Menetlus : 2008/2527(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0209/2008

Esitatud tekstid :

B6-0209/2008

Arutelud :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Hääletused :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0192

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 124kWORD 58k
28.4.2008
PE401.519v01-00
 
B6‑0209/2008
komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Alexander Lambsdorff
fraktsiooni ALDE nimel
Atlandi-ülene majandusnõukogu

Euroopa Parlamendi resolutsioon Atlandi-ülese majandusnõukogu kohta 
B6‑0209/2008

Euroopa Parlament,

–  võttes eelkõige arvesse oma 25. aprilli 2007. aasta resolutsiooni Atlandi-üleste suhete kohta ja 1. juuni 2006. aasta resolutsioone ELi ja USA majandussuhete ning ELi ja USA Atlandi-ülese partnerluslepingu kohta;

–  võttes arvesse oma 26. septembri 2007. aasta resolutsiooni toodete, eelkõige mänguasjade ohutuse kohta;

–  võttes arvesse 30. aprillil 2007 Washingtonis toimunud ELi ja USA tippkohtumise tulemusi ning eelkõige Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide Atlandi-ülese majandusintegratsiooni edendamise raamistikku;

–  võttes arvesse Atlandi-ülese majandusnõukogu esimesel kohtumisel 9. novembril 2007. aastal vastu võetud ühisavaldust ning arenguaruannet;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et nii Euroopa Liit kui USA Kongress on pidevalt toonitanud vajadust Atlandi-ülese turu loomine 2015. aastaks lõpule viia;

B.  arvestades, et võitluses rahvusvahelise terrorismiga on vaja rõhutada, kui tähtis on täielikult austada inimõiguste ja põhivabadustega seotud rahvusvahelist õigust ja rahvusvahelisi lepinguid,

1.  rõhutab, et tihedad Atlandi-ülesed partnerlussidemed on peamine vahend globaliseerumise kujundamiseks ühiste väärtuste järgi ja õiglase poliitilise ning majandusliku maailmakorra suunas; kordab oma seisukohta, et toimiv ja konkurentsivõimeline Atlandi-ülene turg on kindel alus Atlandi-ülese partnerluse rajamiseks, mis võimaldaks ELil ja USA-l ühiselt ülemaailmseid poliitilisi ja majanduslikke probleeme lahendada;

2.  toetab kindlalt atlandiülese majandusintegratsiooni protsessi, mis algatati ELi–USA 2007. aasta tippkohtumisel Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide Atlandi-ülese majandusintegratsiooni edendamise raamistiku vastuvõtmise ja Atlandi-ülese majandusnõukogu moodustamisega, mille ülesandeks on raamistikus ettenähtud tegevuse jälgimine ning kiirendamine;

3.  hindab Atlandi-ülese majandusnõukogu seniseid edusamme poliitilise vastutuse võtmisel prioriteetide määratlemiseks, ettevalmistuste tegemisel kaubandus- ja investeerimistakistuste kõrvaldamise kokkulepete sõlmimiseks ning konkurentsi edendamiseks Atlandi-ülesel turul;

4.  on seisukohal, et Atlandi-ülese nõukogu saavutatud tulemused näitavad, et Atlandi-ülest turgu ei ole võimalik rajada üksnes haldustööga, vaid selle eesmärgi saavutamiseks vajatakse tugevat ja püsivat poliitilist juhtimist; ergutab Atlandi-ülest majandusnõukogu otsustavalt oma püüdlusi jätkama;

5.  rõhutab pakilist vajadust säilitada selle protsessi hoog valimistega seotud 2008. ja 2009. aasta jooksul, tagades, et mõlemad partnerid jätkaksid kiiret liikumist ühiste eesmärkide suunas ning mõlema poole juhid püüdleksid jätkuvalt lõppsihi poole;

6.  juhib tähelepanu USA Kongressi ja Euroopa Parlamendi otsustavale rollile kõnealuse tegevuse toetamisel ja asjaolule, et mittetariifseid tõkkeid saavad kõrvaldada üksnes õigusloojad;

7.  palub seetõttu ELi ja USA juhtkonnal ning Atlandi-ülese majandusnõukogu kaasesimeestel protsessi pikaajalise edu nimel seda õigusloojate otsustavat rolli arvesse võtta ning nõuab tungivalt, et Atlandi-ülese õigusloojate dialoogi esindajad kaasataks täielikult ja otseselt Atlandi-ülese nõukogu töösse; võtab ühtlasi teadmiseks ettevõtjate ja tarbijate sidusrühmade tähtsuse Atlandi-ülese nõukogu töö toetamisel tagasiside ja eksperditeadmistega; on siiski seisukohal, et nende nõuandvat rolli tuleb eristada USA Kongressi ning Euroopa Parlamendi õigusloomerollist;

8.  võtab teadmiseks nõuanderühma moodustamise, mis koosneb Atlandi-ülese õigusloojate dialoogi, Atlandi-ülese ettevõtjate dialoogi ja Atlandi-ülese tarbijate dialoogi esindajatest; tunnustab õigusloojate ja sidusrühmade panust, mis aitas tagada Atlandi-ülese majandusnõukogu esimese, 2007. aasta novembris toimunud koosoleku edu;

9.  kordab oma kindlat soovi Euroopa Parlamendi ja USA Kongressi dialoogi tugevdada ja kutsub üles nende kiirele kaasamisele, eelkõige seoses ülemaailmsete isereguleerivate asutuste koostatavate võimalike tulevaste eeskirjadega, eesmärgiga tegelda poliitilise aruandekohustuse küsimustega võimalikult varakult;

10.  rõhutab, et Atlandi-ülese majandusnõukogu 2008. aasta kevadise kohtumise peamiseks eesmärgiks on konkreetsed edusammud eelkõige raamatupidamisstandardite, väärtpaberitega kauplemise, edasikindlustuse, impordi turvalisuse, tarnijate vastavusdeklaratsioonide ning haigusetekitajate vähendamise eesmärgil töödeldud linnuliha importimise valdkonnas; peab samas oluliseks juhtida käesolevas resolutsioonis tähelepanu mitmele muule olulisele teemale, millega tuleks edaspidi Atlandi-üleses majandusnõukogus tegelda;

11.  palub komisjonil teavitada Euroopa Parlamenti uuringu tulemustest, mis loodetakse lõpule viia 2008. aastal ja mille eesmärgiks on teha kindlaks, millist kasu toob Atlandi-ülese kaubanduse ja investeeringute teelt takistuste kõrvaldamine; kutsub komisjoni üles tagama, et Atlandi-ülese turu loomist käsitlevate uuringute tulemusi arutataks asjaomaste Euroopa Parlamendi komisjonidega, enne kui tehakse konkreetsed järeldused soovituste esitamiseks Atlandi-ülesele nõukogule;

12.  juhib tähelepanu asjaolule, et isikuandmetest on saanud mitmete äritegevuse valdkondade oluline koostisosa, eriti elektroonilise side alal; märgib, et isikuandmete ja isikuandmetel põhinevate lisandväärtustoimingute majanduslik väärtus kasvab pidevalt; juhib tähelepanu sellele, et elektroonilise side ülemaailmse iseloomu tõttu on juurdepääs isikuandmetele ja nende kasutamine võimalik kõikjal maailmas, mis sageli tekitab ühest küljest õiguslikku ebakindlust ja takistab äritegevust ning teisest küljest nõrgestab kodanike õiguskaitset; nõuab seetõttu ülemaailmsete andmekaitsestandardite kiiret väljatöötamist Atlandi-ülese majandusnõukogu raames, et tagada kõrgetasemeline isikuandmete kaitse ning ettevõtete õiguskindlus;

13.  rõhutab vajadust tegelda üksteisega tihedalt seotud konkurentsi- ja eraelu puutumatuse aspektidega, mis kaasnevad Interneti-põhiste käitumuslikul suunamisel rajanevate ettevõtete tegevusega ja millele on tähelepanu juhtinud Google/DoubleClicki ühinemine, ning palub komisjonil algatada koos USA föderaalse kaubanduskomisjoniga ja tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga Atlandi-üleste andmekaitse põhimõtete koostamine;

Finantsteenused

14.  toetab lähenemist, mis on määratletud komisjoni määruses (EÜ) nr 1569/2007, 21. detsember 2007 , millega kehtestatakse kolmandate riikide väärtpaberiemitentide kohaldatavate raamatupidamisstandardite samaväärsuse kindlaksmääramise mehhanism Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ alusel ja mis on kooskõlas komisjoni 26. septembri 2007. aasta kirjaga USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile „Kavandatud eeskiri välismaistelt eraemitentidelt raamatupidamisaruannete vastuvõtmise kohta, mis on koostatud rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite alusel ilma Ameerika Ühendriikide üldtunnustatud raamatupidamistavaga vastavuse kontrollimiseta“ ning parlamendi samateemalise resolutsiooniga, kus rõhutatakse eelkõige, et “Komisjoni otsus tagab ELi väärtpaberiemitentidele kõikidel juhtudel õiguse kasutada mis tahes kolmandas riigis ELis heaks kiidetud IFRS-standardeid.”;

15.  on veendunud, et USA ja ELi väärtpaberiturgude vastastikune tunnustamine oleks oluline samm Atlandi-ülese turu tõhususe suurendamiseks, hõlbustades ELi ja USA juurdepääsu laiemale ning sügavamale Atlandi-ülesele turule; toonitab siiski, et niisugune projekt peab olema kahepoolse kokkuleppe tulemus, et tuleks sõlmida Ühendriikide ning ELi raamkokkulepe, kus võetakse täielikult arvesse finantsturgude järelevalvet käsitlevaid ELi õigusakte, ja komisjon ei tohiks lubada liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide vaheliste kahepoolsete lepingute sõlmimist, sest see võiks ohustada ELis omaks võetud võrdse mänguruumi põhimõtet;

16.  rõhutab, et rahandusliku tasakaalu säilitamine on ülimalt tähtis; tuletab seoses sellega meelde IMFi rolli ja, võttes arvesse finantssegaduse taustal esile tõusnud puudusi, on veendunud, et USA ja ELi järelevalveasutuste koostöö tugevdamine on hädavajalik;

17.  tervitab finantsstabiilsuse foorumi ja IMFi kava anda rahaturgudel valitseva segaduse kohta ühine diagnoos ja ootab finantsstabiilsuse foorumi turu ja institutsioonide paindlikkuse töörühma järeldusi ning poliitilisi soovitusi; arvab siiski, et see peaks olema üksnes täiendav tegevus ja ei tohiks asendada arutelu ELi ja USA asjakohase poliitilise tegevuse üle ning vastavaid otsuseid;

18.  palub USA-l hoida ELi kursis Baseli II raamistiku rakendamisega Ameerika Ühendriikides; tuletab meelde kooskõlastatud lähenemise tähtsust üldiste eeskirjade koostamisel ja kohandamisel rahvusvaheliselt tegutsevate finantsturu osaliste jaoks; on sellega seoses veendunud, et Basel II raamistiku rakendamine Ameerika Ühendriikides on hädavajalik ülemaailmse võrdse mänguruumi säilitamiseks;

ELi–USA kaubandus, regulatiivkoostöö

19.  rõhutab, et imporditud toodete ohutus peaks saama prioriteediks ka Atlandi-üleses majandusnõukogus; on seisukohal, et elanikkond usaldab avatud kaubanduskeskkonda üldiselt ainult siis, kui austatakse nende tervist ja ohutust; kutsub USA tarbekaupade ohutuse komisjoni üles kasutama oma suuremat vabadust asjakohase teabe jagamiseks, kuid teeb ettepaneku, et Atlandi-ülene majandusnõukogu töötaks välja koostööd käsitleva siduva õigusakti, mis struktureeriks ja soodustaks tooteohutust puudutava teabe vahetamist ning koostöömeetmete ühise kava väljatöötamist; kutsub komisjoni ja nõukogu üles tugevdama koostööd ELi ja USA tolli- ja turujärelevalveasutuste vahel, tagamaks ilma tarbetu bürokraatliku koormamiseta, et kontroll välispiiridel on piisav, et ära hoida ohtlike toodete, eriti ohtlike mänguasjade jõudmist tarbijateni; kutsub USAd ja ELi liikmesriike tagama tooteohutusseaduste ning eeskätt mänguasjade ohutuse seaduste ranget jõustamist ning tugevamat riiklikku kontrolli; rõhutab ELi ja USA tiheda koostöö vajadust tagamaks, et Hiina ja muud kolmandad riigid parandavad oma tootestandardeid, et need vastaksid ELi/USA ohutusnõuetele, eelkõige mänguasjade puhul, ja vajadust veenda neid riike, et tooteohutus tuleb muuta tootmis- ja turustamisprotsessi osaks;

20.  nõuab rohkem teavet USA uuendatud tarbekaupade ohutuse seaduse kohta ja kardab, et see uus seadus suurendab Euroopa ettevõtete regulatiivset koormust, kehtestades kohustuslikud ohutusnõuded koos kolmanda osalise läbiviidava katsetamise nõudega;

21.  märgib, et ohutu kaubandus on järjest rohkem integreeritud maailmamajanduses eriti tähtis; nõuab tungivalt, et komisjon jätkaks pingutusi tagamaks, et USA määrus, mille kohaselt tuleb läbi valgustada 100% USAsse sissetulevast kaubast, muudetaks koostööpõhiseks nn volitatud ettevõtjate ja Maailma Tolliorganisatsiooni kooskõlastatud turvastandardite (tolli ja kaubanduse terrorismivastane partnerlusprogrammC-TPAT (Customs-Trade Partnership against Terrorism), SAFE võrgustik) vastastikuse tunnustamise alusel, ning palub komisjonil toetada strateegiat, milles tunnustatakse Euroopa laevaomanike ja ekspediitorite tähtsat rolli kogu maailmas; kutsub komisjoni üles hindama, milline võiks olla USAsse saabuvate merekonteinerite 100%lise läbivalgustamise meetme võimalik maksumus ettevõtjatele ja ELi majandusele ning milline võiks olla selle võimalik mõju tolli tegevusele;

22.  kutsub komisjoni üles pidama Atlandi-ülese majandusnõukogu raames võimaluse korral läbirääkimisi ühiste ülemaailmsete standardite küsimuses; on veendunud, et ühiste autoohutusstandardite (ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni üldine tehniline eeskiri) jõustamine aitaks märgatavalt vähendada kulusid autotööstuses, mis on nii ELis kui ka USAs peamine tööandja;

23.  kutsub komisjoni üles jätkama pingutusi kolmanda isiku kohustusliku katsetamise alla kuuluvate toodete vastavusdeklaratsioonide tunnustamise korra vastuvõtmise nimel, eriti info- ja sidetehnoloogia ning elektriseadmete osas;

24.  toetab jätkuvalt komisjoni pingutusi kokkuleppe saavutamiseks imporditud toodete märgistamise kohta nii Briti kui ka meetermõõdustikus ning toonitab, et on vaja, et USA aktsepteeriks rahvusvaheliste standardite alusel kokkulepitud mõõtühikuid, eriti ainult meetermõõdustikus märgistatud tooteid; on seisukohal, et need pingutused suurendavad Euroopa, USA ja kolmandate riikide ettevõtete mastaabisäästu ning et nendest on eriti kasu VKEdel;

25.  toetab komisjoni pingutusi läbirääkimistel vastastikuse tunnustamise lepingute üle, et vähendada turutõkkeid; usub, et vastastikuse tunnustamise lepingud on kasulikud mõlemale poolele, sest luuakse prognoositavam ja ühtsem regulatiivkeskkond;

26.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles tugevdama ELi ja USA koostööd ühtse ülemaailmse ainete ja segude klassifitseerimis- ja märgistussüsteemi (GHS) raames seoses ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogus kokkulepitud rahvusvaheliste kriteeriumide rakendamisega; on arvamusel, et kõnealuse süsteemi oluline eesmärk on soodustada kaubandust ja tugevdada tarbijakaitset, ning nõuab seetõttu tungivalt, et GHSi rakendataks samal ajal ja ühtemoodi ELis ja USAs;

Põllumajandusküsimused

27.  nõuab kiiret lahendust seoses käimasolevate aruteludega, mis puudutavad haigusetekitajate vähendamise eesmärgil töödeldud linnuliha USAst ELi importimise keeldu; tunnistab vajadust asjakohase teadusuuringutel põhineva nõustamise järele, milles on võetud arvesse tarbijate kaitset ja teavitamist;

28.  on veendunud, et ühenduse otsus keelata hormoonidega töödeldud veiseliha import on teadusuuringutega täiesti põhjendatud, ning kutsub USAd üles viivitamatult kõrvaldama Euroopa toodetele kehtestatud sanktsioonid;

29.  rõhutab, kui oluline on ettevaatuspõhimõttele vastav ühtne loa väljastamise kord GMOsid sisaldavate toiduainete ja sööda kohta ning GMOde märgistamine ja jälgitavus, et tarbijad saaksid teha teadliku valiku;

30.  nõuab dialoogi põllumajandusturgudel ilmnevate muutuste üle, rõhutades hindade kõikumist, USA põllumajandusseadust, tsüklilisust mittearvestavaid makseid, maaelu arengu kasvavat tähtsust ja nõuetele vastavuse meedet;

Koostöö energia-, tööstus- ja teaduspoliitika valdkonnas

31.  nõuab strateegilise Atlandi-ülese koostöö kiirendamist energia-, tööstus- ja teaduspoliitika valdkonnas; rõhutab energiaküsimuse tähtsust, energiaallikate ja varustustrasside mitmekesistamise toetamist, turvalise energiavarustuse ja infrastruktuuri tagamist, turupõhise energiavarustuse kindluse poliitika edendamist, investeerimise kiirendamist fossiilenergiaallikate puhtamasse ja tõhusamasse kasutamisse;

32.  rõhutab vajadust tugevdatud ELi–USA regulatiiv- ja teaduskoostöö järele biokütuste ja biomassi valdkonnas, millega edendataks ühiselt alternatiivsete ja säästvate kütuseallikate kasutamist transpordisektoris; ergutab Atlandi-ülest majandusnõukogu jätkama tööd Brasiiliaga ühiste biokütusestandardite määratlemiseks; juhib siiski tähelepanu põhiküsimusele, mis seisneb pinges ühest küljest biokütuse ja biomassist energia tootmise ja teisest küljest toiduainete tootmise ning seetõttu ka toiduainetega kindlustatuse vahel;

WTO, Doha arengukava

33.  palub komisjonil töötada selle nimel, et tagada Atlandi-ülese majandusnõukogu toetav tegevus Doha arengukava edukal lõpuleviimisel; on seisukohal, et ELi ja USA valitsev seisund maailmamajanduses (praegu 60 % kogukaubandusest) on maailma kaubandussüsteemi ja selle ühise raamistiku mõttes positiivne;

34.  soovitab komisjonil hinnata, kas kahepoolsete kaubandusvaidluste lahendamise menetlus võiks kujuneda Atlandi-ülesele majandusnõukogule huvipakkuvaks teemaks; märgib sellega seoses, et kuigi kaubandusvaidlused on puudutanud ainult 2 % ELi ja USA vahelisest kaubandusest, on mõned nendest vaidlustest ülimalt vastuolulised ja kulukad;

35.  soovitab komisjonil arutada Atlandi-ülese majandusnõukoguga, kuidas saavutada suuremat sidusust kahepoolsete kaubanduslepingute ja WTO mitmepoolsete eeskirjade vahel, et tagada kõigi jaoks harmoonilisem ja lihtsam rahvusvaheline kaubandussüsteem; nõuab tungivalt, et komisjon arutaks, kuidas saavutada ELi ja USA vahel suurem kooskõlastatus nn pehmeid majandusküsimusi (näiteks kaubandus ja keskkond, kaubandus ja sotsiaalsed standardid ning kaubandus ja tööõigus) kajastavate kahepoolsete lepingute sõlmimisel kolmandate riikidega;

36.  rõhutab, et WTO põllumajanduslepingu tingimuseks on, et tuleb saavutada kokkulepe intellektuaalomandi üle, mis hõlmab tähtsate kriteeriumidena geograafilisi tähiseid ja kaubandusega mitteseotud probleemide tunnustamist;

37.  kutsub komisjoni üles maailma kaubandusläbirääkimiste jaoks viivitamata välja töötama kõikehõlmavat lähenemisviisi kaubandusega mitteseotud probleemidele Euroopas, eriti geograafiliste tähiste tunnustamise ja kaitse küsimus, loomade heaolu ning imporditud loomsete ja taimsete saaduste seisund, et vältida ebaausat konkurentsi Euroopa tootjate suhtes;

38.  palub komisjonil nõuda, et Atlandi-ülene majandusnõukogu avaldaks arenguaruande koostöö kohta intellektuaalomandi õiguste jõustamisel, andes sealhulgas teada oma kavandatud meetmetest koostöö tugevdamiseks võltsimise ja piraatluse vastases võitluses; nõuab selget kava rahvusvahelise patendiõiguse vastastikust tunnustamist hõlbustavate sammude määratlemiseks; nõuab, et Atlandi-ülene majandusnõukogu toetaks TRIPS-lepingu tulemusi nende riikide jaoks, kellel puudub farmaatsiatoodete jaoks vajalik tootmisvõimsus;

Regionaalareng

39.  rõhutab positiivset mõju, mida Atlandi-ülese majandusintegratsiooni edenemine tõenäoliselt avaldab säästvale regionaalarengule, ning on arvamusel, et need edusammud toetavad pingutusi Lissaboni strateegia rakendamiseks ning liikumiseks sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse poole; palub sellega seoses vastutavatel ELi organitel tagada, et need edusammud toetaksid kõigi ELi territooriumide harmoonilist ja tasakaalustatud arengut, ning võtta arvesse Euroopa põhimõtet tagada üldine juurdepääs üldhuviteenustele;

40.  palub mõlemal poolel kaaluda ELi ja USA struktureeritud regionaalpoliitikadialoogi algatamise võimalust, mis oleks hea viis regionaalpoliitika uute suundade uurimiseks, heade tavade vahetamiseks muuhulgas teadus- ja arendustegevuse alal ning lahenduse otsimiseks ühistele probleemidele, nagu kliimamuutused, energiahindade tõus ja muu;

Atlandi-ülese õigusloojate dialoogi tulevikuteemad

41.  kutsub Atlandi-ülest õigusloojate dialoogi võtma oma järgmiste kohtumiste päevakorda arutelu USA määruse üle, mis käsitleb kauba läbivalgustamist, tagamaks, et Euroopa Parlamendi ja USA Kongressi vahel saavutatakse selles küsimuses suurem vastastikune mõistmine; rõhutab ka vajadust arutada Atlandi-ülese õigusloojate dialoogi raames WTO Doha arengukava järgset tegevust ning inimõigusi, keskkonda ja sotsiaalseid õigusi puudutavaid sätteid kahepoolsetes kaubanduslepingutes, võttes muu hulgas eeskujuks hiljutise USA–Peruu kahepoolse lepingu, mis sisaldab üksikasjalikke ja jõustatavaid sätteid töönormide kohta;

42.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika