Διαδικασία : 2008/2527(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0214/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0214/2008

Συζήτηση :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Ψηφοφορία :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0192

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 108kWORD 61k
29.4.2008
PE401.525v01-00
 
B6‑0214/2008
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
της Caroline Lucas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο 
B6‑0214/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας ιδίως υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2007 σχετικά με τις διατλαντικές σχέσεις, καθώς και τα ψηφίσματά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις οικονομικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ και σχετικά με τη συμφωνία διατλαντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ,

-  έχοντας υπόψη την έκβαση της συνόδου κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 2007 στην Ουάσιγκτον, και ειδικότερα το Πλαίσιο για την προώθηση της διατλαντικής οικονομικής συσσωμάτωσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που καθιερώνει το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (ΔΟΣ),

-  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση και την έκθεση προόδου που εγκρίθηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (ΔΟΣ) στις 9 Νοεμβρίου 2007,

-  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κλιματική αλλαγή, ιδίως δε αυτά που εγκρίθηκαν στις 16/11/2005, 26/10/2006, και 14/2/2007,

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και ιδίως των παιχνιδιών,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρήνη, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, το διεθνές δίκαιο, οι βιώσιμες οικονομίες και βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν κοινές αξίες που συνιστούν τη βάση της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης η οποία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ καθώς και της οικονομικής πολιτικής της σε παγκόσμιο επίπεδο,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεδομένου του κυρίαρχου οικονομικού τους ρόλου στον κόσμο, οι διατλαντικοί εταίροι μοιράζονται την ευθύνη για την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης και για τις λύσεις που πρέπει να δοθούν στις παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με τις σημερινές κρίσεις σε βασικές οικονομικές αγορές, τις αυξανόμενες ανισορροπίες στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στις εμπορικές σχέσεις, την τρέχουσα ή επανεμφανιζόμενη κρίση του χρέους σε ορισμένες εκ των πτωχότερων χωρών και τα ακόμη μεγαλύτερα αποτρόπαια χάσματα όσον αφορά τον πλούτο μεταξύ των διαφόρων χωρών και εντός αυτών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή και λειτουργούσα εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση της παγκόσμιας ανάπτυξης προς το συμφέρον των κοινών αξιών και αποτελεί τη βάση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου, απαιτείται δε μια ισχυρή και συνεπής πολιτική ηγεσία προκειμένου οι εταίροι να μπορέσουν να επιτύχουν το στόχο αυτό,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυρότεροι διατλαντικοί οικονομικοί δεσμοί θα έχουν αντικτύπους σε παγκόσμιο επίπεδο και ως εκ τούτου πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των άλλων οικονομικών παραγόντων, χωρών και λαών προκειμένου η ευημερία να κατανέμεται με πιο ισότιμο τρόπο και να αντιμετωπίζονται επιτυχώς οι παγκόσμιες προκλήσεις στους αλληλένδετους τομείς της ασφάλειας, της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, του περιβάλλοντος και της μείωσης της φτώχειας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοντόθωρες και σε μεγάλο βαθμό δογματικές εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ και της ΕΕ συνέβαλαν αποφασιστικά στην φανερή αποτυχία όσον αφορά την ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα σε πλαίσιο ΠΟΕ εξασθενίζοντας έτσι την παγκόσμια υποστήριξη στην πολυμέρεια κατά τον καθορισμό δίκαιων και ισότιμων εμπορικών κανόνων,

1.  λαμβάνει γνώση του προγράμματος για την ενίσχυση της διατλαντικής οικονομικής συσσωμάτωσης που ξεκίνησε με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ του 2007 με την έγκριση του «Πλαισίου προώθησης της διατλαντικής οικονομικής συσσωμάτωσης μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ» το με τη συγκρότηση του ΔΟΣ το οποίο πρόκειται να επιβλέψει και να επισπεύσει τις προσπάθειες που εκτίθενται στο πλαίσιο αυτό·

2.  υπενθυμίζει τις δεκάδες των επίπονων μάλλον και αν επιτυχών προσπαθειών σε διατλαντικό επίπεδο για την ενίσχυση της οικονομικής ολοκλήρωσης και συνιστά στο ΔΟΣ να αποδεχθεί τη μη ύπαρξη πολύ διαφορετικών προσεγγίσεων στη λειτουργία της οικονομικής πολιτικής για την κοινωνική ευημερία και να προσανατολίσει τη δραστηριότητα του σε μικρά και ακριβή βήματα με στόχο την άρση των μη αναγκαίων εμποδίων στη διατλαντική συνεργασία·

3.  επισημαίνει τη συγκρότηση μιας ομάδας συμβούλων σε πλαίσιο ΔΟΣ που αποτελείται από εκπροσώπους του Διατλαντικού Διαλόγου Νομοθετών, του Διατλαντικού Επιχειρηματικού Διαλόγου και του Διατλαντικού Διαλόγου σε Θέματα Καταναλωτών·

4.  συνιστά να αναζωογονηθούν ο Διατλαντικός Εργασιακός Διάλογος και ο Διατλαντικός Περιβαλλοντικός Διάλογος και να ενσωματωθούν στην Ομάδα Συμβούλων του ΔΟΣ προκειμένου να παράσχουν τη διατλαντική ρυθμιστική συνεργασία με τις «βέλτιστες πρακτικές» η εις τρόπον ώστε να υπάρξει πρόοδος σε σχέση με τις κοινωνικές ανησυχίες και τις ανησυχίες για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, διευκολύνοντας έτσι μια περισσότερο βιώσιμη διατλαντική αγορά·

5.  υπογραμμίζει ότι ο στόχος της δημιουργίας ενιαίων προδιαγραφών για το εμπόριο και τις επενδύσεις, όπως συζητήθηκε κατά τη σύνοδο του ΔΟΣ το Νοέμβριο του 2007 σε σχέση με έναν χάρτη πορείας για την επίτευξη της αμοιβαίας αναγνώρισης το 2009 των εμπορικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ, δεν πρέπει να οδηγήσει σε μια περιορισμένη εναρμόνιση των κοινωνικών προδιαγραφών καθώς και των προδιαγραφών για το περιβάλλον και την υγεία·

6.  επαναλαμβάνει ότι μία ποικιλία των αποκαλούμενων μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο και τις επενδύσεις έχει τις ρίζες της σε συνειδητές δραστηριότητες των νομοθετικών φορέων προκειμένου να ενισχυθούν οι κοινωνικοί, υγειονομικοί, πολιτιστικοί ή περιβαλλοντικοί στόχοι και ως εκ τούτου δεν πρέπει να καταργηθεί χωρίς να υπάρχει μια αντίστοιχη νομοθετική πράξη· επισημαίνει σχετικά τον κρίσιμο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου των ΗΠΑ στον έλεγχο της διαδικασίας για την ευθυγράμμιση των προδιαγραφών και την άρση των φραγμών στο εμπόριο και τις επενδύσεις·

7.  καλεί συνεπώς την ηγεσία της ΕΕ και των ΗΠΑ και τους συμπροέδρους του ΔΟΣ να λάβουν υπόψη τον κρίσιμο αυτό ρόλο των νομοθετών για τη μακροπρόθεσμη ευόδωση της διαδικασίας, και τους προτρέπει να εξασφαλίσουν την πλήρη και άμεση συμμετοχή εκπροσώπων του Διατλαντικού Διαλόγου των Νομοθετών στο έργο του ΔΟΣ·

8.  θεωρεί ότι η συμφωνία που προσπαθεί να επιτύχει το ΔΟΣ -με τη συμβολή της Βραζιλίας- εντός του 2008 σχετικά με κοινές προδιαγραφές για τα βιοκαύσιμα θα παραμείνει μια αποδεκτή και ανεπαρκείς στην περίπτωση που δεν θα αναφέρεται στις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές σε σχέση με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής για την παραγωγή βιοκαυσίμων·

9.  καλεί το ΔΟΣ να υποστηρίξει ένα μορατόριουμ για την παραγωγή βιοκαυσίμων από συγκομιδές που προορίζονται για τρόφιμα, εκτός εάν αξιολογηθούν πλήρως οι επιπτώσεις στην παγκόσμια ασφάλεια τροφίμων·

10.  θεωρεί ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα στο εμπόριο είναι υπέρ των ΗΠΑ με την άρνησή τους να υπογράψουν το Πρωτόκολλο του Κιότο ως μορφή οικολογικού ντάμπινγκ που η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει με διορθωτικά μέτρα, όπως οι προσαρμογές των φόρων στα σύνορα·

11.  καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να μην προβεί στην οποιαδήποτε περαιτέρω πρόκληση σε σχέση με τη νομοθεσία της ΕΕ και τις πρακτικές της ΕΕ όσον αφορά την αδειοδότηση των εισαγωγών, την επισήμανση και την ανιχνευσιμότητα των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών·

12.  προτρέπει τις κυβερνήσεις του Καναδά και των ΗΠΑ να άρουν τα περιοριστικά τους μέτρα στις εισαγωγές από την ΕΕ απαντώντας στην απαγόρευση των εισαγωγών βοείου κρέατος με ορμόνες στην ΕΕ και να αποδεχθούν τις αυξανόμενες επιστημονικές αποδείξεις που δείχνουν ότι οι ορμόνες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή βοείου κρέατος, -όπως το οστραδιόλ 17 β- είναι καρκινογόνες και τοξικές προκαλώντας έτσι απαράδεκτους κινδύνους· προτρέπει την Επιτροπή να εφεσιβάλει τη σχετική ρύθμιση του ΠΟΕ της 30ης Μαρτίου 2008 που επιτρέπει στις ΗΠΑ και τον Καναδά να επιβάλουν την κυκλοφορία βοείου κρέατος με ορμόνες στην Ευρώπη·

13.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των αρχών επιτήρησης της αγοράς της ΕΕ και των ΗΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα θα είναι επαρκείς για να μη φτάνουν στους καταναλωτές τα επικίνδυνα προϊόντα, και ιδίως τα επικίνδυνα παιχνίδια· καλεί τις ΗΠΑ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να μεριμνήσουν για την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασφάλειας των προϊόντων, και ιδίως των παιχνιδιών, και για διεξοδικότερες εθνικές επιθεωρήσεις·

14.  εξακολουθεί να μην πείθεται σχετικά με το Σχέδιο Κοινής Συμφωνίας Ανοικτών Επενδύσεων ΕΕ-ΗΠΑ που προωθεί την χωρίς περιορισμούς ελευθερία των επενδύσεων σε καιρούς φανερών δημοσιονομικών αναταραχών και βαθύτατης ανησυχίας για την έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας σε ορισμένα οικονομικά και επενδυτικά προϊόντα και θεωρεί ιδιαίτερα ότι οι επενδύσεις εκ μέρους των κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων πρέπει να υπόκεινται σε πολιτική απόφαση·

15.  καλεί το ΔΟΣ να υποστηρίξει ενεργά την διακήρυξη της Ντόχα σχετικά με τη συμφωνία TRIPS που διευκολύνει την πρόσβαση στα φάρμακα που σώζουν ζωές για τις χώρες εκείνες που δεν έχουν ικανότητα παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και αντιτίθεται σθεναρά στην πρωτοβουλία των ΗΠΑ να συμπεριλάβουν σε όλες τις διμερείς συμφωνίες που διαπραγματεύονται με τις αναπτυσσόμενες χώρες ρήτρες βάσει των οποίων οι χώρες αυτές δεν θα χρησιμοποιούν τη διάταξη της Συμφωνίας της Ντόχα TRIPS που τους επιτρέπει να παράγουν και να εισαγάγουν τα γενικά φάρμακα που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν βασικά προβλήματα δημόσιας υγείας (AIDS, φυματίωση κλπ) ·

16.  θεωρεί ως το σημαντικότερο καθήκον της ευρωπαϊκής πλευράς σε πλαίσιο ΔΟΣ να πείσει τους διατλαντικούς εταίρους της ΕΕ για την ανάγκη επίτευξης ενός μακρόπνοου, φιλόδοξου και νομικά δεσμευτικού καθεστώτος μετά το Κιότο σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2012 και την εκπόνηση ενός μεγάλης κλίμακας διατλαντικού σχεδίου για ανταλλαγές επενδύσεων και τεχνολογίας στον τομέα της ασφαλούς και μη ρυπογόνου παραγωγής ενέργειας·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Πρόεδρο και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου