Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0213/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0213/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

29.4.2008

siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Umberto Guidoni ir Marco Rizzo
GUE/NGL frakcijos vardu
dėl Transatlantinės ekonomikos tarybos

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0213/2008
Pateikti tekstai :
B6-0213/2008
Priimti tekstai :

B6‑0213/2008

Europos Parlamento rezoliucija dėl Transatlantinės ekonomikos tarybos

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. balandžio 25 d. rezoliuciją dėl transatlantinių santykių ir į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliucijas dėl ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų transatlantinių ekonominių santykių ir dėl ES ir JAV santykių gerinimo pagal Transatlantinės partnerystės sutartį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 26 d. bendrą rezoliuciją dėl gaminių ir ypač žaislų saugos,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 30 d. Vašingtone vykusio ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus, ypač į Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų transatlantinės ekonominės integracijos skatinimo nuostatas,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 9 d. vykusio Transatlantinės ekonomikos tarybos posėdžio metu patvirtintus bendrą pranešimą ir pažangos ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

1.  griežtai kritikuoja visus transatlantinės rinkos, kuri labai nukreipta prieš kitas pasaulio rinkas ir aiškiai protekcionistinė, sukūrimo projekto aspektus;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad ES prekyba su JAV jau siekia 50 proc. visos tarptautinės prekybos; mano, kad ES turi siekti savo ekonominių santykių įvairovės, išlaikyti savo politikos kryptis tokiose srityse kaip, pavyzdžiui, visuomenės sveikata ir aplinkos apsauga, ir sustiprinti savo ekonominius santykius su kitais pasaulio regionais;

3.  ragina ES ir JAV sujungti jėgas, kad būtų statoma teisingesnė tarptautinės prekybos sistema, skiriant prioritetą plėtrai, skurdo mažinimui, aplinkos apsaugai ir kultūros įvairovei, o ne panaikinti reguliavimą ir skatinti didelių įmonių pelnus;

4.  išreiškia susirūpinimą dėl vieno iš svarbiausių JAV ekonomikos sektorių krizės ir nepritaria tam, kad šis sektorius buvo tik truputį reguliuojamas (būsto paskolų tarpininkai) arba visai nereguliuojamas; atsižvelgdamas į tai ragina nedelsiant persvarstyti Bazelio II taisykles, ypač susijusias su skaidrumo sritimi;

5.  ragina Komisiją užtikrinti, kad Transatlantinės ekonomikos taryba (TET) būtų naudinga siekiant sėkmingo Dohos vystymosi darbotvarkės įgyvendinimo, ypač mažinant žemės ūkio eksporto subsidijas, kurios griauna besivystančių šalių žemės ūkį ir jų maisto produktų rinkos nepriklausomumą;

6.   ragina Komisiją pasiekti, kad produktų, ir ypač maisto produktų, kainos būtų svarbiausias darbotvarkės klausimas, taip pat nustatyti priemones, kuriomis būtų stabilizuojamos produktų kainos;

7.  rekomenduoja Komisijai kaip svarbiausią TET diskusijų temą įtraukti prekybinių ginčų klausimą; mano, kad ES turėtų primygtinai reikalauti, kad būtinai būtų panaikintos teisinės nuostatos dėl eksteritorialaus teisės aktų taikymo, pvz., Helmso ir Burtono aktas;

8.  rekomenduoja, kad Komisija aptartų Transatlantinės ekonomikos taryboje, kaip galima būtų pasiekti didesnio dvišalių prekybos susitarimų ir PPO daugiašalių prekybos susitarimų rišlumo, siekiant visiems užtikrinti darnesnę ir paprastesnę tarptautinės prekybos sistemą; ragina Komisiją į darbotvarkę įtraukti klausimą, kaip veiksmingai daryti pažangą taikant taisykles dėl aplinkos ir socialinius standartus tarptautinėje prekybos sistemoje;

9.  ragina Komisiją prašyti, kad TET parengtų bendradarbiavimo intelektinės nuosavybės teisių (INT) įgyvendinimo srityje pažangos ataskaitą; kartu pabrėžia, kad reikia pažangos technologijų perdavimą besivystančioms šalims srityje; reikalauja, kad TET remtų TRIPS susitarimo rezultatus šalyse, kurios neturi gamybinių pajėgumų gaminti farmacijos gaminius, ir užtikrinti, kad JAV ir ES susilaikys ir netaikys spaudimo besivystančioms šalims, siekdamos trukdyti taikyti Dohos deklaraciją dėl galimybės apsirūpinti vaistais, arba įtraukti į dvišalius prekybos susitarimus straipsnių, kurie trukdytų taikyti minėtosios deklaracijos nuostatas;

10.  ragina Tarybą ir Komisiją su transatlantiniais partneriais aptarti, kaip pasiekti pažangos besivystančių šalių apsirūpinimo vaistais srityje, ir kategoriškai prieštarauti JAV siekiams visuose dvišaliuose susitarimuose su besivystančiomis šalimis įtraukti sąlygą, kad minėtosios šalys atsisakytų taikyti Dohos deklaracijos dėl su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės teisės aspektų (TRIPS) nuostatas, pagal kurias joms leidžia gaminti ir importuoti nepatentuotus vaistus, reikalingus pagrindinėms visuomenės sveikatos problemoms (AIDS, tuberkuliozė, ir t. t.) spręsti;

11.  mano, kad dėl teisės užsitikrinti apsirūpinimą maistu ir saugią aplinką tarp ES ir JAV kilo keletas su prekyba susijusių konfliktų, pavyzdžiui, dėl hormonais užterštos mėsos ir dėl genetiškai modifikuotų produktų, ir ragina Tarybą ir Komisiją veikti pagal taikytiną EB teisę ir ją ginti;

12.  mano, kad ES ir JAV, būdamos pagrindinės energijos vartotojos, sunaudojančios 38 proc. pasaulio energijos, turi rodyti pavyzdį ir imtis bendrų pastangų alternatyvios energijos gamybos priemonėms plėtoti; pabrėžia, kad reikia plėtoti tvarias aplinkos atžvilgiu alternatyvas ir užtikrinti pasaulio miškų apsaugą, taip pat apdairiai spręsti biokuro problemą;

13.  pakartoja, kad Helmso ir Burtono teisės aktas, taikomas už JAV ribų, ir Kubai taikomas prekybos embargas yra neteisėti ir turi būti panaikinti; ragina Tarybą ir Komisiją iškelti šį klausimą per būsimą ES ir JAV vadovų susitikimą ir siekti, kad minėtosios nuostatos būtų panaikintos, o prireikus svarstyti JAV politiką Pasaulio prekybos organizacijoje;

14.  išreiškia savo didelį susirūpinimą dėl neatitikimų teisėkūros dialoge su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir dėl šių neatitikimų poveikio Europos teisėkūrai;

15.  paveda savo Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui bei Kongresui.