Πρόταση ψηφίσματος - B6-0219/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0219/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

14.5.2008

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6‑0153/2008 και B6‑0154/2008
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Annemie Neyts-Uyttebroeck και Elizabeth Lynne
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με τα όπλα (απεμπλουτισμένου) ουρανίου και τις επιπτώσεις που έχουν επί της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος – προς την παγκόσμια απαγόρευση της χρήσης τέτοιων όπλων

Διαδικασία : 2008/2570(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0219/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0219/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0219/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα όπλα (απεμπλουτισμένου) ουρανίου και τις επιπτώσεις που έχουν επί της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος – προς την παγκόσμια απαγόρευση της χρήσης τέτοιων όπλων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις επιζήμιες συνέπειες της χρήσης ουρανίου (συμπεριλαμβανομένου του απεμπλουτισμένου ουρανίου) σε συμβατικά πυρομαχικά,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 62/30 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 5ης Δεκεμβρίου 2007 για τις "επιπτώσεις της χρήσεως εξοπλισμών και πυρομαχικών που περιέχουν απεμπλουτισμένο ουράνιο", στο οποίο εκφράζονται ανησυχίες για τη στρατιωτική χρήση του απεμπλουτισμένου ουρανίου και καλούνται τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να επανεξετάσουν τους κινδύνους που συνεπάγεται για την υγεία η χρήση όπλων ουρανίου,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση προς τον εισαγγελέα του ΔΠΔΓ της Επιτροπής που συστήθηκε για την εξέταση των βομβαρδισμών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ καθώς και τα συμπεράσματά της όσον αφορά τη χρήση βλημάτων απεμπλουτισμένου ουρανίου[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το (απεμπλουτισμένο) ουράνιο έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις, τόσο σε πυρομαχικά κατά οχυρωμένων στόχων σε αγροτικά και αστικά περιβάλλοντα όσο και ως ενισχυμένη τεθωρακισμένη προστασία κατά επιθέσεων με πυραύλους και πυροβολικό,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που χρησιμοποιήθηκε από τις συμμαχικές δυνάμεις στον πρώτο πόλεμο κατά του Ιράκ, έχουν διατυπωθεί σοβαρές ανησυχίες για την ακτινολογική και χημική τοξικότητα των λεπτών σωματιδίων ουρανίου που δημιουργούνται κατά την πρόσκρουση αυτών των όπλων επί σκληρών στόχων· δεδομένου ότι έχουν επίσης εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με τη μόλυνση των εδαφών και των υπογείων υδάτων από πυρομαχικά που δεν πετυχαίνουν το στόχο τους,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η επιστημονική έρευνα δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να βρει αναμφισβήτητες αποδείξεις βλαβών, εν μέρει λόγω της απροθυμίας των στρατιωτικών αρχών να επιτρέψουν τη διεξαγωγή ανεξάρτητων και έγκαιρων ερευνών, υπάρχουν πάμπολλες ζωντανές μαρτυρίες σχετικά με αυτές τις επιζήμιες και συχνά θανατηφόρες συνέπειες επί στρατιωτικών και πολιτών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη πραγματοποιήθηκαν μεγάλες πρόοδοι όσον αφορά την κατανόηση των κινδύνων που εκπροσωπεί για το περιβάλλον και την υγεία το απεμπλουτισμένο ουράνιο και ότι είναι πλέον καιρός να προσαρμοστούν οι διεθνείς στρατιωτικές προδιαγραφές προς τις προόδους αυτές,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου σε πολεμικές συγκρούσεις έρχεται σε αντίθεση με τους βασικούς κανόνες και αρχές που περιέχονται στο γραπτό και εθιμικό διεθνές, ανθρωπιστικό και περιβαλλοντικό δίκαιο,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζητήσει επιμόνως:

  • (α)να διερευνηθεί η χρήση ουρανίου σε συμβατικά πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και σε άλλες περιοχές, καθώς και οι επιπτώσεις του επί στρατιωτικών και επί πολιτών και των γαιών τους,
  • (β)να εγκριθεί, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των ερευνών αυτών, μορατόριουμ από όλα τα μέλη της ΕΕ και του NATO,
  • (γ)να καταβληθούν προσπάθειες για τη θέσπιση πλήρους απαγόρευσης της χρήσης (απεμπλουτισμένου) ουρανίου σε συμβατικά πυρομαχικά,

1.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να σέβονται τη δέσμευση που αναλήφθηκε στο πλαίσιο του ψηφίσματος 62/30 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 5ης Δεκεμβρίου 2007, και να υποβάλουν έκθεση των απόψεών τους όσον αφορά τις επιπτώσεις της χρήσης εξοπλισμών και πυρομαχικών που περιέχουν απεμπλουτισμένο ουράνιο·

2.  συστήνει να περιλάβει ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ στην αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια την αναφορά στην ανάγκη απαγόρευσης της χρήσης πυρομαχικών απεμπλουτισμένου ουρανίου·

3.  ζητεί να αρχίσουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή ενδελεχείς έρευνες της χρήσης απεμπλουτισμένου ουρανίου σε όλες τις περιοχές στις οποίες αναπτύχθηκε ευρωπαϊκό στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό στα πλαίσια διεθνών επιχειρήσεων· παροτρύνει το NATO και τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις έρευνες αυτές προσφέροντας την υποστήριξη και συνεργασία τους·

4.  παροτρύνει τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενημερώσουν πλήρως το στρατιωτικό και πολιτικό τους προσωπικό για το εάν τυχόν έχει, ή μπορεί να, χρησιμοποιηθεί στο θέατρο επιχειρήσεών τους απεμπλουτισμένο ουράνιο· ζητεί, αναλόγως, να εξασφαλιστεί η λήψη επαρκών προστατευτικών μέτρων σε περίπτωση χρήσης επικίνδυνων πυρομαχικών·

5.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να μην χρησιμοποιούν όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου στις επιχειρήσεις ΕΠΑΑ·

6.  καλεί τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβούν σε περιβαλλοντική απογραφή των μολυσμένων με απεμπλουτισμένο ουράνιο περιοχών (συμπεριλαμβανομένων των πεδίων δοκιμών) και να υποστηρίξουν πλήρως – και οικονομικά – προγράμματα υπέρ των θυμάτων και των συγγενών τους, καθώς και επιχειρήσεις καθαρισμού των προσβεβλημένων περιοχών, εφόσον επικυρωθεί η αρνητική επίπτωση επί της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·

7.  καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του NATO να συνεχίσουν τις εργασίες για την επιβολή απαγόρευσης της χρήσης (απεμπλουτισμένου) ουρανίου σε συμβατικά πυρομαχικά και να προβούν στη συστηματική παύση της παραγωγής και προμήθειας τέτοιων όπλων·

8.  καλεί τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να αναλάβουν την πρωτοβουλία για τη σύναψη διεθνούς συνθήκης - μέσω του ΟΗΕ ή ‘συνασπισμού των προθύμων’ - για τη θέσπιση απαγόρευσης της εξέλιξης, παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς, δοκιμής και χρήσης όπλων ουρανίου, καθώς και για την καταστροφή ή ανακύκλωση των υφισταμένων αποθεμάτων·

9.  αναθέτει στο Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο NATO και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του NATO, στον ΟΗΕ, στην Euromil του ΟΗΕ, στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στο Διεθνή Συνασπισμό για την Απαγόρευση των Όπλων Ουρανίου.