Postup : 2008/2527(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0212/2008

Předložené texty :

B6-0212/2008

Rozpravy :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Hlasování :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0192

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 135kWORD 73k
29. 4. 2008
PE401.522v01-00
 
B6‑0212/2008
který na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Erika Mann a Peter Skinner
za skupinu PSE
o Transatlantické hospodářské radě

Usnesení Evropského parlamentu o Transatlantické hospodářské radě 
B6‑0212/2008

Evropský parlament,

–  s ohledem zejména na své usnesení o transatlantických vztazích ze dne 25. dubna 2007 a na svá usnesení ze dne 1. června 2006 o hospodářských vztazích mezi EU a USA a o Dohodě o transatlantickém partnerství mezi EU a USA,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. září 2007 o bezpečnosti výrobků a zejména hraček,

–  s ohledem na výsledek summitu EU a USA konaného ve Washingtonu dne 30. dubna 2007 a zejména na Rámec pro pokročilou transatlantickou hospodářskou integraci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými,

–  s ohledem na společné prohlášení a na zprávu o pokroku, kterou na své první schůzi dne 9. listopadu 2007 přijala Transatlantická hospodářská rada (TEC),

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament i Kongres USA stále zdůrazňují potřebu dokončit do roku 2015 transatlantický trh,

1.  zdůrazňuje, že hlavním nástrojem pro nasměrování globalizace ve prospěch společných hodnot a směrem ke spravedlivému světovému politickému a hospodářskému systému je úzké transatlantické partnerství; znovu opakuje svůj názor, že základním kamenem transatlantického partnerství, které EU a USA umožní společně řešit světové politické a hospodářské otázky, je fungující a konkurenceschopný transatlantický trh;

2.  důrazně podporuje prohlubování transatlantické hospodářské spolupráce, která byla zahájena na summitu EU a USA v roce 2007 přijetím „Rámce pro pokročilou transatlantickou hospodářskou integraci mezi EU a USA“ a vytvořením Transatlantické hospodářské rady (TEC), jež má kontrolovat a podporovat program naznačený v tomto rámci;

3.  oceňuje pokrok, kterého TEC do této chvíle dosáhla v tom, že převzala politickou odpovědnost za stanovení priorit a že usnadňuje uzavírání dohod o odstranění překážek obchodu a investic a dohod o podpoře hospodářské soutěže na transatlantickém trhu;

4.  zastává názor, že výsledky, kterých TEC od svého založení dosáhla, dokazují, že transatlantický trh nemůže být vytvořen pouze na základě administrativní práce, ale že pro dosažení tohoto cíle je zapotřebí silného a nepřetržitého politického vedení; vyzývá TEC, aby ve své práci dále pokračovala;

5.  zdůrazňuje naléhavou potřebu zachovat dynamiku procesu během volebních let 2008 a 2009 a současně zajistit, aby oba partneři nadále pracovali na plnění společných cílů a aby se výkonná moc EU a USA i nadále angažovala za dosažení konečného cíle;

6.  upozorňuje na rozhodující úlohu, kterou při udržování dynamiky procesu hraje Evropský parlament a Kongres USA, a na to, že necelní překážky mohou odstranit pouze zákonodárci;

7.  vyzývá proto představitele EU a USA a spolupředsedy TEC, aby brali v úvahu rozhodující význam zákonodárců pro dlouhodobý úspěch procesu a nabádá je, aby do činnosti TEC plně a přímo zapojili i zástupce transatlantického dialogu zákonodárců; uznává současně význam zúčastněných stran z podnikatelské a spotřebitelské sféry při poskytování ohlasů a odborných podnětů pro práci TEC: zastává však názor, že je třeba jejich poradní funkci odlišit od zákonodárné funkce Kongresu USA a Evropského Parlamentu;

8.  bere na vědomí vytvoření poradní skupiny, kterou tvoří zástupci transatlantického dialogu zákonodárců, transatlantického dialogu podniků a transatlantického dialogu spotřebitelů; chválí podíl zákonodárců a zúčastněných stran na úspěšném konání první schůze TEC v listopadu 2007; vyjadřuje přání, aby pracovní dialog a dialog o životním prostředí hrály v blízké budoucnosti větší úlohu; žádá, aby byli do poradní skupiny zapojeni představitelé transatlantického pracovního dialogu (TALD) a dialogu o životním prostředí;

9.  znovu opakuje, že si přeje posílit dialog mezi oběma parlamenty, a žádá jejich časné zapojení, zejména pokud jde o vytváření budoucích pravidel světovými samoregulačními orgány, aby se již v první fázi zabývaly otázkami politické odpovědnosti;

10.  zdůrazňuje, že prioritami zasedání Transatlantické hospodářské rady na jaře 2008 je dosažení konkrétního pokroku především v oblasti účetních standardů, obchodu s cennými papíry, zajištění, bezpečnosti dovážených výrobků, prohlášení dodavatelů o shodě a v oblasti dovozu drůbeže, která byla ošetřena prostředky k redukci patogenů; považuje nicméně za důležité upozornit v tomto usnesení na několik dalších závažných problémů, kterými se TEC bude muset v budoucnu zabývat;

11.  vyzývá Komisi, aby informovala Parlament o výsledcích studie očekávané v roce 2008, která se zabývá určením přínosů plynoucích z odstranění překážek transatlantického obchodu a investic; vyzývá Komisi, aby zajistila, že o výsledku studií o realizaci transatlantického trhu budou před přijetím jakýchkoli konkrétních závěrů pro budoucí doporučení TEC diskutovat příslušné parlamentní výbory;

Finanční služby

12.  podporuje přístup, jenž byl nastíněn v nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES, a to i v duchu dopisu ze dne 26. září 2007, který zaslala Komise americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) o „Návrhu pravidel pro přijímání účetních závěrek vypracovaných zahraničními soukromými emitenty v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví bez splnění amerických účetních zásad GAAP“, a v jeho usnesení ke stejné problematice, v němž obzvláště zdůrazňuje, že „z rozhodnutí Komise bude v každém případě vyplývat právo emitentů z EU používat v jakékoliv třetí zemi mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), což je postup podporovaný Evropskou unií“;

13.  domnívá se, že vzájemné uznání trhu s cennými papíry mezi USA a EU by vedlo k podstatnému pokroku ve zvyšování efektivity transatlantického trhu, jelikož by usnadnilo přístup EU a USA na transatlantický trh ve všech jeho dimenzích; zdůrazňuje však, že takový projekt musí být výsledkem dvoustranné dohody a že by mělo dojít k uzavření rámcové dohody mezi USA a EU, která bude plně zohledňovat právní předpisy EU o dohledu nad finančními trhy, a že by Komise neměla připustit uzavírání dvoustranných dohod mezi členskými státy a USA, poněvadž by to mohlo ohrozit rovnocenné podmínky nastolené v EU;

14.  podtrhuje, že zásadní význam má zachování finanční stability; v této souvislosti připomíná úlohu MMF a s ohledem na nedostatky, které vyplynuly na povrch v důsledku finančních otřesů, se domnívá, že je mimořádně důležité posílit spolupráci mezi dozorčími orgány v USA a v EU;

15.  vítá přístup Fóra finanční stability (FFS) a MMF, jejichž záměrem je vypracovat společnou „diagnózu“ těchto finančních otřesů, a s napětím očekává závěry a politická doporučení pracovní skupiny FFS pro pružnost trhu a institucí; zastává nicméně názor, že tyto činnosti by měly být pouze doplňkové a neměly by nahradit úvahy a rozhodnutí o vhodných politických reakcích EU a USA;

16.  žádá USA, aby EU průběžně informovaly o pokroku v uplatňování rámcové dohody Basilej II v USA; připomíná význam koordinovaného přístupu při navrhování a úpravě globálních předpisů pro subjekty, jež jsou aktivní na mezinárodních finančních trzích; v tomto ohledu se domnívá, že uplatňování dohody Basilej II v USA je klíčové pro zachování rovnocenných podmínek na celém světě;

17.  vítá práci Kongresu na zavedení právních předpisů pro vytvoření federálního úřadu pro pojišťovací informace v rámci amerického ministerstva financí; domnívá se, že spolu s podrobným programem ministerstva financí USA je to významný krok směrem k vzájemnému uznávání regulačních přístupů k finančním službám na obou stranách Atlantiku; uznává, že je nutno dohodnout se ještě na mnoha otázkách a že hlavním problémem, který je třeba vyřešit je finanční zajištění u zajišťoven; dále se domnívá, že Solvency II bude výrazně posílena užší parlamentní spoluprací;

Obchod mezi EU a USA, spolupráce v oblasti právních předpisů

18.  zdůrazňuje, že bezpečnost dovážených výrobků by se také měla stát prioritou Transatlantické hospodářské rady (TEC); zastává názor, že všeobecnou důvěru v otevřené obchodní prostředí budou občané podporovat pouze tehdy, bude-li respektováno jejich zdraví a bezpečnost; navrhuje, aby TEC pracovala na závazném nástroji spolupráce, který by vytvořil strukturu pro sdílení informací o bezpečnosti výrobků a pro vývoj společného programu spolupráce a usnadnil je; vyzývá Komisi a Radu, aby posílily spolupráci mezi celními orgány a orgány dohledu nad trhem EU a USA s cílem zajistit přiměřenou kontrolu na vnějších hranicích, která zamezí tomu, aby se ke spotřebitelům dostávaly nebezpečné výrobky, zejména nebezpečné hračky; vyzývá USA a členské státy EU, aby zajistily přísné uplatňování právních předpisů týkajících se bezpečnosti výrobků, zejména hraček, a důraznější vnitrostátní kontroly; zdůrazňuje potřebu úzké spolupráce mezi EU a USA při zajištění toho, aby Čína i další třetí země zvýšily své výrobní normy tak, aby splňovaly bezpečnostní normy EU a USA, zejména pokud jde o hračky;

19.  konstatuje, že pro světové hospodářství, které se vyznačuje stále větší soudržností, má zásadní význam spolehlivost obchodu; naléhavě vyzývá Komisi, aby i nadále vyvíjela úsilí o dosažení změny amerických právních předpisů vyžadujících rentgenovou kontrolu všech kontejnerů mířících do Spojených států, která umožní spolupráci založenou na vzájemném uznávání „oprávněných hospodářských subjektů“ a bezpečnostních norem schválených Světovou celní organizací (C-TPAT, systém SAFE), a vyzývá Komisi, aby podpořila strategii uznávající důležitou úlohu Svazu provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství a agentů na celém světě; vyzývá Komisi, aby vyhodnotila možné náklady plynoucí z opatření vyžadujících rentgenovou kontrolu všech kontejnerů mířících do Spojených států námořní cestou pro podniky a hospodářství EU i jeho možný dopad na celní operace;

20.  vyzývá Komisi, aby v rámci TEC, bude-li to uskutečnitelné, jednala o společných celosvětových normách; domnívá se, že prosazování společných bezpečnostních norem pro automobily (celosvětový technický předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů) by výrazně snížilo náklady odvětví automobilového průmyslu, které je významným zaměstanvatelem v EU i USA;

21.  vyzývá Komisi, aby usilovala o formální přijetí postupů pro vzájemné uznávání prohlášení o shodě u výrobků, které podléhají povinnému testování třetí stranou, zejména pokud jde o informační a komunikační technologie a elektrická zařízení;

22.  nadále podporuje úsilí Komise o dosažení společné dohody o dovážených výrobcích, které mají být označovány v imperiálních i metrických jednotkách, a trvá na tom, že je zapotřebí uznávat měrné jednotky dohodnuté v rámci mezinárodních norem, zejména pokud jde o uznávání výrobků označených pouze v metrických jednotkách ze strany USA; domnívá se, že toto úsilí přinese evropským podnikům, podnikům z USA i ze třetích zemí úspory z rozsahu, a bude zejména přínosné pro malé a střední podniky;

23.  podporuje úsilí Komise o vyjednání dohod o vzájemném uznávání s cílem omezit překážky obchodu; je přesvědčen, že dohody o vzájemném uznávání přinesou prospěch oběma stranám, protože vytvoří předvídatelnější a společné právní prostředí;

24.  vyzývá Komisi a Radu, aby posílily spolupráci mezi EU a USA při vytváření globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek a směsí (GHS) v souvislosti s uplatňováním mezinárodních kritérií schválených Hospodářskou a sociální radou OSN; domnívá se, že důležitým záměrem systému je usnadnit obchod, a proto trvá na tom, aby se globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek a směsí současně a kompatibilně provedl v EU i USA;

Otázky zemědělství

25.  vyžaduje, aby bylo bezodkladně nalezeno řešení s ohledem na pokračující diskuse o zákazu dovozu drůbeže, která byla ošetřena prostředky k redukci patogenů, z USA do EU; uznává, že je zapotřebí náležitých vědeckých doporučení, která zohlední aspekty ochrany spotřebitele a informování;

26.  je přesvědčen, že rozhodnutí Společenství zakázat dovoz hormonálně ošetřeného hovězího masa bylo zcela odůvodněné vědeckými studiemi, a vyzývá USA, aby bez dalšího prodlení odstranily sankce vůči evropskému zboží;

27.  zdůrazňuje význam vydávání jediného povolení pro všechny potraviny a krmiva obsahující geneticky modifikované organismy v souladu se zásadou obezřetnosti a význam označování a sledovatelnosti geneticky modifikovaných organismů, které umožní spotřebiteli činit informovaná rozhodnutí;

28.  vyzývá k dialogu o probíhajících změnách podmínek zemědělských trhů a podtrhuje cenové výkyvy, zemědělský zákon USA, anticyklické platby, rostoucí význam rozvoje venkova a nástroj podmíněnosti;

Spolupráce v oblasti politiky uplatňované v energetice, průmyslu a ve vědě

29.  vyzývá k zesílení transatlantické spolupráce v oblasti politik uplatňovaných v energetice, v průmyslu a ve vědě; zdůrazňuje význam energetické problematiky, podpory diverzifikace zdrojů energie a zásobovacích tras, zajištění bezpečné energie a infrastruktury, podpory politiku bezpečné energie založené na tržních pravidlech a urychlení investic do čistších a účinnějších způsobů využití fosilních zdrojů energie;

30.  zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby společnou podporou alternativních a udržitelných zdrojů paliv určených pro dopravu EU a USA více spolupracovaly na předpisech a vědeckém výzkumu, pokud jde o biopaliva a biomasu; vyzývá TEC, aby pokračovala v úsilí o vymezení společných norem pro biopaliva, a to ve spolupráci s Brazílií; poukazuje nicméně na nejzávažnější zdroj napětí, který vzniká mezi biopalivem, produkcí biomasy (energie) a potravinovou produkcí, a tedy na otázku zajištění dodávek potravin;

WTO, rozvojová agenda z Dohá

31.  vyzývá Komisi, aby pracovala na zajištění přínosu TEC k dosažení pozitivního závěru rozvojové agendy z Dohá; dominantní postavení EU a US ve světovém obchodě (v současnosti pokrývají 60 % celkového obchodu) pokládá za devizu pro celosvětový systém obchodu a jeho společný rámec;

32.  doporučuje, aby Komise zhodnotila, zda by se postup pro urovnání dvoustranných obchodních sporů mohl stát předmětem zájmu TEC; v tomto ohledu konstatuje, že ačkoliv se obchodní spory týkaly obchodních styků mezi EU a US přibližně pouze ze 2 %, některé z těchto sporů působí značně rušivě a vedou k velkým nákladům;

33.  doporučuje, aby Komise v rámci TEC projednala, jak lze dosáhnout shody mezi dvoustrannými obchodními dohodami a mnohostrannými pravidly WTO, a to s cílem zajistit všem stranám harmoničtější a jednodušší systém mezinárodního obchodu; naléhavě vyzývá Komisi k diskusi o tom, jak dosáhnout větší shody mezi EU a USA v otázce uzavírání dvoustranných dohod se třetími zeměmi o takzvaných hospodářských otázkách menší závažnosti, jako je obchod a životní prostředí, obchod a sociální normy a obchod a pracovní právo;

34  zdůrazňuje, že dohoda WTO z Dohá musí obsahovat také dohodu týkající se práv duševního vlastnictví, pokud jde o zeměpisná označení, a uznání neobchodních otázek jako důležitých kritérií;

35.  vyzývá Komisi, aby v rámci rozhovorů o světovém obchodu bezodkladně definovala komplexní postoj k evropským neobchodním otázkám, především k problematice uznávání a ochrany zeměpisných označení, dobrých životních podmínek zvířat, stavu živočišných a rostlinných produktů z dovozu, a zabránila tak nekalé konkurenci evropským producentům;

36.  žádá Komisi, aby na TEC požadovala vydání zprávy o pokroku v prosazování spolupráce v oblasti práv duševního vlastnictví, jakož i oznámení budoucích kroků, které je třeba učinit k posílení spolupráce na boji proti padělání a pirátství; vyžaduje jasný plán postupu, který by sloužil k vymezení úsilí vynakládaného k usnadnění vzájemného uznávání patentového práva; žádá TEC, aby podpořila závěry plynoucí z dohod TRIPS pro ty země, které nedisponují výrobními kapacitami pro farmaceutické výrobky;

Regionální rozvoj

37.  podtrhuje kladný vliv, který další pokrok v transatlantické hospodářské integraci pravděpodobně má na udržitelný regionální rozvoj, a je toho názoru, že tento pokrok přispívá k našim snahám o uplatňování Lisabonské strategie a o přechod k sociální, ekonomické a územní soudržnosti; v této souvislosti žádá odpovědné instituce EU, aby zajistily, že tento pokrok přispěje k harmonickému a vyváženému rozvoji ve všech částech EU, a aby vzaly v potaz evropskou zásadu všeobecného přístupu ke službám obecného zájmu;

Budoucí program transatlantického dialogu zákonodárců (TLD)

38.  vyzývá transatlantický dialog zákonodárců, aby do programu svých příštích zasedání začlenil diskusi o právních předpisech US týkajících se rentgenové kontroly převáženého nákladu a zajistil tak v této otázce větší shodu mezi EP a Kongresem USA; zdůrazňuje rovněž, že je zapotřebí zamyslet se v rámci TLD nad programem WTO na období po jednání v Dohá a projednat doložky pojednávající v dvoustranných obchodních smlouvách o lidských právech, životním prostředí a sociálních právech, a poučit se mimo jiné z nejnovější dvoustranné dohody mezi USA a Peru, která obsahuje podrobná a vymahatelná ustanovení o pracovních normách;

39.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

Právní upozornění - Ochrana soukromí