Rezolūcijas priekšlikums - B6-0219/2008Rezolūcijas priekšlikums
B6-0219/2008

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

14.5.2008

Pamatojoties uz jautājumiem, uz ko sniedz mutisku atbildi B6‑0153/2008 un B6‑0154/2008,
ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu,
iesniedza Annemie Neyts-Uyttebroeck un Elizabeth Lynne
ALDE grupas vārdā
par (vājināta) urāna ieročiem un to ietekmi uz cilvēku veselību un vidi – ceļā uz šādu ieroči izmantošanas aizliegumu visā pasaulē

Procedūra : 2008/2570(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0219/2008

B6‑0219/2008

Eiropas Parlamenta rezolūcija par (vājināta) urāna ieročiem un to ietekmi uz cilvēku veselību un vidi – ceļā uz šādu ieroči izmantošanas aizliegumu visā pasaulē

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par urāna (tostarp tā sauktā vājinātā urāna) izmantošanas konvencionālajā munīcijā kaitīgo ietekmi,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2007. gada 5. decembra Rezolūciju Nr. 62/30 „Vājinātu urānu saturoša bruņojuma un munīcijas izmantošanas ietekme”, kurā uzsvērtas bažas par vājināta urāna izmantošanu militāriem mērķiem un ar kuru ANO dalībvalstis tiek mudinātas pārskatīt urāna ieroču lietošanas izraisītos draudus veselībai,

–  ņemot vērā gala ziņojumu, ko Starptautiskā Kara noziegumu bijušajā Dienvidslāvijā (ICTY) prokuroram iesniedza komiteja, kas izveidota, lai pētītu NATO bombardēšanas kampaņu, kura bija vērsta pret Dienvidslāvijas Federālo Republiku, un tajā iekļautos secinājumus par vājināta urāna lādiņu izmantošanu[1],

–  ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.  ņemot vērā to, ka mūsdienās (vājinātu) urānu plaši izmanto karadarbībā gan munīcijā, kas paredzēta nocietinātiem mērķiem lauku apvidos un pilsētās, gan bruņotai, nocietinātai aizsardzībai pret raķešu un artilērijas uzbrukumiem,

B.  tā kā visu laiku, kopš sabiedroto spēki sāka to izmantot pirmajā karā pret Irāku, ir nopietnas bažas par šādu ieroču izmantošanas pret nocietinātiem mērķiem rezultātā radīto smalko urāna daļiņu radioloģisko un ķīmisko toksiskumu; tā kā ir paustas bažas arī par to, ka mērķi netrāpījusī munīcija piesārņo augsni un gruntsūdeņus;

C.  tā kā, neraugoties uz to, ka zinātniskos pētījumos līdz šim nav pilnībā pierādīta kaitīgā ietekme, kas daļēji izskaidrojams ar militāro varas iestāžu nevēlēšanos atļaut veikt neatkarīgu un savlaicīgu izpēti, ir neskaitāmas liecības par kaitīgu un bieži vien nāvējošu šīs vielas iedarbību gan uz militārpersonām, gan uz civiliedzīvotājiem;

D.  tā kā pēdējo gadu laikā ievērojami palielinājusies informētība par vājināta urāna radītajiem draudiem videi un veselībai un tā kā ir pēdējais laiks pieskaņot starptautiskos militāros standartus šai informācijai;

E.  tā kā vājināta urāna izmantošana karadarbībā ir pretrunā pamatnoteikumiem un pamatprincipiem, kas nostiprināti rakstītās un paražu starptautiskajās, humanitārajās un vides tiesībās,

F.  tā kā Eiropas Parlaments ir konsekventi aicinājis:

  • a)izmeklēt urānu saturošas konvencionālo ieroču munīcijas izmantošanu militārās operācijās Balkānu reģionā, Irākā, Afganistānā un citos reģionos un šādas munīcijas ietekmi uz militārpersonām, civiliedzīvotājiem un viņu zemi;       
  • b)balstoties uz šādas izmeklēšanas rezultātiem, visām ES un NATO dalībvalstīm noteikt moratoriju;    
  • c)strādāt pie iespējama pilnīga (vājināta) urāna aizlieguma konvencionālo ieroču munīcijā,    

1.  mudina dalībvalstis ievērot ANO 2007. gada 5. decembrī pieņemto Rezolūciju 62/30 un iesniegt ziņojumu, kurā pausts viņu viedoklis par vājinātu urānu saturoša bruņojuma un munīcijas izmantošanas ietekmi;

2.  iesaka ES augstajam pārstāvim iekļaut atsauci uz nepieciešamību aizliegt vājināta urāna munīcijas izmantošanu paredzētajā Eiropas Drošības stratēģijas pārskatīšanā;

3.  prasa Padomei un Komisijai rūpīgi izmeklēt vājināta urāna izmantošanu visos reģionos, kuros dalībai starptautiskās operācijās nosūtītas Eiropas militārpersonas un civilie darbinieki; mudina gan NATO, gan ES konstruktīvi līdzdarboties un piedāvāt savu atbalstu un sadarbību šai izmeklēšanai;

4.  mudina dalībvalstis, Padomi un Komisiju sniegt savām militārpersonām un civilajiem darbiniekiem pilnu informāciju par iespējamo vājināta urāna izmantošanu pagātnē vai nākotnē viņu karadarbības zonā; attiecīgi prasa veikt pienācīgus aizsargpasākumus gadījumā, ja tiek izmantota bīstamā munīcija;

5.  aicina ES dalībvalstis neizmantot vājināta urāna ieročus EDAP operācijās;

6.  aicina dalībvalstis, Padomi un Komisiju izveidot vides reģistru, kurā norādītas vietas, kas piesārņotas ar vājinātu urānu (tostarp izmēģinājuma poligoni) un sniegt pilnu atbalstu, tostarp finansiālu atbalstu, projektiem, kas varētu palīdzēt upuriem un viņu radiniekiem, kā arī skarto teritoriju attīrīšanas operācijām, ja tiek apstiprināta negatīvā ietekme uz cilvēku veselību un vidi;

7.  aicina ES un NATO dalībvalstis saglabāt vai strādāt pie tā, lai noteiktu (vājināta) urāna izmantošanas aizliegumu konvencionālo ieroču munīcijā un sistemātiski pārtraukt šāda veida ieroču ražošanu un iegādi;

8.  aicina dalībvalstis un Padomi uzņemties vadošo lomu darbā pie starptautiska ANO vai vēlmi izrādījušo valstu koalīcijas līguma, lai aizliegtu urāna ieroču izstrādi, ražošanu, uzkrāšanu, pārdošanu, izmēģināšanu un izmantošanu, kā arī iznīcinātu vai pārstrādātu esošos šādu ieroču krājumus;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, NATO un NATO parlamentārajai asamblejai, ANO, Euromil, Starptautiskajam Sarkanajam Krustam, Pasaules Veselības organizācijai un starptautiskajai koalīcijai, kas iestājas par urāna ieroču aizliegumu.