Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0219/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0219/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

14.5.2008

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B6‑0153/2008 ir B6‑0154/2008
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Annemie Neyts-Uyttebroeck ir Elizabeth Lynne
ALDE frakcijos vardu
dėl urano (nusodrintojo) pagrindu pagamintų ginklų ir jų poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Siekiant visuotinio tokių ginklų naudojimo uždraudimo

Procedūra : 2008/2570(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0219/2008

B6‑0219/2008

Europos Parlamento rezoliucija dėl urano (nusodrintojo) pagrindu pagamintų ginklų ir jų poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Siekiant visuotinio tokių ginklų naudojimo uždraudimo

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl urano (įskaitant nusodrintąjį uraną) naudojimo įprastinėje ginkluotėje kenksmingo poveikio,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos 2007 m. gruodžio 5 d. rezoliuciją 62/30 „Nusodrintojo urano turinčios ginkluotės ir ginklų naudojimo poveikis“, kurioje pabrėžiamas susirūpinimas dėl nusodrintojo urano naudojimo karo tikslais ir JT valstybės narės raginamos iš naujo ištirti urano turinčių ginklų naudojimo keliamą pavojų sveikatai,

–  atsižvelgdamas į galutinį pranešimą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) prokurorui, kurį pateikė Komitetas, įsteigtas ištirti NATO bombardavimo kampaniją prieš Jugoslavijos Federacinę Respubliką, ir jos išvadas dėl nusodrintojo urano sviedinių naudojimo[1]

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi uranas (nusodrintasis) buvo plačiai naudojamas šiuolaikiniame kare kaip ginklas prieš sunkiai pažeidžiamus taikinius kaimo ir miesto vietovėse ir kaip sunkiai pažeidžiama sustiprinta apsauga nuo raketų ir artilerijos išpuolių,

B.  kadangi jau po to, kai jį panaudojo sąjungininkių pajėgos pirmajame kare prieš Iraką, buvo rimtai susirūpinta dėl smulkių urano dalelių, atsirandančių tada, kai šie ginklai naudojami prieš sunkiai pažeidžiamus taikinius, radiologinio ir cheminio nuodingumo; kadangi buvo išreikštas susirūpinimas taip pat dėl to, kad panaudota ginkluote, nepasiekusia tikslo, teršiama žemė ir gruntinis vanduo,

C.  kadangi, nepaisant to, kad atliekant mokslinius tyrimus iki šiol nebuvo įmanoma nustatyti įtikinamų žalos požymių, iš dalies dėl to, kad karinė vadovybė nebuvo pasirengusi leisti atlikti nepriklausomus tyrimus reikiamu laiku, esama daug aiškių šio žalingo ir dažnai mirtino poveikio kariškiams ir civiliams gyventojams įrodymų,

D.  kadangi per pastaruosius keletą metų padaryta didelė pažanga suvokiant pavojų aplinkai ir sveikatai, kurį kelia nusodrintasis uranas, ir kadangi pats laikas, kad tarptautiniai kariniai standartai pradėtų atitikti šią pažangą,

E.  kadangi nusodrintojo urano naudojimas kare prieštarauja pagrindinėms taisyklėms ir principams, kurie puoselėjami rašytinėje ir paprotinėje tarptautinėje, humanitarinėje ir aplinkos apsaugos teisėje,

F.  kadangi Europos Parlamentas nuolatos ragino:

  • a)ištirti urano naudojimą įprastinėje ginkluotėje karinių operacijų Balkanuose, Irake, Afganistane ir kituose regionuose metu ir jų poveikį kariškiams ir civiliams gyventojams bei šaliai,
  • b)laukiant šių tyrimų rezultatų visoms ES ir NATO narėms paskelbti moratoriumą,
  • c)siekti galimybės visiškai uždrausti naudoti uraną (nusodrintąjį) įprastinėje ginkluotėje,

1.  ragina ES valstybes nares laikytis atsižvelgiant į 2007 m. gruodžio 5 d. priimtą JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 62/30 prisiimto įsipareigojimo ir pateikti pranešimą apie savo požiūrį į nusodrintojo urano turinčių ginklų ir ginkluotės naudojimo poveikį;

2.  rekomenduoja, kad ES vyriausiasis įgaliotinis nuorodą į būtinybę uždrausti nusodrintojo urano ginkluotės naudojimą įtrauktų į patikslintą Europos saugumo strategiją;

3.  prašo, kad Taryba ir Komisija vykdytų visapusiškus nusodrintojo urano naudojimo visuose regionuose, kur Europos kariškiai ir civiliai darbuotojai buvo dislokuoti tarptautinių operacijų metu, tyrimus; ragina NATO ir JAV konstruktyviai prisidėti prie šių tyrimų teikiant paramą ir bendradarbiaujant;

4.  ragina ES valstybes nares, Tarybą ir Komisiją teikti savo kariškiams ir civiliams darbuotojams visą informaciją apie tai, ar yra tikimybė, kad nusodrintasis uranas buvo arba galėjo būti naudojamas karo lauko operacijose, kuriose jie dalyvavo; taigi prašo, kad būtų imtasi pakankamų apsaugos priemonių, jei naudojama pavojinga ginkluotė;

5.  primygtinai ragina valstybes nares nenaudoti nusodrintojo urano ginklų vykdant Europos saugumo ir gynybos politikos operacijas;

6.  ragina valstybes nares, Tarybą ir Komisiją parengti zonų, kurios užkrėstos nusodrintuoju uranu, (įskaitant bandymų zonas), aplinkos aprašą ir teikti visišką paramą, įskaitant finansinę paramą, projektams, kuriuos įgyvendinant būtų galima padėti aukoms ir jų giminaičiams, ir išvalymo operacijoms pažeistose zonose, jei patvirtintas neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai;

7.  ragina visas ES valstybes nares ir NATO valstybes išlaikyti draudimą naudoti uraną (nusodrintąjį) įprastinėje ginkluotėje arba siekti jį nustatyti ir sistemingai nutraukti šios rūšies ginkluotės gamybą bei įsigijimą;

8.  ragina valstybes nares ir Tarybą imtis iniciatyvos ir veikiant per JT arba sudarius savanorišką koaliciją siekti parengti tarptautinę sutartį, kad būtų nustatytas draudimas vystyti, gaminti, kaupti, perduoti, bandyti ir naudoti urano ginklus bei sunaikinti arba perdirbti esamas atsargas;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, NATO ir NATO parlamentinei asamblėjai, JT, Europos karinių asociacijų sąjungai (Euromil), Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui, Pasaulio sveikatos organizacijai, Tarptautinei koalicijai dėl urano ginklų uždraudimo.