Menetlus : 2008/2527(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0210/2008

Esitatud tekstid :

B6-0210/2008

Arutelud :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Hääletused :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0192

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 125kWORD 82k
28.4.2008
PE401.520v01-00
 
B6‑0210/2008
komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Malcolm Harbour, Alexander Radwan, Robert Sturdy, James Elles, Andreas Schwab ja Urszula Gacek
fraktsiooni PPE-DE nimel
Atlandi-ülene majandusnõukogu

Euroopa Parlamendi resolutsioon Atlandi-ülese majandusnõukogu kohta 
B6‑0210/2008

Euroopa Parlament,

–  võttes eelkõige arvesse oma 25. aprilli 2007. aasta resolutsiooni Atlandi-üleste suhete kohta ja 1. juuni 2006. aasta resolutsioone ELi ja USA majandussuhete ning ELi ja USA Atlandi-ülese partnerluslepingu kohta;

–  võttes arvesse oma 26. septembri 2007. aasta resolutsiooni toodete, eelkõige mänguasjade ohutuse kohta;

–  võttes arvesse 30. aprillil 2007 Washingtonis toimunud ELi ja USA tippkohtumise tulemusi ning eelkõige Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide Atlandi-ülese majandusintegratsiooni edendamise raamistikku;

–  võttes arvesse Atlandi-ülese majandusnõukogu esimesel kohtumisel 9. novembril 2007. aastal vastu võetud ühisavaldust ning arenguaruannet;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et nii Euroopa Liit kui USA Kongress on pidevalt toonitanud vajadust Atlandi-ülese turu loomine 2015. aastaks lõpule viia;

1.  rõhutab, et tihedad Atlandi-ülesed partnerlussidemed on peamine vahend globaliseerumise kujundamiseks ühiste väärtuste järgi ja õiglase poliitilise ning majandusliku maailmakorra suunas; kordab oma seisukohta, et toimiv ja konkurentsivõimeline Atlandi-ülene turg on kindel alus Atlandi-ülese partnerluse rajamiseks, mis võimaldaks ELil ja USA-l ühiselt ülemaailmseid poliitilisi ja majanduslikke probleeme lahendada;

2.  toetab kindlalt Atlandi-ülese majandusintegratsiooni protsessi, mis algatati ELi–USA 2007. aasta tippkohtumisel Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide Atlandi-ülese majandusintegratsiooni edendamise raamistiku vastuvõtmise ja Atlandi-ülese majandusnõukogu moodustamisega, mille ülesandeks on raamistikus ettenähtud tegevuse jälgimine ning kiirendamine;

3.  rõhutab vajadust koostada kiiresti laialt levitatav lühidokument, milles tuuakse ära peamised Atlandi-ülese turu kiire lõpuleviimise põhjused koos viisidega, kuidas seda tõhusalt ellu viia;

4.  tervitab asjaolu, et komisjon on otsustanud Euroopa Parlamendi soovituse põhjal läbi viia uurimuse selle kohta, millised takistused tuleb Atlandi-ülese turu lõpuleviimiseks kõrvaldada; usub, et seda dokumenti tuleks laialt levitada mõlemal pool Atlandi ookeani; nõuab tungivalt konkreetsemat järeltegevust, milles USA pool peaks osalema rahaliselt;

5.  on seisukohal, et mõlemad valitsused peaksid 2009. aasta ELi–USA tippkohtumiseks koostama üksikasjaliku kava, milles oleks valdkondade kaupa näidatud, kuidas täita Atlandi-ülese turu lõpuleviimise kohustust; on arvamusel, et see kava peaks olema jätkuva programmi vormis, milles vaadatakse kolm aastat ettepoole, näiteks kava rakendamine toimub aastatel 2009–2012, kuid lõpp on määratud aastaks 2015;

6.  hindab Atlandi-ülese majandusnõukogu seniseid edusamme poliitilise vastutuse võtmisel prioriteetide määratlemiseks, ettevalmistuste tegemisel kaubandus- ja investeerimistakistuste kõrvaldamise kokkulepete sõlmimiseks ning konkurentsi edendamiseks Atlandi-ülesel turul;

7.  on seisukohal, et Atlandi-ülese nõukogu moodustamisest alates saadud tulemused näitavad, et Atlandi-ülest turgu ei ole võimalik rajada üksnes haldustööga, vaid selle eesmärgi saavutamiseks vajatakse tugevat ja püsivat poliitilist juhtimist; ergutab Atlandi-ülest majandusnõukogu otsustavalt oma püüdlusi jätkama;

8.  rõhutab pakilist vajadust säilitada selle protsessi hoog valimistega seotud 2008. ja 2009. aasta jooksul, tagades, et mõlemad partnerid jätkaksid kiiret liikumist ühiste eesmärkide suunas ning mõlema poole juhid püüdleksid jätkuvalt lõppsihi poole;

9.  juhib tähelepanu USA Kongressi ja Euroopa Parlamendi otsustavale rollile kõnealuse tegevuse toetamisel ja asjaolule, et mittetariifseid tõkkeid saavad kõrvaldada üksnes õigusloojad;

10.  palub seetõttu ELi ja USA juhtkonnal ning Atlandi-ülese majandusnõukogu kaasesimeestel protsessi pikaajalise edu nimel seda õigusloojate otsustavat rolli arvesse võtta ning nõuab tungivalt, et Atlandi-ülese õigusloojate dialoogi esindajad kaasataks täielikult ja otseselt Atlandi-ülese majandusnõukogu töösse; võtab ühtlasi teadmiseks ettevõtjate ja tarbijate sidusrühmade tähtsuse Atlandi-ülese majandusnõukogu töö toetamisel tagasiside ja eksperditeadmistega; on siiski seisukohal, et nende nõuandvat rolli tuleb eristada USA Kongressi ning Euroopa Parlamendi õigusloomerollist;

11.  võtab teadmiseks nõuanderühma moodustamise, mis koosneb Atlandi-ülese õigusloojate dialoogi, Atlandi-ülese ettevõtjate dialoogi ja Atlandi-ülese tarbijate dialoogi esindajatest; tunnustab õigusloojate ja sidusrühmade panust, mis aitas tagada Atlandi-ülese majandusnõukogu esimese, 2007. aasta novembris toimunud koosoleku edu;

12.  kordab oma kindlat soovi Euroopa Parlamendi ja USA Kongressi dialoogi tugevdada ja kutsub üles nende kiirele kaasamisele, eelkõige seoses ülemaailmsete isereguleerivate asutuste koostatavate võimalike tulevaste eeskirjadega, eesmärgiga tegelda poliitilise aruandekohustuse küsimusega võimalikult varakult;

13.  rõhutab, et Atlandi-ülese majandusnõukogu 2008. aasta kevadise kohtumise peamiseks eesmärgiks on konkreetsed edusammud eelkõige raamatupidamisstandardite, väärtpaberitega kauplemise, edasikindlustuse, impordi turvalisuse, tarnijate vastavusdeklaratsioonide ning haigusetekitajate vähendamise eesmärgil töödeldud linnuliha importimise valdkonnas; peab samas oluliseks juhtida käesolevas resolutsioonis tähelepanu mitmele muule olulisele teemale, millega tuleks edaspidi Atlandi-üleses majandusnõukogus tegelda;

14.  palub komisjonil teavitada Euroopa Parlamenti uuringu tulemustest, mis loodetakse lõpule viia 2008. aastal ja mille eesmärgiks on teha kindlaks, millist kasu toob Atlandi-ülese kaubanduse ja investeeringute teelt tõkete kõrvaldamine; kutsub komisjoni üles tagama, et Atlandi-ülese turu loomist käsitlevate uuringute tulemusi arutataks asjaomaste Euroopa Parlamendi komisjonidega, enne kui tehakse konkreetsed järeldused soovituste esitamiseks Atlandi-ülesele nõukogule;

Finantsteenused

15.  toetab lähenemist, mis on määratletud komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määruses (EÜ) nr 1569/2007, millega kehtestatakse kolmandate riikide väärtpaberiemitentide kohaldatavate raamatupidamisstandardite samaväärsuse kindlaksmääramise mehhanism Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ alusel ja mis on kooskõlas komisjoni 26. septembri 2007. aasta kirjaga USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile „Kavandatud eeskiri välismaistelt eraemitentidelt raamatupidamisaruannete vastuvõtmise kohta, mis on koostatud rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite alusel ilma Ameerika Ühendriikide üldtunnustatud raamatupidamistavaga vastavuse kontrollimiseta“ ning parlamendi samateemalise resolutsiooniga, kus rõhutatakse eelkõige, et “Komisjoni otsus tagab ELi väärtpaberiemitentidele kõikidel juhtudel õiguse kasutada mis tahes kolmandas riigis ELis heaks kiidetud IFRS-standardeid”;

16.  on veendunud, et USA ja ELi väärtpaberiturgude vastastikune tunnustamine oleks oluline samm Atlandi-ülese turu tõhususe suurendamiseks, hõlbustades ELi ja USA juurdepääsu laiemale ning sügavamale Atlandi-ülesele turule; toonitab siiski, et niisugune projekt peab olema kahepoolse kokkuleppe tulemus, et tuleks sõlmida Ühendriikide ning ELi raamkokkulepe, kus võetakse täielikult arvesse finantsturgude järelevalvet käsitlevaid ELi õigusakte, ja komisjon ei tohiks lubada liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide vaheliste kahepoolsete lepingute sõlmimist, sest see võiks ohustada ELis omaks võetud võrdse mänguruumi põhimõtet;

17.  rõhutab, et rahandusliku tasakaalu säilitamine on ülimalt tähtis; tuletab seoses sellega meelde IMFi rolli ja, võttes arvesse finantssegaduse taustal esile tõusnud puudusi, on veendunud, et USA ja ELi järelevalveasutuste koostöö tugevdamine on hädavajalik;

18.  tervitab finantsstabiilsuse foorumi ja IMFi kava anda rahaturgudel valitseva segaduse kohta ühine diagnoos ja ootab finantsstabiilsuse foorumi turu ja institutsioonide paindlikkuse töörühma järeldusi ning poliitilisi soovitusi; arvab siiski, et see peaks olema üksnes täiendav tegevus ega tohiks asendada arutelu ELi ja USA asjakohase poliitilise tegevuse üle ning vastavaid otsuseid;

19.  palub USA-l hoida ELi kursis Baseli II raamistiku rakendamisega Ameerika Ühendriikides; tuletab meelde kooskõlastatud lähenemise tähtsust üldiste eeskirjade koostamisel ja kohandamisel rahvusvaheliselt tegutsevate finantsturu osaliste jaoks; on sellega seoses veendunud, et Basel II raamistiku rakendamine Ameerika Ühendriikides on hädavajalik ülemaailmse võrdse mänguruumi säilitamiseks;

ELi–USA kaubandus, regulatiivkoostöö

20.  rõhutab, et imporditud toodete ohutus peaks saama prioriteediks ka Atlandi-üleses majandusnõukogus; on seisukohal, et elanikkond usaldab avatud kaubanduskeskkonda üldiselt ainult siis, kui austatakse nende tervist ja ohutust; teeb ettepaneku, et Altandi-ülene majandusnõukogu töötaks välja koostööd käsitleva siduva õigusakti, mis struktureeriks ja soodustaks tooteohutuse alase teabe vahetust ning koostöömeetmete ühise kava väljatöötamist; kutsub komisjoni ja nõukogu üles tugevdama koostööd ELi ja USA tolli- ja turujärelevalveasutuste vahel, tagamaks, et kontroll välispiiridel on piisav, et ära hoida ohtlike toodete, eriti ohtlike mänguasjade jõudmist tarbijateni; kutsub USAd ja ELi liikmesriike tagama tooteohutusseaduste ning eeskätt mänguasjade ohutuse seaduste ranget jõustamist ning tugevamat riiklikku kontrolli; rõhutab vajadust tiheda ELi–USA koostöö järele, tagamaks, et Hiina ja teised kolmandad riigid tõstaksid oma tootestandardeid, nii et need vastaksid ELi/USA ohutusnõuetele, eriti mänguasjade osas;

21.  märgib, et ohutu kaubandus on järjest rohkem integreeritud maailmamajanduses eriti tähtis; nõuab tungivalt, et komisjon jätkaks pingutusi tagamaks, et USA määrus, mis näeb ette läbi valgustada 100% USAsse sissetulevast kaubast, muudetaks koostööpõhiseks, mis põhineks „volitatud ettevõtjate” ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni turvastandardite (C-TPAT (Customs-Trade Partnership against Terrorism), SAFE võrgustik) vastastikusel tunnustamisel, ning palub komisjonil toetada strateegiat, milles tunnustatakse Euroopa laevaomanike ja -agentide tähtsat rolli üle maailma; kutsub komisjoni üles hindama, milline võiks olla USAsse saabuvate merekonteinerite 100%lise läbivalgustamise meetme võimalik maksumus ettevõtjatele ja ELi majandusele ning milline võiks olla selle võimalik mõju tolli tegevusele;

22.  kutsub komisjoni üles pidama Atlandi-ülese majandusnõukogu raames võimaluse korral läbirääkimisi ühiste ülemaailmsete standardite küsimuses; on veendunud, et ühiste autoohutusstandardite (ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni üldine tehniline eeskiri) jõustamine aitaks märgatavalt vähendada kulusid autotööstuses, mis on nii ELis kui ka USAs peamine tööandja;

23.  kutsub komisjoni üles jätkama pingutusi kolmanda poole kohustusliku katsetamise alla kuuluvate toodete vastavusdeklaratsioonide tunnustamise korra vastuvõtmise nimel, eriti info- ja sidetehnoloogia ning elektriseadmete osas;

24.  toetab jätkuvalt komisjoni pingutusi kokkuleppe saavutamiseks imporditud toodete märgistamise kohta nii Briti kui ka meetermõõdustikus ning toonitab, et on vaja, et USA aktsepteeriks rahvusvaheliste standardite alusel kokkulepitud mõõtühikuid, eriti ainult meetermõõdustikus märgistatud tooteid; on seisukohal, et need pingutused suurendavad Euroopa, USA ja kolmandate riikide ettevõtete mastaabisäästu ning et nendest on eriti kasu VKEdel;

25.  toetab komisjoni pingutusi läbirääkimistel vastastikuse tunnustamise lepingute üle, et vähendada turutõkkeid; usub, et vastastikuse tunnustamise lepingud on kasulikud mõlemale poolele, sest luuakse prognoositavam ja ühtsem regulatiivkeskkond;

26.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles tugevdama koostööd ELi ja USA vahel kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise üldise harmoneeritud süsteemi (GHS) raames seoses ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogus kokkulepitud rahvusvaheliste kriteeriumide rakendamisega; on arvamusel, et süsteemi oluline eesmärk on soodustada kaubandust, ning nõuab seetõttu tungivalt, et GHSi rakendataks samal ajal ja ühtemoodi ELis ja USAs;

Põllumajandusküsimused

27.  nõuab kiiret lahendust seoses käimasolevate aruteludega, mis puudutavad haigusetekitajate vähendamise eesmärgil töödeldud linnuliha USAst ELi importimise keeldu; tunnistab vajadust nõuetekohaste teadusuuringute tulemuste järele, milles on võetud arvesse tarbijate kaitset ja teavitamist;

28.  usub, et ühenduse otsus keelata hormoonidega töödeldud veiseliha import on teadusuuringutega täiesti põhjendatud, ning kutsub USAd üles viivitamatult kõrvaldama Euroopa toodetele kehtestatud sanktsioonid;

29.  rõhutab, kui olulised on ettevaatuspõhimõttele vastav ühtne loa väljastamise kord GMOsid sisaldavate toiduainete ja sööda kohta ning GMOde märgistamine ja jälgitavus, et tarbijad saaksid teha teadliku valiku;

30.  nõuab dialoogi põllumajandusturgudel ilmnevate muutuste teemal, rõhutades hindade kõikumist, USA põllumajandusseadust, tsüklilisust mittearvestavaid makseid, maaelu arengu järjest suuremat tähtsust ja nõuetele vastavuse meedet;

Koostöö energia-, tööstus- ja teaduspoliitika alal

31.  nõuab strateegilise Atlandi-ülese koostöö kiirendamist energia-, tööstus- ja teaduspoliitika alal; rõhutab energiaküsimuse tähtsust, energiaallikate ja varustusmarsruutide mitmekesistamise toetamist, turvalise energia ja infrastruktuuri tagamist, turupõhise energiakindluspoliitika edendamist, puhtamasse energiasse investeerimise kiirendamist ning fossiilenergiaallikate tõhusamat kasutamist;

32.  rõhutab vajadust tugevdatud ELi–USA regulatiiv- ja teaduskoostöö järele biokütuste ja biomassi valdkonnas, millega edendataks ühiselt alternatiivsete ja jätkusuutlike kütuseallikate kasutamist transpordisektoris; toetab Atlandi-ülest majandusnõukogu tema töö jätkamisel, et määratleda ühised biokütusestandardid Brasiiliaga; juhib siiski tähelepanu põhiküsimusele, mis puudutab teravat pinget biokütustest/biomassist energia tootmise ja toiduainete tootmise vahel ning seetõttu ka toiduainetega kindlustatust;

WTO, Doha arengukava

33.  kutsub komisjoni tegema tööd, et tagada, et Atlandi-ülene majandusnõukogu aitab kaasa Doha arengukava edukale lõpuleviimisele; on seisukohal, et ELi ja USA valitsev seisund maailma kaubanduses (praegu 60 % kogukaubandusest) on maailma kaubandussüsteemi ja selle ühise raamistiku mõttes positiivne;

34.  soovitab komisjonil hinnata, kas kahepoolsete kaubandusvaidluste lahendamise menetlus võiks muutuda Atlandi-ülese majandusnõukogu jaoks huvipakkuvaks teemaks; märgib sellega seoses, et kuigi kaubandusvaidlused puudutavad ainult 2 % ELi ja USA vahelisest kaubandusest, on mõned nendest vaidlustest väga lõhestavad ja kallid;

35.  soovitab komisjonil arutada Atlandi-ülese majandusnõukoguga, kuidas leida suuremat sidusust kahepoolsete kaubanduslepingute ja WTO mitmepoolsete eeskirjade vahel, et tagada kõigile harmoonilisem ja lihtsam rahvusvaheline kaubandussüsteem; nõuab tungivalt, et komisjon arutaks, mil määral EL ja USA saaksid nn pehmeid majandusküsimusi (näiteks kaubandus ja keskkond, kaubandus ja sotsiaalsed standardid, kaubandus ja tööõigus) kajastavate kahepoolsete lepingute sõlmimisel kolmandate riikidega neid lepinguid ühtlustada;

36.  rõhutab, et WTO Doha leping peab sisaldama kokkulepet intellektuaalomandi kohta, mis hõlmab tähtsate kriteeriumidena geograafilisi tähiseid ja kaubandusega mitteseotud probleemide tunnustamist;

37.  on seisukohal, et kui Doha arengukava ei valmi selle aasta lõpuks, võiks ülemaailmse majanduskasvu jätkuvaks tagamiseks ülitähtsaks osutuda mittetariifsete tõkete järkjärgulise kõrvaldamise eesmärgil tehtava regulatiivkoostöö Atlandi-ülene turumudel;

38.  kutsub komisjoni üles maailma kaubandusläbirääkimiste jaoks viivitamata välja töötama kõikehõlmavat lähenemisviisi kaubandusega mitteseotud probleemide kohta Euroopas, eriti geograafiliste tähiste tunnustamise ja kaitse küsimuse, loomade heaolu ning imporditud loomsete ja taimsete saaduste seisundi kohta, et ära hoida ebaaus konkurents Euroopa tootjate suhtes;

39.  palub komisjonil nõuda, et Atlandi-ülene majandusnõukogu avaldaks arenguaruande intellektuaalomandi õiguste jõustamise alase koostöötegevuse kohta, andes sealhulgas teada oma tulevastest sammudest, et tugevdada koostööd võltsimise ja piraatluse vastases võitluses; nõuab selget kava, et määratleda püüdlused, mis soodustaksid rahvusvahelise patendiõiguse vastastikust tunnustamist; nõuab, et Atlandi-ülene majandusnõukogu toetaks TRIPS lepingu tulemusi nendele riikidele, kellel ei ole farmaatsiatoodete tootmise võimsusi;

Regionaalareng

40.  rõhutab positiivset mõju, mida Atlandi-ülese majandusintegratsiooni edasised edusammud jätkusuutlikule regionaalarengule tõenäoliselt omavad, ning on arvamusel, et need edusammud aitavad kaasa meie pingutustele Lissaboni strateegia rakendamisel ning sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse poole liikumisel; palub sellega seoses vastutavatel ELi organitel tagada, et need edusammud toetaksid kõigi ELi territooriumide harmoonilist ja tasakaalustatud arengut, ning võtta arvesse Euroopa põhimõtet tagada üldhuviteenustele üleüldine juurdepääs;

41.  märgib, et Atlandi-ülene majandusnõukogu on alustanud kaudselt arutelusid kolmandaid riike puudutavate küsimuste üle; teeb ettepaneku formuleerida ühtne lähenemisviis teatud kolmandaid riike puudutavate konkreetsete küsimustega tegelemiseks;

42.  on sellega seoses arvamusel, et on aeg hakata formuleerima ühist lähenemisviisi julgeolekustrateegia kohta Atlandi ookeani mõlemal poolel, ning seda mitte ainult NATO enda strateegiakontseptsiooni muutmise valguses;

Atlandi-ülese õigusloojate dialoogi tulevikuteemad

43.  kutsub Atlandi-ülest õigusloojate dialoogi võtma oma järgmiste kohtumiste päevakorda arutelusid USA määruse kohta, mis käsitleb kauba läbivalgustamist, tagamaks, et Euroopa Parlamendi ja USA Kongressi vahel saavutatakse selles küsimuses suurem vastastikune mõistmine; rõhutab ka vajadust arutada Atlandi-ülese õigusloojate dialoogi raames WTO Doha arengukava järgset tegevust ning inimõigusi, keskkonda ja sotsiaalseid õigusi puudutavaid sätteid kahepoolsetes kaubanduslepingutes, võttes muu hulgas eeskujuks hiljutise USA–Peruu kahepoolse lepingu, mis sisaldab üksikasjalikke ja jõustatavaid sätteid töönormide kohta;

44.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika