Menetlus : 2008/2527(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0214/2008

Esitatud tekstid :

B6-0214/2008

Arutelud :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Hääletused :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0192

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 94kWORD 45k
29.4.2008
PE401.525v01-00
 
B6‑0214/2008
komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Caroline Lucas
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Atlandi-ülene majandusnõukogu

Euroopa Parlamendi resolutsioon Atlandi-ülese majandusnõukogu kohta 
B6‑0214/2008

Euroopa Parlament,

–  võttes eelkõige arvesse oma 25. aprilli 2007. aasta resolutsiooni Atlandi-üleste suhete kohta ja 1. juuni 2006. aasta resolutsioone ELi ja USA majandussuhete ning ELi ja USA Atlandi-ülese partnerluslepingu kohta;

–  võttes arvesse 30. aprillil 2007 Washingtonis toimunud ELi ja USA tippkohtumise tulemusi ning Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide Atlandi-ülese majandusintegratsiooni edendamise raamistikku, millega loodi Atlandi-ülene majandusnõukogu;

–  võttes arvesse Atlandi-ülese majandusnõukogu esimesel kohtumisel 9. novembril 2007. aastal vastu võetud ühisavaldust ning arenguaruannet;

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone kliimamuutuse kohta, eelkõige 16. novembri 2005. aasta, 26. oktoobri 2006. aasta ja 14. veebruari 2007. aasta resolutsiooni;

–  võttes arvesse oma 25. septembri 2007. aasta resolutsiooni toodete, eelkõige mänguasjade ohutuse kohta;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et demokraatia, inimõigused ja õigusriigi põhimõtted, rahvusvaheline õigus, jätkusuutlik majandus ja säästev areng on ühised väärtused, mis moodustavad ELi välispoliitika ja globaalse majanduspoliitika nurgakiviks oleva Atlandi-ülese partnerluse aluse;

B.  arvestades, et pidades silmas Atlandi-üleste partnerite rolli maailmamajanduses, vastutavad nad ühiselt maailmamajanduse juhtimise olukorra eest ja lahenduste leidmise eest ülemaailmsetele majanduslikele väljakutsetele, eelkõige seoses peamistel finantsturgudel jätkuva kriisiga, kasvava valuutade sidumise ja kaubandussuhete tasakaalustamatusega, jätkuva või taasilmneva võlakriisiga osades maailma vaeseimates riikides ja veelgi jõhkrama jõukuse erinevusega riigiti ja riigisiseselt;

C.  arvestades, et ELi ja USA vaheline tugev ja toimiv partnerlus on tähtis, et kujundada ülemaailmset arengut kooskõlas ühiste väärtustega ning tõhusa mitmepoolsuse ja rahvusvahelise õiguse alusel; arvestades, et selle eesmärgi saavutamiseks vajavad partnerid tugevat ja järjekindlat poliitilist juhtimist;

D.  arvestades, et tugevamatel Atlandi-ülestel sidemetel on ülemaailmsed järelkajad, mistõttu tuleb arvesse võtta muude majanduses osalejate, riikide ja rahvaste huvisid, et jagada jõukust võrdsemalt ja tegeleda edukalt ülamaailmsete väljakutsetega julgeoleku, ülemaailmse majandusliku juhtimise, keskkonna ja vaesuse vähendamise vastastikku seotud valdkondades;

E.  arvestades, et USA ja ELi lühinägelik ning isekas kaubanduspoliitika on otsustavalt kaasa aidanud WTO kaubandusläbirääkimiste Doha vooru läbikukkumisele ning sellega nõrgendanud ülemaailmset toetust mitmepoolsele lähenemisviisile õiglaste ja võrdsete kaubanduseeskirjade kehtestamisel,

1.  võtab teadmiseks Atlandi-ülese majandusintegratsiooni tugevdamise protsessi, mis algatati ELi–USA 2007. aasta tippkohtumisel Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide Atlandi-ülese majandusintegratsiooni edendamise raamistiku vastuvõtmise ja Atlandi-ülese majandusnõukogu moodustamisega, mille ülesandeks on raamistikus ettenähtud tegevuse jälgimine ning kiirendamine;

2.  tuletab meelde aastakümnete pikkusi suhteliselt raskeid ja edutuid Atlandi-üleseid katseid tugevdada majandusintegratsiooni ning nõuab tungivalt, et Atlandi-ülene majandusnõukogu lepiks erinevate lähenemisviisidega majanduspoliitika sotsiaalhoolekande funktsioonile ja rajaks oma lähenemisviisi väikestele ning täpsetele sammudele Atlandi-ülese koostöö ebavajalike takistuste kõrvaldamisel;

3.  võtab teadmiseks Atlandi-ülese majandusnõukogu nõuanderühma moodustamise, mis koosneb Atlandi-ülese õigusloojate dialoogi, Atlandi-ülese ettevõtjate dialoogi ja Atlandi-ülese tarbijate dialoogi esindajatest;

4.  nõuab Atlandi-ülese töövõtjate dialoogi ja Atlandi-ülese keskkonnadialoogi taaselustamist ning Atlandi-ülese majandusnõukogu nõuanderühmaga liitmist, et töötada välja parimad tavad tarbijate sotsiaalhoolekande ja tervishoiuga seotud küsimuste, ohutuse ja keskkonnakaitse edendamiseks, soodustades sellega säästvamat Atlandi-ülest turgu;

5.  rõhutab, et kaubanduse ja investeeringute ühtsete standardite loomise eesmärk, nagu seda arutati Atlandi-ülese majandusnõukogu 2007. aasta novembri kohtumisel seoses ELi ja USA kaubanduslepingute vastastikuse tunnustamise 2009. aastaks saavutamise tegevuskavaga, ei tohi põhjustada sotsiaalsete, keskkonna- ja tervishoiustandardite ühtlustamist madalamale tasemele;

6.  kordab, et mitmesugused kaubanduse ja investeerimise mittetariifsed tõkked tulenevad esindusorganite tahtlikust tegevusest sotsiaalsete, tervishoiuga seotud, kultuuriliste ja keskkonnaeesmärkide toetamisel ning neid ei saa kõrvaldada ilma vastavasisulise õigusaktita; sellega seoses juhib tähelepanu liikmesriikide parlamentide, Euroopa Parlamendi ja USA Kongressi otsustavale rollile standardite ühtlustamise ja kaubanduse ning investeerimise tõkete kõrvaldamise protsessi järelevalves;

7.  palub seetõttu ELi ja USA juhtkonnal ning Atlandi-ülese majandusnõukogu kaasesimeestel protsessi pikaajalise edu nimel seda õigusloojate otsustavat rolli arvesse võtta ning nõuab tungivalt, et Atlandi-ülese õigusloojate dialoogi esindajad kaasataks täielikult ja otseselt Atlandi-ülese majandusnõukogu töösse;

8.  toob välja, et kokkulepe agrokütuste ühiste standardite osas, milleni Atlandi-ülene majandusnõukogu üritab Brasiilia abiga 2008. aastal jõuda, on jätkuvalt vastuvõetamatu ja puudulik, kui selles ei viidata agrokütuste taimekasvatuse keskkonnasäästlikkuse kõrgeimatele standarditele;

9.  palub, et Atlandi-ülene majandusnõukogu toetaks põllukultuuridest toodetud agrokütuste keelustamist kuni puudub põhjalik hinnang nende mõju kohta toiduainetega kindlustatusele;

10.  on arvamusel, et kaubanduseeliste puhul, mis tulenevad USA keeldumisest allkirjastada Kyoto protokoll, on tegemist ökoloogilise dumpinguga, mida EL peab tasakaalustama korrigeerivate meetmetega, näiteks tollimaksude kohandamisega;

11.  kutsub USA valitsust üles hoiduma geneetiliselt muundatud toiduainete ja loomasööda impordilitsentse, märgistamist ja jälgitavust käsitlevate ELi õigusaktide ja ELi tavade edasisest kahtluse alla seadmisest;

12.  nõuab tungivalt, et Kanada ja Ühendriikide valitsused lõpetaks vastumeetmete kohaldamise ELi hormoonidega töödeldud veiseliha impordikeelu suhtes ja nõustuks kasvava arvu teaduslike tõenditega, et veiseliha tootmiseks kasutatavad hormoonid – näiteks nagu östradiool 17 beeta – on kantserogeense ja genotoksilise mõjuga, põhjustades seega vastuvõetamatuid riske; nõuab tungivalt, et komisjon kaebaks edasi WTO 30. märtsi 2008. aasta otsuse selles küsimuses, millega võimaldatakse Ühendriikidel ja Kanadal sundida Euroopat hormoonidega töödeldud veiseliha lubama;

13.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles tugevdama koostööd ELi ja USA tolli- ja turujärelevalveasutuste vahel, tagamaks, et kontroll välispiiridel on piisav, et ära hoida ohtlike toodete, eriti ohtlike mänguasjade jõudmist tarbijateni; kutsub USAd ja ELi liikmesriike tagama tooteohutusseaduste ning eeskätt mänguasjade ohutuse seaduste ranget jõustamist ning rakendama tugevamat riiklikku kontrolli;

14.  ei ole veendunud 3. aprilli 2008. aasta ELi ja Ühendriikide ühise avatud investeerimislepingu projekti kasulikkuses, millega edendatakse piiramatut investeerimisvabadust ajal, mil silmapiiril terendab finantsturgude kokkuvarisemine ning on tõsine mure seoses mitme finants- ja investeerimistoote läbipaistvuse ja vastutusega, toob eelkõige välja, et riiklike investeerimisfondide investeeringud peavad tulenema poliitilistest otsustest;

15.  palub, et Atlandi-ülene majandusnõukogu toetaks Doha deklaratsiooni TRIPS-lepingu kohta, millega lihtsustatakse juurdepääsu elupäästvatele ravimitele nende riikide jaoks, kellel puudub farmaatsiatoodete jaoks vajalik tootmisvõimsus; väljendab kindlat vastuseisu Ühendriikide algatuse suhtes lisada kõikidesse arengumaadega sõlmitud kahepoolsetesse lepingutesse klauslid, mille kohaselt need riigid loobuvad õigusest kohaldada Doha lepingu sätteid TRIPSi raames, mis lubavad neil toota ja importida geneerilisi ravimeid, võimaldades neil nii võidelda peamiste probleemidega rahvatervise valdkonnas (AIDS, tuberkuloos jne);

16.  on seisukohal, et Atlandi-ülese majandusnõukogu Euroopa esindajate kõige olulisem ülesanne on veenda ELi Atlandi-üleseid partnereid vajaduses jõuda enne 2012. aastat kaugeleulatuva, ambitsioonika ja õiguslikult siduva Kyoto-järgse korrani kasvuhoonegaaside heitkoguste osas ning töötada välja ulatuslik Atlandi-ülene projekt investeeringute ja tehnoloogia vahetamiseks ohutu ja saastevaba energiatootmise vallas;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ning Ameerika Ühendriikide presidendile ja Kongressile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika