Návrh uznesenia - B6-0211/2008Návrh uznesenia
B6-0211/2008

NÁVRH UZNESENIA,

29.4.2008

ktorý na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Adam Bielan a Dariusz Maciej Grabowski
v mene skupiny UEN,
o Transatlantickej hospodárskej rade

Postup : 2008/2527(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0211/2008
Predkladané texty :
B6-0211/2008
Prijaté texty :

B6‑0211/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o Transatlantickej hospodárskej rade

Európsky parlament,

–  so zreteľom najmä na uznesenie z 25. apríla 2007 o transatlantických vzťahoch a na uznesenia z 1. júna 2006 o hospodárskych vzťahoch medzi EÚ a USA a o dohode o transatlantickom partnerstve medzi EÚ a USA,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. septembra 2007o bezpečnosti výrobkov a najmä hračiek,

–  so zreteľom na výsledok samitu EÚ – USA, ktorý sa konal 30. apríla 2007 vo Washingtone, a najmä na rámec na podporu transatlantickej hospodárskej integrácie medzi Európskou úniou a USA,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie a správu o pokroku, ktoré sa prijali na prvom zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady dňa 9. novembra 2007,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európsky parlament a Kongres USA vytrvalo obhajujú dobudovanie transatlantického trhu do roku 2015,

1.  zdôrazňuje, že úzke transatlantické partnerstvo predstavuje hlavný nástroj na usmerňovanie globalizácie v záujme spoločných hodnôt a smerom k spravodlivému politickému a hospodárskemu globálnemu systému; pripomína svoj názor, že fungujúci a konkurencieschopný transatlantický trh predstavuje základ na pevné ukotvenie transatlantického partnerstva, ktorý umožní EÚ a USA spoločne reagovať na globálne a hospodárske výzvy;

2.  vyjadruje silnú podporu procesu upevňovania transatlantickej hospodárskej integrácie iniciovanému na samite EÚ – USA v roku 2007 prostredníctvom prijatia rámca na podporu transatlantickej hospodárskej integrácie medzi EÚ a USA a prostredníctvom vytvorenia Transatlantickej hospodárskej rady (THR), ktorá má kontrolovať a napomáhať ciele vymedzené v tomto rámci;

3.  považuje za potrebné vypracovať krátky dokument, ktorý by sa rozšíril v značnom rozsahu a ktorý by uviedol rozumné dôvody na čo najskoršie dobudovanie transatlantického trhu spolu so spôsobmi, ako by sa dobudovanie malo účinne realizovať;

4.  víta skutočnosť, že Komisia na odporúčanie Európskeho parlamentu rozhodla o vypracovaní štúdie o tom, ktoré prekážky treba odstrániť s cieľom dobudovať transatlantický trh; verí, že tento dokument sa v značnom rozsahu rozšíri na oboch stranách Atlantiku; naliehavo žiada, aby sa na základe podrobného preskúmania uskutočnili následné opatrenia, ktoré by mali finančne podporiť príspevky so strany USA;

5.  zastáva názor, že obe administratívy by mali do uskutočnenia samitu EÚ – USA v roku 2009 vypracovať podrobný plán, ktorý by uviedol, akým spôsobom sa dosiahne dlhodobý záväzok dobudovania transatlantického trhu podľa jednotlivých odvetví; domnieva sa, že tento plán by mal mať formu priebežného programu na tri roky dopredu, t. j. mal by sa uplatňovať od  roku 2009 do roku 2012, pričom jeho konečný dátum je stanovený na rok 2015;

6.  oceňuje pokrok, ktorý doposiaľ dosiahla THR pri preberaní politickej zodpovednosti za určovanie priorít a za prípravu dohôd o odstránení prekážok pre obchod a investície a o podpore konkurencieschopnosti na transatlantickom trhu;

7.  zastáva názor, že výsledky dosiahnuté THR od jej založenia naznačujú, že transatlantický trh nemožno vytvoriť len na základe administratívnej práce, ale že dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje silné a vytrvalé politické usmernenie; povzbudzuje THR, aby s odhodlaním pokračovala vo svojom úsilí;

8.  zdôrazňuje naliehavú potrebu udržať dynamiku tohto procesu počas volebných rokov 2008 a 2009 a zabezpečiť, aby obaja partneri rýchle napredovali k naplneniu spoločných cieľov a aby sa ich vykonávatelia na oboch stranách naďalej usilovali o dosiahnutie konečného cieľa;

9.  upozorňuje, že hlavnú úlohu pri podpore tejto dynamiky zohráva Kongres USA a Európsky parlament a že všetky netarifné prekážky môžu odstrániť jedine zákonodarcovia;

10.  vyzýva preto vedenie EÚ a USA a spolupredsedov THR, aby zohľadnili túto zásadnú úlohu zákonodarcov pre dlhodobý úspech procesu a dôrazne ich žiada, aby do práce THR plne a priamo zapojili zástupcov Transatlantického dialógu zákonodarcov; uznáva tiež význam zúčastnených strán, obchodných spoločností a spotrebiteľov, pri poskytovaní úvah o práci THR a odborných informácií pre prácu THR; zastáva však názor, že ich konzultačnú úlohu je potrebné odlíšiť od legislatívnej úlohy Kongresu USA a Európskeho parlamentu;

11.  berie na vedomie zriadenie skupiny poradcov, ktorej členmi sú zástupcovia Transatlantického dialógu zákonodarcov, Transatlantického obchodného dialógu a Transatlantického spotrebiteľského dialógu; chváli prispenie zákonodarcov a zúčastnených strán k úspechu prvého zasadnutia THR v novembri 2007;

12.  opätovne pripomína svoje odhodlanie posilniť dialóg medzi oboma parlamentmi a vyzýva na včasné zapojenie sa, najmä pokiaľ ide o akékoľvek budúce pravidlá vyvinuté globálnymi samoregulačnými orgánmi, s cieľom riešiť v počiatočnom štádiu otázky politickej zodpovednosti;

13.  zdôrazňuje, že dosiahnutie konkrétneho pokroku najmä v oblasti účtovných noriem, obchodovania s cennými papiermi, zaisťovania, bezpečnosti dovozu, vyhlásenia dodávateľa o zhode a v oblasti dovozu hydiny ošetrenej na redukciu prítomnosti patogénov, je prioritou jarného zasadnutia Transatlantickej hospodárskej rady v roku 2008; pokladá však za dôležité upozorniť v tomto uznesení na niekoľko iných významných otázok, ktoré je potrebné v rámci THR v budúcnosti riešiť;

14.  vyzýva Komisiu, aby Parlament informovala o výsledkoch začatej štúdie, ktorá má zistiť prínos odstránenia bariér pre transatlantický obchod a investovanie a ktorá sa má ukončiť v roku 2008; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že výsledok štúdie o realizácii transatlantického trhu sa s príslušnými výbormi Parlamentu prediskutuje skôr, ako sa vypracujú osobitné závery pre budúce odporúčania Transatlantickej hospodárskej rade;

Finančné služby

15.  podporuje prístup naznačený v Nariadení Komisie (ES) č. 1569/2007 z  21. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus určovania rovnocennosti účtovných štandardov uplatňovaných emitentmi cenných papierov tretích krajín podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES, a v zmysle listu Komisie adresovaného Úradu pre reguláciu akciových trhov Spojených štátov (SEC – Securities and Exchange Commission) z 26. septembra 2007 týkajúceho sa navrhovaných pravidiel prijatia finančných výkazov zahraničných súkromných emitentov predložených v súlade s medzinárodnými normami pre finančné výkazníctvo bez toho, aby sa prispôsobovali americkým zásadám GAAP, ako aj v svojom uznesení o rovnakej otázke, v ktorom predovšetkým zdôrazňuje, že „Rozhodnutie Komisie bude musieť v každom prípade zahŕňať právo emitentov EÚ používať v ktorejkoľvek tretej krajine IFRS schválené EÚ“[1];

16.  je presvedčený o tom, že vzájomné uznávanie trhov s cennými papiermi medzi USA a EÚ by bolo významným pokrokom, ktorý by zlepšil efektívnosť transatlantického trhu uľahčením prístupu EÚ a USA k širšiemu a rozsiahlejšiemu transatlantickému trhu; zdôrazňuje však, že takýto projekt musí byť výsledkom dvojstrannej dohody a že by sa mala uzavrieť rámcová dohoda medzi USA a EÚ, ktorá bude plne zohľadňovať právne predpisy EÚ o dohľade nad finančnými trhmi, a že Komisia by nemala dovoliť uzatváranie dvojstranných dohôd medzi členskými štátmi a USA, keďže by to mohlo ohroziť rovnaké podmienky prijaté v EÚ;

17.  zdôrazňuje, že zabezpečenie finančnej stability je nanajvýš dôležité; pripomína v tejto súvislosti úlohu MMF a so zreteľom na nedostatky, ktoré sa prejavili po finančných otrasoch, je presvedčený o tom, že posilnenie spolupráce medzi dozornými orgánmi v USA a EÚ je mimoriadne dôležité;

18.  víta prístup Fóra finančnej stability (FSF) a MMF zameraný na zistenie spoločnej diagnózy finančných otrasov a očakáva závery i politické odporúčania pracovnej skupiny FSF pre odolnosť trhu a inštitúcií; zastáva však názor, že takáto práca by mala mať iba doplnkový charakter a nemala by nahrádzať úvahy a rozhodnutia o vhodných reakciách politík EÚ a USA;

19.  vyzýva USA, aby informovali EÚ o pokroku v uplatňovaní rámca Bazilej II v USA; pripomína význam koordinovaného prístupu pri tvorbe alebo úprave celosvetových pravidiel pre aktérov na finančných trhoch na medzinárodnom poli; v tejto súvislosti je presvedčený, že uplatňovanie rámca Bazilej II v USA je nevyhnutné na zachovanie rovnakých podmienok pre všetky subjekty na celom svete;

Obchod medzi EÚ a USA, spolupráca v oblasti regulácie

20.  zdôrazňuje, že aj bezpečnosť dovážaných výrobkov by mala patriť medzi priority THR; zastáva názor, že obyvateľstvo podporí všeobecnú dôveru v otvorené obchodné prostredie len vtedy, keď sa bude rešpektovať jeho zdravie a bezpečnosť; navrhuje, aby THR vypracovala záväzný nástroj spolupráce, ktorý by riadil a uľahčoval výmenu informácií o bezpečnosti výrobkov a prípravu spoločného programu spolupráce; vyzýva Komisiu a Radu, aby prehĺbili spoluprácu medzi colnými orgánmi a orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad trhom EÚ a USA na zabezpečenie adekvátnych kontrol na vonkajších hraniciach s cieľom zabrániť tomu, aby sa nebezpečné výrobky, najmä nebezpečné hračky, dostali do rúk spotrebiteľom; vyzýva USA a členské štáty EÚ, aby zabezpečili dôsledné presadzovanie právnych predpisov o bezpečnosti výrobkov, najmä hračiek, a prísnejšie vnútroštátne kontroly; podčiarkuje potrebu úzkej spolupráce EÚ a USA na zabezpečenie toho, aby Čína a ďalšie tretie krajiny sprísnili výrobné normy s cieľom splniť bezpečnostné požiadavky EÚ a USA, najmä čo sa týka hračiek;

21.  konštatuje, že bezpečný obchod má v čoraz integrovanejšom celosvetovom hospodárstve mimoriadny význam; nalieha na Komisiu, aby pokračovala v úsilí o zabezpečenie, aby došlo k zmene právnej úpravy USA týkajúcej sa skenovania všetkého prichádzajúceho tovaru na spoluprácu založenú na vzájomnom uznávaní „schválených hospodárskych subjektov“ a bezpečnostných noriem Svetovej colnej organizácie (C-TPAT, rámec SAFE) a vyzýva Komisiu, aby podporila stratégiu, ktorá bude zohľadňovať významnú úlohu európskych majiteľov plavidiel a ich zástupcov v celosvetovom meradle; vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila potenciálne náklady na opatrenie týkajúce sa skenovania všetkých kontajnerov prichádzajúcich do USA po mori, ktoré vzniknú podnikom a hospodárstvu EÚ, ako aj jeho možný vplyv na colné operácie;

22.  vyzýva Komisiu, aby v rámci THR dohodla, pokiaľ to bude možné, spoločné celosvetové normy; je presvedčený, že presadzovanie spoločných automobilových bezpečnostných noriem (Globálny technický predpis EHK OSN) by výrazne znížilo náklady automobilového priemyslu, ktorý je významným zamestnávateľom v EÚ a USA;

23.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo formálnom prijímaní postupov vzájomného uznávania vyhlásení o zhode výrobkov, ktoré podliehajú povinnému testovaniu tretích strán, najmä informačných a komunikačných technológií a elektrických zariadení;

24.  naďalej podporuje Komisiu v jej úsilí o dosiahnutie spoločnej dohody, aby sa dovážané výrobky označovali tak v britských jednotkách, ako aj v metrických, a trvá na tom, aby USA súhlasili s používaním merných jednotiek dohodnutých na základe medzinárodných noriem, predovšetkým s označovaním výrobkov iba v metrických jednotkách; domnieva sa, že európske a americké spoločnosti a podniky tretích krajín vďaka tomuto úsiliu zvýšia úspory z masovej výroby a že toto úsilie bude užitočné najmä pre malé a stredné podniky;

25.  podporuje Komisiu v jej úsilí o dosiahnutie dohody o vzájomnom uznávaní, zameranej na zmenšovanie obchodných prekážok; je presvedčený, že dohody o vzájomnom uznávaní budú užitočné pre obe strany vďaka vytvoreniu predvídateľnejšieho a spoločného regulačného prostredia;

26.  vyzýva Komisiu a Radu, aby posilňovali spoluprácu medzi EÚ a USA na globálnom harmonizovanom systéme klasifikácie a označovania látok a zmesí (GHS) v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných kritérií, ktoré schválila Ekonomická a sociálna rada OSN; domnieva sa, že dôležitým cieľom systému je zjednodušiť obchodovanie, a preto trvá na tom, aby EÚ a USA implementovali GHS v rovnakom čase a vhodným spôsobom;

Poľnohospodárske otázky

27.  požaduje urýchlené riešenie, čo sa týka pokračujúcich rozhovorov o zákaze dovozu hydiny ošetrenej na redukciu prítomnosti patogénov z USA do EÚ; uznáva potrebu riadneho vedeckého odporúčania s osobitným dôrazom na ochranu a informovanosť spotrebiteľa;

28.  je presvedčený, že rozhodnutie Spoločenstva o zákaze dovozu hovädzieho mäsa upravovaného hormónmi je riadne podložené vedeckými štúdiami, a vyzýva USA, aby bezodkladne zrušili sankcie na európsky tovar;

29.  požaduje dialóg o zmenách, ktoré sa objavujú v podmienkach poľnohospodárskych trhov, pričom upozorňuje na kolísanie cien, poľnohospodársky zákon USA, anticyklické platby, rastúci význam rozvoja vidieka a nástroje krížového plnenia;

Spolupráca na politikách v oblasti energetiky, priemyslu a vedy

30.  požaduje zintenzívnenie strategickej transatlantickej spolupráce na politikách v oblasti energetiky, priemyslu a vedy; zdôrazňuje význam energetickej problematiky, podpory diverzifikácie energetických zdrojov a dodávateľských trás, zaistenia bezpečnej energie a infraštruktúry, presadzovania trhovo orientovaných politík energetickej bezpečnosti a urýchlenia investícií do čistejšieho a efektívnejšieho využívania fosílnych zdrojov energie;

31.  uvedomuje si však významný problém napätia medzi biopalivami, výrobou (energie z) biomasy a výrobou potravín, a teda aj potravinovou bezpečnosťou; zdôrazňuje potrebu posilniť regulačnú a vedeckú spoluprácu medzi EÚ a USA v oblasti biopalív a biomasy spoločnou podporou alternatívnych a trvalo udržateľných zdrojov palív pre odvetvie dopravy; vyzýva THR, aby pokračovala vo svojom úsilí o stanovenie spoločných noriem pre biopalivá s Brazíliou;

WTO, rozvojová agenda z Dauhy

32.  vyzýva Komisiu, aby sa usilovala zabezpečiť, že THR prispeje k dosiahnutiu pozitívneho záveru rozvojovej agendy z Dauhy; považuje dominantné postavenie EÚ a USA v svetovom obchode (v súčasnosti 60 % celkového objemu) za prínos pre globálny systém obchodovania a jeho spoločný rámec;

33.  odporúča, aby Komisia zhodnotila, či by sa postup riešenia bilaterálnych obchodných sporov nemohol stať predmetom rokovaní THR; v tejto súvislosti konštatuje, že zatiaľ čo sa obchodné spory týkajú len približne 2 % obchodu medzi EÚ a USA, niektoré z týchto sporov majú výrazné rušivé účinky a sú veľmi nákladné;

34.  odporúča Komisii, aby v rámci THR diskutovala o tom, ako možno docieliť väčšiu súdržnosť medzi bilaterálnymi obchodnými dohodami a multilaterálnymi pravidlami WTO s cieľom zaručiť pre všetkých harmonický a jednoduchší systém medzinárodného obchodu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby prediskutovala možnosti dosiahnutia väčšej zhody medzi EÚ a USA pri podpisovaní bilaterálnych dohôd s tretími krajinami o ekonomických otázkach menšej dôležitosti (tzv. soft economics), ako sú obchod a životné prostredie, obchod a sociálne normy či obchod a pracovné právo;

35.  zdôrazňuje, že súčasťou dohody WTO z Dauhy musí tiež byť dohoda o duševnom vlastníctve, v ktorej budú ako dôležité kritériá zahrnuté zemepisné označenia a uznanie neobchodných záujmov;

36.  domnieva sa, že ak sa rozvojová agenda z Dauhy neuzavrie do konca tohto roka, z hľadiska zabezpečenia trvalého globálneho hospodárskeho rastu by mohol zásadnú úlohu zohrávať model transatlantického trhu, ktorý je zameraný na riešenie otázok regulačnej spolupráce v súvislosti s postupným odstránením netarifných prekážok;

37.  vyzýva Komisiu, aby v rámci svetových obchodných rokovaní bezodkladne stanovila celkový prístup k európskym neobchodným záujmom, najmä k otázke uznania a ochrany zemepisných označení, dobrých životných podmienok zvierat, stavu dovážaných živočíšnych a rastlinných výrobkov, aby sa zabránilo nekalej súťaži vo vzťahu k Európskym výrobcom;

38.  vyzýva Komisiu, aby od požiadala THR o vydanie správy o pokroku dosiahnutom v oblasti spolupráce pri vymáhaní práv duševného vlastníctva, ako aj oznámenia o budúcich krokoch, ktoré sa  podniknú s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti boja proti falšovaniu a pirátstvu; požaduje jasný plán na zistenie toho, aké úsilie je potrebné vynaložiť, aby sa uľahčilo medzinárodné vzájomné uznávanie patentového práva; žiada THR o podporu výsledkov dohody TRIPS pre tie krajiny, ktoré nemajú produkčnú kapacitu pre farmaceutické výrobky;

Regionálny rozvoj

39.  zdôrazňuje, že ďalší pokrok v transatlantickej hospodárskej integrácii bude mať pravdepodobne priaznivý vplyv na trvalo udržateľný regionálny rozvoj, a zastáva názor, že tento pokrok prispeje k nášmu úsiliu uskutočňovať lisabonskú stratégiu a približovať sa k sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti; v tejto súvislosti žiada príslušné orgány EÚ, aby zabezpečili, že tento pokrok prispeje k harmonickému a vyváženému rozvoju všetkých krajín EÚ a zohľadní európsku zásadu univerzálneho prístupu k službám verejného záujmu;

40.  berie na vedomie, že THR začína rokovať o otázkach, ktoré sa nepriamo týkajú tretích krajín; navrhuje, aby sa sformuloval spoločný postoj týkajúci sa osobitných otázok v prípade vybraných tretích krajín;

41.  sa domnieva v tejto súvislosti, že nastal čas, aby sa začal formulovať spoločný postoj k bezpečnostnej stratégii na oboch stranách Atlantického oceána prinajmenšom so zreteľom na prehodnocovanie vlastnej strategickej koncepcie NATO;

Budúca agenda DTZ

42.  vyzýva, aby sa do programu nasledujúcich schôdzí v rámci dialógu transatlantických zákonodarcov zaradila diskusia o nariadení USA o skenovaní nákladného tovaru, čím by sa zabezpečilo väčšie vzájomné porozumenie medzi EP a Kongresom USA v tejto veci; zároveň zdôrazňuje, že v rámci dialógu transatlantických zákonodarcov je potrebné zaoberať sa agendou WTO v období po rokovaniach v Dauhe a diskutovať o doložkách o ľudských právach, environmentálnych a sociálnych právach k dvojstranným obchodným dohodám a poučiť sa pritom okrem iného z najnovšej dvojstrannej dohody USA s Peru, ktorá obsahuje podrobné a vynútiteľné ustanovenia o pracovných normách;

43.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.