Návrh uznesenia - B6-0213/2008Návrh uznesenia
B6-0213/2008

NÁVRH UZNESENIA

29.4.2008

ktorý na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Umberto Guidoni a Marco Rizzo
v mene skupiny GUE/NGL
o Transatlantickej hospodárskej rade

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0213/2008
Predkladané texty :
B6-0213/2008
Prijaté texty :

B6‑0213/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o Transatlantickej hospodárskej rade

Európsky parlament

–  so zreteľom najmä na uznesenie z 25. apríla 2007 o transatlantických vzťahoch a na uznesenia z 1. júna 2006 o hospodárskych vzťahoch medzi EÚ a USA a o dohode o transatlantickom partnerstve medzi EÚ a USA,

–  so zreteľom na uznesenie z 26. septembra 2007 o bezpečnosti výrobkov a najmä hračiek,

–  so zreteľom na výsledok samitu EÚ – USA, ktorý sa konal 30. apríla 2007 vo Washingtone, a najmä na rámec na podporu transatlantickej hospodárskej integrácie medzi Európskou úniou a USA,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie a správu o pokroku, ktoré sa prijali na prvom zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady dňa 9. novembra 2007,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.  ostro kritizuje všetky aspekty projektu vytvorenia transatlantického trhu, ktorý by bol namierený prevažne proti ostatným trhom sveta a bol by jasne protekcionistický;

2.  konštatuje, že obchod medzi EÚ a USA už dnes tvorí 50 % všetkého medzinárodného obchodu; zastáva názor, že EÚ potrebuje diverzifikovať svoje hospodárske vzťahy, aby si zachovala svoje politiky v oblastiach ako je verejné zdravie a životné prostredie, a posilniť svoje hospodárske vzťahy s ostatnými regiónmi vo svete;

3.  vyzýva EÚ a USA, aby spojeným úsilím vytvorili spravodlivejší systém medzinárodného obchodu, ktorý by kládol do popredia rozvoj, znižovanie chudoby, životné prostredie a kultúrnu rôznorodosť, a nie dereguláciu a zisky spoločností;

4.  vyslovuje obavu v súvislosti s krízou v USA v sektore rizikových hypoték a vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že sektor sa reguloval buď iba mierne (hypotekárni makléri), alebo sa nereguloval vôbec; z tohto dôvodu vyzýva na urýchlenú revíziu pravidiel Bazilej 2 najmä v oblasti transparentnosti;

5.  vyzýva Komisiu, aby sa snažila zabezpečiť, aby Transatlantická hospodárska rada (THR) bola nápomocná pri dosahovaní pozitívneho výsledku rozvojovej agendy z Dauhy, najmä znižovaním vývozných dotácií v poľnohospodárstve, ktoré ničia poľnohospodárstvo a potravinovú sebestačnosť rozvojových štátov;

6.  vyzýva Komisiu, aby ako dôležitý bod programu začlenila problém cien komodít, osobitne potravín, a vytvorila mechanizmus na stabilizáciu ich cien;

7.  odporúča Komisii, aby tému obchodných sporov začlenila ako ústrednú tému THR; domnieva sa tiež, že EÚ by mala trvať na bezpodmienečnom zrušení extrateritoriálnych právnych predpisov, ako napríklad Helmsovho-Burtonovho zákona;

8.  odporúča Komisii, aby v rámci THR diskutovala o tom, ako možno docieliť väčšiu súdržnosť medzi bilaterálnymi obchodnými dohodami a multilaterálnymi pravidlami WTO s cieľom všetkým zaručiť harmonickejší a jednoduchší systém medzinárodného obchodu; nalieha na Komisiu, aby do programu zahrnula problematiku účinného pokroku v uplatňovaní pravidiel v oblasti životného prostredia a sociálnych štandardov v systéme medzinárodného obchodu;

9.  vyzýva Komisiu, aby od THR žiadala vydanie správy o pokroku v spolupráci v oblasti vynucovania práv duševného vlastníctva; zároveň zdôrazňuje potrebu pokroku v transfere technológií do rozvojových krajín; žiada THR, aby podporila výsledky dohody TRIPS pre tie štáty, ktoré nemajú výrobnú kapacitu pre farmaceutické výrobky, a aby zaručila, že USA a EÚ prestanú vyvíjať nátlak na rozvojové štáty s cieľom zdržiavať uplatňovanie vyhlásenia z Dauhy o prístupe k liekom alebo zahŕňať do bilaterálnych obchodných dohôd články, ktoré bránia tomuto uplatňovaniu;

10.  žiada Radu a Komisiu, aby s transatlantickými partnermi prediskutovali možnosti pokroku, pokiaľ ide o prístup rozvojových štátov k liekom, a aby rázne odmietli prístup, ktorý uprednostňujú USA, a to zahrnutie doložiek do všetkých bilaterálnych dohôd dojednaných s rozvojovými štátmi, podľa ktorých sa tieto štáty zriekajú uplatňovania ustanovenia vyhlásenia z Dauhy o dohode TRIPS, ktoré im umožňuje vyrábať a dovážať generické lieky potrebné na boj s hlavnými problémami verejného zdravia (AIDS, tuberkulóza, atď.);

11.  nazdáva sa, že právo na bezpečné potraviny a životné prostredie je zdrojom viacerých obchodných konfliktov medzi EÚ a USA, napríklad v prípade hormonálne upravovaného mäsa a výrobkov s použitím geneticky modifikovaných organizmov, a vyzýva Radu a Komisiu, aby konali v súlade s príslušnými uplatniteľnými právnymi predpismi ES a ochraňovali ich;

12.  vzhľadom na to, že EÚ a USA sú hlavnými spotrebiteľmi energie s podielom 38 % na svetovej spotrebe, sa domnieva, že musia prevziať vedúcu úlohu a spoločne sa usilovať o vývoj alternatívnych spôsobov výroby energie; zdôrazňuje potrebu vyvíjať ekologicky udržateľné alternatívy, aby sa zaručila ochrana lesov na celom svete, a potrebu veľkej obozretnosti v otázke biopalív;

13.  opätovne pripomína, že Helmsov-Burtonov extrateritoriálny zákon a obchodné embargo uvalené na Kubu sú protizákonné a musia sa zrušiť; vyzýva Radu a Komisiu, aby nastolili túto otázku na samite EÚ a USA a aby sa zasadili o zrušenie týchto ustanovení v prípade potreby aj konfrontáciou USA vo WTO;

14.  vyslovuje hlboké znepokojenie nad nevyváženosťou legislatívneho dialógu s USA a jeho vplyvom na legislatívu EÚ;

15.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom členských štátov a prezidentovi a Kongresu Spojených štátov amerických.