Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0213/2008

Esitatud tekstid :

B6-0213/2008

Arutelud :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Hääletused :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 91kWORD 41k
29.4.2008
PE401.523v01-00
 
B6‑0213/2008
komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Umberto Guidoni, Marco Rizzo
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Atlandi-ülene majandusnõukogu

Euroopa Parlamendi resolutsioon Atlandi-ülese majandusnõukogu kohta 
B6‑0213/2008

Euroopa Parlament,

–  võttes eelkõige arvesse oma 25. aprilli 2007. aasta resolutsiooni Atlandi-üleste suhete kohta ja 1. juuni 2006. aasta resolutsioone ELi ja USA majandussuhete ning ELi ja USA Atlandi-ülese partnerluslepingu kohta;

–  võttes arvesse oma 26. septembri 2007. aasta resolutsiooni toodete, eelkõige mänguasjade ohutuse kohta;

–  võttes arvesse 30. aprillil 2007. aastal Washingtonis toimunud ELi ja USA tippkohtumise tulemusi ning eelkõige Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide Atlandi-ülese majandusintegratsiooni edendamise raamistikku;

–  võttes arvesse Atlandi-ülese majandusnõukogu esimesel kohtumisel 9. novembril 2007. aastal vastu võetud ühisavaldust ning arenguaruannet;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

1.  kritiseerib karmilt Atlandi-ülese turu loomise projekti kõiki aspekte, kuna see on orienteeritud suuresti maailma ülejäänud turgude vastu ning selgelt protektsionistlik;

2.  märgib, et ELi ja USA vaheline kaubandus moodustab juba praegu kogu rahvusvahelisest kaubandusest 50%; on arvamusel, et EL peab mitmekesistama oma majandussuhteid, hoidma oma poliitikat sellistes valdkondades nagu rahvatervis ja keskkond ning tugevdama majandussuhteid teiste maailma piirkondadega;

3.  kutsub ELi ja USAd üles ühendama jõupingutusi õiglasema rahvusvahelise kaubandussüsteemi loomiseks, seades seejuures prioriteediks arenguküsimused, vaesuse vähendamise, keskkonna ja kultuurilise mitmekesisuse küsimused ning mitte seadma esiplaanile piirangute tühistamist ja korporatiivsete ettevõtete kasumi suurendamist;

4.  väljendab muret USA kõrge riskitasemega hüpoteeklaenude sektori kriisi pärast ning mõistab hukka asjaolu, et seda sektorit on reguleeritud vähe (hüpoteegimaaklerid) või üldse mitte; nõuab seepärast, et vaadataks kiiresti veelkord läbi Basel II eeskirjad, eriti läbipaistvuse valdkonnas;

5.  kutsub komisjoni üles tagama, et Atlandi-ülene majandusnõukogu aitaks kaasa Doha arengukava edukale lõpuleviimisele, eelkõige vähendades põllumajandustoodete ekspordisubsiidiume, mis mõjuvad hävitavalt arengumaade põllumajandusele ja sõltumatusele toiduainetega varustamisel;

6.   palub komisjonil võtta olulise teemana päevakorda kaupade, eriti toidukaupade hinnad ning seada sisse süsteem nende hindade stabiliseerimiseks;

7.  soovitab komisjonil seada kaubandusvaidluste teema Atlandi-ülese majandusnõukogu keskseks teemaks; on seisukohal, et EL peaks nõudma eksterritoriaalsete õigusnormide, nagu Helms-Burtoni akti, tühistamist;

8.  soovitab komisjonil arutada Atlandi-ülese majandusnõukoguga, kuidas leida suuremat sidusust kahepoolsete kaubanduslepingute ja WTO mitmepoolsete eeskirjade vahel, et tagada kõigile harmoonilisem ja lihtsam rahvusvaheline kaubandussüsteem; nõuab tungivalt, et komisjon võtaks päevakorda küsimuse, kuidas saavutada edu keskkonnaeeskirjade ja sotsiaalsete standardite rakendamisel rahvusvahelises kaubandussüsteemis;

9.  palub komisjonil nõuda, et Atlandi-ülene majandusnõukogu avaldaks arenguaruande koostöö kohta intellektuaalomandi õiguste jõustamisel; rõhutab samas vajadust saavutada edu tehnosiirdes arengumaadesse; palub Atlandi-ülesel majandusnõukogul toetada TRIPS-lepingu tulemusi nende riikide jaoks, kel ei ole tootmisvõimsust farmaatsiatoodete tootmiseks, ning tagada, et USA ja EL ei avaldaks arenguriikidele survet eesmärgiga takistada Doha deklaratsiooni rakendamist ravimite kättesaadavuse osas või lisada kahepoolsetesse kaubanduslepingutesse artikleid, mis selle rakendamist takistaksid;

10.  palub nõukogul ja komisjonil arutada Atlandi-üleste partneritega, kuidas saavutada edu arengumaade juurdepääsu küsimuses ravimitele, ja väljendada kindlat vastuseisu USA soovi suhtes lisada kõikidesse arengumaadega läbirääkimiste tulemusena sõlmitud kahepoolsetesse lepingutesse klauslid, mille kohaselt need riigid loobuvad õigusest kohaldada Doha deklaratsiooni sätteid TRIPSi (intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping) raames, mis lubavad neil toota ja importida geneerilisi ravimeid, võimaldades neil nii võidelda peamiste probleemidega rahvatervise valdkonnas (AIDS, tuberkuloos jne);

11.  on arvamusel, et seoses õigusega ohutule toidule ja turvalisele keskkonnale on puhkenud mitmed kaubandusalased konfliktid ELi ja USA vahel, nagu näiteks hormoonidega töödeldud liha või GMO toodete osas, ning palub nõukogul ja komisjonil toimida vastavalt kohaldatavale EÜ õigusele ja seda õigust igati kaitsta;

12.  on arvamusel, et EL ja USA, kes on energia suurimad tarbijad ja kes kasutavad 38% kogu maailmas toodetavast energiast, peavad võtma endale juhtiva rolli ja tegema ühiseid jõupingutusi, leidmaks võimalusi ja vahendeid alternatiivse energia tootmiseks; rõhutab vajadust töötada välja keskkonnasäästlikke alternatiive, tagada metsade kaitse kogu maailmas ja olla biokütuste küsimuses väga ettevaatlik;

13.  rõhutab uuesti, et Helms-Burtoni eksterritoriaalne õigus ja Kuuba suhtes kehtestatud kaubandusembargo on ebaseaduslikud ja need tuleb tühistada; kutsub nõukogu ja komisjoni üles tõstatama need küsimused ELi ja USA tippkohtumisel ja töötama nende sätete tühistamise suunas, ning vajadusel seadma USA nende probleemidega vastakuti ka WTO raamistikus;

14.  väljendab sügavat muret tasakaalu puudumise pärast õigusloome alases dialoogis USAga ja selle mõju pärast Euroopa õigusele;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ning Ameerika Ühendriikide presidendile ja Kongressile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika