Návrh uznesenia - B6-0209/2008Návrh uznesenia
B6-0209/2008

NÁVRH UZNESENIA,

28.4.2008

ktorý na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Annemie Neyts-Uyttebroeck a Alexander Lambsdorff
v mene skupiny ALDE,
o Transatlantickej hospodárskej rade

Postup : 2008/2527(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0209/2008
Predkladané texty :
B6-0209/2008
Prijaté texty :

B6‑0209/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o Transatlantickej hospodárskej rade

Európsky parlament,

–  so zreteľom najmä na uznesenie z 25. apríla 2007 o transatlantických vzťahoch a na uznesenia z 1. júna 2006 o hospodárskych vzťahoch medzi EÚ a USA a o dohode o transatlantickom partnerstve medzi EÚ a USA,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. septembra 2007o bezpečnosti výrobkov a najmä hračiek,

–  so zreteľom na výsledok samitu EÚ – USA, ktorý sa konal 30. apríla 2007 vo Washingtone, a najmä na rámec na podporu transatlantickej hospodárskej integrácie medzi Európskou úniou a USA,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie a správu o pokroku, ktoré sa prijali na prvom zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady dňa 9. novembra 2007,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európsky parlament a Kongres USA vytrvalo obhajujú dobudovanie transatlantického trhu do roku 2015,

B.  keďže v boji proti medzinárodnému terorizmu je potrebné zdôrazňovať význam plného rešpektovania medzinárodného práva a dohôd týkajúcich sa ľudských práv a základných slobôd,

1.  zdôrazňuje, že úzke transatlantické partnerstvo predstavuje hlavný nástroj na usmerňovanie globalizácie v záujme spoločných hodnôt a smerom k spravodlivému politickému a hospodárskemu globálnemu systému; pripomína svoj názor, že fungujúci a konkurencieschopný transatlantický trh predstavuje základ na pevné ukotvenie transatlantického partnerstva, ktorý umožní EÚ a USA spoločne reagovať na globálne politické a hospodárske výzvy;

2.  vyjadruje silnú podporu procesu upevňovania transatlantickej hospodárskej integrácie iniciovanému na samite EÚ – USA v roku 2007 prostredníctvom prijatia rámca na podporu transatlantickej hospodárskej integrácie medzi EÚ a USA a prostredníctvom vytvorenia Transatlantickej hospodárskej rady (THR), ktorá má kontrolovať a napomáhať ciele vymedzené v tomto rámci;

3.  oceňuje pokrok, ktorý doposiaľ dosiahla THR pri preberaní politickej zodpovednosti za určovanie priorít a za prípravu dohôd o odstránení prekážok pre obchod a investície a o podpore konkurencieschopnosti na transatlantickom trhu;

4.  zastáva názor, že výsledky dosiahnuté THR od jej založenia naznačujú, že transatlantický trh nemožno vytvoriť len na základe administratívnej práce, ale že dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje silné a vytrvalé politické usmernenie; povzbudzuje THR, aby s odhodlaním pokračovala vo svojom úsilí;

5.  zdôrazňuje naliehavú potrebu udržať dynamiku tohto procesu počas volebných rokov 2008 a 2009 a zabezpečiť, aby obaja partneri rýchle napredovali k naplneniu spoločných cieľov a aby sa ich vykonávatelia na oboch stranách naďalej usilovali o dosiahnutie konečného cieľa;

6.  upozorňuje, že hlavnú úlohu pri podpore tejto dynamiky zohráva Kongres USA a Európsky parlament a že všetky netarifné prekážky môžu odstrániť jedine zákonodarcovia;

7.  vyzýva preto vedenie EÚ a USA a spolupredsedov THR, aby zohľadnili túto zásadnú úlohu zákonodarcov pre dlhodobý úspech procesu a dôrazne ich žiada, aby do činnosti THR plne a priamo zapojili zástupcov Transatlantického dialógu zákonodarcov; uznáva tiež význam zainteresovaných obchodných spoločností a spotrebiteľov pri poskytovaní reflexie o činnosti THR a odborného prínosu do jej fungovania; zastáva však názor, že ich konzultačnú úlohu je potrebné odlíšiť od legislatívnej úlohy Kongresu USA a Európskeho parlamentu;

8.  berie na vedomie zriadenie skupiny poradcov, ktorej členmi sú zástupcovia Transatlantického dialógu zákonodarcov, Transatlantického obchodného dialógu a Transatlantického spotrebiteľského dialógu; chváli príspevok zákonodarcov a zúčastnených strán k úspechu prvého zasadnutia THR v novembri 2007;

9.  opätovne pripomína svoje odhodlanie posilniť dialóg medzi oboma parlamentmi a vyzýva na ich včasné zapojenie do činnosti, najmä pokiaľ ide o akékoľvek budúce pravidlá vyvinuté globálnymi samoregulačnými orgánmi, s cieľom riešiť v počiatočnom štádiu otázky politickej zodpovednosti;

10.  zdôrazňuje, že dosiahnutie konkrétneho pokroku najmä v oblasti účtovných noriem, obchodovania s cennými papiermi, zaisťovania, bezpečnosti dovozu, vyhlásenia dodávateľa o zhode a v oblasti dovozu hydiny ošetrenej na redukciu prítomnosti patogénov, je prioritou jarného zasadnutia Transatlantickej hospodárskej rady v roku 2008; pokladá však za dôležité upozorniť v tomto uznesení na niekoľko iných významných otázok, ktoré je potrebné v rámci THR v budúcnosti riešiť;

11.  vyzýva Komisiu, aby Európsky parlament informovala o výsledkoch začatej štúdie, ktorá má zistiť prínos odstránenia bariér pre transatlantický obchod a investovanie a ktorá sa má ukončiť v roku 2008; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že výsledok štúdie o realizácii transatlantického trhu sa s príslušnými výbormi Parlamentu prediskutuje skôr, ako sa vypracujú osobitné závery pre budúce odporúčania Transatlantickej hospodárskej rade;

12.  upozorňuje na skutočnosť, že osobné údaje sa stali základným prvkom množstva obchodných činností, najmä elektronických telekomunikácií; berie na vedomie skutočnosť, že ekonomická hodnota osobných údajov a operácií pridanej hodnoty, ktoré sa zakladajú na osobných údajoch, rýchlo rastie; upozorňuje na skutočnosť, že vzhľadom na globálny charakter elektronických telekomunikácií je možné dostať sa k osobným údajom a používať ich kdekoľvek na svete, čo často spôsobuje právne neistoty a prekážky v obchode na jednej strane a oslabuje právnu ochranu jednotlivých občanov na druhej strane, vyzýva preto na naliehavé vypracovanie noriem všeobecnej ochrany údajov v kontexte THR, aby bolo možné zaručiť vysoký stupeň ochrany osobných údajov a právnu istotu pre spoločnosti;

13.  zdôrazňuje potrebu riešiť úzko spojené aspekty hospodárskej súťaže a súkromia spoločností identifikujúcich cieľovú skupinu na základe správania spotrebiteľov prostredníctvom internetu, na čo poukazuje nedávny prípad fúzie Google/DoubleClick, a vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom prijala iniciatívu na vypracovanie transatlantických zásad ochrany údajov spoločne so svojou partnerskou stranou Federálnym obchodným výborom USA;

Finančné služby

14.  podporuje prístup naznačený v Nariadení Komisie (ES) č. 1569/2007 z  21. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus určovania rovnocennosti účtovných štandardov uplatňovaných emitentmi cenných papierov tretích krajín podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES, a v zmysle listu Komisie adresovaného Úradu pre reguláciu akciových trhov Spojených štátov (SEC – Securities and Exchange Commission) z 26. septembra 2007 týkajúceho sa navrhovaných pravidiel prijatia finančných výkazov zahraničných súkromných emitentov predložených v súlade s medzinárodnými normami pre finančné výkazníctvo bez toho, aby sa prispôsobovali americkým zásadám GAAP, ako aj prístup vo svojom uznesení o rovnakej otázke, v ktorom najmä zdôrazňuje, že „Rozhodnutie Komisie bude musieť v každom prípade zahŕňať právo emitentov EÚ používať v ktorejkoľvek tretej krajine IFRS schválené EÚ“;

15.  je presvedčený o tom, že vzájomné uznávanie trhov s cennými papiermi medzi USA a EÚ by bolo významným pokrokom, ktorý by zlepšil efektívnosť transatlantického trhu uľahčením prístupu EÚ a USA k širšiemu a rozsiahlejšiemu transatlantickému trhu; zdôrazňuje však, že takýto projekt musí byť výsledkom dvojstrannej dohody a že by sa mala uzavrieť rámcová dohoda medzi USA a EÚ, ktorá bude plne zohľadňovať právne predpisy EÚ o dohľade nad finančnými trhmi, a že Komisia by nemala dovoliť uzatváranie dvojstranných dohôd medzi členskými štátmi a USA, keďže by to mohlo ohroziť rovnaké podmienky prijaté v EÚ;

16.  zdôrazňuje, že zabezpečenie finančnej stability je nanajvýš dôležité; pripomína v tejto súvislosti úlohu MMF a so zreteľom na nedostatky, ktoré sa prejavili po finančných otrasoch, je presvedčený o tom, že posilnenie spolupráce medzi dozornými orgánmi v USA a EÚ je mimoriadne dôležité;

17.  víta prístup Fóra finančnej stability (FSF) a MMF zameraný na zistenie spoločnej diagnózy finančných otrasov a očakáva závery i politické odporúčania pracovnej skupiny FSF pre odolnosť trhu a inštitúcií; zastáva však názor, že takáto práca by mala mať iba doplnkový charakter a nemala by nahrádzať úvahy a rozhodnutia o vhodných reakciách politík EÚ a USA;

18.  vyzýva USA, aby informovali EÚ o pokroku v uplatňovaní rámca Bazilej II v USA; pripomína význam koordinovaného prístupu pri tvorbe alebo úprave celosvetových pravidiel pre aktérov na finančných trhoch na medzinárodnom poli; v tejto súvislosti je presvedčený, že uplatňovanie rámca Bazilej II v USA je nevyhnutné na zachovanie rovnakých podmienok pre všetky subjekty na celom svete;

Obchod medzi EÚ a USA, spolupráca v oblasti regulácie

19.  zdôrazňuje, že aj bezpečnosť dovážaných výrobkov by mala patriť medzi priority THR; zastáva názor, že obyvateľstvo podporí všeobecnú dôveru v otvorené obchodné prostredie len vtedy, keď sa bude rešpektovať jeho zdravie a bezpečnosť; vyzýva Komisiu pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov, aby využila svoju väčšiu slobodu na výmenu informácií špecifických pre jednotlivé prípady, ale navrhuje, aby THR vypracovala záväzný nástroj spolupráce, ktorý by riadil a uľahčoval výmenu informácií o bezpečnosti výrobkov a prípravu spoločného programu spolupráce; vyzýva Komisiu a Radu, aby prehĺbili spoluprácu medzi colnými orgánmi a orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad trhom EÚ a USA s cieľom zabezpečiť bez uloženia nepotrebnej byrokratickej záťaže, že kontroly na vonkajších hraniciach budú primerané na zabránenie tomu, aby sa nebezpečné výrobky, najmä nebezpečné hračky, dostali do rúk spotrebiteľom; vyzýva USA a členské štáty EÚ, aby zabezpečili dôsledné presadzovanie právnych predpisov o bezpečnosti výrobkov, najmä hračiek, a prísnejšie vnútroštátne kontroly; podčiarkuje potrebu úzkej spolupráce EÚ a USA s cieľom zabezpečiť, aby Čína a ďalšie tretie krajiny sprísnili výrobné normy v záujme splnenia bezpečnostných požiadaviek EÚ a USA, najmä v prípade hračiek, a presvedčiť tieto krajiny o skutočnosti, že v procese výroby a distribúcie sa musí začať dodržiavať zásada bezpečnosti výrobkov;

20.  žiada o viac informácií, ktoré sa týkajú aktualizovaného zákona USA o bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov, a obáva sa, že tento nový nástroj bude znamenať novú regulačnú záťaž pre európske podniky vyžadovaním povinných bezpečnostných podmienok prostredníctvom testovania tretími stranami;

21.  konštatuje, že bezpečný obchod má v čoraz integrovanejšom celosvetovom hospodárstve mimoriadny význam; nalieha na Komisiu, aby pokračovala v úsilí o zabezpečenie, aby došlo k zmene právnej úpravy USA týkajúcej sa skenovania všetkého prichádzajúceho tovaru na spoluprácu založenú na vzájomnom uznávaní „schválených hospodárskych subjektov“ a bezpečnostných noriem Svetovej colnej organizácie (C-TPAT, rámec SAFE) a vyzýva Komisiu, aby podporila stratégiu, ktorá bude zohľadňovať významnú úlohu európskych majiteľov plavidiel a ich zástupcov v celosvetovom meradle; vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila potenciálne náklady na opatrenie týkajúce sa skenovania všetkých kontajnerov prichádzajúcich do USA po mori, ktoré vzniknú podnikom a hospodárstvu EÚ, ako aj jeho možný vplyv na colné operácie;

22.  vyzýva Komisiu, aby v rámci THR dohodla, pokiaľ to bude možné, spoločné celosvetové normy; je presvedčený, že presadzovanie spoločných automobilových bezpečnostných noriem (Globálny technický predpis EHK OSN) by výrazne znížilo náklady automobilového priemyslu, ktorý je významným zamestnávateľom v EÚ a USA;

23.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo formálnom prijímaní postupov vzájomného uznávania vyhlásení o zhode výrobkov, ktoré podliehajú povinnému testovaniu tretích strán, najmä informačných a komunikačných technológií a elektrických zariadení;

24.  naďalej podporuje Komisiu v jej úsilí o dosiahnutie spoločnej dohody, aby sa dovážané výrobky označovali tak v britských jednotkách, ako aj v metrických, a trvá na tom, aby USA súhlasili s používaním merných jednotiek dohodnutých na základe medzinárodných noriem, predovšetkým s označovaním výrobkov iba v metrických jednotkách; domnieva sa, že európske a americké spoločnosti a podniky tretích krajín vďaka tomuto úsiliu zvýšia úspory z masovej výroby a že toto úsilie bude užitočné najmä pre malé a stredné podniky;

25.  podporuje Komisiu v jej úsilí o dosiahnutie dohody o vzájomnom uznávaní, zameranej na zmenšovanie obchodných prekážok; je presvedčený, že dohody o vzájomnom uznávaní budú užitočné pre obe strany vďaka vytvoreniu predvídateľnejšieho a spoločného regulačného prostredia;

26.  vyzýva Komisiu a Radu, aby posilňovali spoluprácu medzi EÚ a USA na globálnom harmonizovanom systéme klasifikácie a označovania látok a zmesí (GHS) v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných kritérií, ktoré schválila Ekonomická a sociálna rada OSN; domnieva sa, že dôležitým cieľom systému je zjednodušiť obchodovanie a posilniť ochranu spotrebiteľa, a preto trvá na tom, aby EÚ a USA implementovali GHS v rovnakom čase a vhodným spôsobom;

Poľnohospodárske otázky

27.  požaduje urýchlené riešenie, čo sa týka pokračujúcich rozhovorov o zákaze dovozu hydiny ošetrenej na redukciu prítomnosti patogénov z USA do EÚ; uznáva potrebu riadneho vedeckého odporúčania s osobitným dôrazom na ochranu a informovanosť spotrebiteľa;

28.  je presvedčený, že rozhodnutie Spoločenstva o zákaze dovozu hovädzieho mäsa upravovaného hormónmi je riadne podložené vedeckými štúdiami, a vyzýva USA, aby bezodkladne zrušili sankcie na európsky tovar;

29.  zdôrazňuje význam jednotného povoľovacieho konania pre všetky potraviny a krmivá obsahujúce geneticky modifikované organizmy v súlade so zásadou prevencie a význam označovania a zistiteľnosti geneticky modifikovaných organizmov, ktoré umožňujú spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia;

30.  požaduje dialóg o zmenách, ktoré sa objavujú v podmienkach poľnohospodárskych trhov, pričom upozorňuje na kolísanie cien, poľnohospodársky zákon USA, anticyklické platby, rastúci význam rozvoja vidieka a nástroje krížového plnenia;

Spolupráca na politikách v oblasti energetiky, priemyslu a vedy

31.  požaduje zintenzívnenie strategickej transatlantickej spolupráce na politikách v oblasti energetiky, priemyslu a vedy; zdôrazňuje význam energetickej problematiky, podpory diverzifikácie energetických zdrojov a dodávateľských trás, zaistenia bezpečnej energie a infraštruktúry, presadzovania trhovo orientovaných politík energetickej bezpečnosti a urýchlenia investícií do čistejšieho a efektívnejšieho využívania fosílnych zdrojov energie;

32.  zdôrazňuje potrebu posilniť regulačnú a vedeckú spoluprácu medzi EÚ a USA v oblasti biopalív a biomasy spoločnou podporou alternatívnych a trvalo udržateľných zdrojov palív pre odvetvie dopravy; vyzýva THR, aby pokračovala vo svojom úsilí o stanovenie spoločných noriem pre biopalivá s Brazíliou; poukazuje však na významný problém napätia medzi biopalivami, výrobou (energie z) biomasy a výrobou potravín, a teda aj potravinovou bezpečnosťou;

WTO, rozvojová agenda z Dauhy

33.  vyzýva Komisiu, aby sa usilovala zabezpečiť, že THR prispeje k dosiahnutiu pozitívneho záveru rozvojovej agendy z Dauhy; považuje dominantné postavenie EÚ a USA v svetovom obchode (v súčasnosti 60 % celkového objemu) za prínos pre globálny systém obchodovania a jeho spoločný rámec;

34.  odporúča, aby Komisia zhodnotila, či by sa postup riešenia bilaterálnych obchodných sporov nemohol stať predmetom rokovaní THR; v tejto súvislosti konštatuje, že zatiaľ čo sa obchodné spory týkajú len približne 2 % obchodu medzi EÚ a USA, niektoré z týchto sporov majú výrazné rušivé účinky a sú veľmi nákladné;

35.  odporúča Komisii, aby v rámci THR diskutovala o tom, ako možno docieliť väčšiu súdržnosť medzi bilaterálnymi obchodnými dohodami a multilaterálnymi pravidlami WTO s cieľom zaručiť pre všetkých harmonický a jednoduchší systém medzinárodného obchodu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby prediskutovala možnosti dosiahnutia väčšej zhody medzi EÚ a USA pri podpisovaní bilaterálnych dohôd s tretími krajinami o ekonomických otázkach menšej dôležitosti (tzv. soft economics), ako sú obchod a životné prostredie, obchod a sociálne normy či obchod a pracovné právo;

36.  zdôrazňuje, že podmienkou akejkoľvek dohody WTO o poľnohospodárstve je dosiahnutie dohody o duševnom vlastníctve, v ktorej budú ako dôležité kritériá zahrnuté zemepisné označenia a uznanie neobchodných záujmov;

37.  vyzýva Komisiu, aby v rámci svetových obchodných rokovaní bezodkladne stanovila celkový prístup k európskym neobchodným záujmom, najmä k otázke uznania a ochrany zemepisných označení, dobrých životných podmienok zvierat, stavu dovážaných živočíšnych a rastlinných výrobkov, aby sa zabránilo nekalej súťaži vo vzťahu k Európskym výrobcom;

38.  vyzýva Komisiu, aby od požiadala THR o vydanie správy o pokroku dosiahnutom v oblasti spolupráce pri vymáhaní práv duševného vlastníctva, ako aj oznámenia o budúcich krokoch, ktoré sa  podniknú s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti boja proti falšovaniu a pirátstvu; požaduje vypracovanie jasného plánu na zistenie toho, aké úsilie je potrebné vynaložiť, aby sa uľahčilo medzinárodné vzájomné uznávanie patentového práva; žiada THR o podporu výsledkov dohody TRIPS pre tie krajiny, ktoré nemajú produkčnú kapacitu pre farmaceutické výrobky;

Regionálny rozvoj

39.  zdôrazňuje, že ďalší pokrok v transatlantickej hospodárskej integrácii bude mať pravdepodobne priaznivý vplyv na trvalo udržateľný regionálny rozvoj, a zastáva názor, že tento pokrok prispeje k nášmu úsiliu uskutočňovať lisabonskú stratégiu a približovať sa k sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti; v tejto súvislosti žiada príslušné orgány EÚ, aby zabezpečili, že tento pokrok prispeje k harmonickému a vyváženému rozvoju všetkých krajín EÚ a zohľadní európsku zásadu univerzálneho prístupu k službám verejného záujmu;

40.  vyzýva obe strany, aby posúdili možnosť vstúpiť do štruktúrovaného dialógu o regionálnej politike medzi EÚ a USA, ktorý by umožnil dobre preskúmať nové príležitosti v regionálnej politike, výmenu osvedčených postupov, okrem iného v oblasti výskumu a rozvoja, a hľadať spôsoby riešenia spoločných výziev, ako sú zmena klímy, rastúce ceny energie a ďalšie;

Budúca agenda TDZ

41.  vyzýva, aby sa do programu nasledujúcich schôdzí v rámci transatlantického dialógu zákonodarcov zaradila diskusia o nariadení USA o skenovaní nákladného tovaru, čím by sa zabezpečilo väčšie vzájomné porozumenie medzi EP a Kongresom USA v tejto veci; zároveň zdôrazňuje, že v rámci dialógu transatlantických zákonodarcov je potrebné zaoberať sa agendou WTO v období po rokovaniach v Dauhe a diskutovať o doložkách o ľudských právach, environmentálnych a sociálnych právach k dvojstranným obchodným dohodám a poučiť sa pritom okrem iného z najnovšej dvojstrannej dohody USA s Peru, ktorá obsahuje podrobné a vynútiteľné ustanovenia o pracovných normách;

42.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.