Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0213/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0213/2008

Συζήτηση :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Ψηφοφορία :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 103kWORD 48k
29.4.2008
PE401.523v01-00
 
B6‑0213/2008
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών Umberto Guidoni και Marco Rizzo
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο 
B6‑0213/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη ιδίως το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2007 σχετικά με τις διατλαντικές σχέσεις, καθώς και τα ψηφίσματά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις οικονομικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ και σχετικά με τη συμφωνία διατλαντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και ιδίως των παιχνιδιών,

–  έχοντας υπόψη την έκβαση της συνόδου κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 2007 στην Ουάσιγκτον, και ειδικότερα το Πλαίσιο για την προώθηση της διατλαντικής οικονομικής συσσωμάτωσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση και την έκθεση προόδου που εγκρίθηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (ΔΟΣ) στις 9 Νοεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

1.  επικρίνει δριμύτατα κάθε πτυχή του σχεδίου για τη σύσταση διατλαντικής αγοράς η οποία στρέφεται κυρίως κατά των άλλων διεθνών αγορών και έχει σαφώς αυτοπροστατευτικό χαρακτήρα,

2.  επισημαίνει ότι το εμπόριο ΕΕ-ΗΠΑ αντιπροσωπεύει ήδη το 50% του συνολικού διεθνούς εμπορίου· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διαφοροποιήσει τις οικονομικές της σχέσεις, να διαφυλάξει τις δικές της πολιτικές σε τομείς όπως η δημόσια υγεία και το περιβάλλον και να ενισχύσει τις οικονομικές της σχέσεις με άλλες περιοχές του πλανήτη·

3.  ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να καταβάλουν συνδυασμένες προσπάθειες για τη δημιουργία ενός δικαιότερου συστήματος εμπορικών συναλλαγών όπου θα δίδεται προτεραιότητα στην ανάπτυξη, τη μείωση της φτώχειας, το περιβάλλον και την πολιτιστική πολυμορφία αντί να επιβάλλεται η απορύθμιση και να δίδεται προτεραιότητα στα κέρδη των επιχειρήσεων·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για την κρίση στον τομέα των ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ και καταδικάζει το γεγονός ότι πρόκειται για ένα τομέα όπου οι ρυθμίσεις είναι χαλαρές (χρηματομεσίτες ενυπόθηκων δανείων) ή ανύπαρκτες· για τους λόγους αυτούς ζητεί να υπάρξει επειγόντως αναθεώρηση των κανόνων της Βασιλείας 2, ιδίως στον τομέα της διαφάνειας·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί για να διασφαλίσει ότι το ΔΟΣ συμβάλλει στην επίτευξη αίσιας έκβασης της Ατζέντας της Ντόχα για την ανάπτυξη, συγκεκριμένα μειώνοντας τις επιδοτήσεις στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων, οι οποίες καταστρέφουν τη γεωργία και την επισιτιστική κυριαρχία των αναπτυσσόμενων χωρών·

6.   ζητεί από την Επιτροπή να αναγάγει το θέμα των τιμών των προϊόντων, ιδίως δε των τροφίμων, σε καίριο θέμα της ημερήσιας διάταξης και να καθορίσει μηχανισμό για τη σταθεροποίηση των τιμών τους·

7.  συνιστά στην Επιτροπή να συμπεριλάβει το θέμα της εμπορικής διαμάχης ως κεντρικό θέμα στο ΔΟΣ· εκτιμά επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να εμμείνει στην ανάγκη ανάκλησης εξωεδαφικών νομικών διατάξεων όπως ο νόμος Helms-Burton ·

8.  συνιστά στην Επιτροπή να συζητήσει στο πλαίσιο του ΔΟΣ με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των διμερών εμπορικών συμφωνιών και των πολυμερών κανόνων της ΠΟΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα αρμονικότερο και απλούστερο διεθνές εμπορικό σύστημα· παροτρύνει την Επιτροπή να περιλάβει στην ημερήσια διάταξη το θέμα του πώς θα επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος στην εφαρμογή κανόνων για το περιβάλλον και κοινωνικών προτύπων στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορικού συστήματος·

9.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει να εκδίδει το ΔΟΣ έκθεση προόδου σχετικά με τις ενέργειες συνεργασίας για την επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· τονίζει παράλληλα την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος στη μεταφορά τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από το ΔΟΣ να υποστηρίξει το αποτέλεσμα της συμφωνίας TRIPS για τις χώρες που δεν έχουν δυνατότητα παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων κα να διασφαλιστεί ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεν θα ασκήσουν πίεση στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να παρεμποδίσουν την εφαρμογή της Δήλωσης της Ντόχα για την πρόσβαση στα φάρμακα και δεν θα συμπεριλάβουν στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες άρθρα που παρακωλύουν την εφαρμογή της·

10.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν με τους διατλαντικούς εταίρους πώς μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος στο πρόβλημα της πρόσβασης των αναπτυσσόμενων χωρών σε φάρμακα και να αντιταχθούν σθεναρά στην προσέγγιση που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις διμερείς συμφωνίες που διαπραγματεύονται με αναπτυσσόμενες χώρες ρήτρες με τις οποίες οι χώρες αυτές παραιτούνται του δικαιώματος να κάνουν χρήση της Δήλωσης της Ντόχα για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), που τους επιτρέπει να παράγουν και εισάγουν τα φάρμακα κοινόχρηστης ονομασίας που απαιτούνται για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων δημόσιας υγείας (AIDS, φυματίωση, κλπ.)·

11.  εκτιμά ότι το δικαίωμα στην εξασφάλιση τροφίμων και σε ένα ασφαλές περιβάλλον είναι η αιτία πολλών εμπορικών διενέξεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, όπως η διένεξη για το κρέας με ορμόνες και τα προϊόντα ΓΤΟ, και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενεργήσουν σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και προς υπεράσπιση της·

12.  εκτιμά ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ, που αποτελούν σημαντικούς καταναλωτές ενέργειας και αντιπροσωπεύουν το 38% της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης, οφείλουν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να καταβάλουν κοινές προσπάθειες για την ανάπτυξη μέσων εναλλακτικής παραγωγής ενέργειας· τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθούν περιβαλλοντικώς βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για να εξασφαλιστεί η προστασία των δασών της υφηλίου και να επιδειχθεί μεγάλη προσοχή στο θέμα των βιοκαυσίμων·

13.  επαναλαμβάνει ότι οι νόμοι με εξωεδαφική εφαρμογή όπως ο νόμος «Helms-Burton» και ο εμπορικός αποκλεισμός της Κούβας είναι παράνομοι και πρέπει να παύσουν· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγείρουν το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και να εργαστούν για την κατάργηση των ανωτέρω ρυθμίσεων, εάν παραστεί ανάγκη προσφεύγοντας κατά των ΗΠΑ στον ΠΟΕ·

14.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις ανισότητες στο νομοθετικό διάλογο με τις ΗΠΑ και για την επίπτωσή τους στην ευρωπαϊκή νομοθεσία·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στον Πρόεδρο και στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου