Päätöslauselmaesitys - B6-0219/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0219/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

14.5.2008

suullisesti vastattavien kysymysten B6‑0153/2008 ja B6‑0154/2008 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Elizabeth Lynne
ALDE-ryhmän puolesta
(köyhdytettyä) uraania sisältävistä aseista ja niiden vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja ympäristöön – kohti tällaisten aseiden maailmanlaajuista kieltämistä

Menettely : 2008/2570(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0219/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0219/2008
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0219/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma (köyhdytettyä) uraania sisältävistä aseista ja niiden vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja ympäristöön – kohti tällaisten aseiden maailmanlaajuista kieltämistä

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa uraanin käytöstä (köyhdytetty uraani mukaan luettuna) tavanomaisissa ampumatarvikkeissa,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 5. joulukuuta 2007 antaman päätöslauselman 62/30 "Effects of the use of armaments and ammunitions containing depleted uranium", jossa korostetaan köyhdytetyn uraanin sotilaallista käyttöä koskevia huolenaiheita ja kehotetaan YK:n jäsenvaltioita tutkimaan uudelleen uraaniaseiden käytöstä aiheutuvia terveysriskejä,

–  ottaa huomioon Jugoslavian liittotasavaltaa vastaan suoritettujen Naton pommitusten tarkkailemiseksi perustetun komitean ICTY:n syyttäjälle toimittaman loppuraportin ja sen päätelmät köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten käytöstä[1],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että (köyhdytettyä) uraania on käytetty laajalti nykyaikaisessa sodankäynnissä sekä panssaroituihin kohteisiin ammuttavissa ammuksissa maaseutu- ja kaupunkiympäristössä että erityisen lujana ohjus- ja tykistöiskuilta suojaavana panssarina,

B.  ottaa huomioon, että sen jälkeen, kun liittoutuneet käyttivät sitä ensimmäisessä Irakin vastaisessa sodassa, on esiintynyt suurta huolta hienojen uraanihiukkasten, joita syntyy näiden aseiden osuessa koviin maaleihin, säteilyvaikutuksista, kemiallisista vaikutuksista ja myrkyllisyydestä; ottaa huomioon myös kohteiden ohi ammutuista ammuksista aiheutuvasta maaperän ja pohjavesien saastumisesta johtuvan huolen,

C.  toteaa, että vaikka tieteellisen tutkimuksen avulla ei olekaan toistaiseksi saatu selviä todisteita haitoista, mikä on osaltaan aiheutunut siitä, että sotilaallinen johto ei ole sallinut itsenäistä tutkimusta ajoissa, on lukuisia todisteita sekä sotilaille että siviileille aiheutuneista haitallisista ja usein tappavista vaikutuksista,

D.  toteaa, että muutaman viime vuoden aikana on opittu todella tajuamaan köyhdytetyn uraanin aiheuttamia ympäristö- ja terveysriskejä ja että on korkea aika saattaa kansainväliset sotilasstandardit asiassa saavutetun edistyksen tasalle,

E.  katsoo, että köyhdytetyn uraanin käyttö sodassa on ristiriidassa kirjoitetun ja vakiintuneen kansainvälisen ihmisoikeus- ja ympäristölainsäädännön perussääntöjen ja ‑periaatteiden kanssa,

F.  on jatkuvasti vaatinut

  • (a)tutkimaan uraanin käyttöä tavanomaisissa ampumatarvikkeissa sotilasoperaatioissa    Balkanilla, Irakissa, Afganistanissa ja muualla sekä sen vaikutuksesta sotilaisiin,    siviiliväestöön sekä sen käytössä olevaan maahan,
  • (b)että kaikki EU:n jäsenet ja Nato panevat täytäntöön moratorion näiden tutkimusten tuloksia odotellessa,
  • (c)työskentelemään sen puolesta, että (köyhdytetyn) uraanin käyttö kielletään mahdollisesti kokonaan tavanomaisissa ampumatarvikkeissa,

1.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita pitämään kiinni 5. joulukuuta 2007 annetussa YK:n päätöslauselmassa 62/30 tehdystä sitoumuksesta ja toimittamaan raportin, joka sisältää niiden kannat köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden ja ammusten käytön vaikutuksiin;

2.  suosittelee, että EU:n korkea edustaja sisällyttää tarkistettuun Euroopan unionin turvallisuusstrategiaan viittauksen tarpeesta kieltää köyhdytettyä uraania sisältävät ammukset;

3.  pyytää neuvostoa ja komissiota teettämään perinpohjaisia tutkimuksia köyhdytetyn uraanin käytöstä kaikilla niillä alueilla, joille on lähetetty eurooppalaista sotilas- ja siviilihenkilöstöä kansainvälisiin tehtäviin; kehottaa sekä Natoa että USA:ta toimimaan rakentavasti tarjotessaan kyseisiä tutkimuksia koskevaa tukeaan ja yhteistyötään;

4.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota antamaan tehtäviin osallistuvalle sotilas- ja siviilihenkilöstölleen kattavat tiedot siitä, miten todennäköistä on, että köyhdytettyä uraania on käytetty tai voidaan käyttää niiden operaatioiden alueella; pyytää tämän mukaisesti toteuttamaan riittävät suojaavat toimenpiteet vaarallisten ampumatarvikkeiden käyttöön liittyvissä tapauksissa;

5.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita olemaan käyttämättä köyhdytettyä uraania sisältäviä aseita ETPP-operaatioissa;

6.  kehottaa jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota laatimaan tarkat ympäristöselvitykset köyhdytetyn uraanin saastuttamista alueista (testausalueet mukaan lukien) sekä tukemaan täysipainoisesti, myös taloudellisesti, uhrien ja heidän perheenjäsentensä avustamiseen tarkoitettuja hankkeita sekä saastuneiden alueiden puhdistustoimia, mikäli ihmisen terveyttä ja ympäristöä koskeva kielteinen vaikutus voidaan vahvistaa;

7.  kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltiota ja Natoa pitämään yllä kieltoa tai toimimaan (köyhdytettyä) uraania sisältävien perinteisten ampumatarvikkeiden käyttöä koskevan kiellon aikaansaamiseksi ja lopettamaan järjestelmällisesti tällaisten aseiden valmistuksen ja hankkimisen;

8.  kehottaa jäsenvaltioita ja neuvostoa ottamaan vastuun sellaisen kansainvälisen sopimuksen valmistelemisesta YK:n tai "halukkaiden valtioiden koalition" avulla, jolla kielletään uraaniaseiden kehittäminen, valmistus, varastointi, siirtäminen, testaus ja käyttö ja jolla määrätään olemassa olevien uraaniasevarastojen hävittämisestä tai kierrätyksestä;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Natolle ja Naton parlamentaariselle yleiskokoukselle, YK:lle, Euromilille, Kansainväliselle Punaiselle Ristille, Maailman terveysjärjestölle sekä uraaniaseiden kieltämistä tukevalle kansainväliselle koalitiolle.