Návrh usnesení - B6-0210/2008Návrh usnesení
B6-0210/2008

NÁVRH USNESENÍ,

28. 4. 2008

který na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Malcolm Harbour, Alexander Radwan, Robert Sturdy, James Elles, Andreas Schwab a Urszula Gacek
za skupinu PPE-DE
o Transatlantické hospodářské radě

Postup : 2008/2527(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0210/2008
Předložené texty :
B6-0210/2008
Přijaté texty :

B6‑0210/2008

Usnesení Evropského paramentu o Transatlantické hospodářské radě

Evropský parlament,

–  s ohledem zejména na své usnesení o transatlantických vztazích ze dne 25. dubna 2007 a na svá usnesení ze dne 1. června 2006 o hospodářských vztazích mezi EU a USA a o Dohodě o transatlantickém partnerství mezi EU a USA,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. září 2007 o bezpečnosti výrobků a zejména hraček,

–  s ohledem na výsledek summitu EU a USA konaného ve Washingtonu dne 30. dubna 2007 a zejména na Rámec pro pokročilou transatlantickou hospodářskou integraci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými,

–  s ohledem na společné prohlášení a na zprávu o pokroku, kterou na své první schůzi dne 9. listopadu 2007 přijala Transatlantická hospodářská rada (TEC),

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament i Kongres USA stále zdůrazňují potřebu dokončit do roku 2015 transatlantický trh,

1.  zdůrazňuje, že hlavním nástrojem pro utváření globalizace v zájmu společných hodnot a směrem ke spravedlivému světovému politickému a hospodářskému systému je úzké transatlantické partnerství; znovu opakuje svůj názor, že základním kamenem transatlantického partnerství, které EU a USA umožní společně řešit světové politické a hospodářské otázky, je fungující a konkurenceschopný transatlantický trh;

2.  rozhodně podporuje prohlubování transatlantické hospodářské integrace, která byla zahájena na summitu EU a USA v roce 2007 přijetím „Rámce pro pokročilou transatlantickou hospodářskou integraci mezi EU a USA“ a vytvořením Transatlantické hospodářské rady (TEC), která má kontrolovat a podporovat program naznačený v tomto rámci;

3.  konstatuje, že je zapotřebí vypracovat krátký dokument, který bude představen široké veřejnosti a ve kterém se uvedou zásadní důvody pro dokončení transatlantického trhu v co nejkratší době a způsoby, jak toho lze účinně dosáhnout;

4.  vítá snahu Komise, která se na základě doporučení Evropského parlamentu rozhodla nechat si vypracovat studii o tom, které překážky je nutno odstranit, aby mohl být transatlantický trh dokončen; domnívá se, že tento dokument by měl být představen široké veřejnosti na obou stranách Atlantického oceánu; naléhá, aby byla provedena podrobnější kontrola, na které by se finančně podílely i Spojené státy;

5.  domnívá se, že EU a USA by měly do svého summitu v roce 2009 vypracovat podrobný plán, který pro každé odvětví představí způsob, jak splnit dlouhodobý závazek, kterým je dokončení transatlantického trhu; je toho názoru, že tento plán by měl mít podobu průběžného programu s výhledem na tři roky dopředu, např. by probíhal mezi lety 2009–2012 a skončil by definitivně v roce 2015;

6.  oceňuje pokrok, kterého TEC do této chvíle dosáhla v tom, že převzala politickou odpovědnost za stanovení priorit a že usnadňuje uzavírání dohod o odstranění překážek obchodu a investicím a dohod o podpoře hospodářské soutěže na transatlantickém trhu;

7.  je toho názoru, že výsledky, kterých TEC od svého založení dosáhla, dokazují, že transatlantický trh nemůže být vytvořen pouze na základě administrativní práce, ale že pro dosažení tohoto cíle je zapotřebí silného a nepřetržitého politického vedení; vyzývá TEC, aby ve své práci dále pokračovala;

8.  zdůrazňuje naléhavou potřebu zachovat dynamiku procesu během volebních let 2008 a 2009 a současně zajistit, aby oba partneři nadále pracovali na dosažení společných cílů a aby se výkonná moc EU a USA i nadále angažovala v dosažení konečného cíle;

9.  upozorňuje na rozhodující úlohu, kterou v zachování dynamiky procesu hraje Kongres USA a Evropský parlament, a na to, že necelní překážky mohou odstranit pouze zákonodárci;

10.  vyzývá proto představitele EU a USA a spolupředsedy TEC, aby brali v úvahu rozhodující význam zákonodárců pro dlouhodobý úspěch procesu a nabádá je, aby do činnosti TEC plně a přímo zapojili i zástupce transatlantického dialogu zákonodárců; uznává současně význam zúčastněných stran z podnikatelské a spotřebitelské sféry při poskytování příspěvků a odborných podnětů pro práci TEC; je nicméně toho názoru, že je třeba odlišit jejich poradní funkci od zákonodárné funkce Kongresu USA a Evropského Parlamentu;

11.  bere na vědomí ustanovení poradní skupiny, kterou tvoří zástupci transatlantického dialogu zákonodárců, transatlantického dialogu podniků a transatlantického dialogu spotřebitelů; chválí podíl zákonodárců a zúčastněných stran na úspěšném konání první schůze TEC v listopadu 2007;

12.  znovu opakuje, že si přeje posílit dialog mezi oběma parlamenty, a žádá je, aby se zapojily již v ranné fázi, zejména pokud jde o vytváření budoucích pravidel světovými samoregulačními orgány, aby již v prvních fázích převzaly část politické odpovědnosti;

13.  zdůrazňuje, že prioritami zasedání Transatlantické hospodářské rady na jaře 2008 je dosažení konkrétního pokroku především v oblasti účetních norem, obchodu s cennými papíry, zajištění, bezpečnosti dovážených výrobků, prohlášení dodavatelů o shodě a dovozu drůbeže, která byla ošetřena prostředky k redukci patogenů; považuje nicméně za důležité upozornit v tomto usnesení na několik dalších závažných problémů, kterými se TEC bude muset v budoucnu zabývat;

14.  vyzývá Komisi, aby informovala Evropský parlament o výsledcích studie očekávané v roce 2008, která se zabývá určením přínosů, které má odstranění překážek transatlantickému obchodu a investicím; vyzývá Komisi, aby zajistila, že o výsledku studií o realizaci transatlantického trhu budou před přijetím jakýchkoli konkrétních závěrů pro budoucí doporučení TEC diskutovat příslušné parlamentní výbory;

Finanční služby

15.  podporuje přístup, jenž byl nastíněn v nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES, a to i v duchu dopisu ze dne 26. září 2007, který zaslala Komise americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) o „Návrhu pravidel pro přijímání účetních závěrek vypracovaných zahraničními soukromými emitenty v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví bez splnění amerických účetních zásad GAAP“, a v jeho usnesení ke stejné problematice, v němž obzvláště zdůrazňuje, že „z rozhodnutí Komise bude v každém případě vyplývat právo emitentů z EU používat v jakékoliv třetí zemi mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), což je postup podporovaný Evropskou unií“;

16.  domnívá se, že vzájemné uznání trhu s cennými papíry mezi USA a EU by vedlo k podstatnému pokroku ve zvyšování efektivity transatlantického trhu, jelikož by usnadnilo přístup EU a USA na transatlantický trh ve všech jeho dimenzích; zdůrazňuje však, že takový projekt musí být výsledkem dvoustranné dohody a že by mělo dojít k uzavření rámcové dohody mezi USA a EU, která bude plně zohledňovat právní předpisy EU o dohledu nad finančními trhy, a že by Komise neměla připustit uzavírání dvoustranných dohod mezi členskými státy a USA, poněvadž by to mohlo ohrozit rovnocenné podmínky nastolené v EU;

17.  zdůrazňuje, že zásadní význam má zachování finanční stability; v této souvislosti připomíná úlohu MMF a s ohledem na nedostatky, které vyplynuly na povrch v důsledku finančních otřesů, se domnívá, že je mimořádně důležité posílit spolupráci mezi dozorčími orgány v USA a v EU;

18.  vítá přístup Fóra finanční stability (FFS) a MMF, jejichž záměrem je vypracovat společnou „diagnózu“ těchto finančních otřesů, a s napětím očekává závěry a politická doporučení pracovní skupiny FFS pro pružnost trhu a institucí; je nicméně toho názoru, že tyto činnosti by měly být pouze doplňkové a neměly by nahradit úvahy a rozhodnutí o vhodných politických reakcích EU a USA;

19.  žádá USA, aby EU průběžně informovaly o pokroku v uplatňování rámcové dohody Basilej II v USA; připomíná význam koordinovaného přístupu při navrhování a úpravě globálních předpisů pro subjekty, jež jsou aktivní na mezinárodních finančních trzích; v tomto ohledu se domnívá, že uplatňování dohody Basilej II v USA je klíčové pro zachování rovnocenných podmínek na celém světě;

Obchod mezi EU a USA, spolupráce v oblasti právních předpisů

20.  zdůrazňuje, že bezpečnost dovážených výrobků by se také měla stát prioritou Transatlantické hospodářské rady (TEC); je toho názoru, že všeobecnou důvěru v otevřené obchodní prostředí budou občané podporovat pouze tehdy, bude-li respektováno jejich zdraví a bezpečnost; navrhuje, aby TEC pracovala na závazném nástroji spolupráce, který by vytvořil strukturu pro sdílení informací o bezpečnosti výrobků a pro vývoj společného programu spolupráce a usnadnil je; vyzývá Komisi a Radu, aby posílily spolupráci mezi celními orgány a orgány dohledu nad trhem EU a USA s cílem zajistit přiměřenou kontrolu na vnějších hranicích, která zamezí tomu, aby se ke spotřebitelům dostávaly nebezpečné výrobky, zejména nebezpečné hračky; vyzývá USA a členské státy EU, aby zajistily přísné uplatňování právních předpisů týkajících se bezpečnosti výrobků, zejména hraček, a důraznější vnitrostátní kontroly; zdůrazňuje potřebu úzké spolupráce mezi EU a USA, jejímž cílem je zajistit, aby Čína i další třetí země zvýšily své výrobní normy tak, aby splňovaly bezpečnostní požadavky EU a USA, zejména pokud jde o hračky;

21.  konstatuje, že pro světové hospodářství, které se vyznačuje stále větší soudržností, má zásadní význam spolehlivost obchodu; naléhavě vyzývá Komisi, aby i nadále vyvíjela úsilí o dosažení změny amerických právních předpisů stanovujících kontrolu všech kontejnerů mířících do Spojených států, která umožní spolupráci založenou na vzájemném uznávání „oprávněných hospodářských subjektů“ a bezpečnostních norem schválených Světovou celní organizací (C-TPAT, systém SAFE), a vyzývá Komisi, aby podpořila strategii uznávající důležitou úlohu Svazu provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství a agentů na celém světě; vyzývá Komisi, aby vyhodnotila možné náklady plynoucí z opatření rentgenové kontroly všech kontejnerů mířících do Spojených států námořní cestou pro podniky a hospodářství EU i jeho možný dopad na celní operace;

22.  vyzývá Komisi, aby v rámci TEC, bude-li to uskutečnitelné, jednala o společných celosvětových normách; domnívá se, že prosazování společných bezpečnostních norem pro automobily (celosvětový technický předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů) by výrazně snížilo náklady odvětví automobilového průmyslu, které je významným zdrojem pracovních míst v EU i USA;

23.  vyzývá Komisi, aby usilovala o formální přijetí postupů pro vzájemné uznávání prohlášení o shodě u výrobků, které podléhají povinnému testování třetí stranou, zejména pokud jde o informační a komunikační technologie a elektrická zařízení;

24.  nadále podporuje úsilí Komise o dosažení společné dohody o dovážených výrobcích, které mají být označovány v imperiálních i metrických jednotkách, a trvá na tom, že je zapotřebí uznávat měrné jednotky dohodnuté v rámci mezinárodních norem, zejména pokud jde o uznávání výrobků označených pouze v metrických jednotkách ze strany USA; domnívá se, že toto úsilí přinese evropským podnikům, podnikům z USA i ze třetích zemí úspory z rozsahu a bude přínosné zejména pro malé a střední podniky;

25.  podporuje úsilí Komise o vyjednání dohod o vzájemném uznávání s cílem omezit překážky obchodu; je přesvědčen, že dohody o vzájemném uznávání přinesou prospěch oběma stranám, protože vytvoří předvídatelnější a společné právní prostředí;

26.  vyzývá Komisi a Radu, aby posílily spolupráci mezi EU a USA při vytváření globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS) v souvislosti s uplatňováním mezinárodních kritérií schválených Hospodářskou a sociální radou OSN; domnívá se, že důležitým záměrem systému je usnadnit obchod, a proto trvá na tom, aby se globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek provedl současně a kompatibilně v EU i USA;

Záležitosti v oblasti zemědělství

27.  vyžaduje, aby bylo bezodkladně nalezeno řešení s ohledem na pokračující diskuse o zákazu dovozu drůbeže, která byla ošetřena prostředky k redukci patogenů, z USA do EU; uznává, že je zapotřebí náležitých vědeckých doporučení, která zohlední aspekty ochrany a informování spotřebitele;

28.  je přesvědčen, že rozhodnutí Společenství zakázat dovoz hormonálně ošetřeného hovězího masa byl zcela odůvodněný vědeckými studiemi, a vyzývá USA, aby bez dalšího prodlení odstranily sankce vůči evropskému zboží;

29.  zdůrazňuje význam vydávání jediného povolení pro všechny potraviny a krmiva obsahující geneticky modifikované organismy v souladu se zásadou obezřetnosti a dále zdůrazňuje význam označování a sledovatelnosti geneticky modifikovaných organismů, které umožní spotřebiteli činit informovaná rozhodnutí;

30.  vyzývá k dialogu o vznikajících změnách podmínek zemědělských trhů a upozorňuje na cenové výkyvy, zemědělský zákon USA, anticyklické platby, rostoucí význam rozvoje venkova a nástroj podmíněnosti;

Spolupráce v oblasti politiky uplatňované v energetice, průmyslu a ve vědě

31.  vyzývá k zesílení transatlantické spolupráce v oblasti politik uplatňovaných v energetice, v průmyslu a ve vědě; zdůrazňuje význam energetické problematiky, podpory diverzifikace zdrojů energie a zásobovacích tras, zajištění bezpečné energie a infrastruktury, prosazování politiky energetické bezpečnosti založené na tržních pravidlech a urychlení investic do čistších a účinnějších způsobů využití fosilních zdrojů energie;

32.  zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU a USA více spolupracovaly na předpisech a vědeckém výzkumu, pokud jde o biopaliva a biomasu, a společně tak podporovaly alternativní a udržitelné zdroje paliv určených pro dopravu; povzbuzuje TEC, aby pokračovala v úsilí o stanovení společných norem pro biopaliva, a to ve spolupráci s Brazílií; poukazuje nicméně na nejzávažnější třecí bod, který vzniká mezi biopalivem, produkcí (energie z) biomasy a potravinovou produkcí, a tím poukazuje na otázku zajištění dodávek potravin;

WTO, rozvojová agenda z Dohá

33.  vyzývá Komisi, aby pracovala na zajištění přínosu TEC k dosažení pozitivního závěru rozvojové agendy z Dohá; dominantní postavení EU a US ve světovém obchodě (v současnosti pokrývají 60 % celkového obchodu) pokládá za devizu pro celosvětový systém obchodu a jeho společný rámec;

34.  doporučuje, aby Komise zhodnotila, zda by se postup pro urovnání dvoustranných obchodních sporů mohl stát předmětem zájmu TEC; v tomto ohledu konstatuje, že ačkoliv se obchodní spory týkaly obchodních styků mezi EU a USA přibližně pouze ze 2 %, některé z těchto sporů působí značně rušivě a vedou k velkým nákladům;

35.  doporučuje, aby Komise v rámci TEC projednala, do jaké míry se dvoustranné obchodní dohody shodují s mnohostrannými pravidly WTO, a to s cílem zajistit všem stranám harmoničtější a jednodušší systém mezinárodního obchodu; naléhavě vyzývá Komisi k diskusi o tom, jak dosáhnout větší shody mezi EU a USA v otázce uzavírání dvoustranných dohod se třetími zeměmi o takzvaných hospodářských otázkách menší závažnosti, jako je obchod a životní prostředí, obchod a sociální normy a obchod a pracovní právo;

36.  zdůrazňuje, že dohoda WTO z Dohá musí také obsahovat dohodu týkající se práv duševního vlastnictví, pokud jde o zeměpisná označení a uznání neobchodních otázek jako důležitých kritérií;

37.  domnívá se, že nebude-li do konce letošního roku dokončena rozvojová agenda z Dohá, může mít pro zachování dynamiky přinášející globální hospodářský růst zásadní význam model transatlantického trhu, který se zabývá spoluprací v oblasti tvorby právních předpisů s cílem postupně odstranit necelní překážky;

38.  vyzývá Komisi, aby bezodkladně definovala komplexní postoj k evropským neobchodním otázkám v rámci rozhovorů o světovém obchodu, především k problematice uznávání a ochrany zeměpisných označení, dobrých životních podmínek zvířat, stavu živočišných a rostlinných produktů z dovozu, a zabránila tak nekalé konkurenci evropským producentům;

39.  žádá Komisi, aby na TEC požadovala vydání zprávy o pokroku v prosazování spolupráce v oblasti práv duševního vlastnictví, jakož i oznámení budoucích kroků, které je třeba učinit k posílení spolupráce v boji proti padělání a pirátství; vyžaduje jasný plán postupu, který by sloužil k vymezení úsilí vynakládaného k usnadnění vzájemného uznávání patentového práva; žádá TEC, aby podpořila závěry plynoucí z dohod TRIPS pro ty země, které nedisponují výrobními kapacitami pro farmaceutické výrobky;

Regionální rozvoj

40.  podtrhuje kladný vliv, který má pravděpodobně další pokrok v transatlantické hospodářské integraci na udržitelný regionální rozvoj, a je toho názoru, že tento pokrok přispívá k našim snahám o uplatňování Lisabonské strategie a o přechod k sociální, ekonomické a územní soudržnosti; v této souvislosti žádá odpovědné instituce EU, aby zajistily, že tento pokrok přispěje k harmonickému a vyváženému rozvoji ve všech částech EU, a aby vzaly v potaz evropskou zásadu všeobecného přístupu ke službám obecného zájmu;

41.  konstatuje, že TEC začíná diskutovat o otázkách, které se nepřímo týkají třetích zemí; navrhuje, aby byl vypracován společný přístup ke konkrétním záležitostem vybraných třetích zemí;

42.  v této souvislosti se domnívá, že je na čase začít vytvářet společný přístup k bezpečnostní strategii na obou stranách Atlantiku, zejména vzhledem k tomu, že NATO transformuje svoji koncepci strategie;

Budoucí program transatlantického dialogu zákonodárců (TLD)

43.  vyzývá transatlantický dialog zákonodárců, aby do programu svých příštích zasedání začlenil diskusi o právních předpisech USA týkajících se rentgenové kontroly převáženého nákladu a zajistil tak v této otázce větší porozumění mezi EP a Kongresem USA; zdůrazňuje rovněž, že je zapotřebí zamyslet se v rámci TLD nad programem WTO po jednání v Dohá a projednat ustanovení pojednávající v dvoustranných obchodních smlouvách o lidských právech, životním prostředí a sociálních právech, a poučit se mimo jiné z nejnovější dvoustranné obchodní dohody mezi USA a Peru, která obsahuje podrobná a vymahatelná ustanovení o pracovních normách;

44.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.