Návrh usnesení - B6-0213/2008Návrh usnesení
B6-0213/2008

NÁVRH USNESENÍ,

29. 4. 2008

který na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Umberto Guidoni a Marco Rizzo
za skupinu GUE/NGL
o Transatlantické hospodářské radě

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0213/2008
Předložené texty :
B6-0213/2008
Přijaté texty :

B6‑0213/2008

Usnesení Evropského parlamentu o Transatlantické hospodářské radě

Evropský parlament,

–  s ohledem zejména na své usnesení o transatlantických vztazích ze dne 25. dubna 2007 a na svá usnesení ze dne 1. června 2006 o hospodářských vztazích mezi EU a USA a o Dohodě o transatlantickém partnerství mezi EU a USA,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. září 2007 o bezpečnosti výrobků, zejména hraček,

–  s ohledem na výsledek summitu EU a USA konaného ve Washingtonu dne 30. dubna 2007, a zejména s ohledem na Rámec pro pokročilou transatlantickou hospodářskou integraci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými,

–  s ohledem na společné prohlášení a na zprávu o pokroku, kterou na své první schůzi dne 9. listopadu 2007 přijala Transatlantická hospodářská rada (TEC),

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

1.  ostře kritizuje všechny aspekty projektu vytváření transatlantického trhu, neboť je převážně orientován proti ostatním světovým trhům a je zřetelně protekcionistický;

2.  konstatuje, že obchod mezi EU a USA již nyní tvoří 50 % veškerého mezinárodního obchodu; zastává názor, že EU potřebuje diverzifikovat své hospodářské vztahy, zachovat své politiky v oblastech, jakými jsou veřejné zdraví a životní prostředí, a posílit své hospodářské vztahy s ostatními regiony světa;

3.  vyzývá EU a USA, aby spojily síly k vybudování spravedlivějšího mezinárodního obchodního systému a aby za prioritu považovaly rozvoj, zmírnění chudoby, životní prostředí a kulturní rozmanitost, spíše než vnucování deregulace a upřednostňování zisků obchodních společností;

4.  vyjadřuje znepokojení nad krizí v odvětví úvěrů pro vypůjčovatele s nízkou bonitou v USA a vyjadřuje politování nad skutečností, že toto odvětví (poskytovatelé hypotečních úvěrů) bylo jen málo regulováno nebo nebylo regulováno vůbec; z těchto důvodů požaduje urychlenou revizi pravidel Basilej 2, zejména v oblasti transparentnosti;

5.  vyzývá Komisi, aby usilovala o zajištění toho, že TEC přispěje k dosažení pozitivního uzavření rozvojové agendy z Dohá, a to zejména snížením vývozních dotací v zemědělství, jež mají ničivé dopady na zemědělství a potravinovou soběstačnost rozvojových zemí;

6.  vyzývá Komisi, aby do této agendy zahrnula jako zásadní bod ceny komodit, zejména pak potravinových produktů, a aby vytvořila mechanismus, který umožní stabilizaci cen komodit;

7.  doporučuje Komisi, aby k ústředním tématům TEC zařadila urovnávání obchodních sporů; dále se domnívá, že EU by měla trvat na nutnosti zrušit exteritoriální právní ustanovení, jako je akt „Helms-Burton“;

8.  doporučuje Komisi, aby v rámci TEC projednala, jakým způsobem by bylo možné nalézt větší shodu mezi dvoustrannými obchodními dohodami a mnohostrannými pravidly WTO, a to s cílem zajistit harmoničtější a jednodušší systém mezinárodního obchodu pro všechny; naléhá na Komisi, aby do této agendy zařadila i otázku, jak efektivně postupovat při uplatňování předpisů týkajících se životního prostředí a sociálních standardů ze strany mezinárodního obchodního systému;

9.  žádá Komisi, aby od TEC vyžadovala vydání zprávy o pokroku při prosazování spolupráce v oblasti práv duševního vlastnictví; zároveň zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout pokroku při převodu technologií do rozvojových zemí; žádá TEC, aby podporovala výsledek dohody TRIPS pro země, které nedisponují výrobními kapacitami pro farmaceutické produkty, a aby zajistila, že USA a EU nebudou vyvíjet nátlak na rozvojové země s cílem bránit uplatňování prohlášení z Dohá o přístupu k lékům nebo začlenit články, které by tomuto uplatňování bránily, do dvoustranných obchodních dohod;

10.  žádá Radu a Komisi, aby projednaly s transatlantickými partnery otázku, jak dosáhnout pokroku v záležitosti přístupu rozvojových zemí k lékům, a aby se důrazně postavily proti postoji upřednostňovanému USA, podle nějž mají být do veškerých bilaterálních dohod sjednaných s rozvojovými zeměmi zahrnuty doložky, na jejichž základě se tyto země vzdávají možnosti používat ustanovení dohody z Dohá o TRIPS, jež jim umožňuje vyrábět a dovážet generické léky potřebné pro boj s významnými problémy veřejného zdraví (AIDS, tuberkulóza atd.);

11.  omnívá se, že právo na zajištění potravin a bezpečné životní prostředí je příčinou několika obchodních sporů mezi EU a USA, jakými jsou například spory ohledně hormonálně upraveného masa a výrobků z GMO, a žádá Radu a Komisi, aby jednaly v souladu s použitelnými právními předpisy ES a na jejich obranu;

12.  domnívá se, že EU a USA se v důsledku toho, že jsou hlavními spotřebiteli energie představující 38 % světové spotřeby energie, musejí jít příkladem a společnými silami vyvinout prostředky pro alternativní výrobu energie; zdůrazňuje, že je třeba vyvíjet alternativní řešení udržitelné z hlediska životního prostředí, zajistit ochranu lesů na celém světě a k otázce biopaliv přistupovat velice obezřetně;

13.  znovu zdůrazňuje, že exteritoriální zákony „Helms-Burton“ a obchodní embargo uvalené na Kubu jsou protiprávní a musejí být zrušeny; vyzývá Radu a Komisi, aby přednesly tuto záležitost na summitu EU-USA a aby pracovaly na zrušení těchto ustanovení, a to i formou konfrontace USA ve WTO, ukáže-li se nezbytnou;

14.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad nevyvážeností legislativního dialogu se Spojenými státy americkými a jejím dopadem na evropské právní předpisy;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům členských států a prezidentovi a Kongresu Spojených států amerických.