Predlog resolucije - B6-0176/2008Predlog resolucije
B6-0176/2008

  PREDLOG PRIPOROČILA SVETU

  17.4.2008

  v skladu s členom 114(1) poslovnika,
  ki ga predlagata Alexander Lambsdorff in Annemie Neyts-Uyttebroeck
  v imenu skupine ALDE
  o 63. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov

  B6‑0176/2008

  Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu    o 63. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja Združenih narodov z naslovom "V večji svobodi", končnega dokumenta, ki je sledil svetovnemu vrhu 2005, in poročila generalnega sekretarja z naslovom "Vlagati v Združene narode: za močnejšo organizacijo po vsem svetu",

  –  ob upoštevanju 62. zasedanja generalne skupščine Združenih narodov,

  –  ob upoštevanju člena 114(1) svojega poslovnika,

  A.  ker zunanja politika Evropske unije temelji na trdni in jasni podpori učinkovitemu multilateralizmu, kakršen je vsebovan v listini Združenih narodov,

  B.  ker je Evropska unija ključna politična in finančna partnerica Združenih narodov v boju proti revščini in pri spodbujanju gospodarskega in socialnega razvoja, zagotavljanju kolektivne varnosti ter podpiranju človekovih pravic po vsem svetu,

  C.  ker je treba šele izvesti prepotrebno reformo varnostnega sveta Združenih narodov,

  D.  ker države članice Evropske unije svoja stališča v Združenih narodih usklajujejo drugače od organa do organa in od politike do politike,

  E.  ker je morajo pri tem usklajevanju tesno sodelovati ustrezne delovne skupine Sveta v Bruslju in ustrezne pisarne Evropske unije ter stalna predstavništva držav članic v New Yorku,

  F.  ker lizbonska pogodba Evropsko unijo opredeljuje kot pravno osebo, kar je novost, ki bo imela velik vpliv na njeno zastopanje v Združenih narodih,

  na  Svet naslavlja naslednja priporočila

  Opaznost Evropske unije v Združenih narodih

  1.  poziva k poglobljeni in obsežni razpravi v Bruslju o političnih prednostnih nalogah Unije za naslednje zasedanje generalne skupščine Združenih narodov, ki jih je treba pojasniti v uradnem stališču Sveta;

  2.  meni, da bi moralo biti to uradno stališče za stalna predstavništva v New Yorku zavezujoče politično izhodišče, ki naj bo podlaga za pogajanja z drugimi državami;

  3.  poziva Svet in Komisijo, naj zaradi ratifikacije lizbonske pogodbe preučita možnosti za reorganizacijo svojih pisarn v New Yorku;

  4.  poziva Svet, naj natančno preuči, kakšne posledice bo imela lizbonska pogodba za prihodnje zastopanje Unije v Združenih narodih, države članice pa, naj se jasno in nedvoumno zavežejo k izvajanju ukrepov, s katerimi bo Unija v organih in forumih Združenih narodov dosegla ustrezno opaznost in vpliv;

  Prispevek Evropske unije reformi Združenih narodov

  5.  poziva Svet, Komisijo in države članice, naj še naprej vztrajajo pri oblikovanju meril za članstvo za namene glasovanja v svetu Združenih narodov za človekove pravice; do reforme poziva države članice Evropske unije, ki so v svetu Združenih narodov za človekove pravice, naj ta merila uporabljajo za opredelitev podpore državam kandidatkam;

  6.  opozarja, da je nujno, da Evropska unija enoglasno obravnava vprašanja človekovih pravic, ter da je pomembno, da posamezne države članice to stališče okrepijo s svojo podporo;

  7.  je trdno prepričan, da so države članice Združenih narodov z ustanovitvijo komisije za izgradnjo miru ustvarile pomembno novo strukturo za podporo nestabilnim družbam, ki premagujejo posledice vojnega opustošenja;

  8.  poziva Svet, naj z opozarjanjem na vrzeli, ki bi lahko spodkopale mir, podpira delo komisije za izgradnjo miru;

  9.  pozdravlja dejstvo, da spet deluje delovna skupina za ponovno oživitev generalne skupščine, ki mora poiskati možnosti za povečanje njene vloge, vpliva, uspešnosti in učinkovitosti;

  10.  poziva države članice, naj najdejo bolj kohezivno stališče o reformi varnostnega sveta Združenih narodov;

  11.  naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu ter v vednost Komisiji.