Predlog resolucije - B6-0213/2008Predlog resolucije
B6-0213/2008

PREDLOG RESOLUCIJE

29.4.2008

k izjavi Komisije
v skladu s členom 103(2) Poslovnika,
ki ga predlagata Umberto Guidoni in Marco Rizzo
v imenu skupine GUE/NGL
o čezatlantskem ekonomskem svetu

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0213/2008
Predložena besedila :
B6-0213/2008
Sprejeta besedila :

B6‑0213/2008

Resolucija Evropskega parlamenta o čezatlantskem ekonomskem svetu

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zlasti resolucije Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o čezatlantskih odnosih ter resolucij z dne 1. junija 2006 o gospodarskih odnosih EU-ZDA in čezatlantskem partnerskem sporazumu,

–  ob upoštevanja resolucije z dne 26. septembra 2007 o varnosti izdelkov, zlasti igrač;

–  ob upoštevanju zaključkov vrha EU-ZDA 30. aprila 2007 v Washingtonu, zlasti okvirnega sporazuma za spodbujanje čezatlantskega gospodarskega povezovanja med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike;

–  ob upoštevanju skupne izjave in poročila o napredku, sprejetih na prvem srečanju čezatlantskega ekonomskega sveta 9. novembra 2007,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

1.  ostro kritizira vse vidike načrta za vzpostavitev čezatlantskega trga, ki je usmerjen zlasti proti drugim svetovnim trgom in je jasno protekcionističen;

2.  ugotavlja, da trgovina med EU in ZDA že predstavlja 50 % vse mednarodne trgovine; meni, da mora EU zagotoviti bolj raznolike gospodarske odnose, ne sme spreminjati politike na področjih, kot sta javno zdravje in okolje, ter mora okrepiti gospodarske odnose z drugimi regijami po svetu;

3.  poziva EU in ZDA, naj si skupaj prizadevata za pravičnejši sistem mednarodne trgovine, v katerem bodo v ospredju razvoj, zmanjševanje revščine, okolje in kulturna raznolikost, namesto da uvajata deregulacijo in dajeta prednost dobičku gospodarskih družb;

4.  je zaskrbljen zaradi krize hipotekarnih posojil v Združenih državah Amerike in obžaluje, da je bilo to področje slabo zakonsko urejeno (hipotekarni posredniki) ali pa sploh ni bilo urejeno; zato poziva k nujni reviziji pravil sporazuma Basel II, zlasti glede preglednosti;

5.  poziva Komisijo, naj si prizadeva za zagotavljanje, da bo čezatlantski ekonomski svet prispeval k pozitivnemu zaključku razvojne agende iz Dohe, zlasti z zmanjšanjem izvoznih subvencij v kmetijstvu, ki uničujejo kmetijstvo držav v razvoju in njihovo neodvisnost pri oskrbi s hrano;

6.   poziva Komisijo, naj kot osrednjo temo agende določi vprašanje cen dobrin, zlasti živilskih izdelkov, in vzpostavi mehanizem za stabiliziranje njihovih cen;

7.  Komisiji priporoča, naj kot osrednjo temo razprav čezatlantskega ekonomskega sveta določi trgovinske spore; meni, da bi morala Evropska unija vztrajati pri umaknitvi ekstrateritorialnih pravnih določb, kot je Helms-Burtonov zakon;

8.  Komisiji priporoča, naj v okviru čezatlantskega ekonomskega sveta razpravlja o vprašanju, kako bi bilo mogoče doseči večjo usklajenost med dvostranskimi trgovinskimi sporazumi in večstranskimi pravili v okviru STO, da bi zagotovili bolj usklajen in preprostejši mednarodni trgovinski sistem; odločno poziva Komisijo, naj na dnevni red vključi tudi vprašanje o možnostih učinkovitejšega napredka pri uporabi okoljskih predpisov ter standardov socialnega varstva v sistemu mednarodne trgovine;

9.  poziva Komisijo, naj zahteva, da čezatlantski ekonomski svet izda poročilo o sodelovanju pri izvajanju o določb o pravicah intelektualne lastnine; obenem pa poudarja, da je potreben napredek pri prenosu tehnologije v države v razvoju; poziva čezatlantski ekonomski svet, naj podpira sklep sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) z državami, ki nimajo proizvodnih zmogljivosti za farmacevtske izdelke, in zagotovi, da ZDA in EU ne bodo izvajale pritiska na države v razvoju in s tem ovirale izvajanja deklaracije iz Dohe o dostopu do zdravil ali v dvostranske trgovinske sporazume vključile določb, ki ovirajo izvajanje ter deklaracije;

10.  poziva Svet in Komisijo, naj s čezatlantskimi partnerji razpravljata o tem, kako napredovati pri vprašanju dostopa držav v razvoju do zdravil, ter naj odločno nasprotujeta pristopu ZDA, da v vse dvostranske sporazume z državami v razvoju vključi klavzule, s katerimi se te države odrekajo uporabi določbe deklaracije iz Dohe k sporazumu TRIPS, ki jim dovoljuje proizvodnjo in uvoz generičnih zdravil, potrebnih za odpravo glavnih težav javnega zdravja (AIDS, tuberkuloza itd.);

11.  meni, da je pravica do varne hrane in varnega okolja v osrčju več trgovinskih sporov med EU in ZDA, na primer glede hormonsko predelanega mesa in genetsko spremenjenih pridelkov, ter poziva Svet in Komisijo, naj ukrepata v skladu z veljavno zakonodajo ES in v njen bran;

12.  meni, da morata EU in ZDA, ki sta z 38 % svetovne porabe glavna porabnika energije, prevzeti vodstvo in si skupaj prizadevati za razvoj alternativnih načinov pridobivanja energije; poudarja, da je treba razviti okoljsko trajnostne alternativne vire, zagotoviti zaščito gozdov na svetu ter da je pri vprašanju biogoriv potrebna previdnost;

13.  ponavlja, da sta Helms-Burtonov ekstrateritorialni zakon in trgovinski embargo proti Kubi nezakonita in da ju je treba umakniti; poziva Svet in Komisijo, naj na to vprašanje opozorita na vrhu EU-ZDA in si prizadevata za odpravo teh določb, če je potrebno tudi z zoperstavljanjem ZDA v Svetovni trgovinski organizaciji;

14.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi neravnovesja v zakonodajnem dialogu z Združenimi državami Amerike in njegovega vpliva na evropsko zakonodajo;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentom držav članic ter predsedniku in kongresu Združenih držav Amerike.