Menetlus : 2008/2527(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0212/2008

Esitatud tekstid :

B6-0212/2008

Arutelud :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Hääletused :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0192

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 122kWORD 55k
29.4.2008
PE401.522v01-00
 
B6‑0212/2008
komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Erika Mann, Peter Skinner
fraktsiooni PSE nimel
Atlandi-ülene majandusnõukogu

Euroopa Parlamendi resolutsioon Atlandi-ülese majandusnõukogu kohta 
B6‑0212/2008

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse eelkõige oma 25. aprilli 2007. aasta resolutsiooni Atlandi-üleste suhete kohta, samuti 1. juuni 2006. aasta resolutsioone ELi ja USA majandussuhete ning ELi ja USA Atlandi-ülese partnerluslepingu kohta;

–  võttes arvesse oma 26. septembri 2007. aasta resolutsiooni toodete, eelkõige mänguasjade ohutuse kohta;

–  võttes arvesse 30. aprillil 2007 Washingtonis toimunud ELi ja USA tippkohtumise tulemusi ning eelkõige Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide Atlandi-ülese majandusintegratsiooni edendamise raamistikku;

–  võttes arvesse Atlandi-ülese majandusnõukogu esimesel kohtumisel 9. novembril 2007. aastal vastu võetud ühisavaldust ning arenguaruannet;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et nii Euroopa Liit kui ka USA Kongress on pidevalt toonitanud vajadust Atlandi-ülese turu loomine 2015. aastaks lõpule viia,

1.  rõhutab, et tihedad Atlandi-ülesed partnerlussidemed on peamine vahend globaliseerumise kujundamiseks ühiste väärtuste järgi ning õiglase poliitilise ja majandusliku maailmakorra suunas; kordab oma seisukohta, et toimiv ja konkurentsivõimeline Atlandi-ülene turg on kindel alus Atlandi-ülese partnerluse rajamiseks, mis võimaldaks ELil ja USA-l ühiselt ülemaailmseid poliitilisi ja majanduslikke probleeme lahendada;

2.  toetab kindlalt Atlandi-ülese majandusintegratsiooni tugevdamise protsessi, mis algatati ELi ja USA 2007. aasta tippkohtumisel Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide Atlandi-ülese majandusintegratsiooni edendamise raamistiku vastuvõtmise ja Atlandi-ülese majandusnõukogu moodustamisega, mille ülesanne on raamistikus ettenähtud tegevuse jälgimine ning kiirendamine;

3.  hindab Atlandi-ülese majandusnõukogu seniseid edusamme poliitilise vastutuse võtmisel prioriteetide määratlemiseks, ettevalmistuste tegemisel kaubandus- ja investeerimistakistuste kõrvaldamise kokkulepete sõlmimiseks ning konkurentsi edendamiseks Atlandi-ülesel turul;

4.  on seisukohal, et Atlandi-ülese nõukogu moodustamisest alates saadud tulemused näitavad, et Atlandi-ülest turgu ei ole võimalik rajada üksnes haldustööga, vaid selle eesmärgi saavutamiseks vajatakse tugevat ja pidevat poliitilist juhtimist; ergutab Atlandi-ülest majandusnõukogu otsustavalt oma püüdlusi jätkama;

5.  rõhutab pakilist vajadust säilitada selle protsessi hoog valimistega seotud 2008. ja 2009. aasta jooksul, tagades, et mõlemad partnerid jätkaksid kiiret liikumist ühiste eesmärkide suunas ning mõlema poole juhid püüdleksid jätkuvalt lõppsihi poole;

6.  juhib tähelepanu Euroopa Parlamendi ja USA Kongressi otsustavale rollile kõnealuse tegevuse toetamisel ja asjaolule, et mittetariifseid tõkkeid saavad kõrvaldada üksnes õigusloojad;

7.  palub seetõttu ELi ja USA juhtkonnal ning Atlandi-ülese majandusnõukogu kaasesimeestel protsessi pikaajalise edu nimel seda õigusloojate otsustavat rolli arvesse võtta ning nõuab tungivalt Atlandi-ülese õigusloojate dialoogi esindajate otsest ja täielikku kaasamist Atlandi-ülese majandusnõukogu töösse; võtab ühtlasi teadmiseks ettevõtjate ja tarbijate sidusrühmade tähtsuse Atlandi-ülese majandusnõukogu töö toetamisel tagasiside ja eksperditeadmistega; on siiski seisukohal, et nende nõuandvat rolli tuleb eristada USA Kongressi ning Euroopa Parlamendi õiguslooja rollist;

8.  võtab teadmiseks nõuanderühma moodustamise, mis koosneb Atlandi-ülese õigusloojate dialoogi, Atlandi-ülese ettevõtjate dialoogi ja Atlandi-ülese tarbijate dialoogi esindajatest; tunnustab õigusloojate ja sidusrühmade panust Atlandi-ülese majandusnõukogu esimese, 2007. aasta novembris toimunud kohtumise edu tagamisel; soovib, et edaspidi suureneks töövõtjate dialoogi ja keskkonnadialoogi roll; nõuab Atlandi-ülese töövõtjate dialoogi ja keskkonnadialoogi juhtide lülitamist nõuanderühma koosseisu;

9.  kordab oma kindlat soovi Euroopa Parlamendi ja USA Kongressi dialoogi tugevdada ja nõuab nende kiiret kaasamist, eelkõige seoses ülemaailmsete isereguleerivate asutuste koostatavate võimalike tulevaste eeskirjadega, et hakata võimalikult varakult tegelema poliitilise aruandekohustuse küsimusega;

10.  rõhutab, et Atlandi-ülese majandusnõukogu 2008. aasta kevadise kohtumise peamiseks eesmärgiks on konkreetsed edusammud eelkõige raamatupidamisstandardite, väärtpaberitega kauplemise, edasikindlustuse, impordi ohutuse, tarnijate vastavusdeklaratsioonide ning haigusetekitajate vähendamise eesmärgil töödeldud linnuliha importimise valdkonnas; peab samas oluliseks juhtida käesolevas resolutsioonis tähelepanu mitmele muule olulisele teemale, millega Atlandi-ülene majandusnõukogu peaks edaspidi tegelema;

11.  palub komisjonil teavitada Euroopa Parlamenti uuringu tulemustest, mis loodetakse lõpule viia 2008. aastal ja mille eesmärk on teha kindlaks, millist kasu toob Atlandi-ülese kaubanduse ja investeeringute teelt tõkete kõrvaldamine; palub komisjonil tagada Atlandi-ülese turu loomist käsitlevate uuringute tulemuste arutamine asjaomaste Euroopa Parlamendi komisjonidega, enne kui tehakse konkreetsed järeldused soovituste esitamiseks Atlandi-ülesele majandusnõukogule;

Finantsteenused

12.  toetab lähenemist, mis on määratletud komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määruses (EÜ) nr 1569/2007, millega kehtestatakse kolmandate riikide väärtpaberiemitentide kohaldatavate raamatupidamisstandardite samaväärsuse kindlaksmääramise mehhanism Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ alusel, ja mis on kooskõlas komisjoni 26. septembri 2008. aasta kirjaga „Kavandatud eeskirjad välisriikide eraõiguslike väärtpaberiemitentide raamatupidamisaruannete vastuvõetavuse kohta, mis on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega, kuid ei ole viidud vastavusse USA üldtunnustatud raamatupidamistavaga“, samuti sama teemat käsitleva Euroopa Parlamendi resolutsiooniga, kus eelkõige rõhutatakse: “Komisjoni otsus tagab ELi väärtpaberiemitentidele kõikidel juhtudel õiguse kasutada mis tahes kolmandas riigis ELis heaks kiidetud IFRS-standardeid (rahvusvahelisi finantsaruandlusstandardeid)”;

13.  on veendunud, et USA ja ELi väärtpaberiturgude vastastikune tunnustamine oleks oluline samm Atlandi-ülese turu tõhususe suurendamiseks, hõlbustades ELi ja USA juurdepääsu laiemale ning sügavamale Atlandi-ülesele turule; toonitab siiski, et niisugune projekt peab olema kahepoolse kokkuleppe tulemus ning et tuleks sõlmida Ühendriikide ning ELi raamkokkulepe, kus võetakse täielikult arvesse finantsturgude järelevalvet käsitlevaid ELi õigusakte, ja komisjon ei tohiks lubada liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide vaheliste kahepoolsete lepingute sõlmimist, sest see võiks ohustada ELis heaks kiidetud võrdseid konkurentsitingimusi;

14.  rõhutab, et finantsstabiilsuse säilitamine on ülimalt tähtis; tuletab sellega seoses meelde Rahvusvahelise Valuutafondi rolli ja finantskriisi taustal esile tõusnud puudusi arvestades leiab, et USA ja ELi järelevalveasutuste koostöö tugevdamine on hädavajalik;

15.  tervitab finantsstabiilsuse foorumi (FSF) ja Rahvusvahelise Valuutafondi kava anda finantskriisile ühine diagnoos ja ootab FSFi turu ja institutsioonide vastupidavuse töörühma järeldusi ning poliitilisi soovitusi; arvab siiski, et see peaks olema üksnes täiendav tegevus ja ei tohiks asendada arutelu ELi ja USA asjakohaste poliitiliste reageeringute üle ning vastavaid otsuseid;

16.  palub USA-l hoida ELi kursis Baseli II raamistiku rakendamisega Ameerika Ühendriikides; tuletab meelde kooskõlastatud lähenemise tähtsust rahvusvaheliselt tegutsevate finantsturu osaliste jaoks üldiste eeskirjade koostamisel või muutmisel; sellega seoses arvab, et Baseli II raamistiku rakendamine Ameerika Ühendriikides on hädavajalik ülemaailmselt võrdsete konkurentsitingimuste säilitamiseks;

17.  tervitab USA Kongressi tegevust õigusaktide vastuvõtmisel, millega moodustatakse USA Rahandusministeeriumi koosseisus kindlustusteabe föderaalamet; usub, et koos USA Rahandusministeeriumi projektiga on see tähtis samm mõlemal pool Atlandi ookeani finantsteenuste reguleerimisel rakendatavate lähenemisviiside vastastikuse tunnustamise suunas; tunnistab, et sellegipoolest ei ole paljudes küsimustes veel kokku lepitud ja et edasikindlustuse tagatis on üks keskseid lahendamist vajavaid küsimusi; lisaks arvab, et tihedam parlamentidevaheline koostöö tugevdab oluliselt Solvency II projekti;

ELi ja USA vaheline kaubavahetus, reguleerijate koostöö

18.  rõhutab, et imporditud toodete ohutus peaks saama prioriteediks ka Atlandi-üleses majandusnõukogus; on seisukohal, et elanikkond usaldab avatud kaubanduskeskkonda üldiselt ainult siis, kui austatakse nende tervist ja ohutust; teeb ettepaneku, et Altandi-ülene majandusnõukogu töötaks välja koostööd käsitleva siduva õigusakti, mis struktureeriks ja soodustaks tooteohutuse alase teabe vahetust ning koostöömeetmete ühisprogrammi väljatöötamist; kutsub komisjoni ja nõukogu üles tugevdama koostööd ELi ja USA tolli- ja turujärelevalveasutuste vahel, tagamaks, et kontroll välispiiridel on piisav, et ära hoida ohtlike toodete, eriti ohtlike mänguasjade jõudmist tarbijateni; kutsub USAd ja ELi liikmesriike tagama tooteohutusseaduste ning eeskätt mänguasjade ohutuse seaduste ranget jõustamist ning tugevamat riiklikku kontrolli; rõhutab vajadust ELi ja USA tiheda koostöö järele, eesmärgiga tagada, et Hiina ja teised kolmandad riigid tõstaksid oma tootestandardeid, nii et need vastaksid ELi ja USA ohutusnõuetele, eriti mänguasjade osa;

19.  märgib, et ohutu kaubandus on järjest rohkem integreeritud maailmamajanduses eriti tähtis; nõuab tungivalt, et komisjon jätkaks pingutusi tagamaks, et USA määrust, mis näeb ette kogu USAsse sissetuleva kauba läbivalgustamist, muudetaks riski- ja koostööpõhise lähenemisviisi suunas, mis põhineks „volitatud ettevõtjate” vastastikusel tunnustamisel ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni turvastandarditel (C-TPAT (Customs-Trade Partnership against Terrorism), SAFE võrgustik), ning palub komisjonil toetada strateegiat, mis tunnistab maailma mastaabis Euroopa laevandusagentide ja reederite tähtsat rolli; palub komisjonil hinnata, milline võiks olla USAsse saabuvate merekonteinerite 100%lise läbivalgustamise kulu ettevõtjatele ja ELi majandusele ning milline võiks olla selle mõju tolli tegevusele;

20.  kutsub komisjoni üles võimaluse korral pidama Atlandi-ülese majandusnõukogu raames läbirääkimisi ühtsete ülemaailmsete standardite küsimuses; usub, et ühiste autoohutusstandardite (ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni üldine tehniline eeskiri) jõustamine vähendaks märgatavalt autotööstuses kui nii ELi kui ka USA ühe peamise tööandja kulusid;

21.  kutsub komisjoni üles jätkama pingutusi kohustuslikus korras kolmandal isikul katsetamisele kuuluvate toodete vastavusdeklaratsioonide vastastikuse tunnustamise korra ametliku vastuvõtmise nimel, eriti info- ja sidetehnoloogia ning elektriseadmete osas;

22.  toetab jätkuvalt komisjoni pingutusi kokkuleppe saavutamiseks imporditud toodete märgistamise kohta nii Briti kui ka meetermõõdustikus ning toonitab selle vajalikkust, et USA aktsepteeriks rahvusvaheliste standardite alusel kokkulepitud mõõtühikuid, eriti ainult meetermõõdustikus märgistatud tooteid; on seisukohal, et need pingutused suurendavad Euroopa, USA ja kolmandate riikide ettevõtete mastaabisäästu ning tulevad eriti kasuks VKEdele;

23.  toetab komisjoni pingutusi läbirääkimistel vastastikuse tunnustamise lepingute üle, mille eesmärk on turutõkete vähendamine; usub, et vastastikuse tunnustamise lepingud on kasulikud mõlemale poolele, sest luuakse prognoositavam ja ühtsem regulatiivkeskkond;

24.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles tugevdama ELi ja USA vahelist koostööd ainete ja segude klassifitseerimise ja märgistamise üldise harmoneeritud süsteemi (GHS) raames seoses ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogus kokkulepitud rahvusvaheliste kriteeriumide rakendamisega; arvab, et nimetatud süsteemi oluline eesmärk on soodustada kaubavahetust, ning seetõttu nõuab, et GHSi rakendataks ELis ja USA üheaegselt ja ühtemoodi;

Põllumajandusküsimused

25.  nõuab kiiret lahendust seoses käimasolevate aruteludega, mis puudutavad haigusetekitajate vähendamise eesmärgil töödeldud linnuliha USAst ELi importimise keeldu; tunnistab vajadust asjakohase teadusliku nõustamise järele, mille juures võetakse arvesse tarbijate kaitset ja teavitamist;

26.  leiab, et ühenduse otsus keelata hormoonidega töödeldud veiseliha import on teadusuuringutega täiesti põhjendatud, ning kutsub USAd üles viivitamatult kõrvaldama Euroopa kaupadele kehtestatud sanktsioonid;

27.  rõhutab, kui oluline on ettevaatuspõhimõttele vastav ühtne lubade andmise kord GMOsid sisaldavatele toiduainetele ja söötadele ning GMOde märgistamine ja jälgitavus, et tarbijad saaksid teha teadliku valiku;

28.  nõuab dialoogi põllumajandusturgudel ilmnevate muutuste teemal, rõhutades hinnakõikumisi, USA põllumajandusseadust, tsüklilisust mittearvestavaid makseid, maaelu arengu kasvavat tähtsust ja nõuetele vastavuse meedet;

Koostöö energia-, tööstus- ja teaduspoliitika valdkonnas

29.  nõuab strateegilise Atlandi-ülese koostöö intensiivistamist energia-, tööstus- ja teaduspoliitika valdkonnas; rõhutab energiaküsimuse tähtsust, energiaallikate ja varustusmarsruutide mitmekesistamise toetamist, turvalise energia ja vastava infrastruktuuri tagamist, turupõhise energiavarustuse kindluse poliitika edendamist, ning ulatuslikumaid investeeringuid fossiilkütuste puhtamasse ja tõhusamasse kasutamisse;

30.  rõhutab intensiivsema ELi ja USA regulatiiv- ja teaduskoostöö vajadust biokütuste ja biomassi valdkonnas, millega ühiselt edendataks alternatiivsete ja säästvate kütuseallikate kasutamist transpordisektoris; ergutab Atlandi-ülest majandusnõukogu jätkama tööd Brasiiliaga ühiste biokütusestandardite määratlemiseks; juhib aga seejuures tähelepanu põhiküsimusele, mis seisneb pingetes ühelt poolt biokütuse ja biomassist energia tootmise ning teiselt poolt toiduainete tootmise ja seega toiduainetega kindlustatuse vahel;

WTO ja Doha arengukava

31.  palub komisjonil töötada selle tagamiseks, et Atlandi-ülene majandusnõukogu aitaks Doha arengukava edukalt lõpule viia; peab ELi ja USA valitsevat seisundit maailmakaubanduses (praegu 60 % kogukaubandusest) maailma kaubandussüsteemi ja selle ühtse raamistiku jaoks positiivseks nähtuseks;

32.  soovitab komisjonil hinnata, kas kahepoolsete kaubandusvaidluste lahendamise kord võiks kujuneda Atlandi-ülesele majandusnõukogule huvipakkuvaks teemaks; sellega seoses märgib, et kuigi kaubandusvaidlused on puudutanud vaid 2% ELi ja USA vahelisest kaubandusest, on mõned nendest vaidlustest ülimalt kahjulikud ja kulukad;

33.  soovitab komisjonil arutada Atlandi-ülese majandusnõukoguga, kuidas saavutada kahepoolsete kaubanduslepingute ja WTO mitmepoolsete eeskirjade suuremat sidusust, et tagada kõigi jaoks harmoonilisem ja lihtsam rahvusvaheline kaubandussüsteem; nõuab tungivalt, et komisjon arutaks, kuidas saavutada ELi ja USA vahel suurem kooskõlastatus nn pehmeid majandusküsimusi (näiteks kaubandus ja keskkond, kaubandus ja sotsiaalsed normid ning kaubandus ja tööõigus) käsitlevate kahepoolsete lepingute sõlmimisel kolmandate riikidega;

34  rõhutab, et WTO Doha lepe peab sisaldama kokkulepet intellektuaalomandi kohta, mis hõlmab tähtsate kriteeriumidena geograafilisi tähiseid ja kaubandusega mitteseotud probleemide tunnistamist;

35.  kutsub komisjoni üles kiireloomulise küsimusena välja töötama kõikehõlmavat lähenemisviisi Euroopa kaubandusega mitteseotud muredele ülemaailmsetel kaubandusläbirääkimistel, milleks on eelkõige geograafiliste tähiste tunnustamine ja kaitse, loomade heaolu ning imporditud loomsete ja taimsete saaduste seisukord, et vältida kõlvatut konkurentsi Euroopa tootjate suhtes;

36.  palub komisjonil taotleda, et Atlandi-ülene majandusnõukogu avaldaks arenguaruande koostöö kohta intellektuaalomandi õiguste jõustamisel koos kavandatud meetmetega koostöö tugevdamiseks võltsimise ja piraatluse vastases võitluses; nõuab selget tegevuskava patendiõiguse rahvusvahelist vastastikust tunnustamist hõlbustavate sammude määratlemiseks; soovib, et Atlandi-ülene majandusnõukogu toetaks intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS-leping) tulemusi nende riikide osas, kellel puuduvad tootmisvõimsused farmaatsiatoodete valmistamiseks;

Regionaalareng

37.  rõhutab Atlandi-ülese majandusintegratsiooni edenemise tõenäolist positiivset mõju säästvale regionaalarengule ning on arvamusel, et need edusammud toetavad meie pingutusi Lissaboni strateegia elluviimisel ning liikumisel sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse poole; sellega seoses palub vastutavatel ELi organitel tagada, et need edusammud toetaksid kõigi ELi territooriumide harmoonilist ja tasakaalustatud arengut, ning võtta arvesse Euroopa põhimõtet tagada üldhuviteenuste üldine kättesaadavus;

Atlandi-ülese õigusloojate dialoogi tulevikuteemad

38.  kutsub Atlandi-ülest õigusloojate dialoogi võtma oma järgmiste kohtumiste päevakorda arutelu USA määruse üle, mis käsitleb kauba läbivalgustamist, saavutamaks selles küsimuses suuremat vastastikust mõistmist Euroopa Parlamendi ja USA Kongressi vahel; rõhutab ka vajadust arutada Atlandi-ülese õigusloojate dialoogi raames WTO Doha-järgset tegevuskava, samuti kahepoolsete kaubanduslepingute inimõigusi, keskkonda ja sotsiaalseid õigusi puudutavaid sätteid, võttes muu hulgas eeskujuks hiljutise USA ja Peruu vahelise kahepoolse lepingu, mis sisaldab üksikasjalikke ja jõustatavaid sätteid töönormide kohta;

39.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika