Förslag till resolution - B6-0176/2008Förslag till resolution
B6-0176/2008

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET

17.4.2008

i enlighet med artikel 114.1 i arbetsordningen
från Alexander Lambsdorff, Annemie Neyts-Uyttebroeck
för ALDE-gruppen
om FN:s generalförsamlings 63:e session

B6‑0176/2008

Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 63:e session

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings rapport kallad ”I större frihet” (”In Larger Freedom”), det efterföljande slutdokumentet från världstoppmötet 2005 och generalsekreterarens rapport kallad ”Att investera i Förenta nationerna: för en starkare organisation i hela världen” (”Investing in the United Nations: for a stronger organisation worldwide”),

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings 62:e session,

–  med beaktande av artikel 114.1 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU:s utrikespolitik bygger på ett starkt och odelat stöd för effektiv multilateralism i enlighet med Förenta nationernas stadga.

B.  För FN är EU en mycket viktig politisk och ekonomisk partner när det gäller att bekämpa fattigdomen, främja ekonomisk och politik utveckling, tillhandahålla kollektiv säkerhet och försvara de mänskliga rättigheterna i hela världen.

C.  Den kraftigt försenade reformen av FN:s säkerhetsråd har ännu inte genomförts.

D.  Samordningen av EU-medlemsstaternas ståndpunkter inom FN varierar mycket mellan olika organ och olika politikområden.

E.  Sådan samordning kräver ett närmare samarbete mellan rådets relevanta arbetsgrupper baserade i Bryssel och relevanta EU-kontor och medlemsstaternas ständiga representationer i New York.

F.  Enligt Lissabonfördraget blir EU en juridisk person, något som är nytt och som kommer att få betydande återverkningar för EU:s representation i FN.

Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

Europeiska unionens synlighet i Förenta nationerna

1.  Europaparlamentet begär, inför FN:s generalförsamlings nästa session, att EU:s politiska prioriteringar djupgående och brett diskuteras i Bryssel och att dessa prioriteringar sedan uttrycks i form av en formell ståndpunkt till rådet.

2.  Europaparlamentet anser att medlemsstaternas ständiga representationer i New York ska betrakta denna formella ståndpunkt som en bindande politisk plattform som ska utgöra grunden för förhandlingar med andra länder.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att, med tanke på ratificeringen av Lissabonfördraget, överväga att omorganisera sina kontor i New York.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet att noggrant undersöka vilka följder Lissabonfördraget har för EU:s framtida representation i FN. Parlamentet uppmanar också medlemsstaterna att klart och odelat förbinda sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera att EU är tillräckligt synligt och åtnjuter tillräcklig auktoritet inom olika FN-organ och fora.

EU:s bidrag till reformen av FN

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta kräva att kriterier fastställs för medlemskap i anslutning till val till UNHCR. Parlamentet anser att till dess att en sådan reform genomförts bör EU:s medlemsstater med säte i UNHRC tillämpa dessa kriterier för att fastställa vilka av kandidatländerna de ska stödja.

6.  Europaparlamentet påminner om att det är nödvändigt att EU talar med en enda röst när det tar upp frågor om mänskliga rättigheter, men också om vikten av att varje EU‑medlemsstat uttrycker EU:s ståndpunkt för att ge denna mer tyngd.

7.  Europaparlamentet är bestämt av den åsikten att genom att inrätta en fredsbyggande kommission har FN:s medlemsstater skapat en viktig ny struktur för att stödja sårbara samhällen som håller på att återhämta sig från krigets förödelse.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet att stödja den fredsbyggande kommissionens arbete och framhäva brister som hotar att undergräva freden.

9.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att arbetsgruppen för vitaliseringen av generalförsamlingen återupptagit sitt arbete; gruppen har fått i uppdrag att identifiera sätt att främja generalförsamlingens roll, dess auktoritet, effektivitet och verkningsfullhet.

10.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att försöka finna en mera samstämd ståndpunkt om reformen av FN:s säkerhetsråd.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och, för kännedom, till kommissionen.