālās asamblejas sesijai tiktu sīki un plaši apspriestas Briselē, kā arī izklāstītas Padomes oficiālā nostājā;

  2.  uzskata, ka šī oficiālā nostāja pastāvīgajās pārstāvniecībās Ņujorkā ir jāuztver kā saistoša platforma, kura ir jāizmanto par pamatu sarunās ar citām valstīm;

  3.  aicina Padomi un Komisiju apsvērt Ņujorkas biroju pārorganizēšanu, ņemot vērā Lisabonas līguma ratifikāciju;

  4.  mudina Padomi sīki izpētīt, kāda ir Lisabonas līguma ietekme uz ES turpmāko pārstāvību Apvienoto Nāciju Organizācijā, un dalībvalstis apņemties skaidri un nepārprotami veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība ir pienācīgi pārstāvēta un tai ir atbilstīgas pilnvaras ANO struktūrvienībās un forumos;

  ES ieguldījums Apvienoto Nāciju Organizācijas reformā

  5.  aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis arī turpmāk stingri pieprasīt kritēriju izveidi dalībai ANO Cilvēktiesību komitejas vēlēšanās; aicina ES dalībvalstis ANO Cilvēktiesību komitejā pirms šādas reformas īstenošanas piemērot minētos kritērijus, nosakot atbalstu kandidātvalstīm;

  6.  norāda, ka ES vajadzētu pieņemt vienotu nostāju, lai risinātu cilvēktiesību jautājumus, tomēr svarīgi ir arī tas, lai katra ES dalībvalsts paustu ES nostāju, tādējādi tai piešķirot lielāku nozīmi;

  7.  nopietni uzskata, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis, nodibinot Miera veidošanas komisiju, ir radījušas jaunu nozīmīgu struktūru, lai neaizsargātām sabiedrībām palīdzētu atgūties no kara posta;

  8.  aicina Padomi atbalstīt Miera veidošanas komisijas darbu, uzsverot visus trūkumus, kuri grauj mieru;

  9.  atzinīgi vērtē to, ka darbu ir atsākusi Ģenerālās asamblejas attīstības darba grupa, kuras uzdevums ir noteikt veidus, kā stiprināt asamblejas nozīmi, autoritāti, lietderību un efektivitāti;

  10.  aicina dalībvalstis panākt vienotāku nostāju ANO Drošības padomes reformas jautājumā;

  11.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei un informācijas nolūkā Komisijai.