Rezolūcijas priekšlikums - B6-0210/2008Rezolūcijas priekšlikums
B6-0210/2008

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

28.4.2008

Noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Malcolm Harbour, Alexander Radwan, Robert Sturdy, James Elles, Andreas Schwab un Urszula Gacek
PPE-DE grupas vārdā
par Transatlantisko ekonomikas padomi

Procedūra : 2008/2527(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0210/2008
Iesniegtie teksti :
B6-0210/2008
Pieņemtie teksti :

B6‑0210/2008

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Transatlantisko ekonomikas padomi

Eiropas Parlaments,

–  jo īpaši ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa rezolūciju par transatlantiskajām attiecībām un 2006. gada 1. jūnija rezolūcijas par http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0239+0+DOC+XML+V0//LV&language=LVES un ASV ekonomiskajām attiecībām un par http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0238+0+DOC+XML+V0//LV&language=LVES un ASV Transatlantisko partnerattiecību nolīgumu,

–  ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 26. septembra rezolūciju par izstrādājumu, jo īpaši rotaļlietu, drošumu,

–  ņemot vērā ES un ASV 2007. gada 30. aprīlī Vašingtonā notikušās augstākā līmeņa sanāksmes rezultātus un jo īpaši Pamatdokumentu transatlantiskās ekonomiskās integrācijas veicināšanai starp Eiropas Savienību un ASV,

–  ņemot vērā kopīgo paziņojumu un progresa ziņojumu, ko pieņēma pirmajā Transatlantiskās ekonomikas padomes sanāksmē 2007. gada 9. novembrī,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  tā kā Eiropas Parlaments un ASV Kongress ir nepārtraukti atbalstījuši vajadzību līdz 2015. gadam izveidot transatlantisko tirgu;

1.  uzsver, ka ciešas transatlantiskās partnerattiecības ir galvenais veids, kā izmantot globalizāciju, lai aizstāvētu kopīgas vērtības un pasaulē panāktu taisnīgu politisko un ekonomisko kārtību; atkārtoti pauž uzskatu, ka darbotiesspējīgs un konkurētspējīgs transatlantiskais tirgus ir pamats, uz kura stingri balstīt transatlantiskās attiecības, lai ES un ASV varētu kopīgi risināt pasaules līmeņa politiskos un ekonomiskos uzdevumus;

2.  stingri atbalsta transatlantiskās ekonomikas integrācijas pastiprināšanu, kas aizsākās ES un ASV 2007. gada augstākā līmeņa sanāksmē, kurā pieņēma Pamatdokumentu transatlantiskās ekonomiskās integrācijas veicināšanai starp Eiropas Savienību un ASV un izveidoja Transatlantiskās ekonomikas padomi (TEP) ar uzdevumu pārskatīt un paātrināt pamatdokumentā paredzētos pasākumus;

3.  pauž vajadzību izstrādāt plašai apritei paredzētu īsu dokumentu, kurā noteikti galvenie iemesli, kādēļ pēc iespējas ātrāk ir jāizveido transatlantiskais tirgus, minot veidus, kā to efektīvi īstenot;

4.  atzinīgi vērtē faktu, ka Komisija pēc Eiropas Parlamenta ieteikuma ir nolēmusi veikt pētījumu par šķēršļiem, kas jāpārvar, lai izveidotu transatlantisko tirgu; uzskata, ka šis dokuments ir plaši jāizplata abos Atlantijas okeāna krastos; mudina īstenot detalizētākus turpmākos pasākumus, kuros ASV pusei vajadzētu finansiāli piedalīties;

5.  uzskata, ka abām administrācijām līdz 2009. gada ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmei ir jāizstrādā detalizēts ceļvedis, norādot, kā nozari pa nozarei ir jāīsteno ilgtermiņa saistības, lai izveidotu transatlantisko tirgu; uzskata, ka tam ir jābūt trīsgadu caurviju programmas veidā, t.i., no 2009. gada līdz 2012. gadam, kā beidzamo norādot 2015. gadu;

6.  pauž atzinību par TEP līdz šim gūtajiem panākumiem, uzņemoties politisko atbildību par prioritāšu noteikšanu un augsnes sagatavošanu nolīgumiem, ar kuriem atceltu tirdzniecības un ieguldījumu šķēršļus un veicinātu konkurenci transatlantiskajā tirgū;

7.  uzskata, ka kopš TEP izveides gūtie panākumi rāda, ka transatlantisko tirgu nevar izveidot tikai ar administratīvu darbu un ka šā mērķa sasniegšanai ir vajadzīga stingra un pastāvīga politiskā vadība; mudina TEP turpināt apņēmīgi rīkoties;

8.  uzsver steidzamu vajadzību saglabāt šā procesa nepārtrauktību 2008. un 2009. vēlēšanu gados, nodrošinot, ka abas puses turpina ātri virzīties uz kopīgu mērķu sasniegšanu un abu pušu amatpersonas paliek uzticīgas galamērķim;

9.  vērš uzmanību uz ASV Kongresa un Eiropas Parlamenta izšķirošo lomu procesa nepārtrauktības nodrošināšanā un to, ka beztarifa barjeras var atcelt tikai likumdevēji;

10.  tāpēc aicina ES un ASV vadību un TEP līdzpriekšsēdētājus ņemt vērā likumdevēju izšķirošo nozīmi procesa ilgtermiņa rezultātu sasniegšanā un mudina TEP darbā pilnīgi un tieši iesaistīt Transatlantiskā likumdevēju iestāžu dialoga pārstāvjus; tai pat laikā atzīst uzņēmēju un patērētāju nozīmi, paužot viedokli par TEP darbu un sniedzot ekspertu ieguldījumu; tomēr uzskata, ka viņu konsultatīvā loma ir jānodala no ASV Kongresa un Eiropas Parlamenta likumdevēju lomas;

11.  atzīmē Padomdevēju grupas izveidi, kurā ir Transatlantiskā likumdevēju iestāžu dialoga, Transatlantiskā uzņēmējdarbības dialoga un Transatlantiskā patērētāju dialoga pārstāvji; slavē likumdevēju un ieinteresēto pušu ieguldījumu TEP pirmās — 2007. gada novembra — sanāksmes veiksmīgajā iznākumā;

12.  atkārtoti pauž vēlmi pastiprināt abu parlamentu dialogu un tos aicina agrīni iesaistīties jomās, kas jo īpaši attiecas uz jebkādiem turpmākiem noteikumiem, kurus izstrādā pasaules līmeņa pašregulējošās iestādes, lai agrīni risinātu politiskās pārskatatbildības jautājumus;

13.  uzsver, ka TEP 2008. gada pavasara sanāksmes prioritātes ir panākt konkrētus rezultātus jo īpaši tādos jautājumos kā grāmatvedības standarti, vērtspapīru tirdzniecība, pārapdrošināšana, importa drošība, piegādātāju atbilstības deklarācijas un tādu mājputnu imports, kuri apstrādāti, lai samazinātu patogēnu daudzumu; tomēr uzskata, ka ir svarīgi šajā rezolūcijā norādīt vairākus citus saistītus jautājumus, kuri TEP būs jārisina nākotnē;

14.  aicina Komisiju informēt Eiropas Parlamentu par iegūtajiem rezultātiem pētījumā, kas tika uzsākts, lai noskaidrotu labumu, ko sniegs transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu barjeru atcelšana, un ko paredzēts pabeigt 2008. gadā; aicina Komisiju nodrošināt, lai pētījumu par transatlantiskā tirgus īstenošanu rezultātus apspriestu ar attiecīgajam Parlamenta komitejām pirms jebkādu konkrētu secinājumu izdarīšanas ar mērķi sniegt turpmākus ieteikumus TEP;

Finanšu pakalpojumi

15.  atbalsta pieeju, kas izklāstīta Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 1569/2007, ar ko izveido mehānismu, kā nosaka līdzvērtību grāmatvedības standartiem, kurus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/71/EK un 2004/109/EK piemēro trešo valstu vērtspapīru emitenti un ko pēc būtības atbalsta Komisijas 2007. gada 26. septembra vēstule ASV Vērtspapīru un biržu komisijai par „Ierosinātajiem noteikumiem, kas atļautu pieņemt privāto ārvalstu emitentu finanšu pārskatus, kuri izstrādāti atbilstīgi starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, nepieprasot saskaņošanu ar ASV vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem” un Parlamenta rezolūcija šajā pašā jautājumā, kas jo īpaši uzsvēra, ka „Komisijas lēmumam visos gadījumos ES vērtspapīru emitentiem jāparedz tiesības jebkurā trešā valstī izmantot ES pieņemtos IFRS”;

16.  uzskata, ka ASV un ES vērtspapīru tirgu savstarpēja atzīšana būtu nozīmīgs solis uz priekšu, kas uzlabotu transatlantiskā tirgus efektivitāti, sekmējot ES un ASV piekļuvi plašākam un „dziļākam” transatlantiskajam tirgum; tomēr uzsver, ka šāds projekts ir jāīsteno pēc divpusējām sarunām un ka ir jānoslēdz ASV un ES pamatnolīgums, kas pilnībā ņem vērā ES tiesību aktus par finanšu tirgu pārraudzību, kā arī Komisijai nevajadzētu ļaut dalībvalstīm slēgt atsevišķus divpusējus nolīgumus ar ASV, kas varētu traucēt ES pieņemtos līdzvērtīgos konkurences apstākļus;

17.  uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt finansiālo stabilitāti; šajā sakarā atgādina SVF lomu un, ņemot vērā finanšu jomas satricinājumu izceltos trūkumus, uzskata, ka ir ļoti svarīgi stiprināt ASV un ES uzraudzības iestāžu sadarbību;

18.  atzinīgi vērtē Finanšu stabilitātes foruma un SVF pieeju — noteikt vienotu diagnozi finanšu jomas satricinājumiem — un gaida FSF Tirgus un institucionālās sagatavotības darba grupas secinājumus un politikas ieteikumus; tomēr uzskata, ka šiem pasākumiem ir papildinošs raksturs un ar tiem nevajadzētu aizstāt pārdomas un lēmumus par pienācīgiem ES un ASV politikas risinājumiem;

19.  aicina ASV informēt ES par „Bāzeles II” noteikumu īstenošanu ASV; atgādina par koordinētas pieejas nozīmību, izstrādājot starptautiskiem finanšu tirgus dalībniekiem paredzētus vispārējus noteikumus vai tajos izdarot grozījumus; šajā sakarā uzskata, ka ir ļoti svarīgi ASV īstenot „Bāzeles II” noteikumus, lai pasaules līmenī saglabātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus;

EU un ASV tirdzniecība, regulatīva sadarbība

20. uzsver, ka ievesto izstrādājumu drošums jāpadara par Transatlantiskās ekonomikas padomes (TEP) prioritāti; uzskata, ka brīvas tirdzniecības vide gūs iedzīvotāju vispārēju uzticību tikai tad, ja būs ņemta vērā viņu veselība un drošība; ierosina Transatlantiskajai Ekonomikas padomei izstrādāt saistošu sadarbības instrumentu, kas strukturētu un atvieglotu izstrādājumu drošības informācijas apmaiņu, kā arī sadarbības pasākumu kopējās programmas pilnveidošanu; aicina Komisiju un Padomi nostiprināt ES un ASV muitas un tirgus uzraudzības iestāžu sadarbību, lai uz ārējām robežām nodrošinātu atbilstīgu kontroli, kas novērš iespēju, ka līdz patērētājiem nonāk bīstami izstrādājumi, it īpaši bīstamas rotaļlietas; aicina ASV un Eiropas Savienības dalībvalstis nodrošināt, ka stingri tiek īstenoti tiesību akti par izstrādājumu, it īpaši rotaļlietu, drošumu, kā arī pastiprinātas valsts pārbaudes; uzsver, ka ES un ASV ir cieši jāsadarbojas, lai nodrošinātu, ka Ķīna un citas trešās valstis paaugstina savus ražošanas standartus tā, ka tiek ievērotas ES/ASV drošuma prasības, it īpaši attiecībā uz rotaļlietām; 21. atzīmē, ka, pasaules ekonomikai esot tik integrētai kā nekad agrāk, droša tirdzniecība ir īpaši svarīga; mudina Komisiju arī turpmāk censties nodrošināt, ka ASV noteikumi, kas paredz visu Amerikas Savienotajās Valstīs ienākošo konteineru skenēšanu, tiek grozīti, veicinot sadarbību, kuras pamatā ir atzīto komersantu un drošības standartu (C–TPAT partnerība, SAFE sistēma) savstarpēja atzīšana, un aicina Komisiju atbalstīt stratēģiju, kurā atzīta Eiropas kuģu īpašnieku un aģentu svarīgā nozīme pasaules mērogā; aicina Komisiju novērtēt iespējamās izmaksas, ko uzņēmējdarbībai un ES ekonomikai varētu radīt šis pasākums par visu ASV ienākošo jūras kravu konteineru skenēšana, kā arī novērtēt tā iespējamo ietekmi uz muitas darbībām;

22.  aicina Komisiju, ja iespējams, TEP sistēmā risināt sarunas par kopējiem pasaules standartiem; uzskata, ka, ieviešot kopējos automobiļu drošības standartus (ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Vispārējie tehniskie noteikumi), varētu būtiski samazināt izmaksas autotransporta nozarē, kas gan ES, gan ASV nodrošina visvairāk darba vietu;

23.  aicina Komisiju turpināt oficiāli apstiprināt atbilstības deklarāciju savstarpējās atzīšanas procedūras attiecībā uz izstrādājumiem, kuri obligāti ir jāpārbauda trešai personai, it īpaši attiecībā uz informācijas un sakaru tehnoloģijām (IST) un elektroierīcēm;

24.  turpina atbalstīt Komisijas centienus panākt savstarppēju vienošanos par ievestajiem izstrādājumiem, kas jāmarķē gan angļu mērvienību, gan metriskajā sistēmā, un uzstāj, ka Amerikas Savienotajām Valstīm jāpieņem ar starptautiskiem standartiem saskaņota mērvienību sistēma, it īpaši attiecībā uz izstrādājumiem, kas marķēti tikai ar metriskajām vienībām; uzskata, ka šie centieni palielinās apjomradītos ietaupījumus Eiropas, ASV un trešo valstu uzņēmumiem un it īpaši dos labumu MVU;

25.  atbalsta Komisijas centienus risināt sarunas par savstarpējās atzīšanas nolīgumiem, lai samazinātu tirdzniecības šķēršļus; uzskata, ka savstarpējās atzīšanas nolīgumi, radot prognozējamāku un kopēju normatīvo vidi, būs izdevīgi abām pusēm;

26.  aicina Komisiju un Padomi stiprināt ES un ASV sadarbību attiecībā uz vielu un maisījumu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizēto sistēmu (GHS), lai īstenotu starptautisko kritēriju, par kuru ir vienojusies Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomikas un sociālo lietu padome; uzskata, ka svarīgs šīs sistēmas mērķis ir atvieglot tirdzniecību, un tāpēc uzstāj, ka GHS vienlaikus un atbilstīgi ir jāievieš gan ES, gan ASV;

Lauksaimniecība

27.  aicina steidzami rast risinājumu pašreizējām diskusijām par aizliegumu Eiropas Savienībā ievest ASV mājputnus, kuriem ir veikta ārstēšana, lai samazinātu patogēnu daudzumu; atzīst, ka nepieciešams pamatoti zinātniski ieteikumi, kuros ņemti vērā patērētāju aizsardzības un informēšanas aspekti;

28.  uzskata, ka Kopienas lēmums aizliegt ievest gaļu, kas iegūta no liellopiem, kuru audzēšanā izmantoti hormoni, bija pilnībā pamatots ar zinātniskiem pētījumiem, un aicina ASV nekavējoties atcelt sankcijas, kas vērstas pret Eiropas precēm;

29.  uzsver, ka liela nozīme ir vienotajai atļauju piešķiršanas procedūrai, kas izstrādāta saskaņā ar piesardzības principu un attiecas uz visiem ĢMO saturošiem pārtikas produktiem un lopbarībai, un ka svarīga ir marķēšana un izsekojamība, kas patērētājiem dod iespēju izvēlēties, pamatojoties uz informāciju;

30.  aicina risināt dialogu par lauksaimniecības tirgos vērojamām pārmaiņām, uzsverot cenu svārstības, ASV Lauksaimniecības likumu, necikliskos maksājumus, lauku attīstības aizvien lielāko nozīmi un savstarpējās atbilstības instrumentu;

Sadarbība enerģētikas, rūpniecības un zinātnes politikā

31.  aicina paplašināt stratēģisko transatlantisko sadarbību enerģētikas, rūpniecības un zinātnes politikā; uzsver, ka nozīmīgs jautājums ir enerģētika, kas sniegtu atbalstu enerģijas avotu un piegādes maršrutu diversifikācijai, nodrošinātu drošu enerģētiku un infrastruktūru, veicinātu energoapgādes drošības politikas virzienus, kas pamatojas uz tirgus situāciju, un palielinātu ieguldījumus fosilo enerģijas avotu tīrākā un efektīvākā izmantošanā;

32.  uzsver, ka jāuzlabo ES un ASV regulatīvā un zinātniskā sadarbība biodegvielas un biomasas degvielas jomā, kopīgi veicinot alternatīvus un ilgtspējīgus degvielas avotus transporta nozarei; mudina TEP turpināt darbu, lai ar Brazīliju noteiktu kopējus biodegvielas standartus; norāda, ka tomēr galvenā problēma ir pretruna starp biodegvielas, biomasas (enerģētiskās) ražošanu un pārtikas produktu ražošanu, kas līdz ar to skar arī pārtikas nodrošinājumu;

PTO, Dohas attīstības programma

33.  aicina Komisiju rīkoties, lai nodrošinātu, ka TEP palīdz panākt Dohas attīstības programmas sekmīgu noslēgšanu; atgādina, ka ES un ASV dominējošais stāvoklis pasaules tirdzniecībā (pašreiz 60% no kopējā apjoma) ir pasaules tirdzniecības sistēmu un tās kopējo pamatu veicinošs faktors;

34.  iesaka Komisijai izvērtēt, vai divpusējā tirdzniecības strīdu izšķiršanas procedūra nevarētu būt temats, kas interesē TEP; šajā sakarā atzīmē, ka, kaut gan tikai apmēram 2% no ES un ASV tirdzniecības darījumiem ir saistīti ar tirdzniecības strīdiem, daži šie strīdi ir ļoti graujoši un dārgi;

35.  iesaka Komisijai Transatlantiskajā ekonomikas padomē apspriest, kā var panākt saskaņotākus divpusējos tirdzniecības nolīgumus un PTO daudzpusējos noteikumus, lai visām pusēm garantētu harmoniskāku un vienkāršāku starptautiskās tirdzniecības sistēmu; mudina Komisiju apspriest, kā ES un ASV var sasniegt lielāku atbilstību, parakstot ar trešām valstīm divpusējos nolīgumus par tā sauktajiem nemateriālajiem ekonomikas tematiem, piemēram, tirdzniecība un vide, tirdzniecība un sociālie standarti, kā arī tirdzniecība un darba tiesību aktiem;

36.  uzsver, ka PTO Dohas nolīgumā jāiekļauj nolīgums par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas attiektos uz tādiem svarīgiem kritērijiem kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nekomerciālo interešu atzīšana;

37.  uzskata, ka gadījumā, ja līdz šā gada beigām Dohas attīstības programma nav izpildīta, tad pasaules ekonomikas izaugsmes turpināšanai būtiski svarīgs virzītājspēks varētu būt transatlantiskā tirgus modelis, kura mērķis ir regulatīva sadarbība beztarifu barjeru pakāpeniskai atcelšanai;

38.  aicina Komisiju kā steidzamu jautājumu izstrādāt visaptverošu pieeju par Eiropas nekomerciālām interesēm pasaules tirdzniecības sarunās, it īpaši attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu atzīšanu un aizsardzību, dzīvnieku labturību, kā arī ievesto dzīvnieku veselības stāvokli un ievesto augu produktu kondīciju, lai tādējādi novērstu negodīgu, pret Eiropas ražotājiem vērstu konkurenci;

39.  aicina Komisiju pieprasīt, lai TEP izstrādā progresa ziņojumu par sadarbības pasākumiem intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanas jomā, tostarp paziņojumu par turpmāko rīcību, lai ciešāk sadarbotos preču viltošanas un pirātisma apkarošanā; prasa izstrādāt skaidru plānu, lai noteiktu, kā atvieglot patentu tiesību starptautisko savstarpējo atzīšanu; prasa, lai TEP atbalsta priekšlikumu, ka valstis, kam nav farmaceitisko produktu ražošanas jaudu, gūtu labumu no Nolīguma par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem;

Reģionālā attīstība

40.  uzsver, ka, iespējams, turpmākie transatlantiskās ekonomiskās integrācijas sasniegumi pozitīvi ietekmēs ilgstpējīgu reģionālo attīstību, un uzskata, ka šie sasniegumi sekmēs mūsu centienus īstenot Lisabonas stratēģiju un panākt sociālo, ekonomikas un teritoriālo kohēziju; šajā sakarā aicina par šo virzību atbildīgās ES iestādes nodrošināt, ka šis progress veicina harmonisku un līdzsvarotu visu ES teritoriju attīstību, un ņemt vērā Eiropas principu, ka vispārējas nozīmes pakalpojumi ir pieejami visiem iedzīvotājiem;

41.  atzīmē, ka TEP ir sākusi netieši apspriest jautājumus par trešām valstīm; ierosina, ka jānoformulē kopēja pieeja, kā risināt konkrētus jautājumus attiecībā uz atsevišķām trešām valstīm;

42.  šajā sakarā uzskata, ka ir laiks abās Atlantijas okeāna pusēs sākt izstrādāt kopēju pieeju par drošības stratēģiju, it īpaši ņemot vērā, ka NATO pārskata savu stratēģisko koncepciju;

Turpmākā TLD programma

43.  aicina Transatlantiskā likumdevēju dialoga (TLD) gaidāmo sanāksmju darba kārtībās iekļaut diskusiju par ASV ienākošo kravu skenēšanas noteikumiem, nodrošinot, ka starp EP un ASV Kongresu veidojas lielāka savstarpēja šā jautājuma izpratne; uzsver arī, ka Transatlantiskajā likumdevēju dialogā par PTO jāatspoguļo darbība pēc Dohas programmas un jāapspriež cilvēktiesību, vides un sociālo tiesību klauzulas divpusējos tirdzniecības nolīgumos, izdarot secinājumus, cita starpā, no nesenā ASV divpusējā nolīguma ar Peru, kurā ir sīki izklāstīti un izpildāmi noteikumi par darba standartiem;

44.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.