Postopek : 2008/2527(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0214/2008

Predložena besedila :

B6-0214/2008

Razprave :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Glasovanja :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0192

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 99kWORD 55k
29.4.2008
PE401.525v01-00
 
B6‑0214/2008
k izjavi Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlaga Caroline Lucas
v imenu skupine Verts/ALE
o čezatlantskem ekonomskem svetu

Resolucija Evropskega parlamenta    o čezatlantskem ekonomskem svetu 
B6‑0214/2008

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zlasti resolucije Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o čezatlantskih odnosih ter resolucij z dne 1. junija 2006 o gospodarskih odnosih EU-ZDA in čezatlantskem partnerskem sporazumu,

–  ob upoštevanju zaključkov vrha EU-ZDA 30. aprila 2007 v Washingtonu DC in okvirnega sporazuma za spodbujanje čezatlantskega gospodarskega povezovanja med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike, s katerim je bil ustanovljen čezatlantski ekonomski svet,

–  ob upoštevanju skupne izjave in poročila o napredku, sprejetih na prvem srečanju čezatlantskega ekonomskega sveta 9. novembra 2007,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o podnebnih spremembah, zlasti z dne 16. novembra 2005, 26. oktobra 2006 in 14. februarja 2007,

–  ob upoštevanja svoje resolucije z dne 25. septembra 2007 o varnosti izdelkov, zlasti igrač;

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker mir, demokracija, človekove pravice, načela pravne države, mednarodno pravo, trajnostno gospodarstvo in trajnostni razvoj predstavljajo vsem skupne vrednote, na katerih je zgrajeno čezatlantsko partnerstvo, ki je eden temeljnih kamnov zunanje in globalne gospodarske politike EU,

B.  ker sta čezatlantska partnerja glede na njuno prevladujočo gospodarsko vlogo v svetu soodgovorna za svetovno gospodarsko upravljanje in iskanje rešitev za globalne ekonomske izzive, zlasti kar zadeva trenutno krizo na osrednjih finančnih trgih, naraščajoče tečajne razlike, vedno bolj neenake trgovinske odnose, vztrajanje dolžniške krize ali njen ponovni izbruh v nekaterih najrevnejših državah sveta in vedno bolj nespodobne zdravstvene razlike med državami in znotraj njih,

C.  ker je trdno in aktivno partnerstvo med EU in ZDA bistveno zato, da bo šel svetovni razvoj po poti skupnih vrednot in bo izviral iz učinkovitega multilateralizma in mednarodnega prava; ker je potrebno močno in dosledno politično vodstvo, da bi partnerjema omogočilo doseči ta cilj,

D.  ker se bodo tesnejše čezatlantske vezi odražale v svetovnem merilu in je zato nujno treba upoštevati interese drugih gospodarskih dejavnikov, držav in narodov, da bi blaginjo delili pravičneje in bi se uspešno odzvali na svetovne izzive na soodvisnih področjih varnosti, svetovnega gospodarskega upravljanja, okolja in zmanjševanja revščine,

E.  ker je kratkovidna in preveč samozavestna gospodarska politika ZDA in EU odločilno prispevala k temu, da krogu iz Dohe trgovinskih pogajanj STO grozi neuspeh, kar ima dalje za posledico manjšo globalno podporo večstranskemu pristopu k vzpostavitvi poštenih in pravičnih trgovinskih pravil,

1.  je seznanjen s projektom tesnejše čezatlantske gospodarske integracije iz leta 2007, ko je bil na vrhu EU-ZDA sprejet okvirni sporazum za spodbujanje čezatlantskega gospodarskega povezovanja med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike in je bil ustanovljen čezatlantski ekonomski svet z nalogo, da spremlja in pospeši prizadevanja, zapisana v okvirnem sporazumu;

2.  opozarja na leta trajajoča, vztrajna, a neuspešna čezatlantska prizadevanja za tesnejše gospodarsko povezovanje, zato čezatlantski ekonomski svet poziva, naj dopusti zelo raznolike pristope do obravnavanja socialne blaginje v gospodarski politiki in naj svoj pristop osnuje na majhnih, a natančnih korakih, ki bi omogočili, da se odstranijo nepotrebne ovire za čezatlantsko sodelovanje;

3.  je seznanjen, da je bila pri čezatlantskem ekonomskem svetu ustanovljena skupina svetovalcev, ki jo sestavljajo predstavniki čezatlantskega dialoga zakonodajalcev, čezatlantskega poslovnega dialoga in čezatlantskega dialoga potrošnikov;

4.  poziva k ponovni oživitvi čezatlantskega dialoga o delu in čezatlantskega okoljskega dialoga in njuni vključitvi v skupino svetovalcev, da bi se s tem vzpostavilo čezatlantsko regulativno sodelovanje z „najboljšimi praksami“ za spodbujeno obravnavo vprašanj s področja socialnega varstva in zdravja, varnosti in varstva okolja ter pospešeno vzpostavitev bolj trajnostnega čezatlantskega trga;

5.  poudarja, da določitev enotnih standardov za trgovino in naložbe, o čemer so v zvezi z načrtom o medsebojnem priznavanju trgovinskih partnerskih sporazumov med EU in ZDA razpravljali na srečanju čezatlantskega ekonomskega sveta novembra 2007, ne sme voditi v usklajeno oslabitev socialnih, okoljskih in zdravstvenih standardov;

6.  ponovno opozarja, da so številne t.i. necarinske ovire za trgovanje in naložbe plod premišljenega dela zakonodajnih teles za izpolnitev socialnih, zdravstvenih, kulturnih ali okoljevarstvenih ciljev, zato ne smejo biti umaknjene brez ustreznega zakonodajnega akta; ob tem opozarja na ključno vlogo nacionalnih parlamentov, Evropskega parlamenta in ameriškega kongresa pri spremljanju usklajevanja standardov in odstranitve ovir za trgovanje in naložbe;

7.  zaradi tega poziva vodstvo Unije in ZDA ter sopredsednika čezatlantskega ekonomskega sveta, naj to ključno vlogo zakonodajnih teles obravnavajo kot del uspeha procesa na dolgi rok, ter jih poziva, naj predstavnike čezatlantskega dialoga zakonodajalcev polno in neposredno vključijo v delo čezatlantskega ekonomskega sveta;

8.  poudarja, da bo sporazum o skupnih standardih za biogoriva, ki ga želi čezatlantski ekonomski svet ob sodelovanju Brazilije doseči leta 2008, nesprejemljiv in nezadosten, če vanj ne bodo vključeni najvišji okoljevarstveni standardi pridelave poljščin za biogoriva;

9.  poziva čezatlantski ekonomski svet, naj podpre moratorij za pridobivanje biogoriv iz poljščin, namenjenih za prehrano ljudi, vse dokler ni natančno ugotovljen učinek na zanesljivo svetovno oskrbo s hrano;

10.  meni, da so sorazmerne trgovinske ugodnosti, ki jih ZDA uživajo zato, ker niso podpisale kjotskega protokola, nekakšen ekološki damping, na katerega se mora Unija odzvati s korektivnimi ukrepi, kot je naprimer prilagoditev davkov na meji;

11.  poziva administracijo ZDA, naj ne nadaljuje s prakso nespoštovanja predpisov in prakse EU, kar zadeva uvozna dovoljenja, označevanje in sledljivost genetsko spremenjenih živil ter krmil;

12.  poziva kanadsko vlado in ameriško administracijo, naj odpravita povračilne ukrepe na uvoz iz Unije, ki sta jih sprejeli v odgovor na prepoved, ki jo je Unija uvedla na uvoz hormonsko predelanega govejega mesa, ter naj sprejmeta očitne znanstvene dokaze o tem, da so hormoni, uporabljeni pri proizvodnji govedine (naprimer 17 beta-estradiol), rakotvorni in genotoksični in torej predstavljajo nesprejemljivo tveganje; poziva Evropsko komisijo, naj se pritoži zoper odločitev STO z dne 30. marca 2008, na osnovi katere ZDA in Kanada lahko Evropi vsilita hormonsko predelano goveje meso;

13.  poziva Komisijo in Svet, naj okrepita sodelovanje med carinskimi organi in organi za nadzor trga EU in ZDA, da bi zagotovili ustrezne kontrole na zunanjih mejah in preprečili, da bi nevarni izdelki, zlasti nevarne igrače, prišli do potrošnika; poziva Svet in države članice, naj zagotovijo dosledno izvrševanje zakonodaje s področja varnosti proizvodov, zlasti igrač, in uvedejo strožjo nacionalno inšpekcijo;

14.  še vedno ni prepričan o utemeljenosti osnutka skupnega sporazuma o naložbah med EU in ZDA z dne 3. aprila 2008, ki naj bi spodbudil neomejeno naložbeno svobodo, in to v času možnega finančnega zloma in hudih pomislekov glede zadostne preglednosti in odgovornosti številnih finančnih in naložbenih produktov; poudarja zlasti, da morajo biti naložbe iz državnih premoženjskih skladov predmet politične odločitve;

15.  poziva čezatlantski ekonomski svet, naj aktivno podpre izjavo iz Dohe v zvezi s Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) za lažji dostop do življenjsko pomembnih zdravil za države, ki nimajo lastne farmacevtske proizvodnje; odločno nasprotuje predlogu ZDA, da bi v dvostranske sporazume z državami v razvoju vključili klavzule, s katerimi bi se te države odrekle pravici do sklicevanja na določbo sporazuma iz Dohe o TRIPS, po kateri lahko izdelujejo in uvažajo generična zdravila, potrebna za osrednje bolezni, ki ogrožajo javno zdravje (AIDS, tuberkuloza itd.);

16.  meni, da je najpomembnejša naloga evropske strani v čezatlantskem ekonomskem svetu, da prepriča svoje čezatlantske partnerje o nujnem dogovoru glede daljnosežnega, ambicioznega in pravno zavezujočega post-kjotskega režima o emisijah toplogrednih plinov do 2012 in da pripravi obsežen čezatlantski projekt za naložbe in tehnološko izmenjavo na področju varne in čiste proizvodnje energije;

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentom držav članic ter predsedniku in kongresu Združenih držav Amerike.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov